Documents

A Petris Note de Stagiu Ed Pim Iasi 2008 Barem ECG

Description
A Petris Note de Stagiu Ed Pim Iasi 2008 Barem ECG
Categories
Published
of 41
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Antoniu Petris Note de stagiu 171 16. INTERPRETAREA DE ELECTROCARDIOGRAME NORMALE SI PATOLOGICE ã    frecventa cardiaca, ã   axa electrica, ã   hipertrofii atriale si ventriculare, ã   aritmii, ã    tulburari de conducere AV si intraventriculare, ã   sindromul WPW ã   infarctul de miocard ã   analiza si interpretarea testelor de efort. Scop: ã   metod\ care permite `nregistrarea for]elor electrice momentane ale inimii sub forma unui grafic scalar care red\ rela]ia voltaj-timp - electrocardiograma. Indica]ii: ã   `nregistrarea electrocardiogramei este actualmente o component\ esen]ial\ a examenului cardio-vascular de rutin\. Instrumentar: ã   electrocardiograf. ã   electrozi pentru culegerea biocuren]ilor cardiaci. ã   hârtie electrocardiografic\, de[i unele aparate moderne pot `nregistra traseele ECG `n memoria calculatorului personal [i s\ le listeze, la solicitare, ulterior. Tehnic\: Standard se `nregistreaz\ ECG-12 deriva]ii la care se pot ad\uga deriva]iile posterioare (V 7 -V 9 ) [i deriva]iile drepte (V 3R  -V 6R  ).  172 Note de stagiu Deriva]ii standard (bipolare)  - realizeaz\ triunghiul Einthoven (fig. 16.1). Acestea (D I , D II , D III ) sunt bipolare deoarece `nregistreaz\ diferen]ele de  poten]ial dintre dou\ membre [i au o polaritate stabilit\ conven]ional: antebra]ul drept se conecteaz\ la polul negativ, gamba dreapt\ cu polul pozitiv, antebra]ul stâng cu polul pozitiv pentru deriva]ia D I  [i cu polul negativ pentru D III . Fig. 16.1. Triunghiul Einthoven [i deriva]iile frontale: deriva]iile standard bipolare (D I , D II , D III ) [i unipolare ale membrelor (aVR, aVL, aVF).   Einthoven a inversat polaritatea lui D II  pentru a putea `nregistra `n toate cele trei deriva]ii standard complexe cu aceea[i orientare [i u[or comparabile, generând ecua]ia: D II  = D I  + D III . Deriva]iile unipolare ale membrelor  (DUM) `nregistreaz\ varia]iile de  poten]ial ale unui singur membru pe care se plaseaz\ electrodul explorator, conectat conven]ional la polul pozitiv al electrocardiografului. Electrodul de referin]\ care `nregistreaz\ un poten]ial zero se realizeaz\ prin `ntroducerea `n circuit a unei rezisten]e (5000 Ω ) sau prin scurtcircuitarea membrelor - borna central\ Wilson. Golberger amplific\ aceste poten]iale prin scurtcircuitarea numai a celorlalte dou\ membre [i nu a celui la care se realizeaz\ `nregistrarea  – deriva]iile aVR, aVL, aVF.  Antoniu Petris Note de stagiu 173 Pentru circuitul `nchis realizat de curen]ii deriva]i din DUM se poate aplica legea a doua a lui Kirchhoff: aVR + aVL + aVF = 0. Deriva]ii frontale (fig. 16.2) : ã   electrod ro[u – antebra] drept; ã   electrod galben – antegra] stâng; ã   electrod negru – gamba dreapt\; ã   electrod verde – gamba stâng\. Fig. 16.2. Plasarea electrozilor pentru `nregistrarea deriva]iilor frontale (D I , D II , D III , aVR, aVL, aVF) [i a celor precordiale (V 1 -V 6 ).   Fig. 16.3. Deriva]iile posterioare (V 7 -V 9 ).   Fig. 16.4. Deriva]iile drepte (V 1 -V 6R ).   Deriva]iile precordiale: ã   V 1  - spa]iul IV parasternal drept;  174 Note de stagiu ã   V 2  - spa]iul IV parasternal stâng; ã   V 3  - la jum\tatea distan]ei dintre V 2  [i V 4 ; ã   V 4  - la intersec]ia liniei medioclaviculare cu spa]iul V intercostal stâng; ã   V 5  - la intersec]ia liniei axilare anterioare cu orizontala prin V 4 ; ã   V 6  - la intersec]ia liniei axilare medii cu orizontala prin V 4 . Deriva]iile posterioare (fig. 16.3): ã   V 7  - la intersec]ia liniei axilare posterioare cu orizontala prin V 4 . ã   V 8  - la intersec]ia verticalei prin vârful scapulei stângi cu orizontala prin V 4 . ã   V 9  - paravertebral stâng, la intersec]ia cu orizontala prin V 4 . Deriva]iile drepte (fig. 16.4) : ã   V 1 , V 2  r\mân neschimbate V 3R  , V 4R  , V 5R  , V 6R   fiind plasate “`n oglind\ la nivelul hemitoracelui drept. Uneori sunt utile deriva]iile Mason-Likar  (electrozi plasa]i la r\d\cina membrelor) care amplific\ undele P! Viteza standard de derulare a hârtie este de 25 mm/s, situa]ie `n care distan]a dintre dou\ linii fine este de 0.04 s iar `ntre dou\ linii groase de 0.2 s, 1 secund\ reprezentând `nregistrarea a 5 p\trate mari (fig. 16.5). La viteza de 50 mm/s echivalen]ele sunt de 0.02 s, respectiv 0.1 s. La viteza de 100 mm/s echivalen]ele sunt 0.01 s, respectiv 0.05 s. Pentru `nregistrarea extrasistolelor se utilizeaz\ [i viteze de 10 mm/s, respectiv 5 mm/s (fig. 16.6). Fig. 16.5. Traseu ECG: durat\ [i amplitudine (viteza de derulare a hârtiei de 25 mm/s).  
Search
Similar documents
View more...
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks