Documents

5. A crítica de Derrida á teoría do signo de Husserl..doc

Description
13. A crítica de Derrida na voz e o fenómeno (1967) á teoría do signo de Husserl nas Investigacións Lóxicas (1900/01). A Voz e o Fenómeno de Derrida está estruturada en sete capítulos que forman dous bloques temáticos. O primeiro destes bloques ten como tema central a crítica á teoría do signo formulada na primeira investigación lóxica de Husserl. O segundo, que non será estudado aquí, leva a cabo unha presentación crítica da fenomenoloxía do tempo tal e como é exposta nas Leccións sobre a conci
Categories
Published
of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  13. A crítica de Derrida na  voz e o fenómeno  (1967) á teoría do signo de Husserl nas  Investigacións Lóxicas (1900/01).  A Voz e o Fenómeno  de Derrida está estruturada en sete capítulos que or!an dous loques te!áticos. # pri!eiro destes loques ten co!o te!a central a crítica á teoría do signo or!ulada na pri!eira in$estigaci%nl%&ica de Husserl. # segundo' que non será estudado aquí' le$a a ca o una presentaci%n crítica daeno!enolo&ía do te!po tal e co!o  e&posta nas  Leccións sobre a conciencia interna do tempo (Husserliana to!o *' 1+93,1917) de Husserl. 1. A -#A D# 24# 4A 15 24-2A284 8*2A.1.1. ignos e e&presi%ns.:ue Derrida escolla as  Investigacións Lóxicas d ese ao seu carácter undacional en relaci%n á pri!eiraeno!enolo&ía de Husserl. As  Investigacións Lóxicas  prop%;ense co!o pri!eira tarea una análise danature<a das e&presi%ns e dos signiicados co!o paso pre$io o rigado á posterior ela oraci%n de calqueradisciplina ilos%ica' na !edida en que esta or!ula os seus resultados na lingua&e. A pri!eira in$estigaci%nl%&ica' titulada precisa!ente &presi%n e signiicaci%n' iníciase cuna deinici%n e clasiicaci%n dos signos.egundo Husserl todo signo  =signo de algo> ?  Zeichen für etwas @ (Hua *2*/1' 30). &isten das unci%ns sígnicas distinguí eisB , a unci%n indicati$a,designati$a , a unci%n signiicati$a,e&presi$a. Husserl distingue $arios tipos de signosB, e&isten signos que no designan ? e<eicnen@ aquello en lugar de lo que estánC, e&isten signos que designan' pero no signiican aquello por lo que estánC,  inal!ente e&isten signos que designan  que signiican aquello por lo que están 1 . on respecto aos índices Husserl air!ará que ai un en%!eno unitario que  a indicaci%n en &eneralB =?...@ calquera o &ecto ou estado de cousas' de cu&a consistencia ?Eestand@ algun te;aco;ece!ento actual' indícalle a este algun a consistencia doutros deter!inados o &ectos ouestados de cousas' de or!a que a con$icci%n ?F er<eugung@ acerca do ser duns  $i$ida co!o!oti$o para a sa con$ici%n ou suposici%n acerca do ser dos outros> (Hua' *2*/1' 3G). ara Husserl a esencia da indicaci%n está nuna relaci%n de I!oti$aci%nI entre os ele!entosinterrelacionados. A esta !oti$aci%n corresp%ndelle un correlato o &ecti$o que aparece ? erscheinende @' unestado de cousas unitario que  !entado por ela. # =porque> que per!ite que se or!e esta unidade  ocorrelato o &ecti$o da !oti$aci%nB penso que a praia está a itada porque $in una pegada. A indicaci%n non s% o !eu $er una pegada ni no eito de que ap raia estea a itada sen%n o con&unto unitario =praia 1 . J i!portante atender á pala ra unci%n' porque nos per!ite aclarar dende un principio que en realidade esta!osalando de das unci%ns dos signos' una unci%n indicati$a e una unci%n e&presi$a' e non duna separaci%nsu stancial entre das clases de signo.  1  a itada porque pisada>.  4a sa análise das e&presi%ns Husserl co!e<a negando que' tal e co!o se considera tradicional!ente' ocarácter e&presi$o dependa da unci%n co!unicati$a desa e&presi%n. Kna e&presi%n  e&presi%n tanto se pertence a un discurso co!unicati$o co!o se non o ai. #s tra<os que caracteri<an esencial!ente a unae&presi%n serían dousB a) as e&presi%ns danse se!pre or!ando una unidade eno!nica coas $i$encias que elas !es!ase&teriori<anC   ) as e&presi%ns no sentido do discurso están ani!adas pola intenci%n de presentar algn tipo deLpensa!entoM (a pala ra aparece entre aspas no te&to de Husserl)'  dicir' Husserl reco;ece quea itual!ente as e&presi%ns aparecnaco!pa;adas duna intenci%n co!unicati$a. 4o discurso co!unicati$oas e&presi%ns uncionan para o receptor co!o índices do pensa!ento do e!isorB son índices que notiican oudesignan as $i$encias psíquicas do e!isor. 1.G. As e&presi%ns na $ida solitaria da al!a ? das einsame Seelenleben @.# parágrao N+ da pri!eira in$estigaci%n l%&ica está dedicado a de!ostrar que a unci%n indicati$a non lle esencial ás e&presi%ns. -rátase aquí de locali<ar un e!prego das e&presi%ns onde estas non perdan a saunci%n signiicati$a aínda cando non co!uniquen nada' noutras pala ras' cando non indiquen nada. A $idasolitaria da al!a  aquela situaci%n onde nos representa!os una pala ra en =silencio>' co!o cando peca!os os ollos e pensa!os =preto> ou co!o cando ala!os con nosoutros !es!os. Husserl insiste noeito de que as signiicaci%ns duna e&presi%n no á! ito da $ida solitaria da al!a son as !es!as que noá! ito co!unicati$o. 4a $ida solitaria da al!a as e&presi%ns non co!unican pero seguen sendo e&presi%ns'seguen tendo signiicaci%n' poden ser co!prendidas. 4a $ida solitaria da al!a I2!a&iná!osnos na nosaantasía un signo $er al alado ou i!preso pero en realidade non e&iste tal signoI (Hua' *2*/1' OG). ara quenos poda!os representar una pala ra non  necesario que esta pala ra e&ista co!o son ou co!o graíareais' ísicos. 4on nos interesa a e&istencia e!pírica duna pala ra para sa er se ai ou non aisigniicaci%n. A e&presi%n seguirá sendo e&presi%n aínda que non te;a!os una pala ra ísica' un son. P%ra do á! ito da $ida solitaria a pala ra ten' polo contrario' una unci%n notiicadora' de or!a que os pensa!entos' os estados psíquicos dos que ala a!os antes' non son e&presados =!era!ente na or!a dunasigniicaci%n> (Hua' *2*/1' O3) sen%n que son co!unicados !ediante un proceso de notiicaci%n. Aconclusi%n sería que as unci%ns e&presi$a e notiicadora non coinciden nin te;en que darse se!pre &untas.Husserl considera a continuaci%n a o &ecci%n de se non podería!os pensar que na $ida solitaria da al!a nosnotiica!os algo a nosoutros !es!os' de or!a tal que as e&presi%ns poderían uncionar neste conte&toco!o índices dos nosos propios estados psíquicos. ería ent%n le&íti!o alar da posi ilidade dunaco!unicaci%n consigo !es!o. Husserl air!a que en realidade as e&presi%ns da $ida solitaria da al!a nesteconte&to eectan un apuntar ?  inzeigen @ ás propias $i$encias que  dierente do indicar dos índicesB =Ae&istencia do signo ?e&presi$o@ non !oti$a a e&istencia' ou !áis e&acta!ente' a nosa con$ici%n acerca dae&istencia da signiicaci%n>. olo contrarioB =# que nos ser$e co!o índice (!arca)' de e ser perci ido por nosoutros co!o e&istente> (2' *2*/1' OG). 4a $ida solitaria da al!a nin as pala ras nin as signiicaci%ns son  G   perci idas co!o e&istentes' polo que non poden e&ercer propia!ente alando ningn tipo de unci%nindicati$a. 4on pode!os dicir que son índices dos nosos propios estados psíquicos' porque os $i$i!os dein!ediato.Husserl distingue das caras na e&presi%n. A pala ra =caras>  aquí e!pregada con todo rigor' posto queHusserl ala das caras de algo ia<' caras que non son separá eis actica!ente sen%n tan s% a eectos daanálise. Distingui!os na e&presi%n entreB 1. # en%!eno ísico' pala ra $er al' signo sensi le. G. Kn curso de $i$encias psíquicas que enla<ado asociati$a!ente á e&presi%n ai que esta se&a e&presi%n dealgo (Hua' *2*/1' 3+). Qás adiante clasiica estas $i$encias en dous tiposB, intenci%ns signiicati$as esenciais á e&presi%n, intenci%ns cu!pridoras' i!pleti$as' i!ple!entadoras ? erfüllende @ do sentido que poden aco!pa;ar e$entual!ente e darlle plenitude intuiti$a ás intenci%ns signiicati$as a tra$s do esta lece!ento dunarelaci%n a un o &ecto. &B digo =a !esa  gris> e logo perci o que =a !esa  gris>.A pala ra en canto en%!eno ísico aise una coa intenci%n signiicati$a' constituíndo una unidadeesencial. A uni%n entre a! os ele!entos non  Iningn !ero agregadoI sen%n que Ior!an' polo contrario'una unidade prounda!ente undida dun tipo peculiarI (Hua' *2*/1' OR). # que sucede  que no actoe&presi$o a aparici%n $er al ísica e&peri!enta una !odiicaci%n eno!enal esencial cando adquire o $alor de e&presi%nB a reali<aci%n da intenci%n signiicati$a despra<a o noso interese desde a representaci%n da percepci%n da pala ra ao o &ecto !entado. &B non atende!os ás !odulaci%ns sonoras ou ao tono de $o< de=a !esa  gris> ' sen%n á intenci%n signiicati$a da e&presi%n.1.3. A signiicaci%n.A signiicaci%n será tan s% aquela parte se!pre idntica da intenci%n signiicati$a' na que se constite arelaci%n ao o &ecto. Ktili<ar una e&presi%n con signiicaci%n  o !es!o que reerirse' representarse uno &ecto' sen i!portar se o o &ecto  icticio' real ou !es!o i!posí el. 4on se trata polo tanto de que unae&presi%n te;a signiicaci%n cando se reire a un o &ecto que e&iste. # carácter de signiicaci%n non se lle engade a un acto co!o se ose un no$o contido psíquico' co!o seesti$se!os ante una su!a de contidos do !es!o $alor. Kn nico e !es!o contido psíquico ca! ia o seucarácter de !aneira tal que &a non se nos aparece co!o una !era !arca no papel' una !era aparici%nísica' sen%n que agora unciona co!o un signo que nosoutros entende!os. :ue a signiicaci%n reside no carácter do acto que dá sentido (a intenci%n signiicati$a =a !esa  gris>)' nonno acto que o cu!pre' i!ple!enta (a percepci%n =a !esa  gris>)' de!%strao ta!n a e&istencia dun pensa!ento pura!ente si! %lico' que non está aco!pa;ado por ninguna representaci%n ou cu!pri!entointuiti$o' ou ta!n a posi ilidade de alar sen a presen<a da intuici%n' co!o no caso duna con$ersa ondenon nos dete!os a or!ar representaci%ns ou i!a&es acerca dos eitos co!entados. A intenci%n signiicati$a a que ani!a ?darlle al!a@ a e&presi%n concedndolle una signiicaci%n e' en cuanto apuntado ouintencionado a tra$s desta' un o &ecto. Husserl non di que una e&presi%n te;a signiicaci%n na !edida enque se reire a una o &ecti$idade' sen%n que una e&presi%n pode apuntar a un o &ecto a tra$s da sa  3  signiicaci%n. A signiicaci%n duna e&presi%n caracterí<ase ante todo polo seu carácter ideal ronte á !ultiplicidade dase!isi%ns e&presi$as que se poden reerir a ela. # estado de cousas e&presado por una e&presi%n conor!auna unidade ronte á !ultiplicidade de enunciados en que pode ser e&presada esa signiicaci%n. Qentresque o contido psicol%&ico da $i$encia signiicati$a  una parte da $i$encia' a signiicaci%n' polo contrario'non  una parte ingrediente do acto da conciencia. 4este lti!o caso a signiicaci%n $aría en cada un dosactos' porque os actos son irrepetí eis e se!pre dierentes polo !ero eito de estar asociados a un !o!entote!poral concreto. # que !enta!os per!anece un' non se !ultiplicaB o &uí<o en sentido ideal l%&ico  un. Jnecesario ent%n e&plicitar a que tipo de identidade se reire Husserl ao alar da idealidade da signiicaci%n.As signiicaci%ns co!p%rtanse con respecto aos actos signiicati$os Ico!o o o&o en especie  con relaci%n ástiras de papel aquí &acentes' que Ste;enS todas este !es!o o&o> (2' *2*/1' 106). A !ultiplicidade dasdierentes instancias signiicati$as =renese> ai&o una nica signiicaci%n ideal. Qentres que cada un dosactos psicol%&icos de signiicaci%n  real,te!poral' a signiicaci%n !entada por eles ten que ser ideal,ate!poralB  dicir' as signiicaci%ns en cuanto especies non se dan ni se encontran en un deter!inado te!po'sen%n que son ate!porais. eu ser non  real' sen%n ideal. or outra parte' que a signiicaci%n se&a ideal no sentido da especie non quere dicir que especie esigniicaci%n coincidan. or e&e!plo' a especie !   !entada a tra$s das signiicaci%ns GTG' o n!eroenteiro situado despois do 3' 3T1' a signiicaci%n O....1.O. # pro le!a das e&presi%ns esencial!ente ocasionais.Kna das cuestiones ás que Derrida dedica !aior atenci%n  a crítica da teoría usserlián das e&presi%nsocasionais. n relaci%n ao signiicado segundo Husserl pode!os distinguir unda!ental!ente dous tipos dee&presi%nsB a) o &ecti$asB cu&a signiicaci%n non depende en ningn caso do conte&to. #s e&e!plos por e&celencia sonos enunciados das ciencias =a stractas> (GTGUO). 2sto non i!pide que una e&presi%n o &ecti$a pode ser equí$oca'  dicir' que te;a dierentes signiicaci%ns' se!pre que se&a posi le deter!inar e precisar asigniicaci%n $álida entre as $arias posi les a tra$s do conte&to actual' da interpretaci%n do ou$inte' etc.&.B se digo o gato  eo' supo;e!os que non !e reiro á erra!enta' sen%n ao ani!al. ero neste caso ae&presi%n non depende esencial!ente do conte&to para poder ser co!prendida. A e&presi%n =gato> co!prendida aínda que non apare<a o conte&to que precise se se trata duna erra!enta ou dun ani!al. enon ai conte&to' non se pode sa er de qu signiicaci%n se trata pero a e&presi%n non dei&a de ser entendida.  ) e&presi%ns esencial!ente su &ecti$as ou ocasionaisB estas e&presi%ns carecen de signiicaci%n %ra do seuconte&to' necesitan necesaria!ente del para deter!inarse de entre un grupo posi le de signiicaci%ns.&e!plosB aquí' agora' aquel' eu... arecería que estas e&presi%ns serían contrae&e!plos á air!aci%n deHusserl de que as signiicaci%ns constiten unidades ideais idnticasB estaría!os ante e&presi%ns cu&assigniicaci%ns dependen esencial!ente da e&istencia dun conte&to' e&presi%ns que carecerían designiicaci%ns se non ora gra<as ao conte&to. A idealidade da signiicaci%n parece que se $ería a!ea<ada por este =$acilar> na signiicaci%n das e&presi%ns  O

Essay 4

Aug 3, 2017
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks