Documents

A Fumato Are

Description
construire afumătoare
Categories
Published
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Var1 *  Afumătoarea lui este stupefiant de simplă, după cum se poate vedea şi din fotografiile alăturate. Estenevoie doar de un butoi din tablă (din acela de 200 de litri), de câteva lespezi din piatră sau orice alt deşeu plat şi de un ârle!. i ar fi bine să ave!i la #ndemână un teren mai nisipos, că altfel vă vede $umnezeu % &e fac fac două gropi #n pământ, aflate la un metru şi 'umătate una de alta, cam la 0*0 de centimetri adâncime. +na un pic mai mică decât diametrul butoiului  căci deasupra va sta ărăbaua  cealaltă, cam de *0-*0 de centimetri. ntre ele se face un şan!, cam de 200 de centimetri lă!ime şi la aceeaşi adâncime cu gropile pe care le uneşte.%   /utoiul (care trebuie să aibă ambele funduri decupate de fapt e un cilindru din tablă) se pune deasupra gropii corespunzătoare, iar deasupra şan!ului se aşează diverse materiale (lespezi din piatră, bucă!i din lemn sau din tablă etc) şi pământ, astfel #ncât să se asigure etanşeitatea.%    n fine, #n cealaltă groapă se face un foc bun, peste 'arul căruia se pune, pentru 1procesul tenologic propriuzis, câ!iva pumni de rumeguş 'ilav, de fag, ste'ar sau de pom fructifer (preferabil măr, prun sau cireş niciodată nuc, pentru că este to-ic). Apoi se acoperă groapa cu o lespede, iar deasupra butoiului se pune o pânză umezită (o bucată pe pătură, să zicem). Var 2 Var 3  var 4
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks