Recruiting & HR

Urban Anthropology. Koffieshops in Bangalore. Plaatsen als culturele en sociale kruispunten van globale imaginaries in de menselijke architectuur van de stad.

Description
Afgelopen zomer heb ik een reis gemaakt naar India. De laatste weken van mijn tocht heb ik afgesloten in de stad Bangalore. In de chaos van deze snel-groeiende stad waren koffieshops plaatsen waar ik tot rust kon komen. Mijn nieuwsgierigheid naar de
Published
of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  KU LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPENMASTER OF SCIENCE IN DE SOCIALE EN CULTURELE ANTROPOLOGIE Urban Anthropology. Koffieshops in Bangalore. Plaatsen als culturele en sociale kruispunten van globale imaginaries in e menseli!ke architectuur van e sta. Student: Joachi Jo!i"Docent : P!o#$ De %oec& Fi'i( Acaemie!aar" #$%&'#$%(  Abstract  Afgelopen zomer heb ik een reis gemaakt naar India. De laatste weken van mijn tocht heb ik afgesloten in de stad Bangalore. In de chaos van deze snel-groeiende stad waren koffieshops plaatsen waar ik tot rust kon komen. Mijn nieuwsgierigheid naar de betekenis van koffieshops in de stad komt voort uit deze ervaring. Door op microniveau te vertrekken van de fsieke aanwezigheid in het straatbeeld van deze  plaatsen! tracht ik op macroniveau het belang ervan te herkennen binnen de menselijke infrastructuur van de stad! en de globale imaginaries die onder een bepaalde laag van de inwoners leven. "#ace $it! %lobal Imaginaries! &abitus! &eterotopie! Menselijke  Infrastructuur! 'lace! 'urit! (pace) )NLE)*)N+ Mi)n e!*a!in+ en i)n (e!ce(tie *an de "tad %an+a'o!e he,,en o( de *ie! -e&en ti)d dat i& e! *!i)-i''i+e!"-e!& deed *e!"chi''ende "choe'in+en en *e!ande!in+en doo!+eaa&t$ Oo!"(!on&e'i)& ,ee'dde i& i) de .o+enoede /Ga!den Cit0/ in a'" een +!oene "tad1 !u"ti+ in 2A.iati"ch3et!o(o'iaan"e4 te!en1 et een !oanti"che na.inde!in+ *an de +e"chiedeni" *an de oude !a)ah/" en %!it"e ,e"tu!en1 die i& .o *aa& in #i'" en ,oe&en te+en&o$ Te+en hoo( en *e!-achtin+ in *oe'de India niet aan a'" 5i('in+" The Man Who Wou'd %e 5in+1 -aa!,i) de t-ee a*ontu!ie!" Danie' D!a*ot en Peach0 Ca!nehan et &in ohoo+ en ,o!"t *oo!uit het "u,continent  ,e"(ee'den a'" een "(e'$ E! i" echte! no+ 66n din+ te he!&ennen uit 5i('in+/" -oo!den: 2No- India i" a ('ace ,e0ond a'' othe!" -he!e one u"t not ta&e thin+" too "e!iou"'07the idda0 "un a'-a0" e8ce(ted4 9P'ain Ta'e" #!o the Hi''"$ Want hoe-e' de oe""on .i)n +an+ ,'ee# +aan1 *ond de .on te'&en" -ee! een oent o i) te ,a&&en1 en de "tad na een +oede !e+en,ui in +eu!en en &'eu!en o( te ,eu!en$ Mi)n ee!"te ta8i!it1 een t-ee uu! 'an+e tocht *an de 'uchtha*en naa! i)n &enni""en in de "tad1 "'oe+ i)n *e!-achtin+ *an de "tad a' aan di++e'en$ Het i" een "tad *an !u-,ou-1 et .o*ee' o+e'i)& con"t!uctie" die "chi)n,aa! -ei+e!en in de hoo+te te +!oeien1 aa! (!o,e!en .ich en&e' .o*ee' o+e'i)& te+en e'&aa! te (!o((en$ De "t!aten .i)n +e*u'd et de en"en die .ich /" nacht" he!,e!+en in die ('aat"en1 dui.enden1 i')oenen en"en die o*e!da+ "aen et -i'de honden1 &atten1 &i((en1 &oeien en e.e'" doo! e'&aa! 'o(en o*e! de "t!aten1 iede! et een ei+en doe'$ A'" -itte  ,'oedce''en in de 0!iade *an &'eine chaoti"che "t!aat)e" d!a+en honde!den auto3!ic&"ha-"  9"i(e'-e+ /auto/"/ in de *o'&"ond hun (a""a+ie!" naa! de a#+e"(!o&en 'anda!&"1 ta'ent*o' anoeu*!e!end in het chaoti"che *e!&ee! *an auto/"1 ,!oe!" en *e!"ch!i&&e'i)& +e*aa!'i)& !i)dende ,u""en$ De "tad 2,e"(e'en4 .oa'" Danie' D!a*ot en Peach0 Ca!nehan dat deden .ou du" niet ,'i)&en te 'u&&en1 aa! i& had a' "ne' doo! dat i& de "tad ande!" oe"t aan(a&&en$ D6 anie! o India te e!*a!en i" nae'i)& )e.e'# te 'aten o(neen in de "t!oo *an de "tad$ Onde!hande' et auto3!ic&"ha-"1 di"cu""iee! et "t!aat*e!&o(e!"1 eet %i!i0ani1 d!in& chai1 du!# de "t!aat o*e! te -ande'en1 +a naa! de ,io"coo(1 en he!&en dat de chao" te ,e+!i)(en *a't en e! co('e8e "t!uctu!en  ,e"taan -aa! )i) .e'# dee' *an uit aa&t$ Maa! *oo! i& -i"t dat i& de "tad oe"t *o'+en1 *oo! i& de "tad ,e+!ee(1 *ie'en *oo! i) in de chao" de &o##ie"ho(" a' o($ A'" &'eine1 ode!ne ei'and)e" .i)n e! doo!heen hee' de "tad &eten" .oa'" Ca#6 Co##e Da0 te *inden$ Ru"ti+ en +eo!+ani"ee!d +a*en de.e ('aat"en i) de &an" o e*en o( ade te &oen$ Maa! o(*a''end i" dat de.e ('aat"en niet en&e' doo! i) a'" toe!i"t +ea((!eciee!d -e!den$ %i) +e+oede en ee"ta' )on+e!e Indi;!" -a!en de.e ('aat"en e*eneen" (o(u'ai!$ De !eden hie!*oo! i" dat de.e ode!ne /We"te!"/ o+ende &o##ie"ho(" ,e(aa'de -aa!den -ee!"(ie+e'en$ De.e -aa!den .itten 9"0,o'i"ch *e!*at in de in#!a"t!uctuu! *an die ('aat"en1 en -o!den te+e'i)&e!ti)d "ociaa' +econ"t!uee!d en aan+e*u'd$ De (o(u'a!iteit *an de.e &o##ie"ho(" toont een *e!'an+en naa!  global imaginaries  ,i) een ,e(aa'd dee' *an de ,e*o'&in+$ In de.e (a(e! -i' i& *anuit de.e  (!o,'ee"te''in+ *e!t!e&&en1 nae'i)& hoe &o##ie"ho(" een *oo!,ee'd .i)n *an een *e!'an+en naa! +'o,a' ia+ina!ie" ,i) een ,e(aa'd dee' *an de.e "tede'i)&e ,e*o'&in+1 en hoe ('ace" de.e -aa!den &unnen ,e*atten$ O( de.e anie! &an i& *ia een ant!o(o'o+i"che &i)& o( de &o##ie"ho(" o( een ic!oni*eau i)n ,e*indin+en *e!de! t!e&&en naa! het +!oot"te "tede'i)& -ee#"e' o( ac!oni*eau$ Het i" de he!&ennin+ *an een &noo((unt in de "tede'i)&e chao" < en i& .a' (!o,e!en te achte!ha'en -e'&e "na!en dit &noo((unt !aa&t$I& ,e+in i)n uiteen.ettin+ et de e!*a!in+ *an de "tad1 -aa! i)n (e!"oon'i)&e ee!"te e!*a!in+ ana'oo+ "taat et Ma!0 Dou+'a" haa! idee *an c'ean te+eno*e! di!t0 9=>??1 en de e!*a!in+ *an de &o##ie"ho(" a'" ('aat" in die "tad$ @ia het conce(t  #ace $it  9McG!ath BB? -e!& i& *e!*o'+en" uit hoe -e &unnen &i)&en naa! &o##ie"ho(" a'" !uite'i)&e ic!o&o"o""en1 -aa!*an de #ocu" o( de.e /&o##ie"ho(3"ca(e/ een +e.icht toont *an een ,e(aa'd dee' *an de "tad$ Nood.a&e'i)& i" een ,e+!i( *an -at "(ace i"1 en hoe de.e "(ace doo! de con"t!uctie en de "ocia'e in*u''in+ -aa!de en ,ete&eni" &!i)+t$ @anuit dit ,e+!i( &an i& *e!de! *e!&'a!en hoe +'o,a' ia+ina!ie" *e!-e*en .itten in de "(ace$ Hoe de.e "(ace dan de o+e'i)&heid hee#t o de.e -aa!den te'&en" te 'aten e!*a!en i" een *!aa+ die i& ,eant-oo!d et het conce(t *an hete!oto(ia1 -aa!in i& de *therness *an de "(ace  ,enad!u&$ @anuit de.e 'aat"te "ta( oet i& echte! te!u+ naa! de "chaa' *an de "tad o( .ich +aan$ O(  -e'&e anie! &an dit et 5in"ha"a/"  Invisible Architecture  *e!+e'e&en -o!den 9 De %oec& BB: 3  De &o##ie"ho( i" a'" in een &!ui"(unt *an een 0!iade *an on.icht,a!e en"e'i)&e a!chitectuu! *an !e'atie"1 idee;n1 en +e"(ie+e'de !ea'iteiten$ De aan-e.i+heid *an die &o##ie"ho(" *e!te't on" iet" o*e! de +!oei *an de "tad1 en de +!oei *an en"e'i)&e in#!a"t!uctuu! die daa!aan *oo!a# +aat$    *e beleving van een koffieshop I& (!o,ee!de de "tad te ,e+!i)(en1 &i)&end naa! de -e!e'd te!-i)' i& o( de achte!,an& *an een auto3!ic&"ha- .at$ @oo! i) -a" de chao" co('eet1 de "tad !eu"achti+ en #undaentee' on,e+!i)(,aa!1 die ee!"te da+en in India$ Een &enni" *an i) -i"t i) -i)"e'i)& te *e!te''en dat het on+e*ee! t-ee -e&en duu!t o aan het Indi"che te(o te -ennen$ In de 'e" /U!,an Anth!o(o'o+0/ -e!d 5in"ha"a  *e!+e'e&en et een ,o" -aa! a''e" *e!,onden i" aan e'&aa! en -aa!in de ,e-one!" a'" )a+e!" doo! het -oud d-a'en$ I& he!&ende in de.e ana'o+ie hee' +oed i)n ei+en e!*a!in+ *an de "tad %an+a'o!e1 de Ga!den Cit0 die doo! .i)n !a.end"ne''e +!oei echte! ee! -e+ hee#t *an een u!,an  )un+'e$ @an een !u"ti+e "tad -aa! *ee' +e(en"ionee!den -oonden *i)#tien )aa! +e'eden i" de "tad ee! dan tien &ee! .o +!oot *andaa+$ De *oo!naa"te oo!.aa& hie!*an .i)n de IT ,ed!i)*en die .ich e! +e*e"ti+d he,,en$ En et die ,ed!i)*en hee#t de "tad +e(!o,ee!d o ee te +!oeien 9Redi##  Ne-"1 BB$ De "tede'i)&e in#!a"t!uctuu! hee#t de ont-i&&e'in+ niet e*en "ne' &unnen *o'+en1 -aa! *oo!a' het *e!"ch!i&&e'i)&e *e!&ee! een +e*o'+ *an i"$ Het i" een "tad -aa! het nieu-e het oude o*e!-oe&e!t1 aa! e'&e da+ -ee! een e*en-icht tot "tand -eet te ,!en+en$ Tu""en het he'"e 'a-aai en de #a"cine!ende +eu!en doo! he!&en i& *oo!a' een de "tad die o( .oe& i" naa! een ei+en identiteit$ De auto3!ic&"ha- !eed e naa! Matteo Co##ea1 een 'anda!& dat de chau##eu! +oed &ende e! -o!dt niet et +(" +e-e!&t in %an+a'o!e1 chau##eu!" -e!&en *ia 'anda!&" o *andaa! *e!de! de -e+ te *!a+en$ Ge'e+en *'a& ,i) de hi((e %!i+ade Road i" de.e &o##ie"ho( (o(u'ai! onde! i)n Indi"che &enni""en$ Het i" "aen et de ode!ne -in&e'cent!a een *an de -eini+e ('aat"en -aa! i& contacten .ou ontoeten$ @oo! i) *oe'den de.e ('aat"en aan a'" ode!ne ei'anden in een "tad die i& aan*an&e'i)& niet &n ,e+!i)(en$ @oo! i) -a" de 'o+ica in de.e "t!uctu!en he!&en,aa!: en"en oeten e! in !i)en "taan1 e! i" een enu in het En+e'"1 e! i" *ee' !uite *!i)+eaa&t o te .itten en te (!aten en te 'ui"te!en naa! We"te!"e u.ie&$ 5o##ie"ho(" *an dit t0(e <ode!n1 We"te!" en duu!< dui&en o*e!a' o( in de "tad1 en een ,e-one! hoe#t niet 'an+ te .oe&en o e! eent)e in de ,uu!t te *inden$ Jae"on 9=> ,ea!+uentee!t dat e! et het 'aat&a(ita'i"e een "(eci#ie&e cu'tu!e'e 'o+ica +e*o'+d i" die de *o! en het #unctione!en *an een "tad &an he!"che((en$ Lo- 9=>>>: =?  (!aat o*e! de +!oeiende aandacht die e! aan (o"tode!ne "teden -o!dt +e+e*en1 die ont"taan .i)n a'" +e*o'+ *an een #0"ie&e *o!+e*in+ aan &a(ita'i"ti"che "tede'i)&e "(ace"1 conce(tuee' +e(!oducee!d doo! nieu-e &enni" en een nieu-e anie! *an den&en en !e(!e"ente!en 9Wat"on  Gi,"on =>>1 5in+ =>>?$ Een inte!e""ante eta#oo! -o!dt oo& +e,!ui&t doo! Ku&in 9=>>1 die de.e "tede'i)&e e*o'utie ,e"ch!i)#t a'" +aande naa! 2the cit0 o# cu'tu!a' con"u(tion4$ In de.e ana'o+ie "chui't .e&e! een -aa!heid a'" -e &i)&en naa! de &o##ie"ho("1 aa! duide'i)& i" .e&e! dat de.e ana'o+ie aa! +e'dt *oo! en&e'e a"(ecten *an de "tad$
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks