Documents

Teza2!!! 2015.doc

Description
Varianta I ______________________________ __________________ _______________ Vă dorim succese! Numele şi prenumele elevului Grupa Data Nr Itemi Puncte Nr Itemi Puncte 1 Se consideră antetul 2 Scrieţi un antet de procedură pentru un subprogram S care are Function F(x:integer; y:real; z:char): Boolean; în calitate de parametri două numere întregi şi unul real şi Care din apelurile ce urmează sunt corecte: returnează o valoare reală. a) F (3, 12 ’c’); _________________________________ 3 b) F(7, 4.2
Categories
Published
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Varianta I ______________________________ __________________ _______________ Vă dorim succese!  Numele şi prenumele elevului Grupa Data  NrItemiPuncteNrItemiPuncte 1 Se consideră antetul  Function F(x:integer; y:real; z:char): Boolean; Care din apelurile ce urmează sunt corecte: a)F (3, 12 ’c’); b)F(7, 4.2,’!’ );c)F( 3, 7, ’7’);!)F(3, 3, 3);e)F(#4’ 4.$,3); %)F(3, 3.4, ’&’); 3 2 Scrieţi un antet de procedură pentru un subprogram S care are în calitate de parametri două numere întregi şi unul real şi returnează o valoare reală.  '''''''''''''''''''''''''''''''''  2 3 Următoarea uncţie recursivă calculează suma numerelor naturale de la ! la N dar o instrucţiune din corpul ei lipseşte.  Function Suma ( n :Natural ) :Natural ; Begin I n #$en Suma :  %lse &&&&'' %nd ; Care din instrucţiunile de mai #os trebuie plasată în locul  punctelor $a%Suma :&n'()Suma * n + (% , b%Suma :&n)Suma * n % ,c%Suma :&n)Suma * n '(% ,d%-ile n/ 0 ! do Suma : & n ) Suma *n) (%. 2  1ie programul:Program test,var a b c d:integer,Procedure p*var b:integer, c:integer%, begin a:&2)a, b:&23b, c:&23c, d:&2)d,4rite*a b c d%, 4rite*5 5%,end, begin a:&2, b:&2, c:&(, d:&(, p*a b%, 4riteln*a b c d%, p*c d%, 4riteln*a b c d%, end. 1'reci*ai structura de +loc' ț 2'Indica,i: 6ariabilele: globale7777777 locale 777777777 Parametrii ormali: valoare 77777 variabilă 777777777  3'-e .a ai/a 0rogramul: ___________________________  ___________________________ ' Indicaţi   domeniul de vizibilitate a declaraţiei var  b: integer,  Sta+ili,i cu ade.ăt sau als airma,iile de mai os: a%numărul de parametri ormali şi actuali trebuie să coincidă. b%variabilele locale pot i olosite în programul de bază c%numărul de parametri ormali şi actuali poate să coincidă şi poate sa nu coincidă.d%o uncţie poate returna mai multe rezultate.  4 Ce va afişa următorul program?   Program P2,6ar 8 9:integer,Procedure Proc*var 8:integer, 9:integer%,egin 8:&()8, 9:&;, <nd,egin 8:&(!, 9:&2!,Proc*8 9%, -riteln*8 = = 9%,Proc*9 9%, -riteln*8 = = 9%,Proc*9 8%, -riteln*8 = = 9%,<nd.  '''''''''''  3 5 Completaţi programul de mai #os cu o uncţie 1 care calculează suma a patru numere întregi  x,y,z,  . Program Suma,6ar 8 9 z > s : integer, 77777777777777777777777777777777  77777777777777777777777777777777  77777777777777777777777777777777  77777777777777777777777777777777 egin-riteln*5introduceti variabilele 8 9 z >5%,?eadln*8 9 z >%, 77777777777777777777777777777777 -riteln*5suma este:5 s%, end.   Ce se va aişa la ecran în urma e8ecuţiei următorului program$@9pe re7car & Acar,6ar a: re7car, b c: Ainteger, begin Ne4*a%, aA :& =B=, Ne4*b%, bA :& (!, c:&b, ne4*b%, bA :&(,4riteln *bA aA cA%, end.777777777777  21 Scrieţi un program ce conţine un subprogram recursiv care calculează următorul produs: P*n%&;3(232(33Dn'E Scrieţi ormula de recurenţă utilizată: *rezolvai pe verso% ț  6 Se consideră tabloul FG(..H (..J de numere întregi ' <laboraţi un program ce conţine o procedură care determină numărul elementelor pozitive şi suma elementelor impare. *rezolvai pe verso% ț 12 11 1ie că aveţi următorul tabel: Bdresa!!(!!2!!;!!H!!!!E!!K!!L!!D!(!!((!(2!(;!(H!(!(E!(K!(L!(D!2!!2(!22 Ino?<UM6O?B<FISMC1@-CQUrmCompletaţi rîndul Urm astel încît să creaţi o listă ce conţine cuvîntul IC?M<<C@?MUO. 3 PuncteHL'(H'HK;D'HH;2';L2H';((E'2;(('(K'(!H'E('; Nota(!DLKEH;2(  Varianta II ______________________________ __________________ _______________ Vă dorim succese!  Numele şi prenumele elevului Grupa Data  NrItemiPuncteNrItemiPuncte 1 Se consideră declaraţiile : ar *,+,n:integer; a,b,c:real; roce!ure (i:integer; -ar :integer; x:real; -ar y:real ); Care din apelurile ce urmează sunt corectea%P*E m ; b%, b%P*; .H a b%,c%P*R'; R c b%,d%P*m n K b%,e%P*R m n b%, 3 2 Scrieţi un antet de uncţie pentru un subprogram ? care are în calitate de parametri un numar întreg unul de tip car şi unul real rezultatul căreia este o valoare reală.  '''''''''''''''''''''''''''''''''  2 3 Următoarea uncţie recursivă calculează suma numerelor naturalede la ! la N dar o instrucţiune din corpul ei lipseşte.  Function Suma ( n :Natural ) :Natural ; Begin I n #$en Suma :  %lse &&&&'' ' %nd ; Care din instrucţiunile de mai #os trebuie plasată în locul  punctelor $a%Suma :&n'()Suma * n + (% , b%Suma :&n)Suma * n '(% ,c%Suma :&n)Suma * n % ,d%-ile n/ 0 ! do Suma : & n ) Suma * n) ( %. 2  1ie programul:Program test,var a b c d:integer,Procedure p*var b:integer, c:integer%, begin a:&;)a, b:&;'b, c:&H3c, d:&)d,4rite*a b c d%, 4rite*5 5%,end, begin a:&(, b:&2, c:&;, d:&2, p*a b%, 4riteln*a b c d%, p*c d%, 4riteln*a b c d%, end. 1'reci*ai structura de +loc' ț 2'Indica,i: 6ariabilele: globale7777777 locale 777777777 Parametrii ormali: valoare 77777 variabilă 777777777  3'-e .a ai/a 0rogramul: ___________________________  ___________________________ ' Indicaţi   domeniul de vizibilitate a declaraţiei var b: integer,  Sta+ili,i cu ade.ăt sau als airma,iile de mai os: a%numărul de parametri ormali şi actuali trebuie să coincidă. b%variabilele locale pot i olosite în programul de bază c%în calitate de parametru valoare putem avea constante variabile şi e8presiid%o procedură poate returna mai multe rezultate.  4 Ce va afişa următorul program?   Program P2,6ar 8 9:integer ,Procedure Proc* 8:integer , var 9:integer %, egin 8:&(, 9:&E)9, <nd, egin 8:&(!, 9:&2!, Proc*8 9%, -riteln*8 = = 9%,Proc*9 9%, -riteln*8 = = 9%,Proc*9 8%, -riteln*8 = = 9%, <nd.  '''''''''''''  3 5 Complectaţi programul de mai #os cu o procedură Produs care calculează produsul a patru numere reale n m R l. Program pK,6ar n m R l p:real, 7777777777777777777  7777777777777777777  7777777777777777777  7777777777777777777 egin-riteln*Introduceţi variabilele n m R l5%,   ?eadln*n m R l%, 77777777777777777777 -riteln*Produsul este:5 P:H:2%, readln, end.   Ce se va aişa la ecran în urma e8ecuţiei următorului program$@9pe re7car & Acar,6ar a: re7car, b c: Ainteger, begin Ne4*a%, aA :& =B=, Ne4*b%, bA :& K, c:&b, ne4*b%, bA :&cA)(,4riteln *bA succ*aA% cA%, end. 77777777777777  2 1 Scrieţi programul ce conţine un subprogram recursiv ce calculează următoarea sumă: S*n%& )D)(;)Hn)(Scrieţi ormula de recurenţă utilizată: *rezolvai pe verso% ț  6 Se consideră tabloul QG(..H (..J de numere întregi. <laboraţi un program ce conţine o uncţie care calculează media dintre produsul elementele divizibile cu  şi numărul elementelor negative impare.*pe verso% 12 11 1ie că aveţi următorul tabel: Bdresa!!(!!2!!;!!H!!!!E!!K!!L!!D!(!!((!(2!(;!(H!(!(E!(K!(L!(D!2!!2(!22 InoNOC1UQI@CUTUM?UICBUrm Com    pletaţi rîndul Urm astel încît să creaţi o listă ce conţine cuvîntul CUNICUICU@U?B. 3 PuncteHL'(H'HK;D'HH;2';L2H';((E'2;(('(K'(!H'E('; Nota(!DLKEH;2(  Varianta III ______________________________ __________________ _______________ Vă dorim succese!  Numele şi prenumele elevului Grupa Data  NrItemiPuncteNrItemiPuncte 1 Se consideră antetul  Function F(x:integer; y:real; z:char): Boolean; Care din apelurile ce urmează sunt corecte:B.1 *L D 5b5%,.1*H L.2! d %,C.1* LE K 5K5%,F.1*; ; 5; 5%,<.1*H5 H.! ;%,1.1*;! ;H B%, 3 2 Scrieţi un antet de procedură pentru un subprogram V care are în calitate de parametri un numar real unul de tip car şi unul integer şi returnează o valoare de tip boolean.  '''''''''''''''''''''''''''''''''  2 3 Următoarea uncţie recursivă calculează suma numerelor naturale pare de la ! la N dar o instrucţiune din corpul ei lipseşte.  Function Suma ( n :Natural ) :Natural ; Begin I n #$en Suma :  %lse &&&&'' ' %nd ; Care din instrucţiunile de mai #os trebuie plasată în locul  punctelor $a%Suma :&n'()Suma * n + (% , b%Suma :&23n)Suma * n % ,c%Suma :&23n)Suma * n '(% ,d%-ile n/ 0 ! do Suma : & n ) Suma * n) ( %. 2  1ie programul:Program test,var a b c d:integer,Procedure p*var b:integer, c:integer%, begin a:&H)a, b:&;3b, c:&23c, d:&d'2,4rite*a b c d%, 4rite*5 5%,end, begin a:&(2, b:&!, c:&;, d:&!, p*a b%, 4riteln*a b c d%, p*c d%, 4riteln*a b c d%, end. 1'reci*ai structura de +loc' ț 2'Indica,i: 6ariabilele: globale7777777 locale 777777777 Parametrii ormali: valoare 77777 variabilă 777777777  3'-e .a ai/a 0rogramul: ___________________________  ___________________________ ' Indicaţi   domeniul de vizibilitate a declaraţiei var b: integer,  Sta+ili,i cu ade.ărat sau als airma,iile de mai os: a%numărul de parametri ormali şi actuali trebuie să coincidă. b%variabilele locale pot i olosite în programul de bază c%în calitate de parametru variabilă putem avea constante variabile şi e8presiid%o procedură poate returna mai multe rezultate.  4 Ce va afişa următorul program? Program P2,6ar 8 9:integer,Procedure Proc* 8:integer, var 9:integer%,egin 8:&(, 9:&E)9, <nd,egin 8:&(, 9:&(,Proc*8 9%, -riteln*8 = = 9%,Proc*9 9%, -riteln*8 = = 9%,Proc*9 8%, -riteln*8 = = 9%, <nd.  '''''''''''''  3 5 Complectaţi programul de mai #os cu o procedură Produs care calculează produsul a cinci numere reale n m R l z. Program pK,6ar n m R l z p:real, 7777777777777777777  7777777777777777777  7777777777777777777  7777777777777777777 egin -riteln*Introduceţi variabilele n m R l5%,   ?eadln*n m R l z%, 77777777777777777777 -riteln*Produsul este:5 P:H:2%, readln, end.   Ce se va aişa la ecran în urma e8ecuţiei următorului program$@9pe re7car & Acar,6ar a: re7car, b c: Ainteger, begin Ne4*a%, aA :& =B=, Ne4*b%, bA :& , c:&b, ne4*b%, bA :&cA)(,4riteln *bA aA succ*cA%%, end. 777777777777  2 1 Scrieţi programul ce conţine un subprogram recursiv ce calculează următoarea sumă: S*n%& )D)(;)Hn)(Scrieţi ormula de recurenţă utilizată:*rezolvai pe verso% ț  6 Se consideră tabloul FG(..H (..J de numere întregi ' <laboraţi un program ce conţine o procedură care determină numărul elementelor pozitive şi suma elementelor impare. *rezolvai pe verso% ț 12 11 1ie că aveţi următorul tabel: Bdresa!!(!!2!!;!!H!!!!E!!K!!L!!D!(!!((!(2!(;!(H!(!(E!(K!(L!(D!2!!2(!22 Ino@NI6?MBQTM?MWM<QNIM Ne8tCompletaţi rîndul Ne8t*Urm% astel încît să creaţi o listă ce conţine cuvîntul M@M?INMB?INQMMQ 3 PuncteHL'(H'HK;D'HH;2';L2H';((E'2;(('(K'(!H'E('; Nota(!DLKEH;2(  PuncteHL'(H'HK;D'HH;2';L2H';((E'2;(('(K'(!H'E('; Nota(!DLKEH;2(
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x