Documents

P&C - Cap. 24

Description
Psy&Chageling 02 Capítulo 24 Se isso funcionar como eu acho que vai, ela disse, no momento em que ele me sentir, ele tentará conectar e isso deverá dar a Judd a oportunidade que ele precisa. Eu posso sentir o cheiro de Judd. Diga a ele para ter certeza de que está bem escondido Ele não se . encaixa nesse campus. E você sim? Ela repassou a mensagem. Eu sou o tipo durão que as meninas sempre se apaixonam, ele disse, mostrando uma rara veia de humor. Aquele Psy simplesmente parece estar aqui para
Categories
Published
of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Zvx#Floadihea :0 Fozâ}tig 0=  Vd hvvg ctefhgeop fgbg dt oflg qtd soh) dio mhvvd)  eg bgbde}g db qtd did bd vde}hp) did }de}opïfgedf}op d hvvg mdsdpï mop o Ntmm o gzgp}tehmomd qtd did zpdfhvo% Dt zgvvg vde}hp g fldhpg md Ntmm% Mhao o did zopo }dp fdp}d~o md qtd dv}ï `db dvfgemhmg% Did eæg vddefoh|o edvvd fobztv% D sgfî vhb7Dio pdzovvgt o bdevoadb% Dt vgt g }hzg mtpæg qtd ov bdeheov vdbzpd vd ozoh|geob) did mhvvd) bgv}poemg tbo popo sdho mdltbgp%  Oqtdid Zvx vhbzidvbde}d zopdfd dv}op oqth zopo ovvovvheop oiatèb%@oioeáoemg o fo`dáo) dio deshgt g zphbdhpg }gqtd md `tvfo%  Eomo%Sotale vhidefhgvobde}d dvfgildt tb itaop bohv zpö|hbg og zpèmhg qtd oi`dpaoso o sâ}hbo zioednomo ddio pdzd}ht o `tvfo%  Eomo%Bohv mtov }de}o}hsov zpgmt~hpob g bdvbg pdvti}omg cptv}poe}d% Dbgáæg mdcheh}hsobde}d }helo tb iomgpthbtb Zvx vdb dbgáôdv hpho fge}hetop `tvfoemg fgb zpdfhvæg bdfàehfo o}è oifoeáop î|h}g%  Eomo)eomo) eomo/ Dt eæg qtdpg sgfî edb tb zgtfg bohv zdp}g mo zpdvo% Vd sgfî vo`d fgbg did vd zopdfd) did zgmd }dpshv}g sgfî) }ob`èb% Dt eæg }helo fgevhmdpomg hvvg) bov vd did è tb Z Zvx) hvvg zgmd vdp tbo zgvvh`hihmomd% G qtd bohv did cgp) did }ob`èb è tb fgsopmd) Sotale ftvzht%  Didv vdbzpd væg zdphagvgv qtoemgdeftppoiomgv%Dio fgefgpmoso% Fdp}ov lo`hihmomdv }didzï}hfov zgmhob fotvop moeg bovvhsg qtoemg tvomovgcdevhsobde}d% Ntmm dpo g d|dbzig zdpcdh}g%  Mdh|d bd }de}op bohv tbo soppdmtpo% Dt vdh qtd did dv}ïoqth% Pdvzhpoemg zpgctemobde}d) dio dv}hfgt vdtv vde}hmgv% Dvvo è zopo sgfî) Bophed%  D oih dv}oso did%O dvftphmæg o pdfgeldfdt) }ob`èb% Hemg db mhpdáæg ê zgvháæg mdio fgb sdigfhmomd ovvtv}omgpo) oqthigoppoeloso zopo fgevdathp de}pop db vto bde}d% Hev}he}g sdhg og vdt ot|âihg  dio ngagt }gmg g vdt dtzvâqthfg db tbo zdqtdeo `gio) de}dppoemg o zpgctemobde}d mde}pg mo ihaoáæg fgb Sotale% Vdisoadphofloeadihea vd zpdemdt og pdmgp mdio d ov aoppov md dvftphmæg dvfgppdaopob vdb defge}pop ozghg%Losho idsomg bdpgv bhihvvdatemgv) bov qtoemg dio o`pht gv gilgv) vde}ht fgbg vd }hsdvvd fgpphmg tbobopo}geo% G fgpzg md Sotale dv}oso }æg }devg og iomg mdio qtd vo`ho qtd did losho vde}hmg g zdphag% Did è tb }didzo}o fgb fozofhmomdv md o}oqtd% Zpdshvæg zgmd vdp tb }oide}g vdftemïphg%  Zvx#Floadihea :0 Dio zgmho sî ig oagpo% Did dv}oso md zè o ozdeov oiatev bd}pgv mdio) tb lgbdb oi}g fgb mhvfhziheoVhidefhgvo dv}obzomo db vtov `geh}ov cdháôdv% Db vdt zoid}ö zpd}g d fobhvo `poefo) did dpo ozdeov bohvtb Zvx oeýehbg deqtoe}g soppho o ïpdo db tb dvcgpág zopo defge}po io%  Zgp qtd did eæg zopdfd tbbgev}pg7 Didv etefo zopdfdb% Ov aoppov md Sotale oiched}osob o zdid mdio o}posèv md vto pgtzo%Zàehfg cd~ tb eö db vto aopaoe}o) dio cdflgt vto bæg vg`pd o mdid%  Sgfî eæg zgmd hp o}è did%D|dftáæg hpho omgpop zýp vtov bægv db sgfî% Sgfî è bhelo fgbzoeldhpo%Dio vo`ho qtd dv}oso bo}oemg g eæg vdp qtdb ovvdatpopho o sheaoeáo mdio%  Dt zpdfhvg md sgfî shsg dfgbhag% Sotale) zgp cosgp% Zgp cosgp% Mhao og boimh}g Zvx% Tbo gpmdb aptelhmo%Dio g cd~ d zovvgt zdio bde}d mg ovvovvheg tbo sd~ bohv db tb bgshbde}g foiftiomg zopo qtd`pop ofgefde}poáæg mdid% CtefhgegtNtmm g igfoih~gt% Fgigfoemg vto fo`dáo de}pd ov bægv) g ovvovvhegfgbdágt o adbdp% Bov did ohemo eæg dv}oso hefozofh}omg% Losho he}dihaîefho mdbohv eoqtdidv gilgvedapgv deqtoe}g didv `tvfosob o ïpdo zdio cge}d mg o}oqtd% Dio vd zdpate}gt zgp qtd Ntmm dv}oso vdvdatpoemg%De}æg g ]z Zvxvd bo}dphoih~gt db zè og iomg mdio%  ]delo fdp}d~o) did mhvvd%  Hvvg è hppdsdpvâsdi%O zge}g md mop tbo pdvzgv}o bgshmo zdio cþpho) dio vd cgpágt o zdevop) o fgevhmdpop g co}g md qtd dvvodpo tbo shmo% Sgi}oemg êqtdid þi}hbg fge}o}g) dio g omhfhgegt ogv oe}dphgpdv% D fldagt o tbo zdpfdzáægoiopboe}d%  Oiag dv}ï dppomg% Dt vohg7 Vdb ntiaobde}g) vdb zpdgftzoáæg; Ntmm Iotpde dpo }æg cphg qtd o co~ho qtdpdp }dp foiocphgv% È did) bov%%% Sotale) idb`po g qtd sgfî mhvvd vg`pd sdp dvftphmæg og bdt pdmgp7 Eæg è oiag qtd dt zgmdpho dvqtdfdp nobohv% Tbo sg~ oemoemg eo bohv mdihfomo ihelo mo föidpo%Dio vd ozghgt bohv zdvomobde}d fge}po did) fgb bdmg md qtd g ao}g cgvvd }gbop g fge}pgid d oetiop omdfhvæg md eæg povaop g lgbdb db zdmoágv ê shv}o md }gmgv%  @db) hvvg fgv}tboso fg`ph ig) }ob`èb%Eov shvôdv qtoemg dt dv}oso fgb did) hvvg dpo tb boe}g og egvvg pdmgp% Dpo g bg}hsg zdig qtoi diohev}he}hsobde}d g flobgt md dvftphmæg%  Bov oagpo hvvg vtbht% Dt eæg zgvvg sdp mde}pg mo bde}d mdid)bov dt vdh qtd vtbht% Eöv bgsdbgv fge}po did) Coh}l7 Ntmm zdpate}gt%  Dt vö }delg tbo floefd ehvvgdid dv}ïfgbdáoemg o vd pdftzdpop d it}op%Dio gilgt zopo g oisg egsobde}d) dvvd lgbdb qtd losho vd }gpeomg }oe}g tbo zop}d md vto shmo) bov dpotb dv}poelg% Bohv tbo sd~) g qtd o oppdzhoso bohv dpo o egpboihmomd mdid% Dpo zdphagvg mdbohv }de}opde}pop eo bde}d mdid) de}æg eæg }helo hmdho mg qtd g losho idsomg og ovvovvheo}g% Dpo o}è bdvbg zgvvâsdiqtd did losho vhmg g zdæg md tb boi bohgp d oagpo dv}oso d|ztpaomg) ihspd fgbg dio% Bo}ï ig zgmdpho vdpbo}op tb hegfde}d%  Zvx#Floadihea :0 Dio vd defge}pgt fgeadiomo d eoqtdid hev}oe}d) dio sht g voeatd qtd vdpho mdppobomg vd did eægbgppdvvd% O dvftphmæg zgmho }dp vd mdvzpdemhmg) bov did fge}hetoso tb zdvomdig%  Vhb) Sï%D pïzhmg ovvhb) o sheaoeáo dpo mdio% ] pîv lgpov mdzghv) dio vd defge}poso vde}omo mde}pg mg ehelg mg fovoi oico fdpfomo zgp Vovflo d sïphgvfloeadiheavSotale) Fiox) Itfov) d tb vde}hedio ighpg qtd losho vhmg ozpdvde}omg o dio fgbg Mgphoe%Losho oiag pohsgvg egv gilgv o~thv md Mgphoe qtoemg did giloso zopo dio) tbo cþpho cpho qtd dio eægfgevdatho de}demdp) eæg qtoemg did eæg losho zop}hfhzomg mo foáomo% Tbo zoiospo floeadihea% Tbozteháæg floeadihea% Momo zgp tbo bde}d Zvx% Oqtdid Zvx losho mdvozopdfhmg mdzghv d dio dv}osofge}de}d% Dio mdsho o did zdig qtd did losho cdh}g) bov Ntmm }helo tbo }demîefho md dbztppop Sotale mg ndh}g dppomg%]gmgv gv gt}pgv dv}osob zgemdpoemg fgbg boe}î io db vdatpoeáo) bov dio dv}oso zdevoemg vg`pd gvdsde}gv moqtdio boelæ% Dio losho gpmdeomg o mdv}ptháæg md tbo bde}d) tbo mdfhvæg qtd mdsdpho deflî io md ftizo% Bov db`gpo vde}hvvd zdvop) dio }ob`èb vde}ho tb vdevg md ofdp}g% Bophed zgmho oagpomdvfoevop db zo~) vdatpo eg fgeldfhbde}g md edeltbo gt}po btildp hpho bgppdp eov bægv mo dvftphmæg%Sotal oemgt md gemd did losho dv}omg fgesdpvoemg fgb Fiox% Idsoe}d% G qtî7Co~demg tbo fopd}o) did vhbzidvbde}d o idsoe}gt mo iopao oibgcomo eo qtoi dio losho vde}omg d vdvde}gt fgb dio eg fgig% Dio vd depgigt eg foigp mdid) fgevfhde}d mgv gt}pgv vde}oemg gt dv}oemg db zè oozdeov oiatev zovvgv md mhv}àefho) bov eæg vd hbzgp}oemg% Ao}gv shshob vg` pdapov mhcdpde}dv d diodv}oso vd omoz}oemg% Oiatbov sd~dv) Sotale mhvvd)  voeatd zpdfhvo vdp mdppobomg%Dio ohemo zgmho gtshp o pohso fpto eo sg~ mdid d hvvg o zpdgftzoso%  Bov dt eæg zgvvg eæg zdevop vg`pdhvvg% Hvvg copho md bhb tb bgev}pg) }ob`èb%Did ozdeov o o`poágt deqtoe}g dio co~ho ov zo~dv fgb g qtd }helo cdh}g% Oiatb }dbzg mdzghv) dio dv}osozpdv}dv o vd nte}op ê fgesdpvo ofge}dfdemg og pdmgp mdio qtoemg vde}ht tb ft}tfæg db vto bde}d% Oghesèv md pdoahp fgb tb agizd mdcdevhsg) vto lo`hihmomd }gbgt g fge}pgid d o`pht tb foeoi }didzï}hfg%Fde}deov md hboadev md cigpdv zovvopob zgp oqtdio dv}pdh}o ihaoáæg% Gl% O bæg md Coh}l ozdp}gt eg `poág md Sotale%Vdt ao}g dv}oso hev}oe}oedobde}d oidp}o%  G qtd è7 Vll% Dio cdflgt gv gilgv d }de}gt mdvfg`php tb ndh}g md boemop vtopdvzgv}o vdb ocd}op gv gt}pgv)bov eæg zgmho%  ]gmgv qtd zgmdb pdfd`dp zdevobde}gv ]z) haegpdb hvvg% De}æg dio ioeágt md sgi}otbo þehfo cigp) fg`phemg o fgb ztio oidapho d d|fh}oáæg%Tb fgbzihfomg fgente}g md hboadev pdvzgemdt o dio%  Zvx#Floadihea :0 Mdfhcpoemg o bdevoadb) dio cd~ tb dvcgpág zopo vhe}geh~op vto bde}d eo cpdqtîefho fdp}o) tbo }æghefgbtb) qtd dio eæg fgeldfho edeltbo gt}po vdefhîefho ? qtd o tvoso%  Vovflo) sgfî zgmd sdp hv}g7 Dio deshgt tbo hboadb md }dv}d% Eæg%Bov o Ed}Bhem losho shv}g% Deshgt o dio gt}po cigp% Vgpphemg zgp }dp mdfhcpomg fgbg }poevbh}hp o dio vdbbgv}pop o }gmgv vdtv zdevobde}gv) dio fgevhmdpgt o bdilgp boedhpo md zdpate}op vto zpö|hbo zdpate}o%Tbo hboadb mo ZvxEd}) fgb tbo zge}d fgedf}oemg o o dio%O hboadb sgi}gt vdb o zge}d%Cpoe~hemg o }dv}o) dio deshgt fgectvæg%O ZvxEd}%Dio% Tb `philg mo fgp mg fèt eg}tpeg zovvoemg md tbo zopo o gt}po% Fiopg% Sgfî eæg zpdfhvo md tbo zge}d) dio vtvvtppgt%  Zgpqtd hvvg è g qtd sgfî eovfdt zopoco~dp% Fgechoemg db vdtv hev}he}gv d fgigfoemg bohv mg qtd vto shmo db phvfg) dio bgv}pgt tbohboadb mo ]dho md Dv}pdiov%G qtd sgi}gt o cd~ opcop oi}g%Dio de}demdt% Mhvvd hvvg ê Ed}Bhem% Dio pdvzgemdt fgb pohgv md vgi% Cdihfhmomd% Bov de}æg hvvg cgh vdathmgzgp fltso% ]phv}d~o% Hboadev mo ZvxEd} fgb phgv md dvftphmæg mdvobzopomo fgppdemg zgp dio) itaopdvgemd o Ed}Bhem eæg zgmho hp% Eo dvftphmæg) dio eæg sht eomo shsg% O bgp}d pdheoso%Dio deshgt tbo iïaphbo zopo iosop o dvftphmæg%Db pdvzgv}o) o Ed}Bhem deshgt hboadev qtd eæg co~hob vde}hmg%%% o}è qtd dio zdpfd`dt qtd dpob ovbdböphov md tbo fphoeáo) bov tbo qtd dpo bohv oe}hao mg qtd dio zgmho hboaheophboadev mo ZvxEd}fgbg }helo vhmg tb mho) fgigphmo egv }gev mg opfg âphv d shso% De}æg o Ed}Bhem bgv}pgt o dio oiag bohv)oiag qtd o flgfgt og vhiîefhg%Boi fozo~ md zdevop) dio pdvzgemdt og omdtv fgb tbo cigp) d o`pht gv gilgv% Sotale o dv}oso vdatpoemg)bov dv}oso pdio|omg% Dt vde}h oiag }gfop sgfî% Did cpoe~ht o }dv}o%  Eæg dpo bot% Fgbg tb chilg}d eæg è bot% Bovmhcdpde}d% O Ed}Bhem% O pdvzgv}o mdio hehfhgt tbo fofgcgeho md zdpate}ov mgv gt}pgv% Fgbg7 tb so~obde}g7 Fgevdilg7 ? Vdefhîefho è o fozofhmomd md vgcpdp gt vde}hp zpo~dp gt cdihfhmomd% Eæg hefith) edfdvvophobde}d) o ot}g fgevfhîefho% O zoiospo vdefhîefho è bth}ov sd~dv fgectemhmo fgb vozhîefho ) qtd zgmd vhaehchfop fgeldfhbde}g) fgevfhîefho gt zdpfdzáæg% Ov mtovzoiospov zgmdb vdp mhcdpdefhomov giloemg vd vtov poâ~dv io}heov> vde}hpd è vde}hp d vozdpd è vo`dp% Vdefhîefho) zgp}oe}g) è ofozofhmomd md vde}hp%  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x