Documents

03 radioprotectie

Description
curs rx
Categories
Published
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  SUBIECTUL 3PROTECTIA IN RADIOLOGIE Conf. Dr. C. Zaharia – UMF Carol Davila , BucurestiDefinirea conceptului de radioprotecţie:-otalitatea !surilor care duc la reducerea iradierii populaţiei #i personalului. $n accepţiunea noii le%islaţii, care se acord cu cerinţele Directivei &'()* a+urato!, aceste !suri contriuie la securitatea radiolo%ic a personalului epus profesional, a populaţiei #i a !ediului.adiaţia se!nific e!isia #i propa%area ener%iei prin spaţiu sau orice !aterial din!ediu. Fiecare fiinţ este epus inevitail la radiaţii ioni/ante provenind din surse naturale#i artificiale.   Folosirea 0n !ultiple scopuri a radiaţiei ioni/ante conduce la epunerea populaţiei la nivele ce se adau% celor re/ultate din surse naturale.+punerea unei persoane sau a unei ţinte 0n fascicolul de radiaţii se nu!e#teiradiere.$radierea este un feno!en datorat !ai !ultor surse:-natural – 112-cos!ic-teluric-or%anic-radon-artificial – 32-!edical – *3 – **2Unitţi de !sur :-do/a asorit – cantitatea de ener%ie cedat de radiaţie 0n unitatea de !as aoiectului iradiat.U.M. 4 56 75ra683 564 3 9oule(%3 564 3;; ad-do/a asorit pe unitatea de ti!pU.M. 56(s 4 oent%en-efectul radiaţiei asupra or%anis!uluiU.M. 4 <ievert3 <v 4 3;; re!iDo/a cu!ulat de radiaţie la care este epus populaţia este epri!at :-pentru iradierea !edical 0n re!(!in sau !re!(an=rincipiile radioprotecţiei:->ustificareaoate practicile care i!plic epunerea !edical la radiaţii ? treuie >ustificate,c@ntrind eneficiile aduse de dia%nostic, pe care aceste practici le pot aduce, cu3*  detri!entul pe care radiaţiile ? le pot cau/a, lu@nd 0n considerare eneficiile #i riscuriletehnicilor alternative disponiile, dar care nu i!plic epunerea la radiaţii ?.$n funcţie de solicitarea de ea!inare, deci/ia final a practicii radiolo%ice aparţineradiolo%ului. $n acest sens <$M a elaorat un $ndreptar de utili/are corect a tehnicilor radiolo%ice #i i!a%istice, !aterial care a pri!it a%re!entul Cole%iului Aaţional alMedicilor din o!@nia. Din acest !aterial pre/ent! indicaţiile celei !ai utili/ate practiceradiolo%ice, radio%rafia pul!onar #i a celei !ai iradiante ea!inri fluoroscopice – ea!enul iri%o%rafic. Radiografia pulmonarăCont!t lini R omandar  B=C, ast!  Cardiopatii con%enitale  Ciano/  +a!ene de screenin%-  Durere i/olat a peretelui toracic - te!pori/are  Dispnee  Fer cu si!pto!atolo%ie respiratorie  e!opti/ie  $EC<-  $nsuficienţ cardiac  =neu!onie la adult – control  =neu!otora  use cronic  rau!atis! toracic !inor  7 r%r %rila> costal8nereco!andat de rutin  =leure/ie E!amn irigografi Cont!t lini R omandar  Colit infla!atorie sautu!or su%erate clinic-  Depistarea unei tu!ori de colon- de rutin  Diaree evoc@nd o %astroenterit-  Diverticulit- de rutin  Melen-  ectocoilt he!ora%ic-$ndicaţiile, nonindicaţiile #i contraindicaţiile tuturor tehnicilor radiolo%iceutili/aile sunt pre/entate 0n detaliu 0n !aterialul ilio%rafic.-li!itarea do/eii!itarea do/elor nu se aplic la epunerea !edical a pacienţilor.=entru personalul epus professional, pentru %ravide, pentru persoanele aflate 0n pre%tire #i pentru celelalte cate%orii populaţionale se aplic li!itele de do/ confor!le%islaţiei. +punerea !edical – do/a li!it individual:3)  -+punerea !edicala pentru personalul !edical:-Do/a efectiva 7pe tot corpul8 £  G re!(an, 7;,;G<v8-=entru re%iunea ochilor £  3G re!(an, 7;,3G<v8-=iele sau orice etre!itate £  G; re!(an, 7;,G<v8-=entru e!rion £  ;.G re! pentru 0ntrea%a perioad de sarcin 7;,;;G<v8-Minori £  3;2 din toate li!itele de !ai sus. -+punerea !edicala pentru populatie £  ;.3 re!(an 73 !<v8-opti!i/area protecţiei #i si%uranţei =entru epunerile !edicale 0n scop dia%nostic, opti!i/area protecţiei se reali/ea/ prin !enţinerea epunerii pacientului la !ini!ul necesar pentru reali/area oiectivuluidia%nostic.$n scopul opti!i/rii se utili/ea/ constr@n%eri de do/ 0n stadiul de planificare afiecrei instalaţii #i surse . C@nd se stailesc deci/ii de constr@n%eri de do/ se ia 0ncalcul #i faptul c personalul epus profesional poate lucra la !ai !ulte tipuri de instalaţii.a reali/area principiilor securitţii radiolo%ice se porne#te de la dou definiţii :Ecceptanţa – populaţia accept riscurile unei epuneri la radiaţii ioni/ante at@tati!p c@t eneficiul dia%nostic #i terapeutic al practicii radiolo%ice efectuate este real.=ractica – orice activitate u!an care conduce la epunerea supli!entar la radiaţiia populaţiei, ce se adau% celei pri!ite din surse naturale.Modalitţi de reali/are a radioprotecţieia.constructive ale instalaţiilor - filtreFiltrarea este necesar pentru a se 0!untţi calitatea fascicolului de ra/e ?, prinatenuarea preferenţial a ener%iilor nedorite. Filtrarea se reali/ea/ 0ns#i prin construcţiacupolei, care, prin   envelopa de sticl, uleiul de rcire si fereastra de iesire din tureali/ea/ o atenuare si!ilar cu atenuarea reali/at de un filtru de El de 3!! Eceasta senu!e#te filtrare fireasc. a aceasta se adau% filtre supli!entare, reali/ate din co!inaţii!etalice, 0n funcţie de destinaţia instalaţiei.- cupol- coli!ator Coli!area se reali/ea/ 0n a#a fel 0nc@t fascicolul incident s nu dep#eascre%iunea de ea!inat. . de tehnicc. #orţuri #i ecrane=ersonalul epus professional #i persoanele epuse incidental treuie s fieasi%urate cu #orţuri sau prote>ate de ecrane plu!ate, de diferite %rosi!i, 0n funcţie de tipulde instalaţie radiolo%ic.d. fil!e, casete #i folii 0ntritoare+cranele 0ntritoare treuie s e!it o lu!iniscenţ capail s reduc do/a desuprafaţ #i do/a efectiv.Fil!ele treuiesc s fie alese 0n funcţie de ecranele 0ntritoare #i cu o vite/ corelatcu tipul de ea!en efectuat, 0n a#a fel 0nc@t calitatea i!a%inii s fie c@t !ai un.3G  Casetele treuiesc s fie construite dintr-un !aterial c@t !ai puţin asorant 7 !ateriale plastice, eventual fire de caron8.e. le%islative- nivele de referinţepre/int valori de do/ !edii ad!ise care sunt necesare pentru efectuarea unuiea!en 0n condiţii !ini!e necesare fr a altera calitatea i!a%inii.- constr@n%eri de do/- !onitori/area personalului epus profesional<e reali/ea/ prin aprecierea cantitativ a do/elor 0ncasate de personalul epus profesional prin utili/area fotodo/i!etrelor #i a do/i!etrelor ter!olu!iniscente.Fotodo/i!etre:  Fil!ul utili/at este si!ilar cu un fil! radio%rafic oi#nuit.  Fil!ul este 0ncapsulat 0ntr-o casetprev/ute cu !ai !ulte tipuri de filtre, iar radiatiile care penetrea/ caseta epun fil!ul.  a intervale re%ulate, 7o lun sau tri!estrial8 fil!ele sunt developate #i se cite#tedensitatea de 0nne%rire, care pe cure de etalonare, corespund do/ei 0ncasate.   Au sunt sensiile la radiaţii de ener%ii !ici: a  sau b .$nterrelaţia caracteristici – do/ - calitatea i!a%inii:-densitatea de 0nne%rire-vite/a fil!ului-ti!p de epunere-contrastul i!a%inii-latitudine-densitate de voal-pierderea i!a%inii latente-/%o!otEceste caracteristici sunt detaliate 0n cadrul suiectelor 3 #i H.e%islaţie:-e%ea nr. 333(3&&1, !odificat 0n 3&&I privind desf#urarea 0n si%uranţ aactivitţilor nucleare-Aor!e funda!entale de securitate radiolo%ic – H;;H-Aor!ele privind radioprotecţia persoanelor 0n ca/ul epunerilor !edicale – H;;H-$ndreptar de utili/are corect a tehnicilor radiolo%ice #i i!a%istice – $!a%isticaMedical nrH – H;;;, nr* pa% G – I*. BIBLIOGRA#IE -e%ea nr. 333(3&&1, !odificat 0n 3&&I privind desf#urarea 0n si%uranţ aactivitţilor nucleare-Aor!e funda!entale de securitate radiolo%ic – H;;H-Aor!ele privind radioprotecţia persoanelor 0n ca/ul epunerilor !edicale – H;;H31
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks