Documents

Referat Bizu Ramona

Description
aaa
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Educaia spiritului întreprinzător în liceele tehnologice ț prof.Bîzu RamonaColegiul Economic „Petre S. Aurelian” Slatina România trebuie să dezvolte o nouă generaţie de antreprenori cuabilităţi caracteristice precum responsabilitate, spontaneitate,adaptabilitate, clarviziune, iniţiativa şi spirit managerial, care le permitesă identifice şi să implementeze strategii adecvate pătrunderii şimenţinerii pe piaţă. Aceste abilităţi personale trebuie să fie cultivate începând cu şcoală primară şi dezvoltate la nivel superior, în licee şifacultăţi.Paleta ariilor curriculare din învăţământul preuniversitar şiuniversitar trebuie să cuprindă expuneri despre mediul antreprenorial şicontribuţii efective la susţinerea acestuia. ntroducerea unor sc!emebazate pe practică aplicată, cum ar fi microîntreprinderi create şiconduse de elevi studenţi, reprezintă un instrument eficient pentrudezvoltarea abilităţilor antreprenoriale.#tudierea disciplinelor economice are drept scop pregătirea elevilor  în vederea aplicării cunoştinţelor însuşite şi dobândirii de noi competenţepentru domeniul economic, necesare desfăşurării activităţii în profil şi înviaţa privată şi gestionării activităţii unei firme.$ metodă de învăţare activă a disciplinelor economice care puneaccentul pe formarea abilităilor antreprenoriale ale elevilor o constituie ț firma de exerciţiu. Aceasta, fiind o metoda practică de înregistrarea acunoştinţelor de la diverse discipline, determină dobândirea de abilităţiantreprenoriale, perfecţionarea comportamentelor profesionale şitotodată identificarea potenţialului propriu al elevilor. %n firma de exerciţiuelevii se comportă ca manageri sau anga&aţi responsabili şi îşi educă şiformează spiritul de întreprinzător. Activităţile desfăşurate prin firma de exerciţiu urmăresc o maibună înţelegere a antreprenoriatului, prin identificarea elementelor carealimentează atitudinile antreprenoriale, ce încura&ează tinerii în a deveniantreprenori şi a obstacolelor existente.'irma de exerciţiu are rolul de a dezvolta o imagine pozitivă desine şi de utilizare a abilităţilor personale în cadrul procesului de iniţiere,planificare şi implementare a unei idei de afaceri. Aceasta stimuleazăcreativitatea elevilor în direcţia utilizării cunoştinţelor studiate,contribuind astfel la crearea unui mediu propice dezvoltării personalităţiişi spiritului întreprinzător. (levii sunt implicaţi în experienţe de învăţare  reale, unde au posibilitatea de a)şi asuma riscuri, de a)şi coordonarezultatele şi de a învăţa din rezultatele obţinute, fapt care duce laformarea competenţelor unui bun întreprinzător.(xersarea capacităţilor de reflecţie, observarea modalităţilor deaplicare a cunoştiinţelor sau modalităţile concrete de a aborda o situaţiesunt abilităţi ce pot fi exersate prin firma de exerciţiu şi fac parte dinobiectivele sistemului şi procesului de învăţământ din şcoală.(ducaţia spiritului întreprinzător pentru tineri nu se limitează laconceptul *tineri întreprinzători+, ci reprezintă o filozofie a pregătiriieconomice, care stimulează creativitatea economică, răspundereaproprie, capacitatea de a lua decizii şi de a lucra autonom. Bi!liografie erg!it ., Metode de învăţământ  , (.-.P., ucureşti, /0123arin 4.,  Antreprenorii şi antreprenoriatul  , (ditura (' R$3, 5226R$7, Din şcoală în viaţă prin firma de exerciţiu , (.-.P., ucureşti
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks