Essays

A Study on the Influence of Knowledge Information Circulated in Europe from the 17th Century to the 18th Century on the Formation of Chinoiserie: Focusing on Visual Media

Description
A Study on the Influence of Knowledge Information Circulated in Europe from the 17th Century to the 18th Century on the Formation of Chinoiserie: Focusing on Visual Media
Categories
Published
of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  !"   #$%&   '()   *+,-.   /0 *  ** !" 1. #$   %&'()   *+,   -.   /0)   12'   34567 8   93  17-18Chinoiserie %&'()   *+   :$;<   =   >   ?@ #$   AB,!   #$CD   %&'()  . 1718 *+   'EF   G()   HHIJ   KLMN   O(NP   345678   93   %&)   'Q7N   RS' TEUV WX   Y   @Z.   [\,   B]M^_` %&,!   abb   c , , , VJ   defg   h   i$j   M^@ . 1) 345678   %&   ESkF8   lmJ   @n   %&   opF   qr(,   )s   tuM^@ *+   S$)   5v@w   TEF   x>.   yz,   {|h   G(}   *+~'   •€( .    G()   e‚,   B]ƒ@ G(}   *+   2W()   >„,   /   …†< G(J   ‡ . , 5f8   ˆ‰Š)   *+   2W   ‹Œƒ@ $,8   G()   *+   'EF   HHIJ  . B]M^@ JŽJ   34567   tufg   h@ . . 2)  G‘   Œ’8   G(J   “”.   34567,8   G()   *+,   -.   r.   'EJ   B]MN   ?@8   ŽJ@ J  . J   –Œ}   —q˜™š›'~S™q   œVž”uŸ¡_a   .+ž˜¢)   D * () ™•   £5   žM^¤ (KRF-2009-362-B00002). *+Œœ   ¥¦ ** . . xuewen@hanmail.net        1) Chang, An-ni, "François Boucher and His Chinoiserie," MA Thesis, The § University of Missouri-Kansas City, 1.2)  ¨}   –Œ § , 9. ©   ª!"  1. #$   %&,   %«h   *+   DE—¬  2. 17-18 #$   AB   %&'()   34567  3. 18 #$   %&)   *+   'E   ®  4. 19 K"  5.  –Œ}   G(J   N¯g   J°.   r.   'E   ±g   M^8D   ²~f8‘   ³~   ´@ J   µs   žS8   #$,   %&,   %«M^¶   *+,   ·.   DE—¬ . 17-18 (   ¸¹¬º<   .@ . #$   ABF   #$,   »—   J¼   34567,   B]h   %&'()   *+,   - 1718 .   ½¾· J   tufg   h   ‹h   ™¿}   *+   À.   %&'()   $ 'stereotype' Á(F   %&,   >¾h   *+   2W(J^@ #$   ÂB,   ÃÄÅÆ'(J   *+,  . 16 ÇÈ.   JA   %&F   *+)   šÉj   ‚ÊsD$   3˃@ S$ Ì$ Í2   YF  . , , ¨}   *+   2W(J   #$   *BqÎ   -Ï_a   %&_a   %¾M$   3˃@ *+  17. 2W)   >¾,   ÐJN   c>Ñ   ½šŸ(J   *+_a   ÒÓM^@ G(}   *+,!  . ¬<   (}   Ž   $Áƒ< G(J   %&,   ¬Ô   ¬<!8   %&,   ?8   G()   Õ| , (,   )s   Ö„ ×ÀM^@ , . 3) J   –Œ,!8   J°.   c>Ñ   ½šŸ()   ¬<!Ø   %&_a   %¾h   ÙÚ ÛD , , >ÜÝ   GÞ ßÚàS   G7<   *+   À.   %&'()   $Á,   Ãáh   âÚ   Y , F   ¨}   *+,   ·.   3ã~'   DE—¬j   93   %&'()   *+,   -.   ½¾·   tuf8‘   {x   *•.   ™¿_a   Ë݃_` c>Ñ   ½šŸ()   ¬<!j   ’¦ , f8   *+   JHÚ.   äåh   DE—¬Ø   %&_a   %¾h   ÙÚ ÛD >ÜÝ   G , , Þ ßÚàS   G7<   âÚ   Y   3ã~   {æj   ’¦f8   Íç~J<   —è.   DE— , ¬j   éL~_a   KLf   %&'()   *+,   -.   r.   'EJ   tuM^_` , J°.   r.   'EF   %&'()   HHIJ   KLMN   34567a   êÜM^@8   ë   ìí8‘   *ë   î<   ž   PÀ=   ŽJ@ . J   µs   T   #$   %&,   %«h   *+   DE—¬,!8   c>Ñ   ½šŸ 2"17-18" ()   ¬<!Ø   ïðñò   Ÿ»¢)   $ÁSa   *+   Àƒ¶   órô)   *+   À$,   Ãáh   âÚ ßõ;   ö÷,!   Új,   ‚Õ.   c>Ñ   ½šŸ   5øùØ  , 7Ò)   ÙÚ   G7<   %&,   >Üh   *+   ÛDØ   >ÜÝ   GÞ   *ú_a  17-18 #$,   %&,   %«h   *+,   ·.   DE—¬j   N¯g   %&'()   *+,   ·.   ½¾·   tuf8D,   ·s   ¸¹û   ŽJ@ T   #$   AB   %&'()   345 . 3"18 67,!8   abb   3-   ôüˆ   Új   ôü>5   qý)   þÿˆ ! 7Ø   ]+   WXj  " " 7 #   æ $% ˆj   ¶)   &   —™,   ”u.   34567   WX   G7<   •.   •f $   ' (°j   S$a   ’Ë.   Ò7)   úÙ    *ú_a   %&,   %«M^¶   *+,   · ( ) .   DE—¬,   )s   tuM^¶   %&'()   *+,   -.   ½¾·J   G()   HHI 3)  ¨}   –Œ § , 8.  F   KLMN   N¯g   34567a   “ÜM^8D,   ·s   ¸¹û   ŽJ@ T   # . 4"19 $   %&)   *+   'E   ®,!8   #$   %&'()   *+   'E   ®J   3456 "19 7,   U *   ]m,   ·s   ¸¹û   ŽJ@ . #$   %&,   %«h   *+   DE—¬ 2. 17-18 c>Ñ   ½šŸ)   ¬<!Ø   + Ä , )   *+Ç - 1) . / 34567j   »—,   0 ƒ¶   #$   ABF   #$,   %&'(}   *+,   -.   J 1718 HÚh   ½¾·   ±<   ?^@ G()   *+   'E}   ‹a   *+,!   ½š   ‚Õ   ƒ . ¶   c>Ñ   ½šŸ(J   %&   c>Ñ,   ¬Ô   ¬<!(J   %&,   %« 1 ,   2 ;   tuM^@ *+,!   ‚Õƒ¶   c>Ñ   ½šŸ(}   %&,   ¬Ô   ¬<!,!   %&   c> . Ñ,g   *+,   -.   3 —~'   JUD   úN   ‹$   µs   *+,   ·.   Ÿ 4    q 5 ~_a   äåf<   *+   JHÚƒ@ J 6 g   á_a 7   G(}   %&   c>ÑaqÎ  . ˜—~'   D™F   *+,!)   D 8 ~'   ½š   ‚Õ   ¬T£   >   ?^@ . 4) *+   ½š)   ½žS;<   =   >   ?8   J 9 75   c>Ñ   ½šŸ   : Q ;   7 < Matteo j   =   *+ > $ 8   %&'(,g   *+)   D7D[   —qŸÑ  Ricci(1552-1610)·· . / · ? FœF   1 @ š A œ   Y   *+,   ·.   @ L~'   DE—¬   ’¦ƒ@ J   B ···. _a   's   %&'(}   C ¤_a   *+   ŒÚ,   -.   DE ~'   Js   ±g   M^@ . ÃÄÅÆ   c>Ñ   ½šŸ   FG a   ò   # H Ç j   =  Alvaro de Semedo(1585-1658) *+   ’+ }   I ,   Ü×MS : S   ˆ J 'NJ 9 75 The Chinese Empire1641· . / NôüˆN]Na   KL M^@ J   B }   : Q ;   7 < )   B F   :M jDa   *+   D ··. 7—qŸÑŠHe‚cVF   ¦c N N O p   Y   *+,   ·.   @ L~'   —¬   ’ ······ ¦ƒ@  : Q ;   7 < õ   # H ÇØ   ¨J   *+,   T$×   æɃ¶   ½šŸ()   $Á}  . %&,   ?8   G()   Õ|(,g   *+F   *+   ŒÚ,   ·.   ¡š~   —è.   —¬   ’¦ƒ@ . 5) PQ ¥ ,   šÑ   #x<   ½š   ‚Õ   RS ¶   ôüˆ   c>Ñ   ½šŸ   ôü>  5   Ÿ¡,Ä   T! ù U Ä 8   I F  François-Xavier Dentrecolles(1664-1741)1712 4)  ¨}   –Œ § , 2-3.5) Cho-yun Xu, China: A New Cultural History   (New York: Columbia University § Press, 2012), 362.  I ,   S$   ’Ë,   ·.   TŒ)   ÖD   *+F   'Ç   c>Ñ   ½š)   Ñi   V 9 1722 S'   W J   ôü>5   ; 7 ,g   ¬ X @ J   ÖD8   Y   5 Ï Louis-François Orry. 34 )   c>Ñ   ½šŸ   ! Z „ Lettres édifiantes et curieuses, écrites par des . ,   >ÁM^@  T! ù U Ä)   ÖD8  missionnaires de la compagnie de jesus. /[ .   ôüˆ   c>Ñ   Z qa   *+   L Ÿ   žf8   œSJS   W J   #˜µ  14( )   Ÿ’   D X ¶   T   G øˆ !   Ð   F ò 1643-1715)Jean-Baptiste du ,   )s   *+D Halde(1674-1743)Description de l'Empire de la Chine(1735) . / ,   >ÁM^@ Ð   F ò)   S|8   ûQÄ    ¡ \ .   93   %& . Voltaire(1694-1778) )   i ] ‹)   ŸHj(J   *+,   -.   3 —~'   Ós   ±8‘   Š”ƒ@ . 6) ^ Š   c>Ñ   Z q   5‰õ3xˆ   + Ä ,  - _   j  Athanasius Kircher(1601-1680) =   *+Ç - J   I ,   ` ˆQÄ V ,!   ; a Na   Ü×M^@ JN!   I 1667. 1668 . / ,8   ïðñòNa  I ,8   X b h   ]ŒÙ_a  I -,8   ôüˆNÙ_a  , 1669, 1670 ÜÙM^@ #$   AB,   ôüˆNj   D c ~'   %&Na   YTfS   ôüˆNÙJ  . 17 d 7   'ÝM^@ J   B )   e Ø   f µ8   93   *+,   -.   %&'()   DE   —Ç .    gh .@\   {x   i ú~J;<   =   >   ?DO   Œ’8   J   B )   j S'   + Ä ,   Z qj   93   %&,   ?¶   -@>   *+œS()   k xØ   :M jDa   *+,   ·s   l a   58   G j   m ^@8   ‘   ?@ G8   c>Ñj   è¬f<   ?¶   *+   @ no   ½šŸ . ()   $Á   S|   >„ Ö„ƒ@ G p !   *+,   ·.   G)   $V}   Š·MD   q 8 , . @ J   B ,8   *+,   -.   rM F   st J   Ð u    ?@ c   (S\ ’ q)   ’ . . , 31 »,!   + Ä , 8   *+   #i,!   jT   q%f<   jT   v I.   +ja   D w f<  '' ?_` SF   Fœ$VJ   !a   x   Nx° y   *+J   :<   z   #H,   ?8   õ; , '' C{    | P@<   $Vƒ@  + Ä , 8   *+   fõ)   % } ÿ5a   ~ Ÿf<   ?@ G . . °õ   G)   ~ Ÿ8   q—è.   Ÿ 4 (a   j • f@ . 7)   + Ä , )   *+Ç -  }   #$,   c>Ñj   *+)   D7  N N  @ š   €   Õ2  ,  17, , . / ·.   àFŸ¥E)   0 f µ.   DE—¬j   %&,   %«M8‘   {x   *•.   L =   ƒDO   Gj   $V.   *+,   ·.   DE—¬)   H9   q 5 J   G)   ¡¥ ‹)~'    ¾T,!   ‚ J   äåM^@  + Ä , 8   *+   ŒÚ,   -.   úÇ   ?8   ·úF   D~'  . 6) Robert Finley,  The Pilgrim Art: Cultures of Porcelain in World History    § J   B }   ƒ Sj  (Berkeley: University of California Press, 2010), Loc 329. •   «s   ž¾.   ¥S B J@ ¥S B }   @ J B F   §>)   ê$   [ „ J  amazon.com. @Ä@ ¥S B ,   õ‰ …   §>   ê$ƒ@ . .7)  ‘J¡ò   †‡ a   D¤ JmOTÕP—'˜   ˆ‰  P$.   õ; *+ c> E. , ··, , : . Ñ   ~ Š ‹)Ø   *+œ)   $™ Ò‹ õ ‹  § (: , 2009), 217-282. /    Œ —J   qpƒ@ *+Ç -  }   + Ä , )   #i,   ·.   àFŸ¥~'   r$ú)   Ê . . / a;<   =   >   ?@  + Ä , )   *+Ç - }   5 p ,!   N =   órô)   *+   æ Ž . . / . $ Ø   á    #$   AB *+,   ·.   jT   ]mI   ?8   DE—¬a   t jh@ 17, . /  8)   J   B }   93   %&'(J   *+,   -.   äåh   'E   ±g   M8‘   K—~'   L =   ƒ¶   *+   ·    DE—¬)   -ê~'   k x;<   =   >   ?@ . órô)   *+   æ Ž $ âÚ 2) . /   ïðñò   Õ'ÇÑŸ Vereenigde Oostndische Jf   8   I ,!   I CD  Compagnie(VOC)16551685 ‘’ ,   “”   Ÿ»¢    J P ,   ÒÓƒ@ )  4. VOC –   K—    J P   Ÿ»¢,   $ÁSa   ÕÀƒ¶   •.   órô 8   I ,!  Johan Nieuhoff(1618-1672)1655 I CD   0 j x,!    J P CD       16572,400km Àf\!   Gj   ³ ˜ .   *+   ™ 0   GÞ_a   G†@ órô)   *+   æ Ž $ 8   * . China Memoirs . / +,   ·.   -š F   á    âÚj   ÃáMN   ?8   › Â)   B J@  I ,   ïðñò,!   ÜÙh   J   B }  . 1665 !~HJS   UVH'   iœ   B   ž Jacob van - _   j   I -Ø   I -,  Meurs(1619-1680)16601670 %&,!   Ÿ 7    N y   ?8   D L (   Çs.   »Ù  2 376)   fõ ¡ @ . 9)  ôüˆN  ^ ŠN (1665)·(1666)· ; a N ]N a   KL h   órô)   B ,  (1668)·(1669) 4 º   ?8   T)   âÚ8   “$   34567   “”S(,g   ™ q.   HHI)   ™ 150 ¿   ’¦ƒ@ . 10) 8) David Porter, Ideographia: The Chinese Cipher in Early Modern Europe    § (Stanford: Stanford University Press, 2001), 145.9)  ž )   3762,8   … ¢!   @ ¢  j   5ô7 £  *Õ ' Olfert Dapper(1639-1689), , Ç   G7<   *+•   Çs.   B F   Š ¤ F   ; a   5 H 7 £    Çs.   5Ä ¥ îˆ   ¦ ‰4ˆ )   B J   ÃáMN   ?@ Arnoldus Montanus(1625-1683). Marcia Reed and Paola Demattè, eds., China on Paper: European and Chinese Works from the Late Sixteenth to the Early Nineteenth Century (Los Angeles: The Getty Research § Institute, 2011), 13. GÞ 1 órô   *+   æ Ž $ . / )   ]NÙ   *+   Ÿ»¢ . / )   Y î   âÚ  I . 1669. University of Michigan Libraries.
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks