Documents

Thucydides en Aristoteles over het begrip Stasis. Een rechtsfilosofische beschouwing van een politiek probleem.

Description
Thucydides en Aristoteles over het begrip Stasis. Een rechtsfilosofische beschouwing van een politiek probleem.
Categories
Published
of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  BachelorscriptieMyrthe ChorfiS0315524B. Bilski M.Scdr. mr. B.C. LabuschagneAugustus 20086443 woorden Thucydides en Aristoteles over het begrip Stasis een rechtsfilosofische beschouwing van een politiek probleem Thucydides Aristotelesc. 460 B.C. – c. 395 B.C. 384 B.C. – 322 B.C.historicus filosoof  1  Inhoudsopgave1. Inleidingpag. 32. Stasis: een definitiepag. 53. Aristoteles: de filosoof over stasispag. 7 3.1. De eigenschappen, regime context en oorzaken van stasis volgensAristoteles3.2. De morele psychologie van Aristoteles3.3. De ultieme oorzaken van stasis: ethos en ethos achter de pathos vanstasis.3.4. Sceptische remedies: de limiet van institutionele oplossingen volgensAristoteles 4. Thucydides: de historicus over stasispag. 11 4.1. De Pelopponnesische Oorlog Corcyra (427-425 B.C.):Revolutie en burgeroorlog4.2. De eigenschappen, regime context en oorzaken van stasis volgensThucydides4.3. De morele ethiek van Thucydides4.4. De ultieme oorzaken van stasis: ethos en de ethos achter de pathos vanstasis. 5. De historicus en de filosoof met elkaar vergelekenpag. 15 5.1. De rol van de historicus en de rol van de filosoof 5.2. Perspectief 5.3. Methode5.4. Ethos als leidend motief achter stasis 6. Conclusiepag. 217. Literatuurlijstpag. 22 2  1. Inleiding ‘Stasis’ is een moeilijk te definiëren begrip. 1  In de Griekse Oudheid was ‘stasis’ het begripom grote interne politieke onrust aan te duiden. ‘Stasis’ kan zowel het vormen van factionalegroepen als interne strijd tot in het ergste geval een staat van burgeroorlog inhouden. Binnende Griekse wereld was men zeer bang voor ‘stasis’.   Stabiliteit was van het grootste belangvoor het handhaven van de polis. ‘Stasis’ kon dit ernstig verstoren. 2 De Griekse poëten Homerus 3 en Aischylos 4 behandelen in hun tragedies gevallen van ‘stasis’.Ook Griekse historici en filosofen hebben zich met het thema van ‘stasis’ bezig gehouden. Dehistoricus Herodotus zegt over mens en de staat dat zij beiden kunnen bezwijken aan ziekte,interne strijd en dood. Herodotus neemt hier de metafoor van de polis als levend wezen aan. 5 De filosoof Plato ontwikkelt in de Politeia een theorie over de ziel en de staat. Plato beschrijfteen ongezonde ziel in termen van ‘factie’ en ‘stasis’ tussen de verschillende delen van de ziel.De belangrijkste opvolger van Herodotus, een generatie later, was de historicus Thucydides.De belangrijkste opvolger van Plato was Aristoteles. Deze twee denkers hebben beiden, opverschillende manieren, het thema van ‘stasis’ het meeste uitgediept.Thucydides schrijft in zijn boek “De Pelopponnesische Oorlog” over de gebeurtenissen vande Pelopponnesische Oorlog, de oorlog tussen de stadsstaten Athene en Sparta, tussen 431 en404 B.C. Een van de gebeurtenissen die Thucydides beschrijft is de hevige revolutie en wrede burgeroorlog die het eiland Corcyra bezighield (427-425 B.C.). 6 Thucydides noemt de situatiein Corcyra het eerste hevige geval van ‘stasis’. 7 Later zal ook Athene zelf ten prooi vallen aan‘stasis’. 8 Thucydides wil met de weergave van de ‘stasis’ in Corcyra niet alleen die specifieke 1 Zie voor het probleem van het definiëren en vertalen van het begrip stasis K. Kalimtzis,  Aristotle on Political enmity and    disease. An inquiry into stasis , Albany: State University of New York Press 2000. p. 3 e.v. 2 P. T. Manicas, “War, Stasis and Greek political thought”, Comparative Studies in Society and History , 1982,Vol. 24, No. 4, p. 673-688. 3 Homerus, Ilias , 1.122-4, 161-8 4 Aischylos, Oresteia , 976-983. In Aischylos, Oresteia leidt de wraak van Orestes op zijn moeder en haar minnaar voor het doden van zijn vader, Agamemnon, tot de furie van de Wraakgodinnen. Zij dreigen de stad telaten ondergaan door haat te zaaien. De godin Athene weet dit te voorkomen door de Wraakgodinnen een bepaalde taak te geven waardoor ze niet al hun macht verliezen. Het verhaal lijkt alleen een familieconflict te behelzen, al blijkt later dat dit conflict de hele polis in zijn greep houdt. 5 Herodotus,  Historiae , 5.28.13-18 6 Thucydides, De Pelopponnesische Oorlog, vertaald door M.A. Schwartz, 3.69-3.85 7 Thucydides, 3.84 8 Thucydides, 8.1-8.107 3  ‘stasis’ beschrijven, maar een algemeen model geven waar ‘stasis’ en aankomende ‘staseis’mee verklaard kunnen worden.Aristoteles behandelt in zijn Politica 9 de Idee van ‘stasis’.In deze scriptie zal ik het politieke probleem van ‘stasis’ bespreken. Ik zal eerst onderzoekenwat de natuur van ‘stasis’ is en proberen te komen tot een voorlopige definitie van ‘stasis’. Ikzal de opvattingen van Aristoteles en Thucydides over ‘stasis’ bespreken en ik zal deze metelkaar vergelijken.Ik zal onderzoeken wat volgens Aristoteles de eigenschappen, regime context en de oorzakenvan ‘stasis’ zijn. Ik zal de morele psychologie van de ziel van Aristoteles bespreken.Aristoteles ziet als de ultieme oorzaken van ‘stasis’: ethos en ethos achter de pathos van‘faction’. Als laatste zal ik de oplossingen die Aristoteles aandraagt, maar dit wel met enigescepsis doet omdat hij de limiet van deze oplossingen inziet, onder de loep nemen.Ik zal als voorbeeld de casus van Corcyra: revolutie en burgeroorlog nemen en beschrijven.Ik zal onderzoeken wat volgens Thucydides de eigenschappen, regime context en oorzakenvan ‘stasis’ zijn. Uit de beschrijvingen die Thucydides maakt over ‘stasis’ en de menselijkenatuur zal ik proberen af te leiden welke morele ethiek Thucydides erop nahoudt. Ook bijThucydides zijn de ultieme oorzaken van ‘stasis’: ethos en de ethos achter de pathos van‘faction’.Hierna zal ik de historicus Thucydides en de filosoof Aristoteles met elkaar vergelijken. Eerstzal ik de taak van de historicus en de taak van de filosoof toelichten. Ik zal het perspectief ende methode van Thucydides en Aristoteles beschrijven en met elkaar vergelijken. Leidt hetfeit dat beiden verschillende disciplines beoefenen tot andere conclusies over ‘stasis’?Uiteindelijk zal ik concluderen dat hoewel Thucydides en Aristoteles verschillende disciplinesuitoefenen en hierdoor ook een verschillend perspectief en methode hebben, zij beiden vanmening zijn dat de ethos van de mens het leidende motief achter ‘stasis’ is. Ken u zelve. 2. Stasis: een definitie 9 Aristoteles, Politica, Boek 5 behandelt het probleem van stasis. 4  In dit hoofdstuk zal ik onderzoeken wat de natuur van ‘stasis’ is. Ik zal proberen te komen toteen voorlopige definitie van het begrip ‘stasis’. Ook zal ik de benaderingen van Thucydidesen Aristoteles van het begrip ‘stasis’ beschrijven. De opvattingen van Aristoteles enThucydides over het begrip ‘stasis’ zullen in de volgende hoofdstukken verder aan bod komenen uitgewerkt worden.Het Griekse werkwoord στασι-άζώ, fut. ασω, betekent in στάσις, in opstand zijn, strijdentegen, verzw. twisten met, het oneens zijn met. Het Griekse zelfstandig naamwoord στασιας,ὸbetekent oproer, partijtwist. Het Griekse zelfstandig naamwoord στασιωτ-εια, ή is de zuchtom partijschappen te verwekken in de staat. Het Griekse zelfstandig naamwoord στασι-ώτης, betekent partijgenoot, partijganger. In de filosofische zin van het woord betekent στασι-ώτης,  het voorstander zijn van στασις, van de “onveranderlijkheid” der dingen. HetGriekse zelfstandig naamwoord στασις, ή betekent opstand, twist, strijd. In de tragedies betekent στασις, ή het horen bij en het lid zijn van een bepaalde sociale of politieke belangengemeenschap. 10 Het Griekse zelfstandig naamwoord στασις, ή is afkomstig van het Griekse werkwoordίσταμαι wat inhoudt het gaan staan (na gezeten, gelegen, gelopen te hebben):overeind (gaan) staan, stilstaan, vaststaan en de wijze van staan, een opstelling hebben. 11 Het werkwoord ίσταμαι zegt iets meer over de natuur van de στασις, ή. Het is zo dat de partijganger (στασι-ώτης,  ) van een bepaalde partij samen met die partij vaststaat in zijneigen idee van het juiste. Dit geldt voor alle partijen. Deze partijen strijden tegen elkaar in deστασις, ή. Het proces van στασις, ή lijkt soms wel op een stilstand omdat de verschillende partijen verwikkelt in de stasis elkaar in evenwicht houden, ze verslaan elkaar niet, maar zeverliezen ook niet van elkaar, er is een equilibrium of the forces.Al deze woorden komen voor het eerst voor bij de werken van de historicus Herodotus. 12 10 F. Muller en J.H. Thiel, Woordenboek Grieks – Nederlands . Groningen: Wolters Noordhoff 11 e druk, p. 667. 11 F. Muller en J.H. Thiel, p. 667. 12 F. Muller en J.H. Thiel, p. 667. 5
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x