Documents

ABANDONUL ŞCOLAR

Description
Referat
Categories
Published
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  ABANDONUL ŞCOLAR CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE   O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi şcoală prinintermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. O bună intervenţie acadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii poate constitui un miloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent.  Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt ceicare s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi înrepetate rnduri în şcoală. Acest abandon este cu att mai grav cu ct are loc la nivelul formelor terminale deînvăţămnt, căci pnă a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. !hiar şicel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul ş colar reprezintă o problemă gravă cu care seconfruntă societatea contemporană ş coala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nucontează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine att copiii, ct si elevii nu mai consideră ş coala un viitor. Efectele abandonului ş colar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. #aiîntai, cei care abandonează ş coala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-economice,nici forma ț ia morală ş i civică necesară e$ercitării rolului de părinte ş i celui de cetă ț ean al unei comunită ț i. %nal doilea rnd, neavnd o calificare, cei care abandonează ş coala sunt viitorii ş omeri ş i reprezintă, pe termenmediu ş i lung, o sursă de dificultă ț i sociale ş i de pierderi, care depă ş esc investi ț ia cerută de formarea ini ț ială. &entru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească dezvoltareacompetenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării strategice în vederea identificăriifactorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimăinstanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar.&entru a putea reduce numarul abandonurilor ş colare ar fi bine să încercăm sa identificăm ş i să studiemcteva cauze' ã   ş colile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie ş i lipsa oportunită ț ilor de successocio-profesional pentru absolven ț i. (ipsi ț i de motiva ț ie, mul ț i dintre elevii claselor gimnaziale renun ț ăîn primii ani de studiu, rămnnd să dea o mnă de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind cazilieri la oamenii mai avu ț i din satele respective.)ărăcia comunită ț ilor din zonele defavorizate limitează posibilită ț ile părin ț ilor de a oferi copiilor   resursele necesare educa ț iei. Această stare provoacă deseori e$ploatarea copiilor prin muncă de către părin ț i. (ipsa interesului pentru ş coală se e$plică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale părin ț ilor ş i prin lipsa de cultură a comunită ț ii care poate fi susceptibilă fa ț ă de institu ț iileformale.Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre ş colile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire e$istente, prin asigurarea unei infrastructuri care săasigure transportul elevilor, dar ş i asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la distan ț e mari de ş coala. *e asemenea, este menţionată aprecierea +fară vreo susţinere potrivit căreia, în mediul rural,abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă şi din cauza ,,lipsei hranei sauimbrăcămintei necesare. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. &e de altă parte,încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şiurmeze părinţii la muncă, abandonnd şcoala. ã   cultura de srcine a elevilor  cercetările din domeniul educa ț ional au relevat faptul că mediul socio-cultural de provenien ț ă al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reu ş ita sau e ş ecul ş colar ş i profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu ş coala. E$istă şicazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă de şcoală.!a forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct devedere social şi comportamental' fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul,conduitele violente, to$icomania, copiatul şi suicidul. !unoa ş terea acestor atitudini ş i identificareasurselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera ş colară a tinerilor constituie unfactor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentrucare cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. #ai mult,emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţiîn grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. ã   climatul familial are un rol hotărtor în cauzele de abandon ş colar. Astfel, dezorganizarea vie ț ii defamilie, consecin ț ă a divor  ț ului, climatul familial conflictual ş i imoral, e$cesiv de permisiv, divergen ț ametodelor educative ş i lipsa de autoritate a părin ț ilor, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă,tiranică a acestora sunt alte cteva aspecte care conduc spre abandonul ş colar. ã   factori de natură socială ş i economică cum ar fi' crize politice, economice, sociale ş i morale, prăbu ş ireasistemului de protec ț ie socială, confuzia sau absen ț a unor norme sau valori sunt alte cauze care conducla dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educa ț ional ş i, în final, abandon ş colar. ã   factorii de natură educatională' insubordonare fa ț ă de normele ş i regulile ş colare, chiul, absenteism,repeten ț ie, motiva ț ii ş i interese slabe în raport cu ş coala, gre ş elile dascălilor +de atitudine ş i  rela ț ionare, competen ț a profesională, autoritate morală au ş i ei un rol important în apari ț iafenomenului de abandon ş colar. ã   anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor caren ț e din copilîrie dorin ț a de a scăpa de sub tutela educa ț ională sau familială, dorin ț a de a capta obiecte, haine saumncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează ş coala. Anturajulreprezintă un factor negativ în via ț a elevului el poate să-l determine pe elev să fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la ş coală.&rincipalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar' ã   identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora însistemul învăţămîntului guvernamental de zi ã   implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului ã   creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon ş colar sau asitua ț iilor ce prezintă risc de abandon şcolar. ã   %n măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un pericolimediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se desfă ş oară pe o perioadă foarte îndelungată.)e impun măsuri de prevenire a abandonului ş colar' ã    psiho-pedagogice ş i psiho-sociologice  care urmăresc cultivarea unor rela ț ii interpersonale adecvate pentru realizarea unei inser  ț ii socio-familiale pozitive ã   socio-profesionale  ele decurg din măsurile psiho-pedagogice ş i psiho-sociale ã    psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale,emo ț ionale, tendinte agresive ã    juridico-sociale  aceste măsuri permit cre ş terea gradului de influen ț are socială prin popularizarealegilor ş i prin propaganda juridică, în general.%n cadrul învăţămntului pre ş colar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea conceptuluidespre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. /olul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la ş coală, ci ş i de a-i face să con ş tientizeze importan ț a pe care o de ț ine scoala în via ț a unui individ. 0n alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul educativ,fiecare după forţa şi posibilităţile sale. !opiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare ş i percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, faptce îi determină să îndrăgească mediul ş colar. Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă lacompetenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. 1rebuie plecat de la premisa că fiecare copil arevaloare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. &entru o mai bună prevenire  a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie elde religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor.%n cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a e$istenţeimembrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. !opiilor le oferă identitateşi apartenenţă la neam, le redă mndria de descendenţi ai poporului lor, răspndit prin numeroase teritorii, lecrează o 2unicitate pozitivă2  adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor.20nicitatea pozitivă2 care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia 2negative2, aceea care a fostimpusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem deînvăţămnt preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cumevoluează cum se menţine în sistemul educative, făcndu-l ct mai eficient prin intervenţii oportune att din partea părinţilor, cadrelor didactice, ct şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar  o problema gravă în /omnia.Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. *epinde de fiecare cadru didactic în parte, deresponsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte ş i sănu uităm că educa ț ia depinde foarte mult de familie.&rivitor la această temă, Abandonul ş colar  cauze ş i modalită ț i de prevenire, consider că este o temăfoarte mult abordată în mediul ş colar. !adrele didactice împreună cu consilierul ş colar încearcă să-i determine pe elevi să con ş tientizeze importan ț a ş colii, a terminării unui liceu. (a noi, în /omnia, abandonul ş colar reprezintă un motiv de îngrijorare ş i pentru aceasta ş coala trebuie să aibă o rela ț ie foarte strnsă cu membriifamiliei.  Bibliografie: !lerget, )tephane, +3445, !riza adolescenţei , Editura 1rei, 6ucureşti #oisin, Anton, +3447,   rta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală , Editura *idactică şi&edagogică, 6ucureşti1atu, !ornelia, #uport de curs$ !onsiliere şcolară  +3448
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks