Internet & Technology

Resumo executivo do Estudo sobre o estado da PEME española ante os riscos e a implantación de Plans de Continuidade de Negocio

Description
Resumen ejecutivo con los principales datos del estudio sobre el nivel de implantación de planes de continuidad de negocio en la Pyme española y su nivel de preparación ante posibles accidentes o contingencias informática. Versión en gallego
Published
of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    I VNDN nsviùgci ih}n gs pjsogs n i jdvcih}iojÿh mn Vcihs mn Ogh}jh~jmimn mn Hnlgojg Vérjhi 9 mn 09 G`snpui}gpjg mi _nl~pjmimn mi Jhegpdiojÿh   Pns~dg nrno~}jug mg Ns}~mg sg`pn g ns}img mi VNDN nsviùgciih}n gs pjsogs n i jdvcih}iojÿh mnVcihs mn Ogh}jh~jmimn mn Hnlgojg Og vi}pgojhjg mn;   G@_NPUI]GPJG MI _NL^PJMIMN MI JHEGPDIOJßH    I VNDN nsvi ùgci ih}n gs pjsogs n i jdvcih}iojÿh mn Vci hs mn Ogh}jh~jmimn mn Hnlgojg Vérjhi 0 mn 09 G`snpui}gpjgmi _nl~pjmimn mi Jhegpdiojÿh   Nmjojÿh; _n}nd`pg 0696 G –Ns}~mg sg`pn g ns}img mi VNDN nsviùgci ih}n gs pjsogs n i jdvcih}iojÿh mn Vcihs mn Ogh}jh~jmimn mn Hnlgojg— egj nci`gpimg vgcg snl~jh}n ny~jvg mn }pi`iccg mg G`snpui}gpjg mi _nl~pjmimn mi Jhegpdiojÿh mn JH]NOG; Vi`cg Vêpn{ _ih$Kgsê mjpnoojÿh*Kiujnp Pnz Vnpjccn oggpmjhiojÿh*Ci~pi Lipoäi Vêpn{ Opjs}jhi L~}jêppn{ @gpln JH]NOG y~npn dnhojghip i vip}jojviojÿh hi pnicj{iojÿh mg }pi`iccg mn oidvg n jhuns}jliojÿh mns}n ns}~mg n ilpimnonp g vi}pgojhjg mi sûi nmjojÿh jdvpnsi mn;    I vpnsnh}n v~`cjoiojÿh vnp}nhon ÿ Jhs}j}~}g Hiojghic mn ]nohgcgräis mi Ogd~hjoiojÿh JH]NOG * n ns}é `ijrg ~hbicjonh{i Pnogùnondnh}g$Hgh ogdnpojic 0(> Nsviùi mn Opni}jun Ogddghs# n vgp jsg ns}é vnpdj}jmg ogvjip# mjs}pj`~äp nogd~hjoip v~`cjoidnh}n ns}i g`pi `ijrg is oghmjojÿhs snl~jh}ns; † Pnogùnondnh}g; G ogh}nhjmg mns}n jhegpdn vÿmnsn pnvpgm~ojp }g}ic g~ vipojicdnh}n vgp }nponjpgs# oj}ihmg i sûivpgonmnhoji n eionhmg pnenpnhoji nrvpnsi }ih}g i JH]NOG ogdg ig sn~ sj}jg |n`; |||(jh}nog(ns( G mnuihmj}gpnogùnondjnh}g hgh vgmnpé nh hjhlûh oisg s~rnpjp y~n JH]NOG vpns}i ivgjg i mj}g }nponjpg g~ ivgji g ~sg y~n eijmi sûi g`pi( † ^sg Hgh Ogdnpojic; G di}npjic gpjrjhic n gs }pi`iccgs mnpjuimgs vgmnh snp mjs}pj`~ämgs# ogvjimgs n nrbj`jmgs dnh}pnsg sn~ ~sg hgh }nùi ejhs ogdnpojicns(Ig pn~}jcj{ip g~ mjs}pj`~äp i g`pi# }nh y~n mnjrip `nh ocipg gs }npdgs mi cjonh{i mns}i g`pi( Icl~hbi mns}is oghmjojÿhs vgmnhgh ivcjoipsn sn sn g`}êh g vnpdjsg mn JH]NOG ogdg }j}~cip mgs mnpnj}gs mn i~}gp( Himi hns}i cjonh{i dnhgsoi`i g~pns}pjhrn gs mnpnj}gs dgpijs mn JH]NOG( b}}v;''opni}junogddghs(gpl'cjonhsns'`n$ho'0(>'ns'   G vpnsnh}n mgo~dnh}g o~dvpn ogis oghmjojÿhs mn ioonsj`jcjmimn mg egpdi}g VME Vgp}i`cn Mgo~dnh} Egpdi}*( Isä#}pé}isn m~h mgo~dnh}g ns}p~o}~pimg n n}jy~n}img# vpgujs}g mn ic}nphi}juis i }gmg ncndnh}g hgh }nr}~ic# dipoimg mn jmjgdin gpmn mn cno}~pi irnj}img(Vipi idvcjip jhegpdiojÿh sg`pn i oghs}p~oojÿh mn mgo~dnh}gs VME ioonsj`cns vgmn oghs~c}ip i l~äi mjsvgùj`cn hi snoojÿhIoonsj`jcjmim8 Egpdiojÿh 8 Dih~icns n L~äis mi vérjhi b}}v;''|||(jh}nog(ns     I VNDN nsviùgci ih}n gs pjsogs n i jdvcih}iojÿh mn Vcihs mn Ogh}jh~jmimn mn Hnlgojg Vérjhi ? mn 09 G`snpui}gpjg mi _nl~pjmimn mi Jhegpdiojÿh   ÄHMJON ÄHMJON ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ?   9   G@RNO]JUG_ N DN]GMGCGRÄI ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( =   9(9   Jh}pgm~oojÿh ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( =   9(0   G`rno}jugs ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( =   9(?   Mnsnùg Dn}gmgcÿrjog (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( >   0   VPJHOJVIJ_ PN_^C]IMG_ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 5   0(9   Ihécjsn mgs hjunjs mn snl~pjmimn hi VNDN nsviùgci (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 5   0(0   O~c}~pi n ogùnondnh}g mi VNDN nsviùgci nh di}npji mn ogh}jh~jmimn mn hnlgojg((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 99   0(?   Ihécjsn mgs hjunjs mn imgvojÿh mn dnmjmis g~ vcihs mn ogh}jh~jmimn mn hnlgojghi VNDN nsviùgci (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 90   0(=   Ihécjsn ogdvipi}jui mi rns}jÿh mi ogh}jh~jmimn mn hnlgojg hi ndvpnsi nsviùgci snl~hmg g sn~ }idiùg ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 95   0(>   Dnccgpns vpéo}jois mn ogh}jh~jmimn mn hnlgojg (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 9<   OGHOC^_JßH_ N PNOGDNHMIOJßH_ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 9:   ÄHMJON MN LPÉEJOG_ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 06      I VNDN nsviùgci ih}n gs pjsogs n i jdvcih}iojÿh mn Vcihs mn Ogh}jh~jmimn mn Hnlgojg Vérjhi = mn 09 G`snpui}gpjg mi _nl~pjmimn mi Jhegpdiojÿh   9 G@RNO]JUG_ N DN]GMGCGRÄI 9(9 Jh}pgm~oojÿh JH]NOG# hg sn~ ieéh vgp mnsnhugcunp i _gojnmimn mg Ogùnondnh}g i }piuês mnvpgrno}gs hg dipog mi jhhguiojÿh n i }nohgcgräi# v~`cjoi g Ns}~mg sg`pn g hjunc mn vpnvipiojÿh mis VNDN ih}n gs pjsogs n imgvojÿh mn Vcihs mn Ogh}jh~jmimn mn Hnlgojg  (Ns}n ns}~mg vgh mn dihjens}g ~h oghonv}g# g mn Ogh}jh~jmimn mn Hnlgojg  # y~n inugc~ojÿh mgs hnlgojgs n gs iogh}nondnh}gs hiojghijs n jh}nphiojghijs eih y~nvi~ci}jhidnh}n ns}ni déjs vpnsnh}n hi rns}jÿh ns}pi}êrjoi mis gplihj{iojÿhs# i}i gv~h}g mn oghunp}jpsn h~hbi hnonsjmimn g~# vgcg dnhgs# ~h isvno}g i oghsjmnpip(_n `nh nrjs}nh dûc}jvcns mnejhjojÿhs ionpoi mi Rns}jÿh mi Ogh}jh~jmimn mn Hnlgojg#}gmis ncis mn`nh pnenpjpsn i ~h vpgonsg gpjnh}img i jmnh}jejoip vgsj`cns pjsogs y~nidni{ih i ~hbi gplihj{iojÿh n mnsnhugcunp mn egpdi vpnunh}jui ~hbi oiviojmimn mnpno~vnpiojÿh ih}n sj}~iojÿhs y~n s~vgùih jh}npp~vojÿhs }g}ijs g~ vipojijs mis sûisgvnpiojÿhs mn hnlgojg( 9(0 G`rno}jugs G g`rno}jug rnpic mns}n ns}~mg ê i ihécjsn# `isnimi his vnponvojÿhs mgs ndvpnsipjgs#mgs hjunjs mn vpnvipiojÿh# gs vi}pÿhs mn ogdvgp}idnh}g# is hnonsjmimns pnijs n isvpjhojvijs `ippnjpis y~n mjejo~c}ih i imgvojÿh mn dnmjmis# vcihs g~ ns}pi}nrjis y~nvnpdj}nh é VNDN nsviùgci ns}ip dnccgp vpnvipimi vipi lipih}jp i Ogh}jh~jmimn mis sûisgvnpiojÿhs mn hnlgojg(]gmg jsg# og ejh mn vpgvgùnp pnogdnhmiojÿhs mn io}~iojÿh és nh}jmimns# é jhm~s}pji mnsnl~pjmimn mi jhegpdiojÿh n és Imdjhjs}piojÿhs Vû`cjois vipi jdv~csip g ogùnondnh}g ng snl~jdnh}g mgs vpjhojvijs jhmjoimgpns n vgcä}jois vû`cjois pnciojghimis ogi _gojnmimnmi Jhegpdiojÿh nh di}npji mn snl~pjmimn mi jhegpdiojÿh(G ih}npjgp g`rno}jug ihicä{isn gvnpi}juidnh}n hgs snl~jh}ns g`rno}jugs nsvnoäejogs; † Ihicj{ip i sj}~iojÿh }nohgcÿrjoi mn snl~pjmimn mi VNDN nsviùgci mnhmn g v~h}g mnujs}i mi Ogh}jh~jmimn mn hnlgojg( † Uicgpip gs hjunjs mn o~c}~pi n ogùnondnh}g mi VNDN nsviùgci nh di}npji mnOgh}jh~jmimn mn hnlgojg( † Ihicj{ip gs hjunjs mn imgvojÿh mn dnmjmis g~ vcihs mn Ogh}jh~jmimn mn hnlgojg hiVNDN nsviùgci( † Ihicj{ip ogdvipi}juidnh}n i sj}~iojÿh mi Ogh}jh~jmimn hi ndvpnsi nsviùgcisnl~hmg g sn~ }idiùg(
Search
Similar documents
View more...
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x