Documents

A1-OMECS4488-10072015

Description
procedura internet in scoala ta
Categories
Published
of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    1 Anexa 1 Ordin nr. 4488/10.07.2015 Responsabilit ățile și fluxurile de informații necesare menținerii funcționă rii corespunz ătoare a echipamentelor și serviciilor din cadrul Proiectului ”Internet  î  n școala ta. Conectarea la Internet broadband a unităților școlare din zona rural ă   și mic urbană”, cod SMIS 39845  A.   La nivelul unit ăților de  înv ăță mânt /Inspectoratelor Școlare Județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București   Reprezentantul desemnat al unit ății de  înv ăță mânt /inspectoratului școlar, denumit în cele ce urmeaz ă  Reprezentantul autorizat, are obligația și r ă spunde de menținerea funcționă rii corespunz ă toare a echipamentelor și serviciilor din cadrul proiectului ”Internet  î  n școala ta. Conectarea la Internet broadband a unităților școlare din zona rural ă   și mic urbană”, cod SMIS 39845.  Reprezentantul autorizat realizeaz ă  urm ă toarele activit ăț i: 1.   Verific ă  zilnic ca echipamentele s ă  fie conectate la sursa de curent 2.    În cazul î  n care Internetul nu funcționează , se trece la constatarea deranjamentului din nodul local de comunicație ( NLC) Prima ac ț iune const ă  în identificarea, dac ă  este posibil, a naturii defec ț iunii ( defecțiun ea poate fi a echipamentelor existente în rețeaua local ă  (LAN), a conectivit ății  la nodul regional (NRC) sau a conectivit ății  la Internet). 3.   Verific ă ri prealabile de conectivitate în rețeaua locală  (LAN NLC) Se efectueaz ă  succesiv pașii prev ă zu ț i la lit. a) - d) pentru a identifica natura ș i cauza deranjamentului. Dac ă  la una dintre verific ă rile men ț ionate mai jos se identific ă  un defect major care nu poate fi remediat cu competen ț e locale, se trece direct la notificarea acestuia conform pct. 5, f ă r ă  a se mai efectua verific ă rile ulterioare men ț ionate.    2 a)   Se verific ă  integritatea componentelor pasive ale cablajului structurat din rețeaua lo cal ă  LAN (cabluri UTP, prize RJ45). Se identific ă  detaliile defectelor/distrugerilor constatate;  b)   Se verific ă  alimentarea cu energie electric ă  a echipamentelor instalate  în NLC (Firewall, Access Point, Switch, UPS ), a PC-urilor ș i a terminalelor. Dac ă  echipamentele au fost deconectate accidental, acestea se reconecteaz ă  la re ț eaua de energie electric ă ; c)   Se verific ă  absen ța alarmelor (led uri ro ș ii) la echipamentele din rețeaua local ă  (LAN NLC): Firewall, Access Point, Switch ș i UPS. Dac ă  toate ledurile sunt verzi se trece la punctul d); d)   Se verific ă  conectarea PC-ului la priza RJ45 (sau la switch-ul LAN) ș i se verific ă  conectivitatea local ă  Layer 3 a PC-ului afectat prin comanda  ping la adresa IPv4 Firewall din nodul local (NLC). -   Dac ă  verificarea confirm ă  conectivitatea la Firewall se efectueaz ă  verificarea de la punctul 4. -    În cazul lipsei conectivit ăț ii se trece la notificarea deranjamentului conform punctului 6. 4.   Verificarea conectivit ăț ii dintre nodul local (NLC ) și nodul regional (NRC) Se verific ă  conectivitatea dintre nodul local (NLC ) și nodul regional (NRC), Layer 3, prin comanda  ping la adresa IPv4 a nodului regional (NRC), dat ă  de la unul dintre PC-urile din rețeaua locală  (LAN). -   Dac ă  verificarea confirm ă  conectivitatea la nodul regional (NRC) se efectueaz ă  verificarea de la punctul 5. -    În cazul lipsei conectivit ăț ii se trece la notificarea deranjamentului conform punctului 6. 5.   Verificarea conectivit ăț ii nodului local (NLC) la Internet Se verific ă  conectivitatea NLC la internet prin comanda  ping www.google.com   dat ă  de la unul dintre PC-urile din rețeaua locală  (LAN). ã   Dac ă  verificarea confirm ă  conectivitatea la Internet înseamn ă  c ă  deranjamentul nu este de conectivitate.    3 ã    În cazul lipsei conectivit ăț ii se trece la notificarea deranjamentului (punctul 6). 6.   Notificarea deranjamentului/incidentului Reprezentantul autorizat raporteaz ă  incidentul la Call Center Ministerul Educației și Cercetării Științifice   (Call Center MECȘ)  prin telefon: 021-405.57.24 , fax: 031-814.95.34  sau e-mail:  internet@edumax.edu.ro , punând la dispoziția operatorului Call Center MECȘ urm ă toarele detalii: ã   Adresa NLC (unitate de înv ăță mânt/Inspectorat Ș colar) și codul SIIIR al unit ății;   ã   Codul de identificare a loca ț iei, dac ă  este cunoscut; ã   Natura defec ț iunii: conectivitate sau echipament; ã   Descrierea succint ă  a defec ț iunii, rezultat ă  din verific ă rile menționate la pct. 2-5, dup ă  caz; ã   Tipul echipamentului defect ș i num ă rul serial de identificare, împreun ă  cu detaliile relevante, dac ă  deranjamentul are aceast ă  natur ă ; ã   Numele persoanei de contact din unitatea de înv ăță mânt/inspectoratul școlar  care asigur ă  suport pe durata remedierii deranjamentului, telefonul fix ș i/sau mobil al acesteia. 7.   Suport pentru solu ț ionarea deranjamentului/incidentului Persoana de contact desemnat ă  de unitatea de înv ăță mânt/inspectoratul școlar  va asigura sprijinirea echipelor Agenției de Administrare a Rețelei Naționale de Informatic ă   pentru Educație și Cercetare (AARNIEC RoEduNet) și Telekom România, care solu ț ioneaz ă  local ( on site ) ș i/sau distant incidentul, pe întreaga durat ă  de solu ț ionare a deranjamentului. Persoana de contact va cuno aș te ș i va avea acces la urm ă toarele documente: ã   Dosarul cu acceptan ț ele semnate ș i ã   Manualul de training nod local (NLC). Pentru solu ț ionarea local ă  ( on site ) a deranjamentului persoana de contact va permite accesul echipei de lucru Telekom România în loca ț ie, cel pu ț in în timpul orelor de program, de regul ă  între orele 8:00 ș i 16:00 în zilele lucr ă toare.    4 Persoana de contact va semna procesele verbale de primire-predare a echipamentului defect înlocuit. 8.   Confirmarea solu ț ion ă rii deranjamentului Reprezentantul autorizat al unit ății de  înv ăță mânt/inspectoratului școlar  va confirma, la cerere, telefonic sau prin e-mail c ă tre Call Center M ECȘ  solu ț ionarea deranjamentului, dup ă  efectuarea unor verific ă ri minimale conform pct. 3, lit. a-d, pct. 4 ș i pct. 5. B. La nivelul Ministerului Educației și Cercetării Științifice   (MECȘ)   Persoanele desemnate la nivelul Ministerului Educației și Cercetării Științifice  în echipa Call Center, denumiți  în continuare operatori Call Center, cu atribuții de preluare și gestionare a solicită rilor de suport tehnic, realizeaz ă  urm ă toarele activit ăți:  1.   Preluarea sesiz ă rii privind deranjamentul nodului local (NLC) Operatorul Call Center MECȘ preia incidentul raportat de reprezentantul autorizat al unit ății de  înv ăță mânt/inspectoratului școlar , raportare care trebuie s ă  includ ă : ã   Adresa NLC (unitate de înv ăță mânt/Inspectorat Ș colar) ã   Codul de identificare a loca ț iei; ã   Natura defec ț iunii: conectivitate sau echipament; ã   Descrierea succint ă  a defec ț iunii, rezultat ă  din verific ă rile reprezentantului autorizat al unit ății de  înv ăță mâ nt/inspectoratului școlar, dup ă  caz; ã   Tipul echipamentului defect ș i num ă rul serial de identificare, împreun ă  cu detaliile relevante, dac ă  deranjamentul are aceast ă  natur ă ; ã   Numele persoanei de contact din unitatea de înv ăță mânt/inspectoratul școlar care asigură  suport pe durata remedierii deranjamentului, telefonul fix ș i/sau mobil al acesteia;
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks