Documents

Teoria Contractului Civil.

Description
d
Categories
Published
of 38
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  SEMINARUL nr.2TEMA: TEORIA CONTRACTULUI CIVIL. PROBLEME: 1.Definiia, rolul i funciile contractului civil. Principiul libertăii contractuale. ț ș ț ț 2.Clasificarea contractelor civile.3.Încheierea contractului civil.4.Coninutul contractului civil. ț 5.Efectele contractului civil.6.o!ificarea contractului civil. .Desfiinarea# re$ilierea, re$oluiunea, revocarea. ț ț 1.Definiia, rolul i funiile on!ra!ului i il. Prini#iul li$er!%ii ț ș ț ț on!ra!uale. Definiia: ț Confor& #re e'erilor ar!. (((, alin.)1* Co' Ci il al RM # Contract este acor!ul !e voin%ă reali$at &ntre !ouă sau 'ai 'ulte persoane prin care se stabilesc, se 'o!ifică sau se stin( raporturi )uri!ice.Docu'entul &n care este e*pusă voin%a păr%ilor repre$intă !oar o for'ă !e 'anifestare a voin%ei păr%ilor. +ipsa !ocu'entului chiar i &n ca$ul &n care for'a scrisă este cerută !e le(e nu echivalea$ăcu lipsa contractului, ci atra(e !oar consecin%ele prevă$ute !e le(e. De re(ulă aceste consecin%econstau &n inter!ic%ia !e a a!uce proba cu 'artori &n scopul proba%iunii, &n inopo$abilitatea fa%ă !eter%i sau, &n ca$urile c&n! acest efect este e*pres prevă$ute !e le(e, nerespectarea for'ei scrise atra(enulitatea contractului.Doctrina !e specialitate evi!enia$ă o str&nsă le(ătură !intre instituia contractului i a actului )uri!ic, ț ț ș ca &ntre (en i speă. ș ț A+!fel, orie on!ra! e+!e un a! uri'i, -n+% nu orie a! uri'i e+!e unon!ra!. În virtutea acestui fapt re(le'entările Co!ului civil &n 'aterie !e acte )uri!ice suntaplicabile i contractelor. Confor& #re e'erilor ar!. (((, alin.)2* Co' Ci il al RM:  Contractului &i s&nt aplicabile nor'ele cu privire la actul )uri!ic.Deci preve!erile cu privire la con!i%iile !e valabilitate, cu privire la nulitatea actelor )uri!ice i alte!ispo$i%ii cu privire la actele )uri!ice se aplică !irecte i nu prin analo(ie tuturor contractelor.Între no%iunile !e -act )uri!ic- i -contract- este o le(ătură strnsă. /eiein! !in preve!erile 0itlului , ș Cării , &ntitulat !espre obli(aii &n (eneral, re$ultă că contractul civil repre$intă te'eiul principal ț ț !e apariie a obli(aiilor. ț ț  Prini#iul li$er!%ii on!ra!uale: ț Ele'entul esen%ial al contractului &l repre$intă acor!ul !e voin%ă al păr%ilor. Pentru ca acor!ul !evo&n%ă să fie valabil este necesăr ca el să fie e*pri'ăt liber.Prin principiul libertăii contractuale, ca principiu fun!a'ental al !reptului civil, se sub&nele( ț ț ur'ătoarele te$e#a păr%ile sunt libere să contracte$e sau să nu contracte$e. i'eni nu poate fi silit să &ncheie un contract !ect &n ca$urile prevă$ute !e le(e sau !acă o ase'enea obli(a%ie a fost asu'ată benevol. În pre$ent, ca$urile &n care subiec%ii suni obli(a%i s &ncheie contracte sunt pu%in nu'eroase. De re(ulă, această obli(a%ie este !ictată !e interese publice, &n ve!erea ocrotirii păr%ii 'ai slabe !in punct !e ve!ere econo'ic b libertatea contractuală presupune posibilitatea !e a ale(e orice fel !e contract, att prevă$ut !e le(e contracte nu'ite, ct i contracte ce nu sunt prevă$ute !e le(e nenu'ite sau co'ple*ec păr%ile sunt libere să !eter'ine prin voin%a lor clau$ele pe care ur'ea$ă să le cuprin!ă contractul iefectele pe care trebuie să le pro!ucă. +e(ea !oar &n anu'ite ca$uri !e re(ulă, &n interes public  poate pre scrie con%inutul unor clau$e pentru anu'ite cate(orii !e contracte. Dacă con%inutul clau$elor este prevă$ut &n nor'e !ispo$itive supletive, păr%ile pot, prin acor!ul lor, să &nlăture aplicarea acestor nor'e sau să stabilească un con%inut !iferit !e cel stipulat &n le(e! e*clusiv pările, prin acor!ul acestora !e voină, pot 'o!ifica sau !esfiina un contract civil ț ț ț valabil &ncheiat. Ar!iolul ((. Li$er!a!ea on!ra!ului  1 Păr%ile contractante pot &ncheia &n 'o! liber, &n li'itele nor'elor i'perative !e !rept, contracte i pot stabili con%inutul lor. Dacă, &n scopul protec%iei intereselor prioritare ale societă%ii sauale unui in!ivi!, efectele unui contract !epin! !e &ncuviin%area autorită%ilor statului, li'itările i con!i%ionările trebuie re(le'entate prin le(e. 2 bli(area la &ncheierea unui contract este inter$isă, cu e*cep%ia ca$urilor c&n! obli(a%ia !e a contracta este prevă$ută !e pre$entul co!, !e le(e sau !acă reiese !intr7o obli(a%ie asu'ată benevol. 3 Păr%ile pot &ncheia contracte care nu s&nt prevă$ute !e le(e contracte nenu'ite, precu' i contracte care con%in ele'ente ale !iferitelor contracte prevă$ute !e le(e contracte co'ple*e.+ibertatea contractuală, ca i orice altă libertate, nu poate fi neli'itată. +i'itele sunt i'puse !e le(e&n ve!erea ocrotirii intereselor altor in!ivi$i i ale societă%ii &n &ntre(i'e.În literatură s7a 'en%ionat că li'itarea libertă%ii contractuale ur'ărete#   prote)area pării 'ai slabe a contractului ț  apărarea intereselor cre!itorilor  apărarea intereselor statului.  8stfel, !octrina !eosebete !ouă li'ite# li'ite po$itive i li'ite ne(ative. ș ș  +i'ite po$itive sunt situaiile c&n! statul obli(ă la &ncheierea anu'itor cate(orii !e contracte. ț  De e*e'plu, !acă !e%ine o po$i%ie !o'inantă pe pia%ă, una !intre păr%ile contractante este obli(ată să contracte$e &n acest !o'eniu.  +i'ite ne(ative sunt situaiile c&n! statul inter$ice &ncheiera anu'itor cate(orii !e contracte. ț  De e*e'plu, potrivit art. 31, alin. 3 al +e(ii institu%iilor financiare nr. 559:1;;5, băncile nu pot &ncheia contracte !e cre!it bancar cu func%ionarii lor !ect &n li'itele stabilite !e <anca a%ională.Principiul libertăii contractuale este li'itat !e ur'ătoarele instituii# ț ț ã or!inea publică totalitatea !ispo$i%iilor le(ale i'perative !e !rept public i !e !rept privat ceur'ăresc ca finalitate apărarea institu%iilor i valorilor fun!a'entale ale societă%ii, ocrotirea socială a tuturor persoanelor, a !repturi lor i libertă%ilor o'ului, precu' i !e$voltarea econo'ică a %ării ã  bunele 'oravuri re(uli !e con!uită recunoscute !e către societate, care s7au constituit pe  parcursul !e$voltării sale sociale i care au fost influenate !e principiile (enerale ale ș ț !reptului. Ar!iolul 22/. Nuli!a!ea a!ului uri'i e on!ra ine le0iii, or'inii #u$lie +au $unelor&ora uri 1 8ctul )uri!ic sau clau$a care contravin nor'elor i'perative s&nt nule !acă le(ea nu preve!e altfel. 2 8ctul )uri!ic sau clau$a care contravin or!inii publice sau bunelor 'oravuri s&nt nule. Rolul i i&#or!ana: ș ț Contractul constituie principalul i$vor !e obli(a%ii, fiin! instru'entul care asi(ură libera concuren%ăi care sti'ulea$ă ini%iativa privată. 'portan%a sa ca 'i)loc !e stabilire a celor 'ai variate rela%ii&ntre persoanele fi$ice i )uri!ice se &nve!erea$ă &n toate !o'eniile !e activitate. 8stfel, oa'enii,a!esea fără să7i !ea sea'a, &ncheie &n via%a coti!iană contracte &n ve!erea satisfacerii celor 'aisi'ple necesită%i vitale. 0ot aa, activitatea a(en%ilor econo'ici este !e neconceput fără acesteinstru'ente )uri!ice, care sunt contractele.Contractul este cel 'ai a!ecvat 'i)loc !e re(le'entare a rela%iilor !intre pro!ucători i consu'atori.Datorită contractului oa'enii au ob%inut posibilitatea să7i satisfacă necesită%ile !e pro!use iservicii. Contractul este acea for'ă )uri!ică care or(ani$ea$ă schi'bul !e valori &n societate.  2.Cla+ifiarea on!ra!elor i ile. Principiul libertă%ii contractuale per'ite participan%ilor la circuitul civil să &ncheie o 'are varietate!e contracte. =nele !in ele sunt prevă$ute e*pres !e Co!ul civil. Însă !iversificarea vie%ii econo'icei sociale !uce la apari%ia unor noi for'e )uri!ice, care nu sunt re(le'entate &n 'o! special. 8cestfapt a !eter'inat necesitatea clasificării contractelor.Clasificarea oferă posibilitatea !e a !eter'ina trăsăturile caracteristice ale !iferitelor cate(orii !econtracte &n ve!erea facilitării procesului !e calificare a acestora i aplicării corecte a nor'elor  )uri!ice.E*istă 'ai 'ulte criterii !e clasificare a contractelor. +a cele vi$ate e*pres &n Co!ul civil se a!au(ăcriteriile elaborate !e !octrină. Cla+ifiarea on!ra!elor 'u#% oninu!ul lor:  Contractele sinala('atice bilaterale > un contract este sinala('atic !acă fiecare !intre păr%i se obli(ă reciproc, astfel &nct obli(a%ia fiecăreia !in ele să fie corelativă obli(a%iei celeilalte.  Contractele unilaterale sunt acelea care (enerea$ă obli(a%ii !oar pentru una !intre păr%i &n aceste contracte o parte este nu'ai cre!itor, iar cealaltă nu'ai !ebitor. 8stfel !e contracte sunt# co'o!atul, !epo$itul, 'an!atul, fi!eiusiunea (ratuită, etc.'portan%a practică a clasificării contractelor &n sinala('atice i unilaterale se 'anifestă sub aspectul!eosebirilor !intre re(i'ul )uri!ic al efectelor pro!use !e aceste !ouă cate(orii !e contracte. Caracterul reciproc i inter!epen!ent al obli(a%iilor &n contractele sinala('atice !eter'ină anu'iteefecte specifice, care nu se pot (ăsi la contractele unilaterale#7 ee#ia 'e neeeu!are , care constă &n aceea că partea contractului sinala('atic este &n !rept să refu$e e*ecutarea propriei obli(a%ii &n 'ăsura &n care cealaltă parte nu7i e*ecută obli(a%ia corelativă,!acă nu s7a obli(at să e*ecute pri'a sau !acă această obli(a%ie nu re$ultă !in le(e sau !in natura obli(a%iei7 ri+ul on!ra!ual  &n ca$ul i'posibilită%ii fortuite !e e*ecutare a contractului !e către una !intre  păr%i, &n acest sens art. 9 , alin. 1 CC !ispune că, !acă o presta%ie !in contractul sinala('atic !evine i'posibilă !in 'otive in!epen!ente !e păr%i, partea care trebuie să e*ecute presta%ia !evenită i'posibilă pier!e !reptul !e a cere e*ecutarea obli(a%iei corelative. Prin ur'are, riscul contractual &l suportă partea contractului care este !ebitorul obli(a%iilor i'posibil !e e*ecutat7 re3oluiunea on!ra!ului #en!ru neeeu!are . Dacă una !intre păr%ile contractului sinala('atic nu e*ecută obli(a%iile sale contractuale, cealaltă parte este &n!reptă%ită să re$olu%ione$e contractual.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x