Documents

125590732 Metode de Evaluare Pentru Copilul Autist Docx

Description
Tulburarile de comportament ale copilului autist fac uneori extrem de dificila utilizarea metodelor de examinare standardizata. Evaluarea trebuie sa tina seama de antecedentele copilului, examinatorul practicand cel mai adesea o metodologie multipla
Categories
Published
of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  METODE DE EVALUARE PENTRU COPILUL AUTIST- I  Autismul nu este o boala in sine ci o manifestare, un tip de comportament careinsoteste o anumita conditie psihica. Tulburarile de comportament ale copilului autist fac uneori extrem de dificilautilizarea metodelor de examinare standardizata. Evaluarea trebuie sa tina seama deantecedentele copilului, examinatorul practicand cel mai adesea o metodologie multiplade cercetare a cazului.In domeniul tulburarilor de comportament si de dezvoltare, demersulcomplementar de evaluare clinica (constituit in sisteme) a fost resimtit a fost resimtit inmod progresiv ca o necesitate. Aceste sisteme nu se substituie examenului clinic, ci ilsustin. Ele permit transcrierea in cateva cuvinte a observatiei cotidiene si faciliteazaastfel dialogul intre diferitele persoane implicate. Diversele sisteme puse la punct permitmasurarea comportamentelor si a functiilor, asa cum alte evaluari clinice implica ocuantificare a datelor observatiei medicale ca pulsul, temperatura si tensiunea arteriala.Sistemle evaluarii clinice (scale, cestionare) au ca punct de plecare listelelsimptomelor comportamentale, carora le sunt aplicate elementele de masura, permitandaprecierea diverselor grade de intensitate sau de frecventa.  Primul nivel de observatie: evaluarea comportamentelor  !lecand de la aceasta evaluare, va fi posibila #. definirea sectoarelor comporamentale, in care manifestarile sunt inmod special inadaptate si$. urmarirea evolutiei notelor comportamentale in cursul terapiei.  Al doilea nivel al observatiei: evaluarea functionala Aceasta metoda provine din conceptia neurofiziologica asupra autismului.Evaluarea comportamentelor, a dezvoltarii si a functionalitatii copiilor autisti cu a%utorulscalelor si al testelor adecvate este indispensabila pentru prezicerea diagnosticului, pentru determinarea severitatii tulburarilor si elaborarea proiectului terapeuticindividualizat. Evaluarea dezvoltarii mintale si lo!ale la o#iii autisti Evaluarea psiologica a tulburarilor mintale in cadrul autismului, ea presupune, larandul ei, posibilitatea unor abordari diferite, dintre care le amintim pe cea psiometricasi pe cea clinico&experimentala, ca fiind cele mai importante.Examinarea unui copil autist necesita respectarea unor reguli elementare. Inaintede a propune probele din cadrul testelor, este de dorit realizarea familiarizarii copiluluicu locul si cu examinatorul.'linicianul trebuie sa dea dovada de multa rabdare, ingeniozitate si perseverenta pentru a&i permite copilului sa se destinda, sa nu alunece in stereotipii si pentru a&ifacilita motivatia. De asemenea, sala in care se desfasoara examinarea trebuie sa fie  silentioasa, cu decoratii discrete si bine luminata. Activitatile sunt propuse tinand contde interesul si atentia copilului. A!oradrea #si$ometri a Testele psiometrice furnizeaza date cantitative legate de functiile psiice, in ceeace priveste inteligenta, exprimate in coeficientul de inteliganta .I. !entru posibilitateaelaborarii unui proiect educativ si terapeutic adecvat, datele calitative obtinute la diferitesubteste constituie o baza extrem de utila. A!ordarea lini o-e%#erimentala etoda clinica, invocata printre altii de *. !iaget, permite, cu a%utorul diverselor sarcini cognitive si sociale, punerea in evidenta a diferitelor strategii de rezolvare a problemelor, a modurilor si mi%loacelor de comunicare utilizate de copil. Daca subiectul nu reuseste sa gaseasca singur solutia problemei, o alta procedurade evaluare consta in a&l a%uta, a&l asista, aratandu&i comportamentele care permitintelegerea sarcinii. Daca, dupa acest demers, copilul reuseste, nivelul corespunzator deintelegere este numit +nivelul de dezvoltare potential. Distanta dintre cele douaniveluri corespondente +zonei proxime dezvoltarii sau +potentialului de invatare- estevorba de un spatiu individual de progres, in care sunt asteptate o serie de acizitii din partea copilului.Tenicile de evaluare psiologica presupun punerea in lumina a elementelor carecaracterizeaza comportamentul, dezvoltarea si functionarea copilului autist si vizeazarealizarea unui portret individual al acestuia. Evaluarea dezvoltarii #si$i e& cuprizand atat dezvoltarea psiomotorie cat si ceacognitiva, se realizeaza prin intermediul unor teste clasice de evaluare a dezvoltariiglobale, care pot fi utilizate, in unele cazuri si pentru copii autisti Scala urnet&/ezine,Scala de aptitudini c'art0, Scala de dezvoltare cognitiva 'evrie&uller, Scalelel dedezvoltare 1riffits, la care se adauga scale avand o specificitate mai mare pentrudomeniul autismului.Aceste din urma evaluari specifice sunt efectuate cu a%utorul testelor sau scalelor care tin seama de particularitatile tulburarilor din autism si exploreaza anumite sectoareale dezvoltarii psiice, alterate cu precadere copilului autist. 1) Cognitia senzorio-motrica Scalal lui 2zgiris&3unt (I!DS  Infant Pshyhological Development cale ) este o proba de tip piagetian avand ca punct de plecare descrierea conduitelor copilului autistin varsta de 4 pana la $5 dde luni. Este compusa din itemi ierarizati pe o scala de varstasi de stadii, grupati in 6 rubrici, fiecare dintre acestea corespunzand unei activitaticognitive specifice permanenta obiectului- relatii spatiale- mi%loace&scopuri- imitatie-cauzalitate operationala- sceme. 7ivelul dezvoltarii atins de un copil este exprimat sub  forma de varsta ADA (  Age de developpement apro!imatif  ) sub forma de stadii deinteligenta senzorio&motrica (I&I8), in functie de metoda clinica aleasa de examinator. )Comunicarea Scala de dezvoltare a comunicarii Seibert&3ogan sau ES'S (Earl0 Social'ommunication Scale), construita de asemenea dupa modelul pigetian, acopera perioada 4&94 de luni, explorand dezvoltarea comunicarii copilului prin analizarea a treitipuri de activitati intercatiune sociala, atentia concomitenta, a%ustareacomportamentului. :iecare dintre aceste activitati este studiata prin trei manifestari saumoduri (raspuns, anga%are, mentinere), pentru primele doua, si prin doua (raspuns,anga%are) pentru a treia. Activitatile sunt caracterizate prin itemi ierarizati pe ; niveluri,discriminate si ordonate semnificativ. Aceste niveluri corespund stagiilor piagetiene ã  nivelul 4 < stadiul I (4&$ luni) ã  nivelul # < stadiul II si III (4&= luni) ã  nivelul $ < stadiul I8 (>&#$ luni) ã  nivelul 9 < stadiul 8 (#$&#? luni) ã  nivelul 5 < stadiul 8I ($4&94 luni) #) Cognitia si limba$ul  !entru completarea evaluarii dezvoltarii verbale furnizate de scale de dezvoltareglobala, este uneori necesara folosirea unor instrumente cu specificitate crescuta. Testelede vocabular in imagini /ege si Dagne, Deltour si 3up@ens si ale lui oeminvestigeaza cu a%utorul unui set de imagini sau desene cunostintele lexicale sicapacitatile de expresie compreesiune verbala ale copilului.Evaluarea notiunii de numar, a capacitatilor de organizare spatiala si temporala, adezvoltarii sociale si motricitatii se realizeaza cu a%utorul unor instrumente cliniceadecvate elaborate de 1. /elord si D. Sauvage. Studiul dezvoltarii 'un tiilor onnitivo-so iale Studiul prevede o baterie de teste constituite din #6 rubrici, corespunzand cognitieisenzorio&motrice (= subteste) si cognitiei socio&emotionale (> subteste).:iecare subtest este compus din itemi ierarizati in stadii de dezvoltare cognitiva,conform teoriei piagetene, iar principalele functii studiate vizeaza elementele ceie deevaluare.    Cognitie probele sunt extrase din Scala I!DS si din Testul lui /oe si Costello-ymbolic Play %est& care exploreaza dezvoltarea capacitatilor de utilizare functionala sisimbolica a obiectelor intre #&9 ani.     Prelimba$: itemii sunt imprumutati din testele de dezvoltare traditionale (runet&/ezine, 1riffits)   si din probele clinice axate pe modelul piagetian (aone0).    Comunicarea evaluarea se realizeaza cu a%utorul unor itemi selectionati dinScala de comunicare Seibert&3ogan.     'elatie probele din domeniul relatiei afective sunt celel ale scalei 1onin&Decarie si ale Scalei calitatii atasamentului(Ainsort).      (motie probele sunt extrase din scalele de dezvoltare socio&emotionala /eis siicalson.'otarea permite obtinerea unui scor mediu in cele doua sectoare ale dezvoltarii psiice cognitie practica, cognitie socio&emotionalal si un scor pentru fiecare dinfunctiile si domeniile de evaluare. !rofilul cognitivo&social al copilului este determinat prin relationarea diferitelor niveluri de reusita. Studiul 'un tionarii onitive Bbservatiile comportamentale au fost confruntate cu studiile electro&fiziologicelegate de potentialele corticale evocate instabilitatea si varietatea raspunsurilor comportamentale si corticale sunt dovada existentei unor tulburari bazale a reglariiactivitatii autistului.!entru a adanci problema descrierii acestui fenomen neurocognitiv a fost pusa la punct o scala de evaluare compusa din #; itemi. Datele obtinute, adaugate la evaluarilecomportamentului si dezvoltarii, permit aprecierea mobilitatii, disponibilitatii sistabilitatii activitatilor cognitive ale copilului. S ale de evaluare utilizate in autismul in'antil Scalele de evaluare sunt destinate inregistrarii comportamentului unui subiect aflatintr&o situatie concreta, reala, in maniera obiectiva, precisa. 'omparativ cu testele, elenu necesita participarea subiectului examinat, ci interventia unui observator competentsi experimentat, care poate, de altfel, utiliza o terta persoana.Scalele de evaluare permit masurarea intensitatii unor comportamente sausimptome la un anumit moment. Simptomul inregistrat pe o scala poate fi definit ca +orice fenomen anormal in comportamentul, atitudinea sau ideile subiectului. Acestfenomen observabil poate fi cuantificat de la +4 la un maximum sau de la +absent lafoarte important.Aceste instrumente se prezinta sub forma de cestionare, liste de simptome caretrbuie scoase in evidenta ( che-list  ), inventare, sale de apreciere sau de evaluare. Eletreuie diferentiate de testele psiologice de eficienta sau de personalitate care presupunexistenta unui material si a unor probe standardizate si de scalelel de diagnosticdestinate includerii unui subiect intr&o categorie nosologica.Se disting trei tipuri de scale de evaluare #) calele de autoevaluare , care sunt administrate subiectului insusi, sub formaunui cestionar care urmeaza a fi completat sau a unor fise de clasat. Este astfel evitatainterventia unui intermediar. :olosirea acestora este limitata subiectii cooperanti, careinteleg termenii utilizati. /a copii, aceste scale pot fi folosite doar incepand de la ?&>ani.$) calele de evaluare cu evaluator e!tern& in care notele sunt atribuite in cursulsau in urma unui examen psiiatric clasic. Examinatorul tine cont de informatiile primite din partea parintilor sau a antura%ului si de comportamentul manifest alsubiectului. Acestea se pot obtine si sub forma unor interviuri standardizate cu parintii.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks