Magazine

A Fábrica De Cadros Con Sentimentos

Description
A FÁBRICA DE CADROS CON SENTIMENTOS Vamos dar unhas instrucións rápidas para traballar a cor en relación coas emocións e a creación artística como resultado.…
Categories
Published
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
A FÁBRICA DE CADROS CON SENTIMENTOS Vamos dar unhas instrucións rápidas para traballar a cor en relación coas emocións e a creación artística como resultado. Trátase de poñer rumbo cara a creatividade permitindo expresar o que se sente a través da cor e de formas. PREPARACIÓN Necesitarase espazo para que os nenos e nenas poidan traballar sen molestarse. Cada neno necesitará un folio de papel e cores ou ceras (para cada taller). Preténdese crear cadros de xeito espontáneo para iso daremos instrucións rápidas. Hai que explicarlles que teñen que debuxar o que senten elixindo as cores que lles parecen máis axeitadas para realizalo. As instrucións non van ser moi precisas porque queremos deixarlles espazo para a interpretación. Mentres se dan as instrucións pasearemos pola aula onde realizamos o taller. TALLER 1 Hai puntiños tristes por todas as partes. Agora aparecen cadradiños moi deprimidos. Aparecen uns triángulos moi desgustados. Hoxe vai moita calor pero as nubes están moi preocupadas. TALLER 2 Uns garabatos moi medrosos escóndense detrás dunhas montañas moi fortes. Aparece un vento moi rabioso. Acompáñano unhas follas moi enfadadas. Pero parece que aparece a calma que todo o calma. TALLER 3 Uns círculos cheos de amor enchen a paisaxe. Aparecen uns puntiños eufóricos. Fanlle compañía uns garabatos moi alegres. Escóndense entre eles uns círculos moi vergonzosos. A esperanza invade todo o espazo. TALLER 4
Search
Similar documents
View more...
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks