Others

Sobre a Teoria Dos Atos de Fala de Austin e Searle

Description
Neste ensaio será abordada a teoria dos atos de fala de Austin e a contribuição posterior de Searle relacionada aos novos conceitos fundamentais para classificar os atos linguísticos em cinco (5) categorias.
Categories
Published
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  V`csn k _n`sdk o`v Kt`v on Bkik on K~vtdl n Vnksin ]`s5 E~idkl` J~vtkr` @ujkJsko~klo` Bdi`v`bdk Idf (^BVH Lnvtn nlvkd` vnsë kc`sokok k tn`sdk o`v kt`v on bkik on K~vtdl n k f`ltsdc~dêæ` }`vtnsd`s on Vnksin snikfd`lkok k`v l`r`v f`lfndt`v b~lokhnltkdv }ksk fikvvdbdfks `vkt`v idlj~èvtdf`v nh fdlf` !>$ fktnj`sdkv, Lk }sdhndsk }kstn vnsë k}snvnltkok k odvtdlêæ` on K~vtdl nltsn nl~lfdko`vf`lvtktktdr`v/onvfsdtdr`v n nl~lfdko`v }nsb`shktdr`v, Lk vnj~lok }kstn vnsë k}snvnltkokk onbdldêæ` on f`lodêþnv on bnidfdokon o`v kt`v on bkik) vnlo` nvvk) ~hk f`lodêæ` onnl~lfdko` }nsb`shktdr` {~n onrn vns nbnt~kok }ksk {~n k kêæ` o` kt` on bkik vn snkidun)vnlo` s`t~iko` ` nl~lfdko` on cnh v~fnodo` n bnidu `~ hki v~fnodo` n dlbnidu, Lktnsfndsk }kstn vnsë kc`sokok k tn`sdk o`v kt`v on bkik on K~vtdl) odrdodok nh kt`i`f~fd`lësd` !kt` on }s`bnsds ` nl~lfdko`$7 kt` di`f~fd`lësd` !kt` snkiduko` k` }s`bnsds `nl~lfdko`$7 n kt` }nsi`f~fd`lësd` !kt` snbnsnltn í kêæ` snkidukok n í f`lvn{~ålfdksnv~itkltn k` }s`bnsds ` kt` on bkik$, Lk {~kstk }kstn vnsë k}snvnltkok k f`ltsdc~dêæ` onVnksin k`v kt`v on bkik) fikvvdbdfklo`(`v nh fdlf` !>$ fktnj`sdkv5 ;( Kt` sn}snvnltktdr`73( Kt` odsnt`7 6( Kt` f`hdvvdr`7 ?( Kt` nq}snvvdr`7 n >( Kt` onfiksktdr`) bdlkiduklo`nvvk snvtsdtk kc`sokjnh v`csn k f`ltsdc~dêæ` on K~vtdl n Vnksin í }skjhëtdfk n kidlj~kjnh) nq}`lo` k idlj~kjnh læ` k}nlkv f`h` onvfsdêæ` o` h~lo`) hkv f`h`nltdokon ktdrk(b`shko`sk }nskltn ` h~lo` bèvdf`) `~ vnek) ~hk nltdokon }nsb`shktdrk,L` dlèfd` vnsë k}snvnltko` í fsètdfk on K~vtdl k`v ln`(}`vdtdrdvtkv) f`h dlbi~ålfdk okrdvæ` on Zdttjnlvtndl) lkv  Dlrnvtdjkêþnv bdi`vöbdfkv ) snikfd`lko` í }`vdêæ` o`v ln`( }`vdtdrdvtkv }nskltn k idlj~kjnh, @v }kstdoësd`v ln`(}`vdtdrdvtkv kc`sokh k idlj~kjnhf`h` vnlo` ~h hns` dlvts~hnlt` on onvfsdêæ` o` h~lo` bèvdf`) f`lvtktkêæ` n snikt`vo`v bkt`v n nrnlt`v bèvdf`v, Nvvk rdvæ` ln`(}`vdtdrdvtk vnlo` onvfsdtdrk) ktsdc~d kfk}tkêæ` n k{~dvdêæ` on f`lanfdhnlt` k`v ’oko`v o`v vnltdo`v‘) ontnshdlklo` ~hkrnsdbdfkcdidokon o` nl~lfdko`) lnfnvvdtklo` on ~hk snbnsålfdk l` h~lo` bèvdf`) }`onlo` vns s`t~iko` on rnsokonds` `~ bkiv`,  Kvvdh K~vtdl) dlbi~nlfdko` odsntkhnltn }`s Zdttjnlvtndl) n dlodsntkhnltn }`s J,Bsnjn) ktsdc~èk læ` v`hnltn nvvn kv}nft` ok idlj~kjnh f`h` hns` dlvts~hnlt`onvfsdtdr` o` h~lo` n vn~v nvtko`v on f`dvk) hkv ~h kv}nft` ktdr`/b`shko`s okidlj~kjnh }nskltn ` h~lo`) onrdo` k` bkt` on k idlj~kjnh f`ltns nh vn~ dltnsd`s)kêþnv n b`shkêþnv snikfd`lkokv k` h~lo` bèvdf`, ]`stklt`) K~vtdl ktsdc~èk í idlj~kjnhf`h` vnlo` f`lvtktktdrk/onvfsdtdrk n tkhcäh f`h` vnlo` }nsb`shktdr`(ktdrk }nskltn `h~lo`,K }kstds odvv`) K~vtdl }s`}þn ~hk l`rk odbnsnlfdkêæ` snikfd`lkok k`v nl~lfdko`v,Nvvk odvtdlêæ` ä nikc`skok nltsn `v nl~lfdko`v f`lvtktktdr`v) }`vv~do`snv n }`stko`snvon rki`s on rnsokon n nl~lfdko`v }nsb`shktdr`v) }`vv~do`snv on ~hk kêæ`) ktsdc~èok ív~k f`lodêæ` on snkidukêæ` l` h~lo` bèvdf`,@v nl~lfdko`v f`lvtktktdr`v væ` nl~lfdko`v {~n }s`bnsnh n onvfsnrnh nvtko`v onf`dvk o` h~lo` bèvdf`) f`h` onvfsdêþnv n kvvnsêþnv snikfd`lkokv k`v nrnlt`v o` h~lo`bèvdf`, @v nl~lfdko`v f`lvtktktdr`v }`vv~nh rki`s on rnsokon) onrdo` k rnsdbdfkcdidokonok snbnsålfdk o` vdjldbdfko` l` h~lo` bèvdf`) }`onlo` nvvnv vns rnsokonds`v `~ bkiv`v,^h nqnh}i` cëvdf` on nl~lfdko` f`lvtktktdr` ä5 ’Hn~ fkss` ä rnson‘7 nvvn nl~lfdko` }`on vns rnsdbdfko` l` h~lo` bèvdf`) }`onlo`(vn oduns vn nin ä rnsokonds` `~ bkiv`)f`lb`shn ` nvtko` on f`dvk l` h~lo`) `~ vnek) vn hn~ fkss` ä snkihnltn ok f`s rnson,Nl~lfdko`v f`lvtktktdr`v væ` ontnshdlko`v }ni`v vn~v rki`snv on rnsokon nrnsdbdfkcdidokon,L` nltklt`) `v nl~lfdko`v }nsb`shktdr`v væ` on `~tsk nv}äfdn) `~ }`vv~nh `~tskfkskftnsèvtdfk7 ninv læ` væ` rnsokonds`v `~ bkiv`v) }ni` bkt` onvvnv læ` vnsnh onvfsdêþnvo` h~lo` bèvdf`7 nl~lfdko`v }nsb`shktdr`v væ` snbnsnltnv ív kêþnv {~n `v nl~lfdko`v }`vv~nh nh v~k nvts~t~sk,]`stklt`) `v nl~lfdko`v }nsb`shktdr`v væ` onfikskêþnv {~n nq}snvvkh ~hk dltnlêæ`on kêæ` }nskltn ` h~lo` `~ }ksk ` `~rdltn, ^h nqnh}i`5 ’R`få }`on hn kifklêks hn~ cklo`idh0‘7 lnvvn fkv` ` nl~lfdko` }s`bnsdo` }`s ~h i`f~t`s vn snbnsn í dltnlêæ` o`hnvh` v`csn `~ts` `~rdltn) l` fkv`) {~nsns {~n ` `~rdltn kifklfn ` dlvts~hnlt`h~vdfki7 hn~ onvne` n dltnlêæ` læ` ä vkcns vn ` `~rdltn nvtë fk}kfdtko` bdvdfkhnltn }ksk hn kifklêks ` dlvts~hnlt` n h~dt` hnl`v snfncns ~hk snv}`vtk vdh `~ læ`, Nvvk   }`on vns ~hk fkskftnsèvtdfk cëvdfk n sninrkltn o`v nl~lfdko`v }nsb`shktdr`v) `lon v~kf`lvtdt~dêæ` læ` ä nq}snvvk }`s rki`snv on rnsokon n rnsdbdfkcdidokon) f`h` l` fkv` o`vnl~lfdko`v f`lvtktktdr`v) n vdh lk fkskftnsèvtdfk on dltnlêæ` nh kjds v`csn ` h~lo`bèvdf`) l` fkv` k kêæ` dlfi~vk l` nl~lfdko`,]`s vn tsktks on kêþnv) `v nl~lfdko`v }nsb`shktdr`v snkidukh n nvvkv kêþnv væ` bnidunvn cnh(v~fnodokv `~ dlbnidunv n hki v~fnodo`v, Nvvn bkt`s rkd on}nlons ok f`lodêæ` onbnidfdokon o` nl~lfdko`, Kv f`lodêþnv on bnidfdokon on ~h nl~lfdko` væ` nq}snvvkv }nik f`lodêæ` on bnidfdokon o` kt` o` nl~lfdko` vn snkiduks n vns bnidu n cnh v~fnodo`, L` fkv` f`ltsësd` {~klo` ` nl~lfdko` ä }s`bnsdo`) hkv v~k kêæ` læ` ä nbnt~kok l`h~lo`) s`t~ikh`v nvvn nl~lfdko` f`h` dlbnidu n hki v~fnodo`,^h o`v bkt`snv {~n ontnshdlkh k f`lodêæ` on bnidfdokon on ~h nl~lfdko` ä kk~t`sdokon, K f`lodêæ` on k~t`sdokon ä sninrkltn }ksk k bnidfdokon on ~h ksj~hnlt`, L`nl~lfdko` on ~h e~du on odsndt`) l` tsdc~lki5 ’WN~X F`lonl` ` sä~ k ;= kl`v on }sdvæ`‘7nvvn nl~lfdko` vktdvbku k f`lodêæ` o` kt` on f`lonlks snkiduks(vn) }ni` bkt` o` e~du nhvn~ }inl` nqnsfèfd` l` tsdc~lki) ontns k k~t`sdokon }ksk nbnt~ks k f`lonlkêæ`,@~ts` kv}nft` ä k f`lodêæ` on f`ltnqt` ok onbdldêæ` ok f`lodêæ` on bnidfdokon,Vn ` hnvh` e~du on odsndt` }s`bnsn ` nl~lfdko`5 ’N~ tn f`lonl` í }sdvæ`‘) }`säh l` ckifæ` on ~h cks) k vdt~kêæ` læ` rkd vktdvbkuns k f`lodêæ` on bnidfdokon) onrdo` k` bkt`on {~n ` e~du on odsndt`) lk hnvk on ~h cks) nvtë b`sk ok v~k e~sdvodêæ` n læ` }`vv~d ` }`ons n k~t`sdokon }ksk nbnt~ks ~hk f`lonlkêæ`) }`stklt` nvvn nl~lfdko`) lnvvn nqkt`f`ltnqt` t`sln(vn dlbnidu n hki v~fnodo`, Lnvtk tnsfndsk }kstn) k}snvnlt` k }`vdêæ` vnj~dltn) `lon K~vtdl vdltntduk n nq}þnv~k tn`sdk o`v kt`v on bkik) odrdodlo` `v kt`v nh tsåv !6$ js~}`v5 ;( Kt` i`f~fd`lësd` !kt`on }s`bnsds k vnltnlêk$7 3( Kt` di`f~fd`lësd` !kt` snkiduko` k` }s`bnsds ` nl~lfdko`$7 n 6(Kt` }nsi`f~fd`lësd` !kt` snbnsnltn í kêæ` n f`lvn{~ålfdk snv~itkltn k` }s`bnsds ` kt` onbkik$,@v kt`v i`f~fd`lësd`v væ` nl~lfdko`v {~n odvtdlj~dh`v v~k }kstn b`lätdfk){~klo` }s`bnsdo`v ` v`h okv intskv o` nl~lfdko`, K }kstn vdltëtdfk ä snikfd`lkok f`h kf`lvts~êæ` jskhktdfki n v~k nvts~t~sk rnscki, K }kstn vnhãltdfk ä k {~n ktsdc~d  vdjldbdfko` k` snbnsnltn o` nl~lfdko`, @v kt`v i`f~fd`lësd`v snbnsnh(vn k}nlkv k` jnvt`o` }s`bnsds ` nl~lfdko`,@v kt`v di`f~fd`lësd`v nvtæ` snikfd`lko`v k` kt` snkiduko` k` }s`bnsds `nl~lfdko`) nvtë idjko` í b`sêk di`f~fd`lësdk f`ltdok l` nl~lfdko` !snbnsnltn í J, Bsnjn$,@v kt`v di`f~fd`lësd`v væ` nq}snvv`v }`s nl~lfdko`v kbdshktdr`v5 ’Vn~ fkss` nvtë }njklo` b`j`‘7 dltnss`jktdr`v5 ’@lon ä k v~k fkvk0‘7 n nqfikhktdr`v5 ’F`h` ä bsd`lnvvn i~jks+‘, @v kt`v di`f~fd`lësd`v sn}snvnltkh k b`sêk !k dltnlvdokon o` }nodo` n oksnv}`vtk$ f`h {~n }s`bnsdh`v ` nl~lfdko`, L` nltklt`) `v kt`v }nsi`f~fd`lësd`v nvtæ` snikfd`lko`v í kêæ` f`lvn{~nltn o` }s`bnsds ` kt` on bkik7 ä ` {~n }`onh`v bkuns f`h k idlj~kjnh) {~ki k v~k kêæ`snv~itkltn, @ kt` }nsi`f~fd`lësd` ä fkskftnsduko` }ni` jsk~ on bnidfdokon n }ni` bkt` on `kt` idlj~èvtdf` vns cnh v~fnodo` n vns nbnt~ko` l` h~lo` bèvdf`, Kvvdh bdfkh nq}`vt`v`v kt`v on bkik on K~vtdl) {~n }`vtnsd`shnltn b`d ckvn }ksk k nikc`skêæ` on Vnksinsnbnsnltn k`v vn~v fdlf` !>$ js~}`v(fktnj`sdkv o`v kt`v on bkik,@ }sdhnds` kt` o` js~}` ä ` kt` sn}snvnltktdr`5 ä ` kt` nq}snvv` }nik fsnlêk o`bkikltn }nskltn ~h bkt` o` h~lo` bèvdf`, Ä nq}snvv` }`s ~hk kvvnsêæ`) kbdshkêæ`, Lnvvn fkv` k idlj~kjnh ä v~chntdok n vn kok}tk k` h~lo`, ^h nqnh}i` cëvdf` ä5’A`en nvtë fa`rnlo`‘7 nin nq}snvvk hdlak fsnlêk on {~n nvtë fa`rnlo` lnvvn odk }snvnltn,@ vnj~lo` kt` ä ` kt` odsnt`5 nq}snvvk ~hk dltnlêæ` on kêæ` v`csn ` `~rdltn nv`csn ` h~lo`, Ä nq}snvv` }`s ~hk `sonh) onfikskêæ`) f`h` l` vnj~dltn nl~lfdko`5’N~ ian `sonl` ds nhc`sk‘7 nq}snvvk ~hk `sonh on hdlak r`ltkon v`csn ` `~rdltn, Lnvvn fkv` ` h~lo` !`~rdltn$ onrn vn v~chntns n kon{~ks(vn í idlj~kjnh n vn~ }nodo`, L` tnsfnds` kt`) `v kt`v f`hdvvdr`v) tsktkh on vdt~kêþnv {~n f`lbnsnhf`h}s`hdvv` b~t~s` o` i`f~t`s o` nl~lfdko`, Væ` nq}snvv`v }`s }s`hnvvkv) jkskltdkv)f`h` l` fkv` vnj~dltn5 ’N~ ian }s`hnt` nvfsnrns ~hk fklêæ` v`csn v~k rdok‘5 nq}snvvk~hk }s`hnvvk b~t~sk f`lbnsdok k` i`f~t`s }nskltn ~h `~rdltn, Lnvvn fkv` ` h~lo`onrn vn v~chntns n kon{~ks(vn í idlj~kjnh) onrn akrns ~hk kêæ` }ksk rki`sduks k }s`hnvvk }s`bnsdok,

Actos Ilocutorios

Aug 20, 2017

porcentagem

Aug 20, 2017
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks