Finance

Riciklimi I Mbetjeve Urbane

Description
Riciklimi I Mbetjeve Urbane
Categories
Published
of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  TEMA : METODAT E RICIKLIMIT TE MBETJEVE URBANE .Punoi:LejdiFetahu. VLORE 2015 Bachelor Kimi e Përgjithshme  O BJEKTIVAT :   Te evidentojme metodat e ndryshme per riciklimin e mbetjeve urbane.   Te evidentojme metodat fizike te trajtimit tembetjeve urbane dhe rendesine e trajtimit te tyreme kete metode.   Te evidentojme metodat kimike te trajtimit tembetjeve urbane dhe rendesine e trajtimit te tyreme kete metode.   Te evidentojme metodat termike te trajtimit tembetjeve urbane dhe rendesine e trajtimit te tyreme kete metode.   Te evidentojme metodat biologjike te trajtimit tembetjeve urbane dhe rendesine e trajtimit te tyreme kete metode.    Metoda e Riciklimit  Riciklimika lindurhistorikishtsirezultatI mungesesse lendesse pare ngaprodhoheshinsendeper t’u ushqyerapomaterial konsumi. I domosdoshemka qenericiklimiedheper mungesatqekrijoheshinne kohene luftrave. Me vonericiklimiu futsinevojeper kufizimindheeleminimine mbeturinaveterrezikshme. Sot, ne kohetmodern konceptiI riciklimitka dimensionetegjera. Ai eshtenjengametodatkryesoreper teshnderruarmbeturinatne produktetedobishmeoseme paktedemshme, per tekursyerburimete lendevetepar ate rinovueshmesidheper teruajture mbrojturmjedisin.  T RI JANE DREJTIMET KRYESORE TE  RICIKLIMIT   :  1-Riqarkullimi I mbeturinessilendee pare, pa perpunim paraprak, ne prodhimine produktevetendryshme.   2- Riciklimi I mbeturines nepermjet riaftesimit tekarakteristikave fizike e fiziko-kimike me perpunimparaprak.   3-Riqarkullimi eshte nje forme e riciklimit, por qe ne dallim nga shembujt e permendur me lart ne kete rastrifutet ne proces si lende e pare fillestare e pashnderruarne product te gatshem dhe qe nuk gjendet ne natyre simbetje.    Proceset baze ne metodat fizike te trajtimit te mbeturinave.  MBETJE  Trajtimiparesor: Trajtimidytesor: Koagulimi  TretjaNeutralizimiFunderrimi  PerzierjaReduktimoksidimCentrifugimi  BrumezimiPerthithjaDehidratimi  Fazae ndarjesNxjerrja   SistemiI riaftesimitRektifikimi  teburimitndotes-FiltrimiSistemii  -Thithjame C aktivriaftesimit  Osmozae kundertteburimitndotes.  Shkarkim, Riqarkullim
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x