Scrapbooking

Tac dong cua hiep dinh rcep bao cao cuoi cung

Description
Tac dong cua hiep dinh rcep bao cao cuoi cung
Categories
Published
of 180
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    Báo cáo Đánh giá tác đng của Hip đnh đi tác kinh t toàn din khu vực (RCEP) đi vi nn kinh t Vit Nam   Hot đng : ICB-8 Chủ trì : Claudio DORDI  Soạn thảo :  NGUYN Anh Dơng  David VANZETTI Raymond TREWIN LÊ Xuân Sang VǛ Thanh Hơng   Đ INH Thu H  ng Tài liệu này được soạn tho với sự hỗ trợ về tài chính từ Liên minh châu Âu. Tài liệu thể hiện quan điểm của các tác gi và không phn ánh quan điểm chính thức của Liên minh châu Âu hay Bộ Công Thương     i   Lời cm ơn   Các tác gi xin cm ơn ông Claudio Dordi, Trng Nhóm t vn Dự án EU - MUTRAP, vì đóng góp ca ông trong vic giám sát tng th hot đng này. Ông  Nguyn Ễnh Dơng đư cung cp ni dung cho Phần I, II (Bi cnh), Phần IV và   Phần V, đng thi chu trách nhim hiu đính toàn b báo cáo. Tin sĩ David Vanzetti thực hin đánh giá đnh lng RCEP sử dng mô hình GTAP (Phần IV), và nhn xét v các cam kt dự kin trong khung kh RCEP (Phần II). Tin sĩ Ray Trewin cung cp ni dung   cho phân tích ngành đi vi các ngành nông lâm ng nghip và dch v. Hai ông đư   nhn xét , góp ý và hiu đính toàn b báo cáo. Bà Đinh Thu Hng son tho ni dung v phm vi cam kt dự kin ca RCEP đi vi ngành nông lâm ng nghip (Phần II), phân tích ch s thơng mi (Phần III), và nêu các khuyn ngh v ngành (Phần V). Bà Vǜ Thanh Hơng cung cp ni dung v phm vi cam kt dự kin ca RCEP đi vi ngành dch v (Phần II) cǜng nh phân tích ngành đi vi dch v (Phần III). Tin sĩ Lê Xuân Sang đóng góp các ni dung khác v công nghip - xây dựng trong các Phần II, III và V.   Các tác gi xin tri ân ông Trơng Đình Tuyn ậ    nguyên B trng Thơng mi ậ   và ông Đ Hữu Hào ậ    nguyên Thứ trng B Công Thơng ậ    v sự đnh hng, h tr và nhn xét ca các ông. Chúng tôi cǜng bày tỏ sự bit ơn vi các đi biu tham dự các bui tọa đàm ti TP H Chí Minh (ngày 20/5/2014) và Hà Ni (ngày 22/5/2014), nht là Tin sĩ Võ Chí Thành, v những Ủ kin quỦ báu đi vi các kt lun ca bn dự tho nghiên cứu.   Cui cùng, các tác gi xin trân trọng cm ơn bà Mai Thu Hơng, cán b Dự án EU - MUTRAP, và các cán b ca Vin Qun lỦ Phát trin châu Ễ (AMDI) v sự h tr và lên chơng trình cho các hot đng liên quan . K hông có những h tr đó, Báo cáo này không th đc hoàn thin.    ii   Tóm tt báo cáo   1.   Chính thức khi đng vào năm 2012, RCEP là mt hip đnh tham vọng nhm hình thành quan h đi tác kinh t toàn din giữa ASEAN vi 6 đi tác khu vực đư kỦ các FTA vi ASEAN. RCEP cǜng phù hp vi quan đim ca Vit  Nam là theo đui hi nhp kinh t sâu rng hơn gn lin vi những ci cách trong nc mnh dn và toàn din hơn.  2.    Nghiên cứu này nhm hai mc đích c th. Mt là nhm đánh giá tác đng ca RCEP đi vi kinh t Vit Nam. Hai là, nghiên cứu xác đnh các bc chuẩn  b c  cp chính sách và doanh nghip nhm đm bo rng vic thực thi RCEP s mang li li ích ròng ti đa cho kinh t Vit Nam.  3.   Đ hin thực các mc tiêu trên, nghiên cứu này dự đoán những thay đi s din ra vi kinh t Vit Nam vi phm vi hp lỦ đc xác đnh trc ca RCEP. Những thay đi này đc xác đnh  c cp quc gia và ngành. Các ngành đc xét ti gm nông lâm thy sn, công nghip ậ    xây dựng, và dch v, có th chia nhỏ thành phân ngành và nhóm sn phẩm quan trọng.  4.   Theo cách này, nghiên cứu vn dng kt hp các phơng pháp. Mt là, nghiên cứu sử dng mô hình cân bng tng th (CGE) đ xác đnh các quan h tơng tác trong toàn b nn kinh t thông qua liên kt mọi ngành qua các bng đầu vào  ậ    đầu ra và liên kt mọi quc gia thông qua lung thơng mi. Hai là , nghiên cứu kt hp các phân tích chi tit  cp ngành nhm xác đnh ngành nào đc chú trọng trong đàm phán tip cn th trng ca RCEP, hoặc đi vi các ngành cnh tranh nhp khẩu, ngành nào có th tăng trng chm hơn hay thm chí s thu nhỏ li theo thi gian, và nh vy cho thy thách thức phi điu chnh. 5.   Mặc dù có sự kỳ vọng v tin đ đt đc, Vòng Đàm phán Đôha ti này dng nh tin trin rt chm chp. Gii pháp thay th cho vn đ này là vic đàm phán các hip đnh FTA khu vực rng ln hơn đang là mt xu hng phát trin ln mi, nht là ti khu vực châu Ễ - Thái Bình Dơng, đc thúc đẩy bi cuc đua nhm đt đc những tiêu chuẩn FTA cao hơn và nhu cầu hi nhp khu vực mnh m hơn hng ti h tr các chui giá tr hoàn thin hơn. Các n lực   đáng lu Ủ  đây là RCEP và TPP - có chung mt s đim tơng đng cǜng nh cho thy những khác bit ln. Tuy nhiên, c RCEP và TPP đu hng ti mt thỏa thun hi nhp kinh t rng ln hơn ti châu Ễ -Thái Bình Dơng.  6.   Mọi tho lun hin nay v RCEP đu theo hai ngun chính cha chc chn, đặc bit là v t cách thành viên và vai trò trung tâm ca ASEAN trong RCEP. 7.   Mặc dù có sự khác bit ln v quy mô và phm vi ca các FTA hin nay, mt trong những trọng tâm chính ca RCEP là hài hòa hóa những quy tc hin   hành và áp dng chúng trong phm vi các FTA khác nhau ca ASEAN. Nh các FTA th h mi khác, RCEP gm c những vn đ truyn thng nh ct  iii   gim thu cǜng nh các vn đ mi liên quan đn tự do hóa thơng mi và đầu t, đó là hp tác kinh t và kỹ thut, s hữu trí tu, cnh tranh , … Các tr ngi đi vi ct gim thu trong phm vi khung kh RCEP gm những khác  bit v mức đ cam kt gim thu trong những FTA hin nay và năm kt thúc giai đon chuyn đi ca các FTA này. Đng thi, những rào cn phi thu là   những yu t quan trọng có th tác đng đáng k ti giá tr ct gim thu.  8.   Vì quá trình đàm phán RCEP còn  giai đon đầu, khó có th dự đoán ni dung ca những vn đ đáng quan tâm liên quan đn các yu t nêu trên cǜng nh cha chc chc đc v cu trúc và t cách thành viên ca RCEP. Vic hin thực hóa các li ích ca RCEP ph thuc ch yu vào vic gii quyt mt s thách thức trong giai đon đàm phán, bao gm cách thức khc phc những ri ro phát sinh từ các đi tác đàm phán có trình đ phát trin kh ác nhau và có li ích cǜng nh mi quan tâm khác nhau đi vi vic m cửa nhanh th trng ni đa. Vi nguyên tc ch đo, các nc thành viên RCEP cần có mt đnh hng ắnhng b chungẰ trong phm vi khung thi gian hp lỦ, có xét đn tình hình phát trin c th ca từng thành viên.  9.   Tơng tự nh các FTA và cam kt hi nhp khác, RCEP s mang li những cơ hi mi cho Vit Nam thông qua: (i) hình thành sự tip cn d dàng hơn ti các th trng đầu t và xut khẩu ca ASEAN và các đi tác (c nc phát tri n và đang phát trin) vi sự đa dng v nhu cầu đi vi hàng hóa và dch v; (ii) m cửa đ nhp hàng hóa rẻ hơn (nht là đầu vào cho sn xut (nh thép ca Trung Quc, sn phẩm nhựa ca Hàn Quc và Nht Bn) và nhp máy móc thit b có công ngh hin đi    phù hp); (iii) tham gia vào mng li chui giá tr và sn xut khu vực và tăng cng hp tác kỹ thut và v th trong gii quyt tranh chp; và (iv) ct gim chi phí giao dch và đc hng môi trng kinh doanh thân thin hơn nh hài hòa hóa các quy đnh hin hành và áp dng chung trong các FTA khác nhau ca ASEAN.  10.   Môi trng thơng mi đầu t tự do ngày càng minh bch đư to điu kin cho Vit Nam tn dng tt hơn li th cnh tranh ca mình (giá lao đng thp, nhiu tài nguyên). Phát trin kinh t đt   nc là sự kt hp những đóng góp tích cực ca mọi thành phần kinh t. Các ngành công nông nghip tăng trng khá nhanh; ngành dch v m rng đáng k.  11.   Tính b tr thơng mi vi các đi tác RCEP đư đc ci thin. Các sn phẩm công nông nghip và mt s dch v ca Vit Nam (nh dch v truyn thông) ngày càng tăng tính cnh tranh, và ít ph thuc vào tr cp và rào cn thơng mi, cǜng nh thâm nhp khá hiu qu vào các th trng hin nay và th trng tim năng mi. Nh vy, Vit Nam đư có bc chuyn tích cực sang sn xut và xut khẩu hàng hóa có hàm lng vn cao và đòi hỏi công ngh  trình đ cao hơn. FDI đóng vai trò quan trọng nhm vic thúc đẩy sự tham gia ca Vit Nam vào mng li sn xut khu vực/ toàn cầu, nht là ti khu vực RCEP.  mt mức   đ nào đó, vic tăng nhp khẩu dẫn ti tăng xut khẩu, và giúp ci thin cán cân thơng mi.  12.   Vẫn có nhiu khong trng đ ci thin hơn nữa thơng mi giữa Vit Nam và các đi tác RCEP. Sự phát trin chui cung ứng hàng nông sn có th dẫn đn  iv   m rng hơn   nữa sn xut và thơng mi khu vực. Tự do hóa dch v là mt lĩnh vực nữa trong đó hầu nh mọi n lực tự do hóa trong RCEP s dẫn ti vic tăng đáng k trong thơng mi dch v và đầu t nc ngoài ca khu vực. Quan trọng hơn, các n lực tự do hóa dch v, thun li hóa thơng mi và hp tác phát trin có th góp phần ct gim hơn nữa chi phí liên kt dch v, nh đó gim chi phí ca thơng mi hàng hóa. Điu này có th đa ra gi Ủ  ban đầu v li ích tim năng ca RCEP đi vi Vit Nam. Tuy nhiên, vic hi n thực hóa li ích này còn ph thuc vào n lực ca khu vực nhm hài hòa hóa quy tc xut xứ và những thay đi v u đưi trong RCEP cǜng nh các FTA khác mà ASEAN tham gia. V khía cnh này, vic cha rõ v ni dung cǜng nh giai đon đàm phán cǜng nh cha có sự chuẩn b trong nc s làm gim li ích thực t mà Vit Nam đc hng.  13.   Tuy nhiên, tình hình kinh t Vit Nam còn cho thy nhiu bt cp và yu kém. Trình đ công ngh chung còn kém, vì th hn ch ci thin v th đt nc trong mng li sn xut ca RCEP. Trong khi đó, quy mô sn xut còn nhỏ; năng sut hn ch. Trong ngành dch v, vic qun lỦ cht lng và ri ro còn kém xa so vi quy đnh quc t. Thơng mi ca Vit Nam ch yu tp trung vào mt s đi tác thơng mi ln cǜng nh mt s sn    phẩm xut nhp khẩu ch yu, khin cho đt nc càng d b nh hng tiêu cực trc những thay đi v cung cầu ca những th trng này. Ngoài ra, những hn ch ln đi vi vic thúc đẩy xut khẩu dch v (nht là dch v chuyên ngành) là s lng, cht lng và năng lực ngoi ngữ hn ch, vn bt buc phi có đ tham gia th trng lao đng RCEP mt cách hiu qu. Trong khi đó, quá trình tái cu trúc còn chm, làm gim lòng tin ca nhà đầu t nc ngoài, bao gm c các nhà đầu t đn từ các nc thành viê n RCEP. 14.   Mặt khác, quá trình hi nhp và thực thi cam kt FTA cǜng cho thy mt s yu kém và to ra nhiu thách thức hơn cho nn kinh t  c th trng trong nc và quc t do quy đnh và tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn ca đi tác nhp khẩu (nh cht lng, an toàn v sinh , …) và sự hn ch ca công đon sn xut công nông nghip hin nay ti Vit Nam. Vn đ tr nên khó khăn hơn khi cơ cu thơng mi ca Vit Nam khá tơng đng vi các nc láng ging trong khi ni hàm cht lng và giá tr gia tăng ca hầu ht sn xut còn khiêm tn và đt nc còn ph thuc nhiu vào đầu vào nhp khẩu cho sn xut trong nc. Trong khi đó, thơng mi dch v ca Vit Nam rt khiêm tn mặc dù đư ci thin gần đây.  15.   Trong bi cnh hi nhp sâu rng hơn và đàm phán FTA đang din  ra, trong đó có c RCEP, Vit Nam cần tn dng những cơ hi và khc phc thách thức nhm thúc đẩy thơng mi đầu t, tp trung vào nhp khẩu công ngh tiên tin đ tái cu trúc kinh t, chuyn đi mô hình tăng trng, bao gm công ngh sch, dần tr thành   mt nn kinh t tri thức và thân thin môi trng. Nn tng cho những đnh hng này là n lực nhm tăng tính cnh tranh ca sn phẩm trong nc, doanh nghip và toàn b nn kinh t, và sự tham gia sâu rng vào chui giá tr năng đng ca RCEP.  16.   Phân tích CGE cho thy mt s đim. Nn kinh t Vit Nam s tip tc m rng c khi không có hip đnh RCEP. Nu đc thực hin, RCEP s đóng
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks