Documents

218384727-PROCEDURA-privind-elaborarea-lucrarii-de-finalizare-a-studiilor.doc

Description
PROCEDURA Revizia Universitatea COD: din privind elaborarea 1 2 3 4 5 6 7 8 SEAQ Oradea lucrării de finalizare a Aprobat în şedinţa de Senat studiilor PL – U. 04 din data:03.03.2014 1 Scop . 1.1
Categories
Published
of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Universitateadin OradeaPROCEDURA privind elaborarealucrării de finalizare astudiilor COD:SEAQPL  U! #Revizia$%&#'()*Aprobat +n ,edin-a de Senat din data: &! &!% $# $ Scop . $!$ Prin prezenta procedură, se stabilesc metodologia şi responsabilităţile privindelaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor (LF) pentru asigurarea unui niveladecvat şi unitar. $!%  În cadrul  U./0ERS/123// D/. ORADEA , LF este prima lucrare compleă, caredevine şi una din referinţele iniţiale pentru demonstrarea competenţelor viitoruluiprofesionist. Prin realizarea acestei lucrări se testează capacitatea de analiză şisinteză a candidatului, srcinalitatea, precum şi gradul de cunoaştere al domeniuluiabsolvit. $!& Prezenta procedură metodologică şi normativă urmăreşte următoarele obiective ! ã să i a#ute pe candidaţi $n finalizarea LF cu succes% ã să i spri#ine pe studenţi $n eficientizarea muncii lor, $n vederea elaborării şiredactării LF% ã să i spri#ine pe coordonatori $n $ndrumarea studenţilor. %1er4eni ,i abrevieri &.'.ermenii sunt $n conformitate cu cele otăr*te $n cadrul +niversităţii din radea. Înprezenta procedură sunt utilizate următoarele abrevieri şi definiţii! SUO  -enatul +niversităţii din radea Pr! 5A   Prorector /anagement 0cademic Dir! DAC   1irector 1epartamentul pentru 0sigurarea 2alităţii3 CQ   2onsiliul 2alităţii RC   4esponsabilul 2alităţii L6 7  Lucrare de finalizare a studiilor (licenţă, disertaţie, absolvire, diplomă etc.) E6    5amen pentru susţinerea lucrării de finalizare a studiilor  Lucrare de finalizare a studiilor    lucrare elaborată conform cerinţelor prezentei proceduri $n vederea susţinerii E6 Durată de arhivare   perioadă de timp $n care un document 6 o $nregistrare seaflă $n arivă.&.&.Lucrările de finalizare a studiilor se numesc!a)pentru toate programele de studii de master! D/SER1A/E Ț %b)pentru programele de studii de licenă! ț pentru toate programele de studii din domeniul fundamental tiine inginereti! Ș ț ș PRO/EC1 DE D/PLO52 % pentru toate programele de studii din toate celelalte domenii fundamentale! LUCRARE DE L/CE.2 Ț . &!Responsabilită-i&!$ Pr. /0 şi 1ir. 102 sunt responsabili pentru implementarea şi menţinerea prezenteiproceduri. 1  Universitateadin OradeaPROCEDURA privind elaborarealucrării de finalizare astudiilor COD:SEAQPL  U! #Revizia$%&#'()*Aprobat +n ,edin-a de Senat din data: &! &!% $#&!%! 1ecanii şi 1irectorii de departamente sunt responsabili pentru elaborarea şiafişarea, $n conformitate cu curricula universitară, a listei temelor pentru LF. 3.3.Coordonatori ştiinţifici:3.3.1.Pot să fie coordonatori ştiinţifici ai lucrărilor de licenţă/proiectelor de diplomăcadrele didactice cu funcţiile de profesor universitar, conferenţiar universitar,lector universitar/şef de lucrări şi asistent universitar, cu titlul ştiinţific de doctor,sau personalul didactic asociat al Universităţii din Oradea care funcţionează pentru funcţiile de profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar/şef de lucrări care deţin titlul ştiinţific de doctor! 3.3.#.$isertaţia poate fi coordonată ştiinţific de către cadrele didactice cu funcţiile de profesor universitar, conferenţiar universitar şi lector universitar/şef de lucrări cutitlul ştiinţific de doctor, sau personal didactic asociat al Universităţii din Oradeacare funcţionează pentru funcţiile de profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar/şef de lucrări care deţin titlul ştiinţific dedoctor!. 3.3.3.%ucrările de finalizare a studiilor lucrările de licenţă/proiectele de diplomă,disertaţiile! pot avea doi coordonatori ştiinţifici, &n condiţiile precizate anterior cel puţin unul dintre ei să deţină titlul de doctor!. UO &ncura'ează coordonarea&n cotutelă cu cadre didactice de la alte universităţi din ţară sau străinătate, precum şi cu specialişti din mediul socio(economic.  Î  n acest caz coordonare î  ncotutel  ă  ! numele celui de al doilea coordonator va fi trecut pe copert  ă    ş i pa)inade interior su* forma: Coordonator nr. # +ume prenume filiere -nstitu  ţ  ia!3.3..Personalul didactic asociat care nu ocupă funcţii didactice &n &nvăţămntul superior va putea coordona lucrări de finalizare a studiilor doar &mpreună cu uncadru didactic an)a'at al Universităţii din Oradea care satisface cerinţeleanterior menţionate. &!& Coordonatorii ştiinţifici sunt responsabili pentru! ã temele propuse% ã corectitudinea datelor% ã coordonarea studenţilor $n realizarea LF% ã cunoaşterea şi aplicarea prezentei proceduri% ã menţinerea nivelului de calitate fiat prin procedură% &!# Pr. /0, 1ir. 102, preşedinţii 2omisiilor de finalizare a studiilor şi responsabiliicalităţii din facultate6departament, răspund de! ã verificarea respectării acestei proceduri din zona lor de responsabilitate% ã asigurarea condiţiilor de păstrare a $nregistrărilor cerute de desfăşurareacurentă a activităţilor referitoare la LF. &!' -ecretara şefă răspunde de efectuarea $nregistrărilor pe care le implică aplicareaprezentei proceduri. &!( -tudentul are responsabilitatea! ã alegerii temei şi $nscrierii la cadrul didactic coordonator p*nă la datacomunicată $n momentul afişării listei temelor pentru LF 2  Universitateadin OradeaPROCEDURA privind elaborarealucrării de finalizare astudiilor COD:SEAQPL  U! #Revizia$%&#'()*Aprobat +n ,edin-a de Senat din data: &! &!% $# ã realizării LF conform normelor prezentei proceduri% ã  $nscrierii la eamenul de licenţă (0nea 7) şi predării LF   la termen, $ntr uneemplar. #Descriere#!$ Pentru ca informaţia referitoare la modul de elaborare al LF să fie completă şi uşor deaccesat, U./0ERS/1A1EA D/. ORADEA  utilizează formulare care, prin $nsuşiformatul lor, oferă indicaţii privind datele ce trebuie $nregistrate. #!% .Lista temelor propuse pentru LF va fi elaborată de fiecare cadru didactic care poate $ndruma LF cu cel puţin un an $nainte de programarea eamenului. LF poate ficondusă şi de către doi coordonatori, cu condiţia ca cel puţin unul să $ndeplineascăcondiţiile legale de a conduce astfel de lucrări. Lista va fi definitivată $n şedinţadepartamentului şi va fi afişată la termenul $nscris $n planul de $nvăţăm*nt (0nea8). #!&! -tudenţii aleg teme pentru LF din lista afişată sau pot propune conducătorilor alteteme care reprezintă interes pentru ei. Înscrierea studenţilor se face la coordonatoriiLF. #!# .2onducătorul lucrării completează formularul tipizat preciz*nd conţinutul LF şitermenul pentru predarea lucrării. (0nea9). 0ceste formulare devin $nregistrări ale-50: şi sunt păstrate $n LF . #!'! 4ealizarea LF este legată de două aspecte! conţinut, respectiv formă de redactare.ema trebuie să fie relevantă pentru domeniul studiat. 4ecomandarea este ca titlul săconţină maimum zece cuvinte. #!'!$! 4ecomandarea este ca structura LF să cuprindă următoarele părţi (0neele ', &, ;,<, '=)! Cuprins (capitole, subcapitole, paragrafe):Introducerea.  În această parte se prezintă după caz! motivaţia alegerii temeilucrării, importanţa acesteia şi obiectivele lucrării. Partea teoretică. Prezintă conceptele, teoriile şi modelele relevante pe carese fundamentează elaborarea temei $n speţă. -e recomandă abordareacomparativă, critică şi nu abordarea strict descriptivă. -e poate prezentadezvoltarea istorică6evoluţia problemei. 4ecomandarea este ca datele să fieactuale şi actualizate şi partea teoretică să fie relevantă pentru parteapractică, să reprezinte suportul acesteia. Partea practicăaplicativă (!tudiu de caz, etc.).  Prezintă contribuţiileautorului lucrării. 2ontribuţiile se pot concretiza $ntr o cercetare cantitativăsau calitativă empirică, un proiect, un studiu de fezabilitate, prezentarea unuimodel, studiu eperimental, studiu de caz şi analiza lui, ş.a., $n funcţie despecificul domeniului. 3  Universitateadin OradeaPROCEDURA privind elaborarealucrării de finalizare astudiilor COD:SEAQPL  U! #Revizia$%&#'()*Aprobat +n ,edin-a de Senat din data: &! &!% $# Concluzii (eventual propuneri). Prezintă modul de valorificare, formulareaunor opinii6observaţii asupra aspectelor sesizate $n urma evaluării, studiuluisau cercetării. 0ceastă parte vine să concidă fuziunea cercetării teoreticecu cea aplicativă, indic*nd srcinalitatea, puterea de analiză şi sinteză, $ntr un cuv*nt fiind sinteza competenţelor pe care candidatul le a dob*ndit $ntimpul programului de studiu. 8iblio9rafie: Lista referinţelor bibliografice utilizate la elaborarea lucrării, 0nea <. #!'!%! 4edactarea va respecta cerinţele de realizare a lucrărilor ştiinţifice. /inimulacceptat pentru o LF este ;= pagini (fără anee). #!'!%!$! Lucrările vor fi editate la calculator astfel!Formatul paginii 08, marginile de &,9 cm. 2aracterul va fi >4, mărimea de '& pct., la ',9 r*nduri, aliniat! st*nga dreapta (#ustif?).itlurile capitolelor, se numerotează, mărimea '8 pct., centrate, bold.itlurile subcapitolelor se numerotează, mărimea '& pct., aliniate la st*nga.abelele, figurile şi graficele se includ $n tet, fiind numerotate şi av*nd titlu.4eferirea $n tet la acestea se va face prin indicaţia! figura nr. i.# sau tabelul nr.i.#, unde! i  nr. capitol% #  nr. figură, tabel. #!'!%!%! etul va avea trimiteri fie la subsolul paginii, citate, trimiteri bibliografice $n tet,la sf*rşitul capitolului sau lucrării. #!'!%!&!  @ibliografia poate să cuprindă diferite surse! cărţi, articole, Anternet. Pentru cărţise va menţiona numele, prenumele autorului6autorilor, titlul, editura, anulapariţiei, eventual ediţia, oraşul, ţara. oată bibliografia prezentată trebuie să seregăsească $n lucrare. /odul de prezentare a bibliografiei este redat $n 0nea<. #!'!%!# . >otele de subsol recomandăm să se regăsească $n partea de #os a paginiiindic*ndu se! numele, prenumele autorului6autorilor, titlul, editura, anul apariţiei,eventual ediţia, oraşul, ţara şi pagina unde se află informaţia utilizată. #!(! Bestiunea LF se face $n două etape! p*nă la susţinerea acestora şi după susţinere. #!(!$! 1upă elaborare, candidatul depune LF la conducător $n format tipărit şi electronic,p*nă la termenul fiat. #!(!%! 1upă analiza LF şi $ntocmirea referatului (0nea C), conducătorul vizează lucrareape care o depune la secretarul facultăţii 6 departamentului, cu cel puţin '9 zile $nainte de susţinerea lucrării. #!(!&! -ecretarul comisiei pentru 5F şi secretarul facultăţii 6 departamentului gestioneazăLF p*nă la susţinere şi $n perioada susţinerii acestora. În acest interval de timp LFsunt disponibile pentru a fi consultate de către membrii comisiei pentru 5F. 4
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks