Documents

Strategia Turistica a Greciei

Description
strategia turistica a greciei
Categories
Published
of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Universitatea Creştină Dimitrie CantemirFacultatea de Management Turistic şi ComercialMaster: Managementul Afacerilor în TurismPOLTCA! T#AT$%A TU# TC& A %#$C$Masterand: Curcă sa'ela Cristina(ucureşti)*+,  Cu-rins I.Date generale II.Oferta turistică III.Circulaţia turistică IV.Organizarea turismului în Grecia V.Conţinutul strategiei turistice a GrecieiVI.Brand-ul turisticVII.Analiza SO! a turismului VIII. ers#ecti$e de dez$oltare % orizont &'&'-&'('  I.Date generale).). Date geograficeGrecia* cunoscută încă din antic+itate ,i su denumirea de ll/da sau 0ellas* astăzi fiindoficial 1e#ulica lenă* este o ţară din sudul uro#ei. Grecia se află am#lasată strategic la intersecia între uro#a* Asia de Vest i Africa i se ț ș ș în$ecinează la nord-$est cu Alania* la nord cu 1e#ulica 2acedonia i cu Bulgaria i la ș ș nord-est cu !urcia. ara este formată din nouă regiuni istorico-geografice3 2acedonia* Grecia Ț Centrală* elo#ones* !esalia* #ir* Insulele din 2area gee 4inclusi$ Dodecanezele i ș Cicladele5* !racia de Vest* Creta i Insulele din 2area Ionică. 2area gee se află la est de ș  #artea continentală* 2area Ionică se află la $est* iar 2area 2editerană la sud. Grecia are ceamai lungă coastă din azinul 2editeranei i a ))-a ca lungime din lume* cu )(.676 8m ș lungime* dein9nd i un mare număr de insule 4a#ro:imati$ ).;''* dintre care &&7 sunt ț ș locuite5. <'= din teritoriul grec este format din muni* dintre care cel mai înalt este 2untele ț Olim# cu &.>)7 m. ara se află a#ro:imati$ între #aralelele de (;? i ;&? latitudine nordică i între meridianele Ț ș ș de )>? i ('? longitudine estică. ș ).&. Scurt istoricGrecia modernă îi trage rădăcinile din ci$ilizaia Greciei Antice* înce#9nd cu ci$ilizaiile ș ț ț egeene din #oca Bronzului* i este considerată a fi leagănul culturii occidentale. a este ș locul de natere al democraiei ca formă de gu$ernare* al filosofiei occidentale ș ț * al @ocurilor Olim#ice* al literaturii occidentale i al istoriografiei* tiinelor #olitice* al marilor #rinci#ii ș ș ț tiinifice i matematice* i al dramaturgiei occidentale* incluz9nd genurile tragediei i ș ț ș ș ș comediei. 1ealizările culturale i te+nologice ale Greciei au influenat mult întreaga lume* ș ț multe as#ecte ale ci$ilizaiei greceti #ătrunz9nd în Orient #rin cam#aniile lui Ale:andru cel ț ș 2are* i în Occident #rin intermediul Im#eriului 1oman. Această ogată motenire este ș ș  #arial reflectată de cele )< situri din #atrimoniul mondial SCO aflate în Grecia* ceea ce ț  #lasează ara #e locul al aselea în uro#a i al treis#rezecelea în lume. Statul grec modern* ț ș ș care cu#rinde mare #arte din miezul istoric al ci$ilizaiei greceti* a fost înfiinat în )<(' du#ă ț ș ț 1ăzoiul Grec de Inde#endenă faă de Im#eriul Otoman. ț ț ).(. 1e#rezentarea administrati$-teritorialăDe la #rogramul alli8ratis* care a reformat organizarea administrati$-teritorială a ării ț înce#9nd cu ) ianuarie &'))* Grecia este îm#ărită în treis#rezece regiuni îm#ărite mai ț ț de#arte în (& de comune. Cele ; de foste #refecturi i administraii la ni$el de #refectură au ș ț fost #ăstrate în mare #arte ca suunităi ale regiunilor. a#te administraii descentralizate ț Ș ț  gru#ează de la una la trei regiuni în sco#uri administrati$e. :istă i o regiune autonomă* ș 2untele At+os 4în greacă Agio Oros* E2untele Sf9ntF5* care se în$ecinează cu regiunea2acedonia Centrală.  Fig. Organizarea administrativ-teritorială a Greciei ).;. conomiaGrecia este o ară dez$oltată cu standarde de $iaă ridicate. conomia sa cu#rinde sectorul ț ț ser$icii 4<=5 i industria 4)&=5* în tim# ce agricultura formează (= din #rodusul naional ș ț  rut. rintre cele mai im#ortante sectoare economice se numără turismul 4cu );*> milioane deturiti internaionali în &''>* este a a#tea cea mai $izitată ară a niunii uro#ene i a )6-a ș ț ș ț ș din lume de către Organizaia 2ondială a !urismului5 i na$igaia comercială 4cu )6*&=din ț ș ț ca#acitatea mondială totală* marina comercială greacă fiind cea mai mare din lume5* în tim#ce ara este i un considerail #roducător agricol 4incluz9nd culturile de #ete5 în cadrul ț ș ș uniunii.Grecia este memru fondator al Organizaiei aiunilor nite* i memru al niunii uro#ene ț ț ș de la aderarea la o structură #recursoare a acesteia în )><) 4#recum i meră a zonei euro din ș &'')5 i este i memră a mai multor instituii internaionale* inclusi$ Consiliul uro#ei* ș ș ț ț  A!O* OCD* OSC i O2C. conomia Greciei este cea mai mare din Balcani* în care ara ș ț este un im#ortant in$estitor regional.).. Căi de acces
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks