Press Releases

Penilaian Sumber Pertanian : Peluang - peluang Dalam Sektor Pertanian

Description
Penilaian Sumber Pertanian : Peluang - peluang Dalam Sektor Pertanian
Categories
Published
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  14/12/20101 PELUANG-PELUANG DALAMSEKTOR PERTANIAN PENILAIAN SUMBERPERTANIAN ByMUHAMMAD HAFIDZ ABDUL RAMAN Adakah Malaysia negara hijau? Isu-isu Halangan,Perubahan cuaca?Kehilangan sumber semulajadi?Kepupusan spesis hidupan?  –Semua di sebabkan oleh kesan perlapasan(emissions) dan sisa buangan (waste) daripadaaktiviti manusia. –Aktiviti seperti pertanian, perindustrian, kenderaan,dll.  14/12/20102 Apakah Pendirian Malaysiadalam Isu Alam Sekitar? 1. Telah banyak di perkatakan dalam industriperladangan sawit. 2. Mempromosikan pembangunan lestari(Malaysia di tempat ke 38 daripada 146 negaradiseluruh dunia dalam Kajian Indeks AlamSekitar Lestari 2005 –oleh Universiti yale) 3. Malaysia berada ditempat ke 9 daripada 133negara dalam usaha-usaha yang telahdijalankan untuk mengurangkan kesan tekananalam sekitar terhadap kesihatan manusia danuntuk melindungi daya hidup ekosistem. Pendirian Malaysia dalam IsuAlam Sekitar 4. Penekanan Islam Hadhari yang menekankankeseimbangan antara keperluan pembangunandanpengurusan alam sekitar. 5. RMK9 –memperuntukkan USD 540 juta daripada bajetnegara untuk melaksanakan projek-projek pemuliharaanalam sekitar. 6. Menekankan cara pencegahan, pemeliharaan danmenguruskan sumbar asli secara mampan. 7. Adalah penyokong aktif disamping mempromosi produkhutan dan penggunaan mampan. 8. Pelan Fizikal Nasional 2005-2010, promosi aplikasitanah secara berintegrasi dan pertingkatkan kapasitiurus selia sumber-sumber aslidan alam sekitar. 9. Penggunaan teknologi GPS-GIS untuk pemantauan,perancangan gunatanah, dan remote sensing.  14/12/20103 Cabaran-cabaran dalam IndustriPertanian di Malaysia 1. Peluang Kerjaya dan pelaburan yang kurang menarik. 2. WTO –berlaku liberisasi dalam perdagangan. 3. Rendah Dayasaing Pengeluaran Makanan. 4. Tinggi Defisit Imbangan Dagangan Untuk Makanan tinggi. 5. Pelaburan Swasta rendah. 6. Pembangunan Sumber Manusia Mahir adalah rendah 7. Kelemahan dalam memperkemaskan Sistem PenyampalanPerkhidmatan Sektor Awam. Analisis SWOT dalamperniagaantani di Malaysia Market Overview23 juta penduduk , 63% Muslim dan 10 juta adalahpelancong per annum (perantau, PATI)Australia penyumbang 20% daripada produk importMalaysia ( hasil commoditi A$600 juta , MakananTerproses A$500 juta –beef/cattle industry)National Agricultural Policy (1998-2010)memfokuskan kepada persumberan strategik produkmakanan perlu, meningkatkan R&D, kurangkankehilangan lepas tuai dan mempromosikan AmalanPerladangan Baik (GAP-good agricultural practices)Kurang peraturan dalam industri peruncitan.  14/12/20104 Analisis SWOT dalamperniagaantani di Malaysia PeluangPenghasilan makanan untuk institusi( MAS, hotel, pasaraya besar )Pelaburan dalam dan luar bagipengeluaran produk halal. Analisis SWOT dalamperniagaantani di Malaysia Strategi/AktivitiMencari rakan sokongan untuk rangkaianmakanan (mengadakan seminar tentangAnalisis Kualiti dan keselamatan Makanan)Membuat kolaborasi/MOU –MisalnyaMalaysia Australia Agriculture CooperationProgram (memfokuskan kepada bantuanteknikal, sistem agroinformasi pertanian,sistem analisis kualiti lepas tuai)Menyertai pameran makanan dan pertanian(MAHA08).  14/12/20105 Analisis SWOT dalamperniagaantani di Malaysia KejayaanMelakukan lawatan untuk menambahpengalaman.Penglibatan Industri kecil dansederhana (SME).Peningkatan dalam ekspot hasilpertanian. Peluang-peluang dalamPertanian Perladangan KontrakPerniagaan Agro franchiseInsentif perniagaan (taraf perintis)AgroprenuerAgrotechnoprenuerBioteknologiHalal Food HubSkim Usahawantani (MUSTI)Bantuan kewangan GLC dan agensi kerajaan
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks