Documents

Strategi i

Description
sdfg
Categories
Published
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Strategii didactice interactive utilizate la clasă  în învăţământul primar  Braistorming-ul (asaltul de idei)  – feprezintă formularea unui număr cât mai mare de idei – oricât de fanteziste ar putea părea acestea – ca răspuns la o situaţie enunţată, după principiul cantitatea generează calitate.  Harta povestirii  – este o formă de organizare şi sintetizare a conţinutului informaţional al unui text. O altă „Hartă a  povestirii” poate compara din anumite perspective două sau mai multe povestiri şi se poate realiza su forma unui tael!  Reţeaua personajelor  – este o metodă grafică de descriere a persona elor şi de argumentare a descrierii. #levii vor scrie $ntr%uncerc desenat numele persona ului. &n cercuri satelit scriu cuvinte care caracterizează persona ul, iar apoi citate, reformulări! „Arborele lui Sapiro” % 'onflictul $n viziunea lui (aniel )apiro este asociat cu un arore. *iecare parte a lui reprezintă o parte componenta a conflictului+  solul % mediul social $n care izucneşte conflictul -familia, colectivul, şcoala!  rădăcina % cauzele multiple ale conflictului!  tulpina % părţile implicate $n conflict!  scorura %  prolema clară definită a conflictului!  florile % emoţiile proprii pozitive şi negative a celor implicaţi $n conflict!.  frunzele % acţiunile concrete a celor implicaţi $n conflict!  fructul % soluţia rezolvării conflictului!  Copacul ideilor   – este o metodă grafică $n care cuvântul c/eie este scris $ntr%un dreptung/i, la aza paginii, $n partea centrală. (e la acest dreptung/i se ramifică asemeni crengilor unui copac toate cunoştinţele evocate despre o anumită temă. *oaia pe care este desenat copacul trece de la un memru la altul al grupului şi fiecare elev are posiilitatea să citească ce au scris colegii săi. 0ceastă formă de activitate $n grup este avanta oasă deoarece le propune elevilor o nouă formă de organizare şi sistematizare a cunoştinţelor!  Cvintetul  – este o metodă creativă, prin care $n cinci versuri se sintetizează un conţinut de idei. #ste şi un instrument de evaluare a $nţelegerii textului şi de exprimare a creativităţii elevilor. #ste o poezie de cinci versuri, iar scrierea ei presupune o reflecţie azată pe $nţelegerea nuanţată a sensului suiectului ales. 1rimul vers este un cuvânt%c/eie referitor la discuţie, fiind, de oicei, un sustantiv. 0l doilea vers este alcătuit din două cuvinte care descriu sustantivul $n discuţie, fiind ad ective. 0l treilea vers este alcătuit din trei cuvinte care exprimă o acţiune, fiind de regulă vere la gerunziu. 0l patrulea vers conţine patru cuvinte şi exprimă sentimentele faţă de suiect, iar al cincilea vers este un cuvânt care expimă esenţa suiectului!  iamantul   – este o strategie modernă care are la ază $mpletirea activităţii individuale cu cea de cooperare $n grup. 1rin aplicarea acestei metode se urmăreşte antrenarea $n activitate a fiecărui elev astfel $ncât să participe la soluţionarea sarcinilor de lucru date. #ste o metodă care stimuleză interacţiunea $ntre elevi, dezvoltă ailităţile de comunicare şi gândirea critică a acestora. 2etoda se poate utiliza cu succes la orele de educaţie civică, lima română, istorie, s.a. Ciorc!inele  – se poate utiliza mai ales $n etapa de reactualizare a structurilor $nvăţate anterior, sau $n etapa de evocare, elevii fiind puşi $n situaţia de a stailii conexiuni $ntre elementele studiate, de a se implica activ $n procesul de gândire. &n centru se notează conceptul de referinţă, apoi se trasează sateliţii cu conceptele conexe şi de la fiecare ideile derivate. 3ealizarea ciorc/inelui presupune comparaţii, raţionamente, clasificări, ierar/izări. 'a aplicaie practică, această metodă se poate folosi la toate oiectele de studiu din ț ciclul primar!   etoda cadranelor  – este metoda prin care se rezumă sau se sintetizează conţinutul unei lecţii. 4rmăreşte implicarea elevilor $n realizarea unei $nţelegeri cât mai adecvate a unui conţinut informaţional. )e $mparte spaţiul de lucru $n patru cadrane şi $n fiecare se propune câte o sarcină de lucru!  #$plo%ia stelar&  – metodă de dezvoltare a creativităţii, asemănătoare raistorming%ului. )copul este de a oţine cât mai multe conexiuni $ntre concepte. )e scrie prolema a cărei soluţie treuie descoperită, apoi se formulează cât mai multe $ntreări care au legătură cu ea. &ntreările treuie să $nceapă cu 5de ce6”, 5cum6”, 5când6”,5cine6”, 5unde6”!  'loarea de lotus  – este o te/nică ce presupune identificarea conexiunilor dintre concepte şi idei, pornind de la o temă care generează opt -sau un număr la alegere idei secundare. *iecare idee secundară va genera alte opt idei, s.a.m.d.!  iagrama enn-#uler   – presupune compararea de către elevi a două elemente+ idei concepte, evenimente, oiecte. )unt evidenţiate atât elementele comune, cât şi cele care le diferenţiază. )e reprezintă su forma a douş cercuri care se intersectează. &n primul cerc se notează elementele specifice primului oiect, $n al doilea cerc cele ale celuilalt oiect, iar la intersecţia cercurilor, elementele comune. 0ceastă metodă este folosită pentru a%ia uta pe elevi să%şi sistematizeze cunoştinţele, să diferenţieze informaţii asemănătoare. 0stfel, cunoştinţeleelevilor sunt mai precise şi se păstrează un timp mai $ndelungat!   etoda celor apte p&l&rii g*nditoare  – #ste o metodă% oc pentru stimularea creativităţii participanţilor şi se azează pe interpretarea de roluri $n funcţie de pălăria aleasă. )unt şase pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare+ al, roşu, galen, verde, alastru şi negru. 2emrii grupului $şi aleg pălăriile şi vor interpreta rolul precis, aşa cum consideră mai ine. 3olurile se pot inversa, participanţii sunt lieri să spună ce gândesc, dar să fie $n acord cu rolul pe care $l oacă. 'uloarea pălăriei este cea care defineşte rolul, iar pentru succesul acestei metode este ine ca materialul didactic să fie variat şi ogat pentru a%i atrage pe elevi.  Cubul  %2etoda presupune explorarea unui suiect din mai multe perspective. )unt recomandate următoarele etape+ % 3ealizarea unui cu pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele+ descrie, compară, analizează, asociază, aplică, argumentează. % 0nunţarea temei. % &mpărţirea clasei $n 7 grupe, fiecare dintre ele examinând o temă de pe feţele cuului. % (escrie+ culorile, formele, mărimile etc. % 'ompară+ ce este asemănător, ce este diferit. % 0nalizează+ spune din ce este făcut. % 0sociază+ la ce te $ndeamnă să te gândeşti6 % 0plică+ la ce poate fi folosită6 % 0rgumentează+ pro sau contra şi enumeră o serie de motive care vin $n spri inul afirmaţiei tale. % 3edactarea finală şi $mpărtăşirea ei celorlalte grupe. % 0fişarea formei finale pe tală. +urul galeriei % este o metodă de $nvăţare prin cooperare ce $i $ncura ează pe elevi să%şi exprime opiniile proprii. 1rodusele realizate de copii sunt expuse ca $ntr%o galerie, prezentate şi susţinute de secretarul grupului, urmând să fie evaluate şi discutate de către toţi elevii, indiferent de grupul din care fac parte. 8urul galeriei presupune evaluarea interactivă şi profund formativă a produselor realizate de grupuri de elevi.   etoda piramidei sau metoda bulg&relui de %&pad&, %este o $minare armonioasă $ntre activitatea individuală şi cea a grupurilor de elevi. 0re rol de a $ncorpora activitatea fiecărui elev $ntr%un demers amplu menit să rezolve o prolemă complexă. 0ceastă metodă presupune organizarea unei activităţi structurate $n următoarele etape+ %  individuală – elevii primesc o temă pe care o rezolvă individual $ntr%o perioadă scurtă de timp - de oicei 9 minute. )e pot formula $ntreări referitoare la suiectul tratat!  % perec/i – se formează grupe de doi elevi , care $şi verifică reciproc rezultatele şi $ncearcă să răspundă la $ntreările care au fost formulate $n interiorul grupului!  % grupuri de patru elevi % formate prin unirea perec/ilor două câte două. #levii $şi confruntă rezultatele , concep un nou răspuns, $ntr%o formulare la care $ţi aduc toţi contriuţia identificând concluziile cu caracter general $n zonele de controverse rezultate $n urma $ntreărilor fiecăruia!  % $ntreaga clasă –un reprezentant al fiecărei grupe prezintă concluziile sale. 0cestea pot fi notate petală pentru a putea realiza comparaţia $ntre răspunsurile grupurilor. 1e aza lor se concep concluziile finale. ã    etoda R A .  % are la ază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica -prin $ntreări şi răspunsuriceea ce tocmai au $nvăţat. (enumirea provine de la iniţialele cuvintelor 3ăspunde – 0runcă – :nterog/ează şi se desfăşoară astfel+ la sfârşitul unei lecţii sau a unei secvenţe de lecţie, profesorul, $mpreună cu elevii săi, investig/ează rezultatele oţinute $n urma predării%$nvăţării, printr%un oc de aruncare a unui oiect mic şi uşor -minge de la un elev la altul. 'el care aruncă mingea treuie să pună o $ntreare din lecţia predată celui care o prinde. 'el care prinde mingea răspunde la $ntreare şi apoi aruncă mai departe altui coleg, punând o nouă $ntreare. #vident interogatorul treuie să cunoască şi răspunsul $ntreării adresate. #levul care nu cunoaşte răspunsul iese din oc, iar răspunsul va veni din  partea celui care a pus $ntrearea. 0cesta are ocazia de a mai arunca $ncă o dată mingea, şi, deci, de a mai pune o $ntreare. 0ceste metode interactive le consider a fi cele mai indicate spre a fi folosite $n activitatea didactică.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks