Abstract

Studi Sejarah Pendidikan Islam

Description
Studi Sejarah Pendidikan Islam
Categories
Published
of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Studi Sejarah Pendidikan Islam BAB IPENDAHULUAN A.   LATAR BELAKANGSebagai seseorang yang belajar di lingkungan pendidikan Islam, mengkajisejara pendidikan Islam merupakan sala sa!u ma!a kulia yang arusdi!empu ole maasis"a. #enge!aui penger!ian, objek, me!ode danurgensi dari s!udi sejara pendidikan Islam merupakan aspek yang arusdipaami ole seseorang yang akan belajar sejara pendidikan Islam agarmempermuda dalam mempelajari sejara pendidikan Islam. Sebagaimana pendidikan Islam bersumber pada al$%ur&an dan 'adi!s,mempelajari per!umbuan dan perkembangan pendidikan Islam, baik darisegi !oko maupun lembaga$lembaga yang !erkai! dengan pendidikan Islammerupakan in!i dari pembelajaran sejara pendidikan Islam. #empelajarisejara berar!i menuangkan kembali peris!i"a a!au kejadian yang !erjadisejak Islam i!u adir ingga saa! ini. Sejara pendidikan Islam berar!imengkaji kembali asal dari sejara pendidikan Islam i!u, mengkaji ajaranIslam yang diba"a ole Rasulullo #uammad sa". sebagaimana yang ki!ake!aui ba"a Islam diba"a ole Rasulullo #uammad sa". dimana beliaumendapa!kan mukji(a! berupa ki!ab su)i al$%ur&an yang menjadi pedomanidup manusia sekaligus sebagai sumber pendidikan Islam. Sebagaimana*rman Allo dalam sura! al$+aa!siya aya! -  /0 12 3 45 163 75 1 8 9 0:; < = > 0 ?8 @0 0 C D 3 0 F52 H :5 J 3 5 0 M0 O 0 0 Ar!inya “Al Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagikaum yang meyakini.” (al-Jaatsiyah: !" B.   RP#PSAN #ASALA'Q.   Apaka penger!ian sejara pendidikan Islam.   Apa saja yang menjadi objek dari sejara pendidikan Islam.   Bagaimana me!ode yang dipergunakan dalam sejara pendidikan Islam.   Apa sajakan urgensi yang bisa ki!a dapa!kan dari s!udi sejarapendidikan Islam  BAB IIPEMBAHASAN A.   UENGERTIAN SE+ARA' UENVIVIKAN ISLA#   I.   Uenger!ian SejaraValam mempelajari sejara pendidikan Islam, menge!aui de*nisi baasansebelum mempelajarinya sanga!la pen!ing. #enger!i makna, sasaran, dan!ujuan sebelum mempelajari lebi lanju! sebua baasan akanmempermuda ki!a dalam memila$mila seluru pokok ma!eri, !en!unyasesuai !ujuan yang !ela ki!a !arger!kan.Uokok persoalan sejara senan!iasa akan sara! dengan pengalaman$pengalaman pen!ing yang menyangku! perkembangan keseluruan keadaanmasyaraka!. Wle sebab i!u, menuru! Sayid %u!ub XSejara bukanlaperis!i"a$peris!i"a, melainkan !aYsiran peris!i"a$peris!i"a i!u dan penger!ianmengenai ubungan$ubungan nya!a dan !idak nya!a, yang menjalin selurubagian ser!a memberinya dinamisme dalam "ak!u dan !empa!.ZQ[Uenger!ian sejara dapa! diper!egas sebagai beriku!a.    +umla perubaan$perubaan, kejadian a!au peris!i"a dalam kenya!aandi seki!ar ki!a.b.   \eri!a !en!ang perubaan$perubaan, kejadian a!au peris!i"a dalamkenya!aan di seki!ar ki!a.).   Ilmu yang ber!ugas menyelidiki perubaan$perubaan, kejadian a!auperis!i"a dalam kenya!aan di seki!ar ki!a.Z[Vari penger!ian !ersebu! dapa! disimpulkan ba"a penger!ian sejaraadala ilmu yang ber!ugas menyelidiki jumla dan )eri!a dari berbagaiperubaan$perubaan, kejadian a!aupun peris!i"a yang berada di seki!arki!a dalam keidupan manusia pada umumnya.#enuru! Roeslan Abdulgani,   ilmu sejara adala sala sa!u )abang ilmupenge!auan yang meneli!i dan menyelidiki se)ara sis!ema!is keseluruanperkembangan masyaraka! ser!a kemanusiaan di masa lampau beser!akejadian$kejadian dengan maksud un!uk kemudian menilai se)ara kri!isseluru asil peneli!iannya !ersebu!, un!uk selanju!nya dijadikanperbendaaraan pedoman bagi penilaian dan penen!uan keadaan sekarang,ser!a ara proses masa depan.Z[   II.   Uenger!ian Uendidikan IslamUendidikan merupakan sala sa!u ka!a yang suda sanga! umum un!ukdikenal seluru masyaraka! luas. Vari orang a"am ingga orang in!elek!ualyang !inggal di pedesaan maupun di perko!aan semua mengenal ar!i ka!apendidikan, "alaupun dalam penaYsirannya memiliki beragam makna yangberbeda, !e!api !e!ap pada sa!u maksud, yai!u makna dari pendidikan i!usendiri.  Uendidikan adala proses pengubaan sikap dan !a!a laku seseorang a!aukelompok orang dalam usaa mende"asakan manusia melalui upayapengajaran dan pela!ian.Z[Valam baasa arab ada beberapa ka!a yang dipakai un!uk menunjuk ar!ika!a pendidikan, sala sa!unya yai!u tarbiyah . Is!ila tarbiyah  yang berasaldari baasa arab mempunyai kono!asi yang lebi luasa dalam baasaIndonesia karena men)angkup mendidik, mengajar, mengasu, dansebagainya. Valam ben!uk ka!a kerja ka!a ini dapa! dijumpai di dalam al$%ur&an, seper!i pada sura! asy$Syu&ara aya! Q] dan al$Isra& aya!  Z^[ _ 0 `2 5 5 0 J 5 > 3 c3 _ 8 5 2 0 `5 f 0  8 h 5 :0 0 DC`:5 0 2 0 `5  0 M; J 0 3  8 :00 040 Ar!inya  #ir'aun menja$ab: %&ukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga"kami, $aktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kamibeberapa tahun dari umurmu. (Asy  yu)ara: *+" D J` 5 0 5` 0 MH @0 > 0 q0 > 0  3 > 8 ?0 @8 ; @H........ Ar!inya  %ahai uhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berduatelah mendidik aku $aktu keil.” (Al  /sra: 0" Zt[Uendidikan merupakan usaa dari manusia de"asa yang !ela sadar akankemanusiaannya, dalam membimbing, mela!i, mengajar dan menanamkannilai$nilai ser!a dasar$dasar pandangan idup kepada generasi muda, agarnan!inya menjadi manusia yang sadar dan ber!anggung ja"ab akan !ugas$!ugas idupnya sebagai manusia, sesuai dengan akika! dan )iri$)irikemanusiaannya.Z[Uendidikan Islam adala sis!em pendidikan yang dapa! memberikankemampuan seseorang un!uk memimpin keidupannya sesuai dengan )i!a$)i!a Islam, karena nilai$nilai Islam !ela menji"ai dan me"arnai )orakkepribadiannya.Z][Uendidikan Islam juga dapa! dide*nisikan sebagai proses penanaman ser!apemben!ukan kepribadian dan juga pemben!ukan mind set   dalam se!iapmanusia melalui proses mendidik, mela!i, dan membimbing !en!angpandangan idup sebagai pedoman menjalani keidupan berdasarkansyaria! Islam.   III.   Uenger!ian Sejara Uendidikan IslamSe!ela menjabarkan berbagai penger!ian !en!ang sejara, pendidikan, danpendidikan Islam dapa! disimpulkan ba"a sejara pendidikan Islam yai!uproses s!udi mengenai pendidikan Islam. Sejara Uendidikan Islam yai!us!udi yang menyelidiki perubaan$perubaan, kejadian a!au peris!i"a$peris!i"a yang !erjadi dalam keidupan manusia yang berkai!an dengan  proses mendidik, mela!i, dan membimbing manusia dalam al pandanganidup a!au pedomannya menjalani keidupan ini. #ulai dari perkembanganIslam dari segi gagasan a!au ide$ide, konsep, lembaga maupunoperasionalisasi sejak (aman Nabi #uammad sa". ingga saa! ini.Vra. 'asbulla merumuskan ba"a sejara pendidikan Islam yai!ua.   \a!a!an peris!i"a !en!ang per!umbuan dan perkembangan pendidikanIslam sejak lairnya sampai sekarang.b.   Sua!u )abang ilmu penge!auan yang berubungan denganper!umbuan dan perkembangan pendidikan Islam baik dari segi gagasana!au ide$ide, konsep, lembaga maupun operasionalisasi sejak (aman Nabi#uammad sa". ingga saa! ini.Vari berbagai penjabaran !ersebu! sebenarnya sejara pendidikan Islammemiliki penger!ian yang sama yai!u sua!u )abang ilmu penge!auan yangmempelajari per!umbuan dan perkembangan Islam dari segi ide, konsep,lembaga maupun operasionalisasi sejak (aman Nabi #uammad sa" inggasekarang ini.B.   WB+EK KA+IAN SE+ARA' UENVIVIKAN ISLA#Ka!a objek berasal dari baasa la!in objetus , ar!inya yang diadapan,sasaran, dan !ujuan. Se!iap ilmu arus memiliki !ujuan dan objek ma!eriala!au sasaran yang jelas yang membedakan dengan ilmu yang lain.Sebagaimana banyak ilmu lainnya objek yang dipelajari sejara sebagai ilmuadala manusia dan masyaraka!. Akan !e!api, sejara lebi menekankansasarannya kepada manusia dalam sudu! pandang "ak!u.Zv[Se!iap bidang ilmu penge!auan !en!unya memiliki objek kajian. Wbjek kajian!ersebu! !erdiri dari dua ben!uk, yai!u objek kajian Yormal dan objek kajianma!erial. Wbjek kajian Yormal yai!u objek kajian yang menimbulkan sua!u sudu!pandang !er!en!u yang menunjukkan karak!eris!ik ilmu !ersebu! dan yangmemberikan iden!i!as !eradap sua!u ilmu dan membedakannya dengan)abang ilmu penge!auan yang lain. #isalnya )abang ilmu sejara yangmembaas masa lampau berbeda dengan )abang ilmu biologi yangmembaas !en!ang makluk idup.Wbjek kajian ma!erial yai!u objek kajian yang lebi mengara kepada ma!eria!aupun baan dari )abang ilmu !ersebu!. Biasanya objek kajian ma!eriallebi ke lapangannya, dalam ar!ian lebi menekankan pada penyelidikandari sebua ilmu penge!auan. Se!iap )abang ilmu !en!unya memiliki ma!eria!au baan yang berbeda an!ara sa!u sama lain. Uengkajian sebua ilmu!en!u membu!ukan penyelidikan un!uk mendapa!kan asil yang maksimaldalam mempelajari ilmu !ersebu!. #isalnya, un!uk meneli!i ilmu sejara !idakmungkin ki!a akan kembali ke masa lampau, !e!api lebi kepada buk!i$buk!i  yang dapa! diper)aya un!uk dijadikan sumber peneli!ian seper!i museum,)a)a!an para ali, dan media lain. Se!iap ma!erial yang digunakan )abangilmu penge!auan !idakla sama semuanya, ke!ika )abang ilmu biologi makaki!a bisa menjadikan makluk idup sebagai objek peneli!ian ki!a.Sejara biasanya di!ulis dan dikaji dari sudu! pandang sua!u Yak!a a!aukejadian !en!ang peradaban bangsa.ZQ-[ Wbjek kajian sejara pendidikan Islam adala Yak!a$Yak!a pendidikan Islamberupa inYormasi !en!ang per!umbuan dan perkembangan pendidikan Islambaik Yormal, inYormal dan non Yormal. Vengan demikian akan diprole apayang disebu! dengan sejara serba objek al ini sejalan dengan perananagama Islam sebagai agama dak"a penyeru kebaikan, pen)egakemungkaran, menuju keidupan yang seja!era lair ba!in se)ara ma!erialdan spiri!ual. Namun, sebagai )abang dari ilmu penge!auan, objek sejarapendidikan Islam umumnya !idak jau berbeda dengan yang dilakukandalam objek$objek sejara pendidikan, seper!i mengenai siYa!$siYa! yangdimilikinya. Vengan ka!a lain, bersiYa! menjadi sejara serba subjek.ZQQ[Uemba!asan manusia dan "ak!u bagi objek sejara baru seba!as !aap a"al,sebab !idak semua !indakan manusia pada "ak!u !er!en!u dinamakansejara. Valam se!iap meni! en!a berapa !indakan manusia yang !ela!erjadi !idak mungkin ada )a!a!an a!au inga!an yang sanggup merekamsemuanya. Vi samping manusia dan "ak!u, masala !empa! pun menjadipemba!asan bagi objek sejara. Vengan disebu!nya !empa! !erjadinya sua!uperis!i"a, maka )eri!a sejara menjadi sesua!u yang ril. Berdasarkanpemba!asan ini kiranya dapa! disimpulkan ba"a ada !iga Yak!or yangmenen!ukan dalam obyek s!udi sejara, yai!u manusia w man x, "ak!u w time xdan !empa! w spae x. ZQ[Wbjek kajian dari s!udi pendidikan Islam yai!u segala sesua!u yang berkai!andengan proses yang !erjadi pada manusia baik dari segi ide, pikiran,gagasan, dan sebagainya yang berkai!an dengan pendidikan Islam sejakIslam lair ingga saa! ini.\.   #ETWVE KA+IAN SE+ARA' UENVIVIKAN ISLA#I.   Uenger!ian me!ode#e!ode berasal dari dua perka!aan yai!u X meta  yang berar!i melalui danX hodos  yang ar!inya jalan a!au )ara.ZQ[ +adi, me!ode ar!inya jalan a!au)ara yang dilalui, dalam al ini dimaknai jalan a!au )ara yang dilalui un!ukmen)apai !ujuan. Gabungan dari dua ka!a !ersebu! apabila di!ambai ka!aX logos  menjadi me!odologi, seingga me!odologi ar!inya ilmu yangmempelajari jalan a!au )ara yang dilalui un!uk men)apai sua!u !ujuan.#enuru! para ali, penger!ian me!ode yai!ua.   RWT'zELL { KA|ANAS
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x