Presentations

A Evolução Da População Portuguesa - GeoPort.

Description
A Evolução Da População Portuguesa - GeoPort., 10º ano, 15-16
Categories
Published
of 48
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Lvafuëãa mb papufbëãa partukulsb B ^A^\FBËÃA ^AX]\K\LSB4 LZAF\ËÃA L MILXL!ËBS XLKIA!BIS    ciäecib qul sl mlmicb ba lstuma qubetitbtiva l qubfitbtiva mb papufbëãa ougbeb, tlema par ahdlta a lstuma l b lxpficbëãa ma gama caga lstb lvafui l sl gamijicb. Lvafuëãa mb papufbëãa partukulsbML AKXBIB   caetrihuir pbrb b glfoarib mb #ubf$mbml ml v$mb mbs papufbëüls. As lstumas ml%akr&'$(as bssu%l%) u%b $%part*+($b 'u+mb%l+tbf4 ã eb prlpbrbëãa ml praclssas ml pfb+lb%l+ta,  ã eb ml'$+$ëãa l l-l(uëãa ml paf.t$(bs ml mlsl+vafv$%l+ta,   ahdltiva  ã passihifitbg vlrijicbr b  l-$st/+($b ml bftlrbë>ls pra'u+mbs +b lvafuëãa mb papufbëãa partukulsb2 Lvafuëãa mb papufbëãa partukulsbI+st$tuta !b($a+bf ml Lstbt.st$(b 8I!L3 ã rlbfizb ml =< l% =< b+as aplrbëüls ml caetbklg mb papufbëãa, mlsikebmbs par (l+sas au rl(l+slb%l+tas2 ã plrgitlg jbzlr ugb bvbf$bëãa par%l+ar$:bmb mas mijlrletls pbrgltras mb papufbëãa ba faeka ma tlgpa!     gharb cag bfkug mlsjbsbgleta tlgparbf, #artukbf caeolclu ug praclssa ml trb+s$ëãa ml%akr&'$(b pr$xiga ma mas pb%sls mlslevafvimas&ã tlema'sl trbesjargbma ebs (ftigbs m)cbmbs eug pb.s l+vlf;l($ma) (a% ?b$-as +.vl$s ml +btbf$mbml l %artbf$mbml2 $k2 *amlfa mlgakr+jica mas pb%sls mlslevafvimas Lvafuëãa mb papufbëãa partukulsb

Libro

Aug 17, 2017
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks