Documents

Abandonul Școlar

Description
Referat
Categories
Published
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    ABANDONUL ŞCOLAR    CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE PREVENIRE   O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în  grădiniţă şi şcoală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin  puterea exemplului. O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul e ducativ pe care- l desfăşoară cu copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent.   Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, părăsire a sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s - au făcut remarcaţi  pentr  u absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.  Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul ş colar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană;   ş coala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră   ş coala un viitor.   Efectele abandonului ş colar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. Mai întai , cei care abandonează   ş coala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio -economice, nici forma ț ia morală   ş i civică necesară exercitării rolului de părinte   ş i celui de cetă ț ean al unei comunită ț i. În al doilea rând, neavând o califi care, cei care abandonează   ş coala sunt viitorii ş omeri ş i reprezintă, pe termen mediu   ş i lung, o sursă de dificultă ț i sociale ş i de pierderi, care depă ş esc investi ț ia cerută de formarea ini ț ială.   Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar.   Pentru a putea reduce numarul abandonurilor ş colare ar fi bine să încercăm sa identificăm   ş i să studiem câteva cauze:      ş colile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie   ş i lipsa oportunită ț ilor de succes socio-profesional pentru absolven ț i. Lipsi ț i de motiva ț ie, mul ț i dintre elevii claselor gimnaziale renun ț ă în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avu ț i din satele respective. Sărăcia comunită ț ilor din zonele defavorizate limitează posibilită ț ile părin ț ilor de a oferi copiilor resursele necesare educa ț iei. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părin ț i. Lipsa interesului pentru ş coală se explică prin     presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale părin ț ilor ş i prin lipsa de cultură a comunită ț ii care poate fi susceptibilă fa ț ă de institu ț iile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre ş colile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire exis tente, prin asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar    ş i asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la distan ț e mari de ş coala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul r  ural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor natur  ale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să - şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala.      Cultura de srcine a elevilor  –    cercetările din domeniul educa ț ional au relevat faptul că mediul socio -cultural de provenien ț ă al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reu ş ita sau e ş ecul ş colar ş i profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu ş coala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme  principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din  punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoa ş terea acestor atitudini ş i identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera ş colară a tinerilor constituie un factor important în  prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că - şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor    rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor.      C limatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon   ş colar. Astfel, dezorganizarea vie ț ii de familie, consecin ț ă a divor  ț ului, climatul familial conflictual ş i imoral, excesiv de permisiv, divergen ț a metodelor educative ş i lipsa de autoritate a părin ț ilor, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul ş colar.      Factori de natură socială   ş i economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale   ş i morale, prăbu ş irea sistemului de protec ț ie socială, confuzia sau absen ț a unor norme sau valori sunt alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educa ț ional ş i, în final, abandon ş colar.      F actorii de natură educatională: insubordonare fa ț ă de normele   ş i regulile ş colare, chiul, absenteism, repeten ț ie, motiva ț ii ş i interese slabe în raport cu ş coala, gre ş elile dascălilor (de atitudine   ş i rela ț ionare, competen ț a profesională, autoritate morală) au ş i ei un rol important în apari ț ia fenomenului de abandon ş colar.      A nturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor caren ț e din copilîrie; dorin ț a de a scăpa de sub tutela educa ț ională sau familială, dorin ț a de a capta obiecte, haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează   ş coala. Anturajul reprezintă un factor negativ în via ț a    elevului; el poate să -l determine pe elev să fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la   ş coală.   Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar:      I dentificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi;      I mplicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului;      creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon ş colar sau a situa ț iilor ce prezintă risc de abandon şcolar.      În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program  de  prevenţie bine organizat, ce se desfă ş oară pe o perioadă foarte îndelungată.   Se impun măsuri de prevenire a abandonului   ş colar:      Psiho-pedagogice ş i psiho-sociologice  –    care urmăresc cultivarea unor rela ț ii interpersonale adecvate pentru realizarea unei inser  ț ii socio-familiale pozitive;      Socio-profesionale  –    ele decurg din măsurile psiho -pedagogice ş i psiho-sociale;      Psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, emo ț ionale, tendinte agresive;      Juridico-sociale  –    aceste măsuri permit cre ş terea gradului de influen ț are socială prin  popularizarea legilor ş i prin propaganda juridică, în general.   În cadrul învăţământului pre ş colar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la ş coală, ci   ş i de a- i face să con ş tientizeze importan ț a pe care o de ț ine scoala în via ț a unui individ.   Un alt el ement în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la  programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare ş i percepere este diferit, dar în grupu l de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul ş colar. Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil.  Trebuie pl ecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor.   În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit   să răzbată. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o unicitate  pozitivă –    adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popo r. Unicitatea pozitivă care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia negative , aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într  - un sistem de învăţământ preprimar, pr  imar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în sistemul educative, făcându - l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea  părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii  din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar –    o problema gravă în România.      Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte   ş i să nu uităm că educa ț ia depinde foarte mult de familie.   Privitor la această temă, Abandonul   ş colar  –   cauze ş i modalită ț i de prevenire, consider că este o temă foarte mult abordată în mediul   ş colar. Cadrele didactice împreună cu consilierul ş colar încearcă să - i determine pe elevi să con ş tientizeze importan ț a ş colii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul   ş colar reprezintă un motiv de îngrijorare ş i pentru aceasta ş coala trebuie să aibă o rela ț ie foarte strânsă cu membrii familiei.   Bibliografie:   Clerget, Stephane, (2008), Criza adolescenţei , Editura Trei, Bucureşti   Moisin, Anton, (2007),  Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală , Editura Dida ctică şi Pedagogică, Bucureşti   Tatu, Cornelia, Suport de curs: Consiliere şcolară  (2009)  

Untitled

Oct 31, 2017

Untitled

Oct 31, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks