Documents

RAPORT_IDIS_UNICEF-final-2009.pdf

Description
RAPORT DE CERCETARE MODELUL FAMILIEI ÎN TRANZIȚIE Şi RĂSPuNSuL POLiTiCiLOR PuBLiCE La SCHiMBĂRi DE VaLORi Şi STRuCTuRi SOCiaLE ÎN REPuBLiCa MOLDOVa RAPORT DE CERCETARE RAPORT DE CERCETARE MODELUL FAMILIEI ÎN TRANZIȚIE Şi RĂSPuNSuL POLiTiCiLOR PuBLiCE La SCHiMBĂRi DE VaLORi Şi STRuCTuRi SOCiaLE ÎN REPuBLiCa MOLDOVa Studiul a fost desfășurat în cadrul Institutului pentru Dezvoltare și Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, cu sprijinul UN
Categories
Published
of 58
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  MODELUL FAMILIEI ÎN TRANZIȚIE Şi RĂSPuNSuL POLiTiCiLOR PuBLiCE La SCHiMBĂRi DE VaLORi Şi STRuCTuRi SOCiaLE ÎN REPuBLiCa MOLDOVa  Studiul a fost desfășurat în cadrul Institutului pentru Dezvoltare și Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, cu sprijinul UNICEF-Moldova. Opiniile exprimate aparţin autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Oficiului UNICEF. IUNIE 2008 MODELUL FAMILIEI ÎN TRANZIȚIE Şi RĂSPuNSuL POLiTiCiLOR PuBLiCE La SCHiMBĂRi DE VaLORi Şi STRuCTuRi SOCiaLE ÎN REPuBLiCa MOLDOVa  4 ã CUPRINS Sumar executiv ........................................................................................................... 5Date despre autorii studiului .................................................................................... 8 Mulţumiri ..................................................................................................................... 9 Introducere   ................................................................................................................ 10  Metodolog stdl .....................................................................................   13  Strctr cercetăr ş dtele nlzte  .......................................................... 14 1.1. Fml: Trdţonlsm ş Moderntte ................................................................. 18 1.2. Vţ în fmle ş formele sle nsttţonlzte ................................................... 24 1.3. Căsător, fercre ş vrblele sle ................................................................... 29 1.4. Edcţ ş mnc în socette . .......................................................................... 42 1.5. Încredere ș tolernţă .......................................................................................... 47 1.6. Relge ş relgoztte .............................................................................................. 49 Concluzii ............................................................................................................. 52 Bibliograe ................................................................................................................ 54Lista tabelelor și gurilor inserate in raport............................................................ 56
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks