Brochures

Os Mistérios Do Tabernáculo

Description
O Tabernáculo foi o primeiro Templo erigido ao Eterno. Depois dele, o Templo que Salomão erigiu sobre o monte Sião. Veja os detalhes da construção e os significados espírituais de cada um deles.
Categories
Published
of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Firca` @sscdlhcf` bc Bcus \ctorjo- [`stor prcsfbcjtc Ifhlcrto Uouz` [àifj` ; PS@JBO O CRC\JO BCEFBFS CUR@\ ASJRO BO UCS [O]O FU\@CH CHC O\BCJOS DOFUÆU PSC MFQCUUC J@ RC\\@ SD@ \Æ[HFE@ BO R@LC\JÀESHO ECHCURC...  Fjstftuto Lälhfeo \cst`ur`r- Bfrctor Ifhlcrto Uouz` [àifj` 0 Os Dfstærfos bo R`lcrjàeuho Os qu`tro jävcfs bc rcvch`éåo b` Roràn U`ir`b`    [sn`t7 æ o sfijfmfe`bo hftcr`h bo tcxto.    \cdcz7 æ o sfijfmfe`bo mfiur`tfvo.    Brusn7 æ o sfijfmfe`bo fjtcrprct`tfvo c nodfhætfeo.    Uob-scircbo7 æ o sfijfmfe`bo dästfeo, cspfrftu`h b`s U`ir`b`s Cserftur`s. (cstc jävch hcv` o cstub`jtc `o eojncefdcjto b` Iucd`trf`, c ` fb`bc däjfd` cxfifb` pcho Ctcrjo p`r` fsso æ 5; `jos). Eojtcñbo [roir`dàtfeo Fjtrobuéåo   @ rchcvìjef` bcstc Eojncefdcjto, bc qucd p`rtfu ` fbcf` b` eojstruéåo c qu`h scu vcrb`bcfro propõsfto. ......................................................................................................................................................... USDÀ\FO 0 - @U OMC\R@U BO [O]O 0.0 - @ O\BCD B@U R\FLOU JO E@D[@DCJRO 0.< - EO\RFJ@U, @U EOHSJ@U C @ CJR\@B@ BO R@LC\JÀESHO. 0.5. @U RÀLS@U 0.2 - @ EOLC\RS\@ ................................................................................................................................................ < - O [ÀRFO BO R@LC\JÀESHO <.0 ―  O @HR@\ BO NOHOE@SURO <.< - @ [F@ BC L\OJQC ............................................................. 5 - O HSI@\ U@JRO BO R@LC\JÀESHO  Fjstftuto Lälhfeo \cst`ur`r- Bfrctor Ifhlcrto Uouz` [àifj` < 5.0 ―  @ DCU@ BOU [ÅCU 5.< - O E@URFÉ@H 5.5- O FJECJUÀ\FO ....................................................................... 2. - O HSI@\ U@JRÄUUFDO BO R@LC\JÀESHO 2.0 ―  @ @\E@ B@ @HF@JÉ@ 2.< - O UCS EOJRCÑBO 2.5 ―  O [\O[FEF@RÕ\FO 3. ―  O @QCFRC B@ SJÉÅO 3.0-[\C[@\@ÉÅO BO @QCFRC B@ SJÉÅO 3.<-EN@JSEÀ (ud` b`s mcst`s aub`fe`s-cst` eodcdor` ud dfh`irc oeorrfbo jo tcdpo bos D`e`lcus) C @ NFURÕ\F@ BO @QCFRC. O PSC Æ O RCD[HO BOU ÑHRFDOU BF@U? LFLHFOI\@MF@ ................................................................................................................................................ 0 - @U OMC\R@U BO [O]O Áxobo <3.<-9 - ‘M`h` `os mfhnos bc Fsr`ch quc dc tr`i`d ud` omcrt` `hé`b`7 bc tobo nodcd euao eor`éåo sc dovcr vohujt`rf`dcjtc, bchc tod`rcfs ` dfjn` omcrt` `hé`b`. (v.5) C cst` æ ` omcrt` `hé`b` quc tod`rcfs bchcs 1 ouro, pr`t`, lrojzc , (v.2) cstomo `zuh, pñrpur`,   e`rdcsfd, hfjno mfjo, páhos bc e`lr`s , (v.3)  pchcs bc e`rjcfros tfjt`s bc vcrdchno,    pchcs bc iohmfjnos, d`bcfr` bc `eàef` , (v.=)  `zcftc p`r` ` huz, cspcef`rf`s p`r` o õhco b` ujéåo c p`r` o fjecjso `rodàtfeo , (v.9)  pcbr`s bc òjfx  , c pcbr`s bc cji`stc p`r` o Æmobc c p`r` o  pcftor`h  . (v.>) C dc m`råo ud U`jtuàrfo, p` r` quc cu n`lftc jo dcfo bchcs—.  Chonfd rcvchou ` Dofsæs quc prctcjbf` eojstrufr ud s`jtuàrfo p`r` quc pubcssc n`lft`r jo dcfo bo povo . D`s prcefs`v` bc d`tcrf`fs p`r` css` eojstruéåo. C d`jb` Dofsæs pcbfr `o povo omcrt`s p`r` ` eojstruéåo. @s omcrt`s b`b`s pcho povo bc Fsr`ch mor`d tåo `lujb`jtcs quc os `rtämfecs fjtcrrodpcr`d scu tr`l`hno p`r` bfzcr ` Dofsæs1 Áxobo <5.3-9 - ‘c bfsscr`d ` Dofsæs1 O povo tr`z dufto d`fs bo quc æ jcecss|rfo p`r` o scrvféo b` olr` quc o Ucjnor orbcjou sc mfzcssc. (v.=) [cho quc Dofsæs bcu orbcd, ` qu`h mcz proeh`d`r por tobo o `rr`f`h, bfzcjbo1 Jcjnud nodcd, jcd duhncr, m`é` d`fs olr` `hiud` p`r` ` omcrt` `hé`b` bo s`jtuàrfo. @ssfd o povo mof  Fjstftuto Lälhfeo \cst`ur`r- Bfrctor Ifhlcrto Uouz` [àifj` 5 proflfbo bc tr`zcr d`fs. (v.9) [orquc o d`tcrf`h quc tfjn`d cr` l`st`jtc p`r` tob` ` olr`, c `fjb` solca`v`—.  Fsso jos tr`z ud` ir`jbc hféåo. O povo bcu eod cspojt`jcfb`bc tob` omcrt` quc tfjn`. Fsr`ch sc cjeojtr`v` cd ud dodcjto bchfe`bo, pofs n`vf` rceæd s`äbo bo Cifto, c tubo quc pubcsscd ceojodfz`r scrf` ñtfh pcho e`dfjno `tæ ` tcrr` prodctfb`. D`s Fsr`ch j`quchc dodcjto tfjn` scu eor`éåo voht`bo p`r` o Ucjnor c jåo pcjsou quc hnc pobf` m`ht`r. Dostrou olcbfájef` c bcvoéåo. Duft`s vczcs jõs sodos cji`j`bos por U`t`jàs c rctcdos ` omcrt` quc Chonfd jos pcbc eod dcbo quc jo s m`htc. D`s p`r` Fsr`ch ‘O D@JÀ— bcsecu bo eæu c |iu` cd`jou  b` roen`. 0.0 - @ O\BCD B@U R\FLOU JO @E@D[@DCJRO O t`lcrjàeuho mof proact`bo p`r` scr bcsdojtàvch, mof proact`bo p`r` `eodp`jn`r Fsr`ch por ojbc qucr quc mossc. [`r` cssc tr`l`hno Chonfd fjeudlfu os mfhnos bc Hcvf, Iærsoj, Eo`tc c Dcr`rf (Jñdcros 2). Os hcvft`s mfe`rf`d rcspojsàvcfs pcho tr`l`hno jo t`lcrjàeuho. @s m`dähf`s bc Iærsoj (Icrsojft`s) `e`dp`v`d-sc `o Ocstc c eufb`v`d bo cxtcrfor bo t`lcrjàeuho c scrvf`d eodo vfif`s. @s m`dähf`s bc Eo`tc (Eo`tft`s) `e`dp`v`d-sc `o Uuh c cr`d rcspojsàvcfs pch` @re` b` @hf`jé`, ` Dcs` bos [åcs, O e`jbch`lro (E`jbccfro), os `ht`rcs c tobos os v`sos c utcjsähfos s`ir`bos. @s m`dähf`s bc Dcr`rf (Dcr`rft`s) `e`dp`v`d-sc `o Jortc c cr`d rcspojsàvcfs pch` eojscrv`éåo c tr`jsportc b`s tàlu`s, b`s tr`vcss`s, b`s eohuj`s, b`s eorb`s, b`s cst`e`s c b`s l`scs. Os rcst`jtcs b`s trflos bc Fsr`ch sc `e`dp`v`d `o rcbor bo t`lcrjàeuho jcss` orbcd1  @ port` bo t`lcrjàeuho ohn`v` scdprc p`r` o Orfcjtc, ou sca`, p`r` o hui`r bo j`sefdcjto bo soh. Fsso `pojt` p`r` Acsus. Uciujbo o promct` D`h`quf`s1 Dh 2.< - ‘D`s p`r` võs, os quc tcdcfs o dcu jodc, j`secr| o soh b` austfé`, tr`zcjbo eur`s j`s su`s `s`s7 c võs s`frcfs c s`ht`rcfs eodo lczcrros b` cst  rcl`rf`—.  0.< - EO\RFJ@U, @U EOHSJ@U C @ CJR\@B@ BO R@LC\JÀESHO.  @tæ `quf vfdos eodo os d`tcrf`fs p`r` ` eojstruéåo bo t`lcrjàeuho mor`d `bqufrfbos, qucd cr`d os rcspojsàvcfs por scu tr`jsportc c t`dlæd vfdos ` orbcd b`s trflos `o rcbor bo t`lcrjàeuho. ]`dos `ior` cstub`r bct`hncs cxtcrjos b` eojstruéåo bo t`lcrjàeuho. D`fs `bf`jtc v`dos cstub`r outr`s p`rtcs bo t`lcrjàeuho c outros d`tcrf`fs.  @) EO\RFJ@U - O t`lcrjàeuho cst`v` scp`r`bo bc Fsr`ch por dcfo bc ud eortfj`bo bc hfjno lr`jeo bc bofs dctros c dcfo bc `htur`, sustcjt`bo por =; eohuj`s bc lrojzc. Jo scu fjtcrfor sc cjeojtr`v` `s bcd`fs pcé`s c bfvfsócs. (cst` æ ` ecre` bo Dfsne`j)  @s eortfj`s bo t`lcrjàeuho m`h`d b` s`jtfb`bc. Bcjtro b`s eortfj`s tubo cr` U`jto, o fdpuro tfjn` quc mfe`r bo h`bo bc mor`. [or scrcd bc hfjno mfjo `s eortfj`s m`h`d b` s`jtfb`bc bc Bcus. Jo hfvro b` N`l`euquc cjeojtr`dos ` sciufjtc p`ss`icd1 Ne 0.05 - ‘Ru quc æs t~o puro bc ohnos quc j~o pobcs vcr o d`h...—  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks