School Work

Procedee de Prelucrare Prin Deformare Plastica

Description
Tehnician Prelucrari la cald-Proiect de atestat
Categories
Published
of 43
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  EXAMEN ATESTAT   2013 1 Procedee de prelucrare prin deformare plastica Autor:   LICEUL TEHNOLOGIC „ NICOLAE BĂLCESCU”   OLTENIŢA   Nr. ______ din _________ PROIECT pentruEXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE   PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE CALIFICARE PROFESIONALĂ  NIVEL IIICalificarea: TEHNICIAN PRELUCRARI LA CALDTema: PROCEDEE DE PRELUCRARE PRIN DEFORMARE PLASTICĂ    ÎNDRUMĂTOR: Elev:Clasa:2013  EXAMEN ATESTAT   2013 2 Procedee de prelucrare prin deformare plastica Autor:   CUPRINS 1.   Tema atestatului 12.   Cuprinsul 23.   Argumentul 34.   Introducere 55.   Laminarea 65.1.Principiile de baza ale laminarii 65.2.Instalatiile de laminare 75.3.Incalzirea in vederea laminarii 105.4.Laminarea profilelor 105.5.Laminarea tevilor 116. Extrudarea 126.1.Generalitati 126.2.Clasificarea extrudarii 136.3.Tehnologii de extrudare 167. Tragerea 177.1.Generalitati 177.2.Filiere 197.3.Tehnologia tragerii 208. Forjarea libera 218.1.Generalitati 218.2.Metode de forjare 228.3.Procesele tehnologice 248.4.Scule utilizate la forjare 258.5.Utilaje folosite la forjare 288.6.Operatii de baza la forjare 329.Trefilarea 349.1.Factori care influenteaza trefilarea 359.2.Operatii pregatitoare trefilarii 379.3.Instalatii de trefilare 389.4.Filiere 3910. Norme de tehnica securitatii muncii la forjare 4111.Bibliografie 43  EXAMEN ATESTAT   2013 3 Procedee de prelucrare prin deformare plastica Autor:   3.ARGUMENT Absolvenţii noului sistem de formare profesională, dobândesc abilităţi, cunoştinţe,deprinderi dezvoltand si o serie de abilităţi cheie transferabile, cu scopul de a sprijini pro- cesul de învăţare continuă, prin posibilitatea unei reconversii profesoinale flexibile catre meserii inrudite. Fiecare dintre calificările profesionale naţionale necesită unităţi de competenţăcheie şi unităţi de competenţă profesionale. Competenţele profesionale sunt grupate înunităţi de competenţă generale şi specializate.   Cererea pieţei şi necesitatea formării profesionale la nivel european au reprezentatmotivele esenţiale pentru includerea abilităţilor cheie în cadrul   Standard elor de PregătireProfesională   ( S.P.P. ) Tinerilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a dobândi acelecompetenţe de bază care sunt importante pe piaţa muncii.   Curriculum-urile specifice nivelul 3 de calificare   au fost concepute astfel încât să dezvol te abilităţi de care tinerii au nevoie pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru asumarea rolului în societate ca persoane responsabile, care se instruiesc pe tot parcursul vieţii. Aceste cerinţe, necesare unei vieţi adaptate la exigenţele societăţii conte mporane, au fost încorporate în abilităţile cheie  Fiecare nivel parcurs în domeniul Tehnic , implică dobândirea unor abilităţi, cuno ş-tinţe şi deprinderi care permit absolvenţilor fie să se angajeze, fie să - şi continue pregătirea la un nivel superior. Pregătirea forţei de muncă calificate în conformitate cu standardele europene pr e- supune desfăşurarea instruirii bazate pe strategii moderne de predare şi evaluare, centrate pe elev. Noii angajaţi vor putea desfăşura sarcini non - rutiniere care implică colab orarea încadrul unei echipe. Prin unităţile de competenţe specializate din cadrul  Curriculum-ului specific nivelul 3de calificare , elevul este solicitat în multe activităţi practice care îi stimulează şi creativ i- tatea. Orice activitate creativă va duce la o lărgire semnificativă a experienţei şi la aplicareaconştientă a cunoştinţelor dobândite.    EXAMEN ATESTAT   2013 4 Procedee de prelucrare prin deformare plastica Autor:  Lucrarea de atestat   „ PROCEDEE DE PRELUCRARE PRIN DEFORMARE PLASTICA ” im-plica elevul in atingerea Standardelor de Pregatire Profesionala specifice pregatirii sale indomeniul tehnic.Elaborarea lucrarii de atestat a permis atingerea unor unitati de competenta :1.   Comunicare si iteratie.2.   Asigurarea calitatii.3.   Igiena si securitatea muncii.4.   Lucrul in echipa.5.   Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei

Micro vickers

Aug 9, 2017

FONEMAS

Aug 9, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks