Games & Puzzles

A New Variant of the Board Game Chess:Chess with New Mindless Figure

Description
In this article we present a new variant of Chess Game. This work is not written for attempt to propogate the Chess Game or to present whole beauty of the Game. We know that figures from ordinary Chess are faithful by means given by the definition at 'A New figure of the game and its properties' section. The aim here is different, here we want to make a new Game by playing with faithfulness of the figures. Directed by that motivation, we introduce a New Type Game Figure: Mindless Figure. This figure has very interesting property, it can not remember its past and its future do not known. And such property gives such name to our figure. From the future writing, our New Figure can be considered as a mirrow, which can reflect the properties of the other figures. In the coming sections of the article the following are presented and discused: discription of the new figure, general rules are for manage the game and the figure, final proposition and mechanisms of deciding of a winner. As general, the subject of the Game is the same as for the original Chess Game: 'kill the King' of Your opponent [1]. At the end a Conclusion is given.
Published
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  8 H Cf~ ]hykhcz om zdf Iohyj Nhbf Gdfww1 Gdfww ^kzd Cf~ Bkcjlfww Mknvyf# Bhyzkyow Edvywdvj{hc Jfphyzbfcz om Zdfoyfzkghl Pd{wkgw, [fyf}hc Wzhzf Vck}fywkz{, Yfpvilkg om Hybfckhfbhkl1 edvywdvj{hc@{hcjft#yv Hiwzyhgz Kc zdkw hyzkglf ~f pyfwfcz h cf~ }hykhcz om Gdfww Nhbf# Zdkw ~oye kw coz ~ykzzfc moy hzzfbpzzo pyoponhzf zdf Gdfww Nhbf oy zo pyfwfcz ~dolf ifhvz{ om zdf Nhbf# ^f eco~ zdhzmknvyfw myob oyjkchy{ Gdfww hyf mhkzdmvl i{ bfhcw nk}fc i{ zdf jfmkckzkoc hz .H Cf~ mknvyf om zdf nhbf hcj kzw pyopfyzkfw. wfgzkoc# Zdf hkb dfyf kw jkmmfyfcz, dfyf ~f ~hcz zo bhef h cf~Nhbf i{ plh{kcn ~kzd mhkzdmvlcfww om zdf mknvyfw# Jkyfgzfj i{ zdhz bozk}hzkoc, ~f kczyojvgf hCf~ Z{pf Nhbf Mknvyf1 Bkcjlfww Mknvyf# Zdkw mknvyf dhw }fy{ kczfyfwzkcn pyopfyz{, kz ghccoz yfbfbify kzw phwz hcj kzw mvzvyf jo coz eco~c# Hcj wvgd pyopfyz{ nk}fw wvgd chbf zoovy mknvyf# Myob zdf mvzvyf ~ykzkcn, ovy Cf~ Mknvyf ghc if gocwkjfyfj hw h bkyyo~, ~dkgdghc yfmlfgz zdf pyopfyzkfw om zdf ozdfy mknvyfw# Kc zdf gobkcn wfgzkocw om zdf hyzkglf zdfmollo~kcn hyf pyfwfczfj hcj jkwgvwfj1 jkwgykpzkoc om zdf cf~ mknvyf, nfcfyhl yvlfw hyf moy bhchnf zdf nhbf hcj zdf mknvyf, mkchl pyopowkzkoc hcj bfgdhckwbw om jfgkjkcn om h ~kccfy#Hw nfcfyhl, zdf wviafgz om zdf Nhbf kw zdf whbf hw moy zdf oyknkchl Gdfww Nhbf1 .ekll zdfEkcn. om [ovy oppocfcz U8R# Hz zdf fcj h Gocglvwkoc kw nk}fc# Kczyojvgzkoc H wkbplf wfhygd kcmoybhzkoc hiovz Gdfww Nhbf hw ~fll hw hiovz }hykhczw om zdf Nhbf, }kh ocf om zdfwfhygd w{wzfbw, pyo}kjfj i{ Kczfycfz, moy kcwzhcgf K vwfj noonlf, ghc if movcj mhczhwzkg hbovcz om kcmoybhzkoc hiovz zdf Gdfww Nhbf, hiovz kzw phwz, hiovz kzw pyfwfcz, hiovz gdhbpkocwdkpw, chbfw om zdf ~kccfyw fzg# Hw ~fll hw ghc if movcj ~fi wkzfw ~dfyf hyf hyzkglfw, Gdfww pyoilfbw, wzyhzfnkfw hcjjkwgvwwkocw om wzyhzfnkfw, jkmmfyfcz wzoykfw# Hll zdkw bo}fbfczw ~dkgd ftkwz kc Gdfww ^oylj nk}f vwzyvwz zdhz Gdfww ~kll dh}f locn lkmf# Myob kcmoybhzkoc pyfwfczfj hz U9R K lfhycfj zdhz zdfyf hyf boyfzdhc 9000 }hykhczw om zdf Nhbf# Zdf cvbify wpfhew moy kzwflm# Om govywf h lkzzlf zovy }kh kcmoybhzkocyfwovygfw jfjkghzfj moy Gdfww hw ~fll hw moy kzw }hykhczw ~kll if vwfmvl moy yfhjfyw moy hc{ yfhwoc# Zdflkwz om popvlhy hcj boyf plh{fj }hykhczw wdo~w bf, zdhz ~f wzhyzfj iykcn pdfcobfcocw myob Chzvyfzo zdf Nhbf, i{ zdhz jokcn Gdfww boyf hzzyhgzk}f# Zo zdkw ghzfnoy{ ghc if hjjyfwwfj Nyh}kz{ Gdfww,Hzobkg Gdfww fzg# Hlwo, km ~f vwf zdf kjfh, zdhz mknvyfw ghc dh}f hc flfgzykg oy h bhncfzkg gdhynf,  9 hcj zdhz zdf{ bvwz kczfyhgz jvykcn nhbf hcj zdhz ~h{ wobf om bo}kcnw hyf coz hllo~fj moy kcwzhcgf,Zdf bhzzfy kw, zdhz ~f coz hgzvhl{ kczyojvgf yfhl pd{wkgw kczo zdf nhbf, f}fc ~f hyf coz hilf zo bojflpyogfwwfw om zdf yfhl pdfcobfcoc# Ivz om govywf, kz ~kll if kczfyfwzkcn zo jf}flop wvgd zfgdckxvfw,~dkgd ~kll hllo~ vw zo bojfl pd{wkgw i{ yvlfw om oyjkchy{ hcj wkbplf Nhbfw# Ghc [ov kbhnkcf zdhzpyogfww? Wvppowf zdhz zdfyf kw h nhbf, mknvyfw hcj nhbfw yvlfw om wvgd oyknkc, zdhz kz bojflw hpd{wkghl pdfcobfcoc# Ivz hz zdf whbf zkbf yvlfw hyf wvgd wkbplf, zdhz zdf nhbf ghc if plh{fj i{ekcjfynhyjfc gdkljyfc# Wo kz ~kll hllo~ vw zo wol}f zdf pyoilfb om kcgyfhwkcn om zdf gobpvzhzkochlpo~fy avwz vwkc dvbhc yfwovygfw# Ivz Jfhy Yfhjfy, hllo~ bf zo lfh}f zdkw kjfh moy mvzvyf hcj co~ zozvyc zo~hyjw ovy bhkc pyoilfb#   F}fc gobplftkz{ om hchl{wkcn om zdf nhbf jvf zo zdf dvnf cvbify om powwkilf bo}fw jo coz bhef zdf Gdfww lfww hzzyhgzk}f, ivz kcwpkykz vw zo zfhgd ekjw zdf yvlfw, wzh{ hcjlooe plh{kcn om zdf nfckvwfw om zdf nhbf jvykcn gdhbpkocwdkpw############# plh{ hcj pyopowf h cf~}fywkocw om zdf nhbf hnhkc hcj hnhkc hcj jokcn zdfwf hll ~kzd ikn fczdvwkhwb# Ifmoyf nokcn moy~hyj K~ovlj lkef zo gobf ihge zo oyjkchy{ Gdfww hcj pyfwfcz mknvyfw hcj zdfky pyopfyzkfw myob h lkzzlf ikzjkmmfyfcz pokcz om }kf~ hw hggfpzfj co~ oy ghc if movcj hz lkzfyhzvyf# Zdkw ~kll hllo~ vw zo bhef glfhy ovy bozk}hzkoc hcj ftplhkc chzvyhl oyknkchzkoc om zdkw }fywkoc om zdf nhbf# Kc oyjkchy{ Gdfww hll mknvyfwdh}f bfboy{# Zdhz bfboy{ hz hc{ wzfp yfbfbifyw zdf{ hiovz ~dhz zdf{ hyf hcj zdhz zdf{ bvwzmollo~ yvlfw nk}fc myob .Noj. hcj cf}fy zy{ zo iyfhe zdf{ pyobkwf nk}fc zo .Noj.1 zo gdhcnf kzw wzhzvwhcj ifgobfw, moy kcwzhcgf, myob zdf Ilhge Xvffc zo h ^dkzf Ph~c# ^kllkcncfww om iyfhekcn jo~c zdfpyopfyz{ om zdf mhkzdmvlcfww hw ~fll hw zo bhef nhbf bhchnhilf, kc zdkw wzfp ~f ~fcz i{ zdkw ~h{, ~fkczyojvgf h cf~ mknvyf hcj ghll kz hw Bkcjlfww Mknvyf# Docfwzl{, ~f jo coz ~hcz zo ommfcj hc{ocf i{ovy jfmkckzkocw hcj bozk}hzkocw# Boyf jfzhklfj jfmkckzkocw ~kll if nk}fc kc zdf cftz wfgzkoc om zdf hyzkglf# H Cf~ Mknvyf om zdf Nhbf hcj kzw pyopfyzkfw Kc zdkw wfgzkoc ~f ~kll kczyojvgf ovy cf~ mknvyf hcj kzw pyopfyzkfw i{ vwkcn jfmkckzkocw# Zdkw }hykhcz om Gdfww jkmmfyw myob zdf ozdfy }hykhczw i{ kzw cf~ mknvyf, ~dkgd kw bkcjlfww k#f# zdf mknvyf dhw coz myff~kll hcj bfboy{# Zdf mknvyf moy h bobfz ghc if hw h ^dkzf Ikwdop hcj moy zdf cftz wfgocj ghc if hwh Ilhge Ph~c# Pfybhcfcz mknvyfw om Gdfww ghc if gocwkjfyfj hw mhkzdmvll ocfw myob zdkw pokc om }kf~,ifghvwf zdf{ whzkwm{ zo zdf jfmkckzkoc om zdf mhkzdmvll mknvyf# JfmkckzkocI{ zdf mhkzdmvll mknvyf, ~f bfhc mknvyf ~dkgd powwfw zdf mollo~kcn pyopfyzkfw jvykcn zdfky lkmfzkbf#Ifmoyf h nhbf kw wzhyzfj zdf golovy hcj bo}fw yvlfw om mknvyf kw jfzfybkcfj hcj kz ~kll if kzw o~cvczkl zdf nhbf ~kll mkckwdfj oy zdf mknvyf ~kll if ghpzvyfj myob iohyj i{ h mknvyf om zdf oppocfcz# Zdf lhwz jfmkckzkoc bfhcw zdhz jvykcn h nhbf Ilhge Xvffc ~kll if goczkcvfj zo if Ilhge Xvffc hcjzyhcwmoybhzkocw lkef zo zyhcwmoybhzkocw, moy kcwzhcgf, myob Ilhge Xvffc zo ^dkzf Ph~c, hyf cozhllo~fj# Ivz ~f, zhekcn zdkw pyopfyz{ kczo hgovcz, kc zdkw wzfp ~f ~ovlj kczyojvgf h cf~ mknvyf hcjnk}f dkb pyopfyzkfw# ^f jfgkjfj zo ghll wvgd mknvyfw hw vcmhkzdmvl#  7 Jfmkckzkoc^f ghll h mknvyf vcmhkzdmvl, km kz jvykcn h plh{ ghc lowf kzw pyopfyz{ phyzkhl{ oy mvll{ k#f# kz ghc lowf kzwgolovy oy bo}kcn wzfpw hiklkzkfw# Moy kcwzhcgf, km kz zyhcwmoybw myob h Ilhge Ph~c zo h ^dkzf Ph~coy myob zdf Ilhge Ekcn zo h Ilhge Ikwdop# Cf~ mknvyf dhw coz hc{ pyfjfmkcfj wdhpf# Kz ghc if h ilvf zykhcnlf oy ozdfy nfobfzykghl mknvyfjfpfcjkcn om zhwzf om zdf plh{fyw# Ivz bvwz if hggovcz zdhz kzw wkqfw bvwz if wvgd, zdhz fhgd zkbf zoif hilf zo ghpzvyf ocl{ ocf mkflj om zdf iohyj# Myob zdf hio}f jfmkckzkocw, co~ kz kw glfhy zdhz ~kgd ekcjom pyopfyzkfw dhw zdkw cf~ mknvyf# Kz kw glfhy zdhz kz kw jkmmfyfcz myob ozdfy mknvyfw i{ zdhz, zdhz kz ghczyhcwmoyb myob ocf mknvyf zo zdf ozdfy# Ivz ~dfc hcj do~ wvgd ekcj om zyhcwmoybhzkocw hyf hllo~fjhcj ~kll oggvy ~kll if nk}fc kc zdf cftz wfgzkoc# Yvlfw, iohyj z{pf hcj wviafgz om zdf nhbf Kc zdkw lhwz wfgzkoc zo bhef ovy nhbf gobplfzf, ~f hyf nokcn zo jfwgykif yvlfw, iohyj wdhpf hw ~fllhw zdf wviafgz om zdf nhbf# Kc zdf pkgzvyf ftkwzkcn hz zdf fcj om zdkw wfgzkoc, zdf Gdfww Iohyj eco~cvw myob Gdfww kw pyfwfczfj# Kc zdkw }fywkoc kz ~hw jfgkjfj zo jf}flopf zdf wgfchyko om zdf nhbf ocwvgd z{pf om iohyj# ^f effp zdf oyjfy om zdf pfybhcfcz mknvyfw hw wdo~c kc zdf pkgzvyf# Zdf powkzkocom zdf Bkcjlfww Mknvyf jfgkjfj zo zhef hz f6 gfll# Co~ kz kw zkbf hlyfhj{ zo jfwgykif zdf yvlfw# ^f ~hczkbbfjkhzfl{ zo cozkgf zdhz yvlfw hyf }fy{ wkbplf# ^f effp zdf ihwkg yvlfw ~dkgd hyf eco~c moy zdfoyknkchl Gdfww U8R# Gdhcnfw kc yvlfw oggvy hggoyjkcn zo zdf cf~ mknvyf# Kc zdf hio}f phyz om zdkw hyzkglf~f pyfwfczfj zdf gocgfpz om zdf .Bkcjlfww mknvyf.# ^f ~ovlj lkef hnhkc zo yfbfbify kzw jkmmfyfcgfmyob ozdfy mknvyfw#Zdf zfyb .Bkcjlfww mknvyf. wkbpl{ bfhcw, zdhz ovy mknvyf dhw coz bfboy{ hcj kz dhwcoz om hc{ ekcj om zoolw, ~dkgd ~kll hllo~ zo jfzfybkcf ~dfc kz ~hw ~dfyf hcj ~dhz jkj1 ~hw kz hw zdfIlhge Xvffc oy ^dkzf Ekcn, ~hw dkzfj h mknvyf om zdf ~dkzf plh{fy hw ilhge plh{fy mknvyf oy coz? Moy zdkw mknvyf, zdfyf kw coz phwz, phwz golovy, moy kz zdfyf kw ocl{ pyfwfcz, pyfwfcz golovy# [ov ghc hwe ivz~dhz hiovz mvzvyf? Kzw mvzvyf }fy{ vcwzhilf hcj jfpfcjw ocl{ i{ kzw cfkndiovyw# Moy h zkbf kz ghc ifhw h Ilhge Ph~c hcj hmzfy h ~dklf kz ghc if hw h ^dkzf Ikwdop# Do~ zo jfgkjf ~dkgd mknvyf kwBkcjlfww Mknvyf co~? Zo dh}f hcw~fy zo zdkw xvfwzkoc ~f cffj ocf boyf jfmkckzkoc, zoo# Jfmkckzkoc om zdf Yvlfw moy Bkcjlfww MknvyfBkcjlfww Mknvyf jvykcn h nhbf ghc coz if zyhcwmoybfj fkzdfy ^dkzf oy Ilhge Ekcn# Kzw .~dhz. ifkcnw jfpfcjw oc om kzw cfkndiovyw# Dfyf, i{ cfkndiovyw ~f bfhc wvgd mknvyfw, ~dkgd hyfcfhyfwz loghzfj mknvyfw# Hw kz ~hw bfczkocfj hio}f Bkcjlfww Mknvyf kw h bkyyo~ hcj ~kll yfmlfgz zdf pyopfyzkfw om kzw cfhyfwz cfkndiovy# Moy kcwzhcgf, kbhnkcf h wkzvhzkoc zdhz ghc if hgdk}fj jvykcn h nhbf hmzfy wobf bo}fw pfymoybfj i{plh{fyw# Wvppowf, zdhz Bkcjlfww Mknvyf co~ kw oc i: gfll# Kzw cfkndiovyw hyf h Ilhge Ph~c loghzfj ocg7, h ^dkzf Ph~c loghzfj oc h7# Km co~ kz kw zdf zvyc om zdf Ilhge mknvyfw Plh{fy, zdhc Bkcjlfww Mknvyf~kll if govczfj hw h Ilhge Ph~c hcj ghc if vwfj# Ozdfy~kwf, km zvyc ~kll iflocn zo h ^dkzf MknvyfPlh{fy kz ~kll if govczfj hw h ^dkzf Ph~c hcj ghc if vwfj i{ ^dkzf Mknvyfw Plh{fy# Hmzfy, km h bo}fjocf, kz kw zvyc ovz zdhz Bkcjlfww Mknvyf ~kll goczkcvf zo if fkzdfy hw h Ilhge Ph~c oy h ^dkzf Ph~c oy ~kll if zyhcwmoyb zo zdf ozdfy mknvyf hcj yfmlfgzw zdf pyopfyzkfw om zdf cf~ cfkndiovyw# Zdfyf ghc if hwkzvhzkoc, ~dfyf hz zdf whbf zkbf moy h plh{fy zdf Bkcjlfww mknvyf govlj if gocwkjfyfj hw h Ph~c oy hw zdf Xvffc, zdfc zdf wkzvhzkoc kw wol}fj hw h zdf ifwz powwkilf moy h plh{fy# Moy zdkw wkzvhzkoc zdf ~kllom h plh{fy kw zo jo ~dhz df/wdf ~hczw1 zo govcz kz hw zdf Xvffc oy hw h Ph~c# Moy zdkw }fywkoc ocf  : goczyhjkgzkoc bvwz zo if zhefc kczo hgovcz, ~f zdkce zdhz moy zdkw }fywkoc kz kw coz hllo~fj moy h plh{fy zogocwkjfy Bkcjlfww Mknvyf hw h mknvyf om dkw/dfy oppocfcz#Zdf wviafgz om zdf nhbf kw zdf whbf hw moy zdf oyknkchl Gdfww1 Zdf ekcn om zdf oppocfcz plh{fy bvwzif .ekllfj.# H iohyj hcj mknvyfw moy zdf ~fll eco~c Gdfww Nhbf Gocglvwkoc Kc zdkw hyzkglf h cf~ Gdfww z{pf Nhbf kw jf}flopfj# Cf~ z{pf mknvyf kw kczyojvgfj hcj kzw ifdh}koy kwjfwgykifj# Ihwkg yvlfw moy zdf nhbf hyf nk}fc# Moy pfybhcfcz mknvyfw kcdfykzfj moy Gdfww Nhbf, yvlfwhcj ifdh}koy hyf pyozfgzfj# Zdh ef{ Cf~ mknvyf kw gocwkjfyfj zo if ~kzdovz bfboy{ hcj zdf chbfnk}fc zo kz kw .Bkcjlfww Mknvyf.# Kzw z{pf k#f# zo if Xvffc, Ph~c, Ikwdop fzg kw jfpfcj oc zdf z{pf om cfhyfwz cfkndiovy# Moy h Plh{fy gocmlkgzkcn wkzvhzkocw hykwkcn yflhzfj zo jfgkjkcn zo if, moy kcwzhcgf,zdf Eckndz oy Xvffc hyf jfgkjfj zo if wol}fj hw df/wdf ~hczw# Hlwo, ocf bhkc goczyhjkgzkoc ~hwkczyojvgfj, ~dkgd jkj coz hllo~ zo h ^dkzf Mknvyfw Plh{fy $h Ilhge Mknvyfw Plh{fy+ zo gdoowf BkcjlfwwMknvyf zo if h mknvyf om oppocfcz# Yfmfyfcgfw U8Rdzzp1//fc#~kekpfjkh#oyn/~kek/Gdfww U9Rdzzp1//fc#~kekpfjkh#oyn/~kek/Gdfww_}hykhcz U7Rdzzp1//~~~#hybgdfww#hb/ 
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks