Magazines/Newspapers

Ponto Light Edição 9 Ano 2

Description
Ponto Light Ano 2 Edição Nº 9 Setembro 2010 editora 12 perguntas e uma conclusão: chega de achar que dieta só serve para emagrecer Poderoso grão Ele tem sabor delicado e entra no chocolate, no queijo e até na sopa 30 minutos no paraíso SPA deixa de ser luxo e vira opção rápida para relaxar e cuidar da beleza Atum ou salmão? Compare e decida qual deles vai para o seu prato Corpo enxuto e sem dor 4 dicas para cair na malhação sem travar no dia seguinte 3 ã Ponto Light ã Setembro 2010 po
Published
of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  0 ã Sikri Emflr   ã Paraojzi :343   Sikri Emflr Dki : Abmæài K¸ = Paraojzi :343 abmrizd Aea rao pdjiz baem`dbi aakrzd ki `li`iedra% ki tqamhia drí kd pisdPSD bam|d ba paz eq|i a wmzdisæài zäsmbd sdzd zaed|dz a`qmbdz bd jaeaxd 4: sazfqkrdp a qod `ik`eqpài8 `lafd ba d`ldz tqa bmard pðpazwa sdzd aodfza`az @iosdza a ba`mbd tqdebaeap wdm sdzd i paq szdri Sibazipi fzài03 omkqrip ki sdzdïpiDrqo iq pdeoài9@izsi ak|qri a pao biz 2 bm`dp sdzd `dmz kd odeldæàipao rzdwdz ki bmd pafqmkra  2 ã Sikri Emflr ã Paraojzi :343 D fzdæd í wi`ètqao bä$ A|mprao bmdp pao fzdæd aa|mpra fakra pao fzdæd+ A a|mpratqao dæd qo apizæi bdkdbisdzd eawdz qod wmbd mkramzd paofzdæd% pao `ldzoa iq bmwazpài+@edzi tqa kao paosza í ä`me razba akzakrdz qod emprd akizoaba ijzmfdæñap% bapba dp `ikrdpwak`akbi% dp rdzadp tqa kqk`d sibao apsazdz drí ip `iosziomppippi`mdmp ‐ oqmrdp waxap odmp ikra ba `ldradæài bi tqa ba aprd+Odp pazä tqa i szijeaod aprä kdp pmrqdæñap iq kd zapmprèk`mdtqa d fakra `zmd bmdkra baedp9 Ki oèp sdppdbi% za`ajaoip rzèpwmpmrdp oqmri apsa`mdmp ki Bmard a Pdøba + Kdeø% Dkkmkld a Edzmppdaprmwazdo siz dtqm adedoip jdprdkra pijzapiklip% `iktqmprdp% kiwipdomfip a% `edzi% pijzabmard+ Gim tqdkbi kippdp`ikwmbdbdp zawaedzdo qopafzabi8 d |dæài aoaodfza`az wdm bmomkqmkbi`ikizoa wi`è fdkld mkrmombdba `io ip demoakrip+Í mppi oapoi% dxaz dp sdxap `io ip kqrzmakrap í qo bipdszakbmxdbip bd bmard a pdjaz rmzdz sziwamri bmppi pð rzdx wdkrdfakp%`ioi wi`è siba waz kd pqd zawmprd bapra oèp+ Tqdkbi `ikpafqamz deío bi ðjwmi% pqd bmard dx jao odmp tqa aodfza`az+ Bä sdzdoaelizdz i piki% `ioaz oakip ,siz derd ba dsarmra% a kài sizmosipmæài- a `iojdraz d szafqmæd+Demäp% dedkbi ki dppqkri% rdojío ioip drzäp bd Wdeízmd `ioqod sazfqkrd bmï`me8 `ioi `dszm`ldz ki rzamki pao pizaz `io dpbizap ki `izsi kip bmdp basimp bip a|az`ï`mip9 Pa wi`è d`ld tqakài rao hamri sdzd mppi% sza`mpd `ikazmz dp bm`dp bd pqd sazpikderzdmkaz a sdzdz ba pizaz+Mk`eqpmwa% bakd bmd a lizd sdzd siz qo sikri kde ao ribdpakpdæài zqmo tqa dkba zikbdkbi paqp bmdp8 sdppdz lizdp bazaed|doakri ki PSD í qo szèomi `dbd wax odmp d`appïwae sdzdfakra `ioi wi`è% tqa kài oaba apizæip sdzd `dz jao `ikpmfioapoi+ Drí d szð|mod% Zijazrd Praeed Kqrzm`mikmprd `laa bd atqmsa Bmard a Pdøba@ikwmra Pa wi`è tqaz sdzrm`msdz bd zawmprd sikri Emflr% odkba qo a/odmesdzd `ioqkmbdbaCbmardapdqba+`io+jz   Zawmprd Sikri Emflr J:Q Abmrizd Bmzaæài a|a`qrmwd Bdkmae Vhqkmpnm a Zijazri Emgp`lmrx @iedjizdzdo kaprd abmæàiAtqmsa ba pdøba Zijazrd Praeed ,kqrzm`mikmprd `laga->@dziemkd @dosip% Jzqkd Smklamzi a AedkmdIemwamzd ,aprdfmäzmdp ba kqrzmæài-> Wdeízmd Dewmo ,sazpikde rzdmkaz- Zabdæài Hqemdkd Sdzakra ,abmæài a zawmpài-> @domedZqrnd ,`lad ba zasizrdfao-> DbzmdkaXmoazaz ,zasðzraz-% Dkd Odzmd Odbamzd% Dkbzappd Jdpïemi% Gazkdkbi Oakaxap aWmriz Wdeak`mi ,aprdfmäzmip-> Gaemsa Jizfap,bmzaæài ba dzra-> Fdjzmaeea Bmdp ,bapmfk->Bdkmaed Pd}qzm ,aprdfmäzmd ba bapmfk- D zawmprd Sikri Emflr í qodsqjem`dæài oakpde bi szifzdoddemoakrdz Bmard a Pdøba% bmprzmjqïbdd paqp dppmkdkrap+Drakbmoakri Bmard a Pdøba Naee} ,pqsazwmpài-> @domed Zdomzap% Awaemk \dwmaz% @dziemkd @dkieem% Zdtqae Zmjamzi aHd`tqaemka Sd`la`i ,pqsizra- Sqjem`mbdba  Deappdkbzd Wmeaed ,bmzarizd-% PmeodzdZamp a Pdkbzd Zibzmfqap ,a|a`qrmwdba kafð`mip-> Edïp Fqabap a Rldmp Dkbzdba ,aprdfmäzmdp-> Fazdebi ba Iemwamzd,dkdemprd- Odznarmkf Fqmelazoa Lazkdkbax ,fazakra-% Bakmpa@mzemkdp ,`iizbakdbizd-% Dkbzí Wakrizmk,dppmprakra- a Odzmdka @dprzi ,aprdfmäzmd- sikri  emflr     7 ã Sikri Emflr ã Paraojzi :343   Sibazipi fzài8 Odmp pihd ki `dzbäsmi sña go ã bmard pao fzdæd q`appi ao zaprdqzdkrap wafa/rdzmdkip a kip szdrip aomkmkip%saei `iojdra dip pmkriodp bdoakisdqpd% d pihd dmkbd akzakrdd zahamæài ba oqmrd fakra+ Pa wi`èpa ak`dm|d kappa fzqsi% kài lä odmp bap`qesdp+Baxakdp ba szibqrip ã jdpa bd eafqomkipd szi/oarao ―pa ak`dm|dz‟ oaeliz di sdedbdz bdtqa/eap tqa dxao `dzd amd d appd pqsazsziraïkd+ Pihd% sdzd tqa ra tqazi9 Aed í zm`d ao sziraïkdp% tqa dq|memdo kd za/sdzdæài bip ra`mbip a kd izodæài ba akxmodpa lizoòkmip+ Ki akrdkri% i `dzzi/`laa kqrzm/`mikde bi fzài pài dp mpigdwikdp% doipdpsaed szawakæài bi `êk`az ba odod% ba szðp/rdrd a bi `iei ba ørazi+ @dbd wax odmp aprqbip`ikzodo tqa i `ikpqoi ba pihd zabqx i zmp/`i ba biakædp `dzbmiwdp`qedzap% bmdjarap% dra/zip`eazipa% `ieaprazie deri a drí ba ipraisizipa%qod wax tqa d pihd í rdojío ikra ba `äe`mi%deío ba `ikraz i lizoòkmi zapsikpäwae saedpïkrapa ðppad+ ―I `ikpqoi ao fzàip bawa pazba% saei oakip% qod |ï`dzd bmäzmd‟% a|sem`d dkqrzm`mikmprd Zijazrd Praeed% bi Bmard a Pdøba + Dp oqelazap pài dmkbd odmp dwiza`mbdp `io i`ikpqoi+ Mppi siztqa d pihd doakmxd dp ikbdpba `deiz% pqbizapa% mkpòkmd a mzzmrdjmembdba% pmk/riodp rïsm`ip bd oakisdqpd+ P 
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks