Genealogy

AAB-Flyer po polsku

Description
AAB-Flyer po polsku
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Badania archeologiczne gruntów budowlanych – badania prospekcyjne –wykopaliska ratunkowe – doradztwo budowlane –  archeologia przemysłowa  –   badania archeologiczne związane z działalnościąogrodniczą  – archeologia podwodna – historia budowy – badania historyczne – prace pomiarowe – doradztwo w organizacji i projektowaniu wystaw  Wytwórnia biogazu Belleben, Salzlandkreis, Saksonia-Anhalt Farma wiatrowa, Marchia Wkrzańska, Brandenburgia Obwodnica Dornswalde, Teltow-Fläming, Brandenburgia René Bräunig M.A. spółka cywilna tel./faks: 0049 30 2941870, 51739278Heesestrasse 35 tel. kom. 0172 - 9174547D-12683 Berlin email: aab-archaeologie@t-online.de  referencje i publikacje znajdą Państwo na stronie internetowej:    www.aab-archaeologie.de    AAB    B  a d  a n i   a a r  c h  e o l   o  g i   c z n e  g r  u n t  ó  w b  u d  o w l   a n y c h   Wodociąg wody pitnej  Jako przedsiębiorstwo aktywne w całej Europiezajmujemy się przygotowywaniem isporządzaniem dokumentacji związanej zprojektami budowlanymi. Naszymi klientami są duże instytucje fin ansujace projekty  infrastrukturalne, przediębiorstwa budowy dróg, przedsiębiortwa technologiczne jak immniejsi inwetorzy  budowlani. Posiadamy  wyj ątkowe doświadczenie w dziedzinie  wykonywania prac związanych z tworzeniem lokalizacji pod działalność przemysłową,budowę budynków, zakładanie farm wiatrowych, wytwórnie biogazu (lokalizacją) oraz ciągi komunikacyjne, gazowe, wodociągowe , kanalizacyjne i inne.  W skład n aszego doskonale wy  kształcon egopersonelu  wchodzą archeolod zy, przede wszystkim fachowcy w dziedzinie archeologiiprehistorycznej , inżynierowie d.s. wykopalisk,inżynierowie d.s. pomiarów, graficy i kreślarzejak i doświadczeni pracownicy wykopaliskowi ipersonel pomocniczy. Dysponujemy dużym inajnowocześniejszym zapleczem techik pomiarowych i doku mentacyjnych pracującstale nad ich udoskonalaniem oraz ewaluacją  współpracując z wieloma szkołami wyższymi iuniwersytetami.  Fürstenberg  , przedmioty ze złota z XVII wieku Leest, monety z XI wieku Dornswalde, uchwyt z brązurzymskiego noża składanego Luchem, Düren, NadreniaPółnocna-Westfalia , geomagnetykaBrandenburg, badania prospekcyjneprzy użyciu detektora metali Schanzenburg Marchia WkrzańskaBadania antropologiczne późnośredniowiecznych i wczesnonowożytnychpochówków  Dokumentacja architektoniczno-historyczna itrójwymiarowy skan laserowy budynków  Pałac Meseberg, będący własnością rządu niemieckiego dom dla gości Schadowhaus Berlin-MitteZamek Klöden, Saksonia-AnhaltKlasztor Gransee, Brandenburgia Luckau, kościół miejski, św. MikołajaMühlberg, powiat Elbe-Elster,średniowieczny mostDoberlug-Kirchhain, droga wykładana balami drewnianymiBlumenhagen, Brandenburgia, cmentarzysko z epoki brązuHassleben, Marchia Wkrzańska,sprzączka od pasa, okres wędrówki ludów  Cucagna, Friuli, Włochy,późnośredniowieczny zamek   Wielbark, Polska, cmentarzyskoz okresu I.-III. wieku  AAB archeologia podwodna Berlin-Biesdorf, studniacesarska z II. wieku Berlin-BrandenburgHessen: Nordrhein- WestfalenBayern Niedersachsen Sachsen  AABHeesestrasse 3512683 Berlin AAB c/o Fr. FiggeSeedammweg 1561352 Bad Homburg  AAB C/o Hr. KühnholzLützowstraße 8958095 Hagen AABc/o Fr. MüllerMoosstraße 2982178 Puchheim AAB c/o Fr. Armbrüster-GomolkaEifelweg 650851 Langenhagen AAB Hr. Bräunig Barbarossastraße 8109112 Chemnitz Badania archeologiczne gruntów budowlanych – badania prospekcyjne –wykopaliska ratunkowe – doradztwo budowlane –  archeologia przemysłowa  –   badania archeologiczne związane z działalnościąogrodniczą  – archeologia podwodna – historia budowy – badania historyczne – prace pomiarowe – doradztwo w organizacji i projektowaniu wystaw
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks