Education

Os vellos non deben de namorarse. Castelao (por Tania Pose)

Description
1. OSVELLOSNONDEBENNAMORARSE -CASTELAO- Tania Pose Ordóñez 2ºBach B 2. ÍNDICE 1. Portada. 2. Índice. 3. Desenvolvemento: a. Contexto histórico no que se enmarca o…
Categories
Published
of 41
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
 • 1. OSVELLOSNONDEBENNAMORARSE -CASTELAO- Tania Pose Ordóñez 2ºBach B
 • 2. ÍNDICE 1. Portada. 2. Índice. 3. Desenvolvemento: a. Contexto histórico no que se enmarca o autor e a súa obra. b. Importancia do autor para a Historia da Literatura Galega. c. Situación da obra no conxunto da produción literaria do autor e comentario dun fragmento da mesma. 4. Conclusión. 5. Fontes.
 • 3. CONTEXTOHISTÓRICONOQUESEENMARCAOAUTOREASÚAOBRA ❖ Concentración do poder económico en sectores minoritarios. ❖ Sistema agrícola aínda feudal. Comezos do século XX ❖ Emigracións masivas.
 • 4. CONTEXTOHISTÓRICONOQUESEENMARCAOAUTOREASÚAOBRA Recuperación do galego como idioma literario, cultural e histórico. Comezos do século XX Descenso do monolingüismo en galego Situación normalizada DIGLOSIA Pouco a pouco galego en: ★ Ensaios ★ Narrativa ★ Discursos políticos ★ Actos públicos (...)
 • 5. CONTEXTOHISTÓRICONOQUESEENMARCAOAUTOREASÚAOBRA Xosé Fontenla Leal 1906 Manuel Curros Enríquez REAL ACADEMIA GALEGA ➢ Comezouse a publicar un “Boletín” polo que tiveron problemas debido ó seu carácter galeguista. ➢ Comezaron a elaborar un diccionario mais non pasaba da letra “C”. ➢ Traballo científico prácticamente nulo.
 • 6. CONTEXTOHISTÓRICONOQUESEENMARCAOAUTOREASÚAOBRA AGRARISMOS (1907 - 1914) Movementos de reinvindicación campesiña que buscan a rendición dos foros. SOLIDARIDAD GALLEGA ACCIÓN GALLEGA Carlistas, republicanos, rexionalistas e agraristas. Voceiros: A NOSA TERRA (1907) GALICIA SOLIDARIA Continúa o labor de Solidaridad Gallega. Máis agresivo Dirixido polo crego rianxeiro Basilio Álvarez Esmorecen co inicio da 1ª Guerra Mundial
 • 7. CONTEXTOHISTÓRICONOQUESEENMARCAOAUTOREASÚAOBRA Antón Vilar Ponte IRMANDADES DA FALA (1916 - 1922) 18 de Maio de 1916, A Coruña ❖ Séguena outras repartidas polas principais cidades e vilas de Galiza. ❖ Creadas para a defensa, dignificación e cultivo do idioma. ❖ Reclaman autonomía política e modernización socieconómica para Galiza. ❖ O seu voceiro é o xornal totalmente en galego “A Nosa Terra”
 • 8. CONTEXTOHISTÓRICONOQUESEENMARCAOAUTOREASÚAOBRA IRMANDADES DA FALA (1916 - 1922) ❖ Promoven o uso do galego en todo tipo de ámbitos (administración, ensino...) ❖ Crean editoriais (Nós, Lar, Céltiga, Alborada...) ❖ Publican revistas e xornais (Alfar, Nós, Ronsel…) ❖ Impulsan o teatro pola súa importancia normalizadora e social (Conservatorio nacional de Arte Galega, 1918) ❖ Diversifican os xéneros literarios.
 • 9. CONTEXTOHISTÓRICONOQUESEENMARCAOAUTOREASÚAOBRA CONSERVATORIO NACIONAL DE ARTE GALEGA - 1919 Revitalización do teatro galego O teatro pasa a ser un vehículo pedagóxico e de intervención social. ❏ Cabanillas moderniza o xénero, elimina tópicos do teatro popular e pon por primeira vez ó galego como lingua das clases altas con “A man da santiña”
 • 10. CONTEXTOHISTÓRICONOQUESEENMARCAOAUTOREASÚAOBRA 1922 - 1930 DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA IRMANDADES DA FALA
 • 11. CONTEXTOHISTÓRICONOQUESEENMARCAOAUTOREASÚAOBRA GRUPO NÓS (1920 - 1936) ➔ Formado polo chamado “Cenáculo Ourensán”: Otero Pedrayo, Losada Diéguez, López Cuevillas e Vicente Risco. ➔ Logo sumarase a eles Casteao, pero presenta diferentes características con respecto ó grupo.
 • 12. CONTEXTOHISTÓRICONOQUESEENMARCAOAUTOREASÚAOBRA GRUPO NÓS (1920 - 1936) ➔ Comparten o proxecto das Irmandades. ➔ Dálles nome a revista ourensá Nós. Obxectivos ★ Cultura galega ó mesmo nivel que outras europeas sen acceder a elas usando o castelán. ★ Modernizar o discurso literario en todos os xéneros (sobre todo da narrativa)
 • 13. CONTEXTOHISTÓRICONOQUESEENMARCAOAUTOREASÚAOBRA REVISTA NÓS (1920 - 1936) ★ Publicación máis destacada do período. ★ Vinculada ó nacionalismo. ★ Estúdase a cultura galega en todas as súas manifestacións. ★ Pretende normalizar e aumentar os usos do idioma, levandoo ós ámbitos formais.
 • 14. CONTEXTOHISTÓRICONOQUESEENMARCAOAUTOREASÚAOBRA SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS - 1923 ★ Investigación da nosa historia e cultura. ★ Potenciouse o uso do galego en estudos científicos. Lois Tobío Fernández Fermín Bouza Brey Xosé Filgueira Valverde Creadores ★ Destacan logo Risco, Otero Pedrayo, López Cuevillas e Castelao
 • 15. CONTEXTOHISTÓRICONOQUESEENMARCAOAUTOREASÚAOBRA PARTIDO GALEGUISTA - 1931 Unidade ideolóxica do Grupo Nós ★ O seu programa político continuaba cos ideais das Irmandades da Fala PROCLAMACIÓN DA II REPÚBLICA Buscan a autodeterminación política de Galiza, a constitución dun Parlamento e un Goberno galego dentro da Constitución, a oficialidade da nosa lingua, a eliminación do caciquismo, a igualdade política da muler, etc.
 • 16. CONTEXTOHISTÓRICONOQUESEENMARCAOAUTOREASÚAOBRA ESTOUPIDO DA GUERRA CIVIL - 1936 Non se leva á práctica o Estatuto de Autonomía Lingua Galega
 • 17. CONTEXTOHISTÓRICONOQUESEENMARCAOAUTOREASÚAOBRA DITADURA (1939 - 1975) Prohibidas todas as linguas que non fosen o español. Autores que logran exiliarse Organizacións políticas e de ámbito cultural. ➢ Disoltas ➢ Fondos requisados ★ Manteñen viva a chama da cultura, do idioma e da identidade de Galiza Castelao, Eduardo Blanco Amor, Luis Seoane, Rafael Dieste...
 • 18. CONTEXTOHISTÓRICONOQUESEENMARCAOAUTOREASÚAOBRA NO EXILIO Créanse en galego Desenvolvemento cultural galego en Arxentina, Venezuela, México, Cuba,... Editorias Revistas Programas de radio ETC
 • 19. IMPORTANCIADOAUTORPARAAHISTORIADALITERATURAGALEGA Alfonso Daniel Rodríguez CASTELAO 1986 (Rianxo) - 1950 (Bos Aires, Arxentina)
 • 20. IMPORTANCIADOAUTORPARAAHISTORIADALITERATURAGALEGA Considerado o Pai do nacionalismo galego. Narrador, ensaísta, dramaturgo, debuxante e político galego. Unha das figuras máis importantes da cultura galega do século XX
 • 21. IMPORTANCIADOAUTORPARAAHISTORIADALITERATURAGALEGA CASTELAO IRMANDADES DA FALA ❖ Ingresa nelas no mesmo ano da súa creación ➔ Colabora n’A Nosa Terra (voceiro)
 • 22. IMPORTANCIADOAUTORPARAAHISTORIADALITERATURAGALEGA CASTELAO GRUPO NÓS ➔ Director Artístico da revista Nós ➔ Forma parte do grupo mais presenta claras diferenzas con respecto ós outros autores: Procedencia fidalga, pensamento de base cristiá, tradicionalismo e idealización do pasado e culturalismo elitista. Non provén da fidalguía, pensamento laico, visión progresista do mundo e compromiso activo coa sociedade: É un escritor do pobo e para o pobo.
 • 23. IMPORTANCIADOAUTORPARAAHISTORIADALITERATURAGALEGA CASTELAO SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS ❖ Ingresa oficialmente o 4 de maio de 1924, mais colabora nel dende o primeiro momento. ➔ Dirixe a sección de Arte e Literatura.
 • 24. IMPORTANCIADOAUTORPARAAHISTORIADALITERATURAGALEGA CASTELAO REAL ACADEMIA GALEGA Nomeado académico de número en xullo de 1933
 • 25. IMPORTANCIADOAUTORPARAAHISTORIADALITERATURAGALEGA CASTELAO PARTIDO GALEGUISTA ➔ Participou na súa constitución ➔ 1931: Deputado nas Cortes Constituíntes ➔ 1936: Deputado na candidatura da Fronte Popular. ➔ Campaña a favor do ESTATUTO DE AUTONOMÍA
 • 26. IMPORTANCIADOAUTORPARAAHISTORIADALITERATURAGALEGA CASTELAO ESTATUTO DE AUTONOMÍA Logo da aprobación do Estatuto levao ó Parlamento de Madrid tres días antes de que comece a Guerra Civil. Xa nunca máis volverá a Galiza. Grazas a isto, cando volveu a democracia, obtivémolo
 • 27. IMPORTANCIADOAUTORPARAAHISTORIADALITERATURAGALEGA CASTELAO NO EXILIO ➔ A súa actividade a prol da lingua galega e de Galiza non cesa. ➔ Marcha a Nova York e vive alí un ano mais di que se sente como nunha gaiola de ferro e que non ve maneira de vivir. ➔ 1940: Recive a “Carta de Residencia” na Arxentina e instálase definitivamente en Bos Aires Segue escribindo, publica libros, e organiza e conciencia ó colectivo galego no ideario galeguista mediante actos, conferencias e celebracións.
 • 28. IMPORTANCIADOAUTORPARAAHISTORIADALITERATURAGALEGA CASTELAO NO EXILIO ➔ Cando morre, en 1950, o goberno franquista, toma a seguinte medida: Unha vez falecido en Bos Aires o político republicano e separatista galego Alfonso Rodríguez Castelao advírtese o seguinte: A noticia da súa morte darase en páxinas interiores e a unha columna. Caso de inserir fotografía, esta non deberá ser de ningún acto político. Eloxiaranse unicamente do falecido as súas características de humorista, literato e caricaturista. Poderase destacar a súa personalidade política, sempre e cando se mencione que aquela foi errada e que se espera da misericordia de Deus o perdón dos seus pecados. Da súa actividade literaria e artística non se fará mención algunha do libro "Sempre en Galiza" nin dos álbums de debuxos da guerra civil. Calquera omisión destas instrucións dará lugar ó correspondente expediente. ➔ O seu maior desexo era volver a Galiza, e en 1984 traen os seus restos á súa Terra
 • 29. SITUACIÓNDAOBRANOCONXUNTODASÚAPRODUCIÓNLITERARIA OS VELLOS NON DEBEN NAMORARSE ➔ Peza teatral ➔ Foi escrita en Nova York entre 1931 e 1939 e estreouse en Bos Aires no ano 1941. ➔ Narrativa: ◆ Un ollo de vidro e Memorias dun esquelete (1922) ◆ Cousas (1926/1929) ◆ Os dous de sempre (1934) ◆ Rertincos (1934) ◆ OS VELLOS NON DEBEN NAMORARSE ➔ Ensaio: ◆ Sempre en Galiza (1944)
 • 30. SITUACIÓNDAOBRANOCONXUNTODASÚAPRODUCIÓNLITERARIA OS VELLOS NON DEBEN NAMORARSE COMENTARIO DUN FRAGMENTO
 • 31. SITUACIÓNDAOBRANOCONXUNTODASÚAPRODUCIÓNLITERARIA OS VELLOS NON DEBEN NAMORARSE COMENTARIO DUN FRAGMENTO Este fragmento de texto, como ben sabemos, pertence á obra teatral d’Os vellos non deben namorarse, escrita por Castelao, e foi estreada no ano 1941 en Bos Aires. Estructúrase en tres lances e un epílogo, presentando así tres versións diferentes dunha mesma historia: No limiar anticípase o tema e o argumento da obra, o namoramento dos vellos de cara ás mozas vai acompañado coa morte e nos tres actos hai un mozo que rivaliza co vello. No epílogo, estando xa mortos os anciáns e convertidos en esquelete, reúnense os tres e analizan as circunstancias da súa morte, láianse da súa imprudencia e coñecen novas das súas mozas.
 • 32. SITUACIÓNDAOBRANOCONXUNTODASÚAPRODUCIÓNLITERARIA OS VELLOS NON DEBEN NAMORARSE COMENTARIO DUN FRAGMENTO Neste fragmento en concreto, unha das mozas chora tras a morte do seu marido, pero non pola morte en si senón por ter que facer loito por el cando nunca o quixo, sen poder estar con quen realmente quería e quere. Limpa as bágoas co pano que o seu verdadeiro amor lle regalou e lamenta non poder “celebrar” a morte do vello e estar por fin xuntos.
 • 33. SITUACIÓNDAOBRANOCONXUNTODASÚAPRODUCIÓNLITERARIA OS VELLOS NON DEBEN NAMORARSE COMENTARIO DUN FRAGMENTO A obra desenvólvese toda na aldea, seguramente ambientada nunha do pobo natal de Castelao, Rianxo, nesta están as casas dos personaxes e o cemiterio. Ambiéntase seguramente na época do autor, no século XX, e a historia dura uns cantos anos: Dende que os vellos pretenden ás mozas e logo cásanse con elas ata a morte dos mesmos.
 • 34. SITUACIÓNDAOBRANOCONXUNTODASÚAPRODUCIÓNLITERARIA OS VELLOS NON DEBEN NAMORARSE COMENTARIO DUN FRAGMENTO Creo que Castelao pretendía con esta obra ensinarlle ás mozas que a pesar da insistencia dos pais ou doutros, casarse cun vello, aínda que este sexa rico e lles vaia a dar “unha vida mellor”, non trae á longa máis que problemas, posto que unha seguirá querendo ós mozos da súa mesma idade e o vello deixará á súa muller xoven viúva, e así o matrimonio pasará a ser so unha perda de tempo que lles impideu e impide por culpa do luto ser e vivir felices.
 • 35. CONCLUSIÓN Pegada do autor e da súa obra hoxe A día de hoxe, Castelao segue vivo, e non so grazas á súa obra artística ou ó seu papel na política, senón tamén de outras moitas maneiras: ROTEIRO CASTELAO (Pontevedra e Rianxo)
 • 36. CONCLUSIÓN Pegada do autor e da súa obra hoxe A día de hoxe, Castelao segue vivo, e non so grazas á súa obra artística ou ó seu papel na política, senón tamén de outras moitas maneiras: NA MÚSICA O Afogado Lela Castelao vive en Pontevedra Olla meu irmán Compañeiro Daniel Irmán Daniel
 • 37. CONCLUSIÓN Pegada do autor e da súa obra hoxe A día de hoxe, Castelao segue vivo, e non so grazas á súa obra artística ou ó seu papel na política, senón tamén de outras moitas maneiras: MERCHANDISING
 • 38. CONCLUSIÓN Pegada do autor e da súa obra hoxe A día de hoxe, Castelao segue vivo, e non so grazas á súa obra artística ou ó seu papel na política, senón tamén de outras moitas maneiras: MERCHANDISING
 • 39. CONCLUSIÓN Pegada do autor e da súa obra hoxe A día de hoxe, Castelao segue vivo, e non so grazas á súa obra artística ou ó seu papel na política, senón tamén de outras moitas maneiras: MERCHANDISING
 • 40. FIN
 • 41. FONTES★ https://gl.wikipedia.org/wiki/Historia_da_lingua_galega#O_galego_do_s.C3.A9culo _XX ★ https://gl.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Galega ★ PDF “A Literatura de 1906 a 1936” ★ PPT “Primeiro terzo séc. XX - Poesía das Irmandades (Aula Virtual) ★ https://gl.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Daniel_Rodr%C3%ADguez_Castelao ★ https://gl.wikipedia.org/wiki/Os_vellos_non_deben_de_namorarse ★ http://tesourosdotempo.pontevedra.eu/ruta/roteiro-castelao/ ★ http://omarfeitotradicion.gal/roteirocastelao ★ http://marlou3.webnode.es/actividades-complementarias/music-gal/musica-para-cas telao/
 • 68213_1960-1964

  Jul 25, 2017

  67793_1950-1954

  Jul 25, 2017
  Search
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x