Documents

A8

Description
ghjhjhjhj
Categories
Published
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Anexa nr. 8 laOrdinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.___din _______________2004 FIŞA PERSONA!de e iden#$ a eniturilor su% &or'$ de salariu (i alte pl$#i e&ectuate de c$trepatron )n &olosul an*a+atului pe anul ___________, precu' (i a i'po-itului pe enit re#inut dinaceste pl$#i în lei  . /ate *enerale pri ind patronul../enu'irea .2.odul &iscal.1./enu'ireapatronului reor*ani-at.4.odul &iscal alpatronului reor*ani-at2. /ate *enerale pri ind an*a+atul2.. Nu'ele (i prenu'ele2.2. odul &iscal2.1. /o'iciliul per'anent2.4. odul &iscal al so#uluiso#iei32.. /ata an*a+$rii la ser iciu2.5. /ata concedierii dinser iciu2.6. /ata resta%ilirii laser iciu1. In&or'a#ia pri ind scutirile ne&olosite )n anul precedent (i trecute )n contul anuluicurent1.. Su'a total$ a scutirilor ne&olosite )n anul precedent1.2. Su'a restan#ei la pl$#ile salariale pentru anul precedent1.1. Su'a scutirilor ne&olosite )n anul precedent (i trecute )n anulcurent1.4. Su'a scutirilor neacordate pe perioadele &iscale precedenteca re-ultat al concedierii nele*iti'e a an*a+atului (i resta%ilirii acestuia )n %a-a 7ot$r)rii instan#eide +udecat$4. In&or'a#ia pri ind su'a scutirilor care se acord$ con&or' le*isla#iei pentru anulcurent  /ata pre-ent$riiererii pri indacordarea scutiriiSu'a scutirii. Su'a scutirilor a&erent$ &iec$rei luni a anului curentunileanului &iscalIIIIIIIIIIIIII999I9II scutireane&olosit$ )n anulprecedentscutireapentru Ilun$ aanuluicurenttotalSu'a lunar$a scutirilor 5. Su'a total$ a scutirilor pentruanul curent6. In&or'a#ia pri ind scutirile ne&olosite )n anul curent6.. Su'a total$ a scutirilor ne&olosite )n anul curent6.2. Su'a restan#ei la pl$#ile salariale la &inele anului curent6.1. Su'a scutirilor ne&olosite )n anul curent, care ur'ea-$ a &itrecute )n contul scutirilor anului iitor8. In&or'a#ia pri ind eniturile )ndreptate spre ac7itare sau pl$#ile e&ectuate )n &olosulan*a+atului (i i'po-itul pe enit re#inut din aceste pl$#i/atae&ectu$riipl$#ii )n&olosulan*a+atuluiSu'a enitului )ndreptat spreac7itare sau pl$#iie&ectuate )n&olosulan*a+atuluiNu'$ruldeluniSu'ascutirilor Pri'edeasi*urareo%li*atoriedeasisten#$'edical$ontri%u#iiindi iduale deasi*ur$risocialede stato%li*atoriienituli'po-a%ilI'po-itulcalculatdin enituli'po-a%ilI'po-itul pe enita&erentre#inerii:restituirii ;:<3curent$cu'ulati de la )nceputulperioadei &iscale8..8.2.8.1.8.4.8..8.5.8.6.8.8.8.=.8.0.  >ndru'ar de co'pletare a Fi(ei personale Fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi sedeschide de către patron pentru fiecare angajat al său. În ea se duce evidenţa veniturilor sub formă de salariu (inclusiv prime, facilităţii etc., îndreptate spre achitare angajatului, secalculează şi se duce evidenţa impozitului pe venit reţinut din aceste venituri. Fişa personală secompletează anual de la începutul fiecărui an fiscal sau în caz dacă lucrătorul s!a angajat laserviciu pe parcursul anului fiscal de la data angajării. Nr.pct.?odul de co'pletare  #e indică .denu'irea co'plet$ a patronului.2.codul &iscal al patronului.1.denu'irea patronului reor*ani-at, adic$ )ntreprinderii institu#iei, or*ani-a#iei etc.3, c$reia, )nre-ultatul reor*ani-$rii, i<au trecut toate drepturile patri'oniale (i o%li*a#iunile )ntreprinderiiinstitu#iei, or*ani-a#ii etc.3 supus$ reor*ani-$rii.4.codul &iscal al patronului reor*ani-at2..nu'ele (i prenu'ele an*a+atului2.2.codul &iscal al an*a+atului2.1.do'iciliul per'anent al an*a+atului2.4.codul &iscal al so#ului so#iei3. Acest r)nd se co'pletea-$ nu'ai )n ca-ul )n care an*a+atul%ene&icia-$ de scutirea pentru so# so#ie32..data an*a+$rii lucr$torului la ser iciu c)nd lucr$torul se consider$ an*a+at din anul precedent, se )nscrie data < 0.0, )n ca-ul c)nd el s<a an*a+at pe parcursul anului &iscal curent @ data an*a+$rii32.5.data concedierii lucr$torului2.6.data resta%ilirii la ser iciu a an*a+atului. Acest r)nd se co'pletea-$ nu'ai )n ca-ul resta%ilirii laser iciu )n %a-a 7ot$r)rii instan#ei de +udecat$ a an*a+atului, care a &ost concediat nele*iti' 1..su'a total$ a scutirilor ne&olosite )n anul precedent repre-int$ di&eren#a dintre indicatoriiulti'ei )nscrieri din col.8.. (i 8.1. din Fi(a personal$ a an*a+atului pe anul precedent3 1.2.su'a restan#ei la pl$#ile salariale pentru anul precedent repre-int$ soldul creditar al contului/atorii &a#$ de personal pri ind retri%uirea 'unciiB la s&)r(itul anului precedent31.1.su'a scutirilor ne&olosite )n anul precedent (i trecute )n %a-a ererii an*a+atului )n anul curentse deter'in$ )n a(a 'odC dac$ su'a scutirilor ne&olosite dep$(e(te su'a restan#ei la pl$#ilesalariale, scutirile se trec )n '$ri'ea, ce nu dep$(e(te aceast$ su'$, dac$ este 'ai 'ic$ dec)trestan#a la pl$#ile salariale, scutirile se trec )n '$ri'ea su'ei totale a scutirilor ne&olosite31.4.su'a scutirilor neacordate pe perioadele &iscale precedente ca re-ultat al concedierii nele*iti'e aan*a+atului, resta%ilit ulterior la ser iciu )n %a-a 7ot$r)rii instan#ei de +udecat$  4.su'a scutirilor care se acord$ con&or' le*isla#iei pentru anul curent se deter'in$ con&or'ererii lucr$torului pri ind acordarea scutirilor la i'po-itul pe enit re#inut din salariuC scutirilese acord$ se anulea-$3 din luna ur'$toare dup$ luna )n care a &ost depus$ retras$3 ererea3.su'a scutirilor a&erent$ &iec$rei luni a anului curent. a trans'iterea )n anul curent a scutirilorne&olosite )n anul precedent, precu' (i a scutirilor neacordate pe perioadele &iscale precedente care-ultat al concedierii nele*iti'e a an*a+atului, resta%ilit ulterior la ser iciu )n %a-a 7ot$r)riiinstan#ei de +udecat$, ele se re&lect$ )n pri'a lun$ a anului curent )n coloni#a scutirea ne&olosit$ )n anul precedentB, iar indicatorul totalB se deter'in$ prin adunarea su'elor acestor scutiri (iscutirilor pentru pri'a lun$ a anului *estionar 5.su'a total$ a scutirilor acordate )n anul curent se deter'in$ ca su'a datelor din pct.36..su'a total$ a scutirilor ne&olosite )n anul curent repre-int$ di&eren#a dintre indicatorii ulti'ei )nscrieri din col.8.. (i 8.1.36.2.su'a restan#ei la pl$#ile salariale pentru anul curent repre-int$ soldul creditar al contului/atorii &a#$ de personal pri ind retri%uirea 'unciiB la s&)r(itul anului de *estiune36.1.su'a scutirilor ne&olosite )n anul curent (i trecute con&or' ererii an*a+atului )n anul iitor'odul de trecere a acestor scutiri este identic celui indicat la pct.1.1.38..data (i luna e&ectu$rii pl$#ii curente )n &olosul an*a+atului. >n lipsa pl$#ilor )ntr<o oarecare lun$ seindic$ nu'ai luna8.2.su'a enitului )ndreptat spre ac7itare sau pl$#ii e&ectuate )n &olosul an*a+atului )n luna curent$8.1.su'a enitului )ndreptat spre plat$ lucr$torului de la data an*a+$rii lui (i pDn$ la 'o'entulpl$#ii curente inclusi , calculat$ prin 'etoda calculului cu'ulati de la )nceputul anului sedeter'in$ ca su'a tuturor eniturilor din col.8.2.3. 8.4.nu'$rul de luni de la data an*a+$rii lucr$torului (i pDn$ la 'o'entul pl$#ii curente inclusi C - dac$ lucr$torul este an*a+at din anul &iscal precedent, nu'$rul de luni se deter'in$ )ncep)ndcu luna ianuarie a anului &iscal curent - dac$ lucr$torul s<a an*a+at pe parcursul anului &iscal curent, nu'$rul de luni se deter'in$ )ncep)nd cu luna ur'$toare dup$ luna )n care el a &ost an*a+at8..su'a scutirilor care se acord$ lucr$torului de la data an*a+$rii (i pDn$ la 'o'entul pl$#ii curenteinclusi , calculat$ prin 'etoda calculului cu'ulati se deter'in$ prin su'area scutirilor lunarecorespun-$toare lunilor, pe parcursul c$rora lucr$torul se consider$ an*a+at38.5.su'a pri'elor de asi*urare o%li*atorie de asisten#$ 'edical$, per'is$ deducerii con&or' art. 15alin. 53 din odul &iscal8.6.su'a contri%u#iilor indi iduale de asi*ur$ri sociale de stat o%li*atorii, per'is$ deducerii con&or'art. 15 alin. 63 din odul &iscal8.8.su'a enitului i'po-a%il de la data an*a+$rii (i pDn$ la 'o'entul ac7it$rii curente inclusi ,calculat prin 'etoda calculului cu'ulati col 8.8  col.8.1. @ col.8..; Gol.8.5.; col.8.6.3. >n ca-ulc)nd enitul i'po-a%il este 'ai 'ic ca -ero, se )nscrie 0B8.=.su'a i'po-itului, calculat din enitul i'po-a%il de la data an*a+$rii (i pDn$ la 'o'entulac7it$rii curente inclusi , indicat )n col. 8.8. cu reparti-area pe luni. 8.0su'a i'po-itului a&erent re#inerii ra'%urs$rii3 din la3 plata curent$ a enitului lucr$torului sedeter'in$ ca di&eren#a dintre indicatorii ulti'ei (i penulti'ei )nscrieri din col.8.=.3
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks