Documents

Refer Rrrr At

Description
Referat
Categories
Published
of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    MINISTERUL EDUCAŢ IEI Ş I TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ  DIN MOLDOVA FACULTATEA “PSIHOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ”   CATEDRA “PSIHOLOGIE”   Referat La disciplina: Psihologie sociala aplicata in domeniul judiciar.   Tema: EPJ: notiuni, conditii de convocare si efectuare, etape, cerinte fata de intocmirea documentara. Elaborat de: Tamaşciuc I.  Gr.31P. Titular de curs: Melentieva A . Chişinău 201 7    2 Ce este expertiza psihologica judiciara?  Expertiza psihologica judiciara este o evaluare psihologica specializata a persoanelor angrenate in demersul judiciar, la cererea instantei judecatoresti sau a partilor. Este un demers complex, in care sunt utilizate instrumente si tehnici psihologice si care are ca finalitate emiterea unei opinii de specialitate. Dispunerea expertizei psihologice se realizeaza de catre instantele judiciare, parchete, cabinete de avocatura, persoane fizice si alte institutii specializate prin documente specifice (incheieri  judiciare, ordonante, rezolutii motivate, adrese sau simple cereri). Rapoartele de expertiza psihologica se semneaza si se parafeaza de catre expertul psiholog, opiniile de specialitate avand forta credibilitatii rezonabile date de catre un profesionist atestat,  putand fi valorificate de catre organul judiciar sau de catre beneficiar. Expertiza psihologica judiciara constituie un instrument de investigatie util organelor de urmarire  penala dar si instantelor de judecata, pentru cercetarea problemelor specifice cu continut  psihologic, esentiale pentru solutionarea cauzelor penale sau civile, capabila sa ofere concluzii obiective, esentiale pentru analiza dosarului cauzei. Tudorel Butoi PhD (Institutul de Psihologie Judiciara) defineste o serie de exigente apte sa confere raportului de expertiza psihologica credibilitate si obiectivitate:      obligativitatea mentionarii cabinetului si competentelor expertului, actul de dispunere si entitatea care solicita;     baza juridica, statutul legal, temeiul dispunerii expertizei;    materialul si metoda utilizata (teste, chestionare, date anamnestice,etc.);    toate informatiile, interpretarile si evaluarile vor fi sustinute permanent de citate si surse  bibliografice, precum si de suport statistico-matematic al testelor utilizate;    raportarea simptomatologiei identificate la traumele obiectivate in prejudicii si disfunctionalitati de insertie sociala;    opiniile de specialitate: clare, sintetice, cu referinte suport in demonstratiile de continut ale raportului;    recomandarile, post opinii de specialitate: se vor cantona strict in zona de interventie  psihologiei clinice preventiv-recuperatorii, specifica terapiilor de suport. Partile nemultumite de rezultatele unei expertize psihologice pot solicita opinia unui alt specialist, care poate formula opinii sau recomandari cu privire la aceleasi obiective. Instanta de  judecata, in cazul in care considera necesar, va aprecia in mod suveran care dintre opinile de specialitate poate fi validata in cazul dat spre judecare, nevalidarea unei opinii de specialitate neputand constitui temei pentru tragerea la raspundere profesionala a psihologului emitent. Principalele cauze in care este utila efectuarea expertizei psihologice:        infractiunile prevazute de legea penala;    stabilirea discernamantului in cazul savarsirii unor fapte penale; sau stabilirea discernamantului in cazul incheierii unor acte de dispozitie;    dupa accidente in situatii post-traumatice;    evaluarea capacitatii parentale in cazul exercitarii autoritatii parintesti, stabilirii autoritatii  parintesti, instituirea unor masuri de protectie a minorului, pentru adoptii, copilul, victima a abuzului (fizic, psihic, sexual), etc.;    in domeniul dreptului muncii: climatul organizational, restructurarea organizationala, diagnoza organizationala, angajarea in munca, mentinerea in munca, concedierea, conflictul de munca, disponibilizarea de personal etc.   3 Expertiza psihologica este un demers profesional de conceptie analitica, o cercetare cu caracter stiintific, realizata de catre un expert psiholog competent, recunoscut si atestat in domeniu, la cererea unui organ judiciar sau a partilor, finalizata printr-un raport, care contine opiniile de specialitate ale expertului cu privire la una sau mai multe probleme de ordin psihologic, de care depinde solutionarea cauzei judiciare. Expertiza psihologica poate fi judiciara, atunci cand este solicitata sau aprobata de catre un organ  judiciar, sau extrajudiciara, atunci cand este solicitata de catre o persoana, direct sau prin aparatori. Totodata, pot spune ca expertiza psihologica nu este o evaluare psihologica, nici o testare psihologica. Expertiza psihologica nu se confunda cu expertiza psihiatrica sau cu expertiza medico-legala  psihiatrica. De asemenea, expertiza psihologica nu se poate confunda cu ancheta sociala sau cu ancheta psiho-sociala. C. P. Ewing   defineşte expertiza psihologică judiciară ca fiind un demers legal, prevăzut de   normele legale şi de practica judiciară, utilizat în cadrul procedurilor judiciare în care sunt necesare cunoştinţe, aptitudini, competenţe, experienţă, pregătire sau studii într  -un domeniu ştiinţific sau special non - ştiinţific, care necesită prezentarea unei opinii specializate, dată sub formă testimonială de către un expert psiholog.   Prof. Theodore H. Blau   defineşte în mod indirect expertiza psihologică judiciară, prin definiţia dată expertului psiholog judiciar, care în concepţia sa este o persoană specializată sau având studii în domeniul psihologiei, cu rol în a furniza informaţii utile demersului judiciar, fără de care juriul sau judecătorul nu îşi pot forma o opinie pertinentă, respectiv nişte concluzii corecte faţă de cazul dedus judecăţii.   Prof. N. Mitrofan   dă următoarea definitie noţiunii: expertiza psihologică este un ansamblu complex de acţiuni de analiză, investigare şi măsurare psihologică a individului uman, în vederea evidenţierii caracteristicilor specifice profilului său psiho -aptitudinal. Acelaşi autor aduce două precizări referitoare la încadrarea expertizei psihologice:   a) expertiza psihologică nu se identifică cu expertiza psihiatrică, aceasta având o sferă mult mai largă, putând să includă expertiza psihiatrică;   b) expertiza psiholog ică poate fi realizată în exclusivitate numai de către psihologi, aceștia  purtand răspunderea asupra informaţiilor rezultate în urma efectuării expertizei.   Prof. N. Mitrofan şi Prof. T. Butoi   consideră că admiterea expertizei psihologice judiciare,  printr- o reglementare legală este obligatorie în cauzele cu minori, precum şi în cauzele cu autori ai unor infracţiuni grave sau produse în circumstanţe deosebite.   Expertiza psihologică judiciară  contribuie la diminuarea riscului unei erori judiciare în clarific area şi interpretarea acţiunilor şi motivațiilor autorilor, pentru aprecierea reală a comportamentului impus de o situaţie emoţională dificilă, în raport cu personalitatea autorilor, de neconştientizarea motivului şi caracterului faptelor săvârşite. Expertiza psihologică judiciară  poate constitui un instrument de investigaţie util organelor de urmărire penală, dar şi instanţelor de judecată, pentru cercetarea problemelor specifice cu conţinut psihologic, esenţiale pentru soluţionarea cauzelor penale sau civile, capabilă să ofere concluzii obiective, esenţiale pentru analiza dosarului cauzei. Astfel, expertiza psihologică judiciara este un demers independent, profesional, util instantei  judecătoreşti civile sau penale, prin care se realizează o evaluare psihologică specializată a  persoanelor angrenate într-un demers judiciar, la cererea instantei judecatoresti sau a partilor. Expertiza psihologica se poate utiliza si in mediul extrajudiciar.   4 În Republica Moldova, fiecărui om îi este garantat dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi  psihică. Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante1 . În cadrul procesului penal toate organele şi persoanele participante sunt obligate să respecte drepturile, libertă - ţile şi demnitatea persoanei. În desfăşurarea procesului penal, nimeni nu poate fi supus la rele tratamente sau deţinut în condiţii umilitoare, nu poate fi silit să participe la acţiuni procesuale care lezează demnitatea umană  . Cadrul juridic din Republica Mo ldova reglementează utilizarea probelor în procesul penal prin intermediul Codului de procedură penală. În materia expertizelor se aplică şi Legea cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico - ştiinţifice şi medico -legale.  Noţiunea de expertiză psihologică judiciară nu este prevăzută în legislaţia procesual penală, aceasta fiind parte componentă a unei noţiuni mai largi, cea de expertiză judiciară. Datele obţinute în urma efectuării expertizei psihologice sunt elementele de fapt, care servesc la c onstatarea existenţei sau inexistenţei infracţiunii, vinovăţiei, precum şi la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluţionare a cauzei . Legea procesual penală prevede ca mijloc de probă un raport de expertiză sau unul de constatare tehnico- ştiinţifică şi medico - legală   fără a specifica vreun tip a acestor mijloace de probă. Aceasta este firesc, pornind de la varietăţile de expertize care pot fi efectuate în cadrul unui proces penal.   În 2012 Codul de procedură penală a fost completat cu o normă care face obligatorie efectuarea expertizei pentru constatarea stării psihice şi fizice a persoanei în privinţa căreia se reclamă că s - au comis acte de tortură, tratamente inumane sau degradante. De remarcat că în acest aspect Republica Moldova deţine prioritate în raport cu alte ţări. La o analiză sumară a unor coduri de  procedură penală se poate constata că în mai multe sisteme expertiza psihologică judiciară nu este recunoscută ca şi obligatorie pentru anumite situaţii. Spre exemplu, procedura penală   română prevede obligativitatea expertizelor doar în cazul infracţiunii de omor deosebit de grav,  precum şi atunci când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are îndoială asupra stării psihice a învinuitului sau inculpatului, pentru a se stabili cauzele morţii, dacă nu s -a întocmit un raport medico- legal. În cazurile privitoare la infracţiunea de falsificare de monedă sau de alte valori, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate cere lămuriri institutului de emisiune. Procedura  penală germană prevede expres anumite categorii de expertize care se efectuează în funcţie de circumstanţele cauzei, cum ar fi examinarea corporală sau ridicarea mostrelor de sânge ale învinuitului, fotografierea şi ridicarea amprentelor digitale, expertiza medico- legală sau examinarea corporală şi faţă de alte persoane decât învinuitul, expertiza medico- genetică, stabilirea identităţii acuzatului în baza analizei ADN, autopsia şi examinarea cadavrului, eshumarea, examinarea banilor falşi, expertiza grafologică .
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks