Arts & Culture

Abdul Gani.

Description
Abdul Gani.
Categories
Published
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Attorney General's Profile The Honorable Tan Sri Abdul Gani Patail • Tan Sri Abdul Gani Patail was appointed as the eighth Attorney General of Malaysia on 1 January • His illustrious areer began on 1! April 1"#0 with his appoint$ent as a %eputy Publi Proseutor in • (n 1"#!' he was appointed as the Senior )ederal *ounsel for Sabah and held this post until his appoi • His ne/t appoint$ents were as the Head of the Ad+isory and (nternational %i+ision in 1""! and the • Tan Sri Abdul Gani Patail graduated fro$ 3ni+ersity Malaya 45. Hons.6 in 1"". He was born o  Awards Received Bodies and Committees 1.*onferred the  Kesatria  Mangku Negara  (!"# :1 April 1"";2.*onferred the  Dato’ Paduka  Mahkota Perlis  ($P!P 6 whih arries the title $ato% :01 July 1""!;.*onferred the  Panglima Gemilang Darjah Kinabalu   (PG$#  whih arries the title $ato% :1- Septe$ber 2001.*onferred the  Seri Panglima  Darjah Kinabalu   (SP$#  whih arries the title $atu& Seri Panlima :1- Septe$ber 2002!.*onferred the  Ahli Yang  Pertama (Seri Paduka) bagi  Darjah Kebesaran Jia  Mahkota Kelantan Yang  Amat Mulia  (S!#  whih :;0 Marh 200; • Tan Sri Abdul Gani Patail is the *hair$an of Malaysian &uwaiti (n+est$ent ' egal Profession <ualifying 5oard of Malaysian and the =ational Higher >duation *ounil. • He is also a $e$ber of the Judiial and egal Ser+ie *o$$ission' Pardons 5oard of States in the )ederation and the )ederal Territories' Manage$ent 5oard of the Judiial and egal Training (nstitute' Ad+isory Panel' *entral 5an8 of Malaysia'*abinet *o$$ittee of the eorganisation of Mi$os and a $e$ber of the 5oard of %iretors' (nstitute (ntegrity Malaysia.  arries the title $ato% -.*onferred the  Pingat Setia  Mahkota  (PS!#  whih arriesthe title Tan Sri :0 June 200;.*onferred the  Darjah  Kebesaran Datuk Setia  Sultan Shara!uddin "dris  Shah  (SS)S#  whih arries thetitle $atu& Setia :1; %ee$ber 200;#.*onferred the  Darjah Gemilang Seri Melaka  ($GS!#  whih arries the title $atu& Seri :0" 7tober 200".*onferred the  Panglima  Mangku Negara  (P!"#  whih arries the title Tan Sri :0 June 200!10.*onferred the  Darjah Sri  Sultan Ahmad Shah Pahang   (SSAP#  whih arried the title $atu& Seri :2 7tober 200! Abdul Gani Patail Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.Lompat ke: pandu arah, cari   Yang Berbahagia Tan Sri  Abdul Gani Patail  Attorney General of MalaysiaPenjawat kiniMula berkhidmat 1 January 2002 Didahului oleh Ainum Mohd aaid Tarikh lahir ! "ktober 1#$$ %umur $! & Pasangan 'uan ri Maimon Ari(  Alma mater )ni*ersity o+ Malaya Profesion 'rosecutor Tan Sri Abdul Gani Patail  4lahir - 78tober  1"!!6 $erupa8an Pegua$ =egara Malaysia  ter8ini. %ia $ula $e$egang 9awatan ini se9a8 2002 apabila $engganti8an %ato? Seri Ainu$ binti Mohd Saaid.5eliau adalah penda8wa uta$a dala$ 8es perbiaraan &es liwatAnwar (brahi$ ( pada 1""#. si kandun-an sorokkan/ • 1 Latar belakan- • 2 Mahkamah Jenayah Antaraban-sa %& •  'erbicaraan kes liat Anar • 3 4ambar percutian • $ 5a6 diso-ok 7o 7up • ! 8u9ukansuntin-/ Latar belakan- Abdul Gani Patalil lulusan Sar9ana Muda 3ndang@3ndang dari 3ni+ersiti Malaya 1"". &er9aya beliau ber$ula sebagai Ti$balan Penda8wa aya di &ota &inabalu' Sabah.Pada tahun 1"#!' beliau telah dinai88an pang8at 8epada Pegua$ &anan Perse8utuan di Sabah.  Pada Januari 1""' Abdul Gani berpindah 8e Jabatan Pegua$ =egara di &uala u$pur  . %i sana' beliau telah dilanti8 sebagai &etua 5ahagian Penda8waan 41"" dan se8ali lagi  pada tahun 20006' &etua 5ahagian Penasihat dan Antarabangsa 41""!6 dan Pesuruh9aya Penye$a8 3ndang3ndang 41""6 . Pada 1 Januari 2002' beliau dilanti8 sebagai Pegua$ =egara Malaysia. suntin-/ Mahkamah Jenayah Antaraban-sa %& Gani Patail $en9elas8an Malaysia tida8 perlu8an Mah8a$ah Jenayah Antarabangsa  4(**6 9i8a se8adar di pinggiran. 5eberapa undangundang perlu diro$ba8.Bang %ipertua %ewan =egara Tan Sri Abu Cahar 39ang  berharap Malaysia $enganggotai (** 8erana tida8 rugi apaapa.(** ialah $ah8a$ah tetap dan bebas antarabangsa perta$a bagi $enyiasat serta $engheret indi+idu yang $ela8u8an penabulan serius terhadap undangundang 8e$anusiaan antarabangsa dan ha8 asasi $anusia 8e $u8a pengadilan.Sehingga Januari 2010' 11 negara $enganggotai (** ter$asu8 5osnia HerDego+ina' Afghanistan' &e$bo9a dan Peranis. E1F suntin-/ 'erbicaraan kes liat Anar Sebagai Pesuruh9aya Penye$a8 3ndang3ndang 'Abdul Gani dipilih untu8 $enera9ui  penda8waan terhadap %atu8 Seri Anwar (brahi$ berhubung 8es rasuah dan liwat tahun 1""#. Anwar di9atuhi hu8u$an pen9ara 1! tahun 8erana 8esalahan rasuah dan liwat pada  bulan April 1""" dan 7gos 2000. %isabit8an liwat adalah terbali8 pada tahun 200 oleh Mah8a$ah Perse8utuan .Anwar seara peribadi $enuduh Abdul Gani dan 8e$udian Penolong Pesuruh9aya Polis Musa Hassan $ere8are8a bu8ti terhadapnya se$asa perbiaraan' 8hususnya laporan  perubatan $ata leba$ 8ononnya $e$u8ul diri sendiri se$asa di dala$ pen9ara.Tuntutan Anwar itu diso8ong surat terbu8a pegawai 8anan polis *(% %atu8  Mat Cain (brahi$  8epada &etua Polis =egara' Tan Sri (s$ail 7$ar   berhubung isu insiden ?$ata leba$? %atu8 Seri Anwar (brahi$. Mat Cain adalah *(% yang $enyiasat 8es $ata leba$ itu 12 tahun lalu.Surat terbu8a (( turut $e$per8ata8an 8es yang serupa. E2F  Pada 2 =o+e$ber 2010' Menteri di Jabatan Perdana Menteri %atu8 Seri =aDri ADiD ber9an9i a8an $en9awab di Parli$en. E;FEF suntin-/ 4ambar percutian Pada 11 %ise$ber 2010' Pengerusi Bayasan Sosial Penyayang' Tan Sri obert Phang  $enggesa Gani Patail $en9elas8an hubungan bai8 dengan be8as pengerusi Penerbangan Malaysia 4MAS6 Tan Sri Ta9udin a$li yang terbabit s8andal 8ewangan sehingga MAS 8erugian M# bilion pada 2001. Ta9udin a$li tida8 dida8wa sehingga beberapa la$a.Ga$barga$bar perutian Abdul Gani bersa$a Shahidan Shafie beredar di  internet.Shahidan di8ata8an pro8si Ta9udin .=aib Presiden PAS Salahuddin Ayub 9uga waswas tatala8u peribadinya dan $inta pen9elasan.Portal berita Malaysia Today 8endalian blogger a9a Petra &a$arudin turut $e$perti8ai8an per8ara yang sa$a. suntin-/ 5a6 diso-ok 7o 7up Pada 2 7gos 2011' Gani Patail $enafi8an da8waan a9a Petra &a$arudin bahawa  beliau disogo8 oleh be8as ti$balan pengerusi e8se8utif Ho Hup 5hd' %atu8 inent ye'atas so8onganya dala$ perti8aian le$baga pengarah syari8at Ho Hup.&ononnya dana HoHup diguna8an untu8 $e$bayar 8er9a8er9a pengubahsuaian ru$ah isteri 8edua 8etua  penda8wa raya itu di  =egeri Se$bilan.  E!F P& $enyiar8an foto di blognya in+oisin+ois bertari8h 1; Julai 200"' daripada sebuah syari8at di Petaling Jaya 8epada Ho Hup ber8aitan 8er9a8er9a pe$asangan la$pu atas na$a AG?s 5angalow at Sere$ban 2 I Sri *arosa.Satu in+ois tulisan tangan 9uga  bertari8h 1; Julai 200" 8epada ye untu8 8er9a8er9a pengubahsaian bagi Sri *arosa di Sere$ban 2' bauar daripada Ho Hup bertari8h 12 7gos 200" bagi 8er9a8er9a yang telah di9alan8an bagi ru$ah AG Tan Sri Ghani Patail 5angalow di Sere$ban 2 I Sri *arosa bernilai M1#'000 dan satu e8 M1#'000 yang di8eluar8an 8epada piha8 yang $en9alan8an 8er9a8er9a pengubahsaian.ye $e$punyai pegangan 2# dan ow 2- peratus 8eti8a itu terlibat dala$ perti8aian $enguasai le$baga pengarah Ho Hup.5agai$anapun ye telah diundi 8eluar pada $esyuarat terge$par Ho Hup pada Ma 2011.Pada Mei 2011' SPM telah $e$bersih8anGani daripada tuduhan rasuah ber8aitan dengan urusan $enunai8an ha9i tahun 2010.This is a Malay na$eK the na$e  Patail   is a  patrony$i' not a fa$ily na$e' and the person should be referred to by the gi+en na$e'  Abdul Gani . *an Berbahaia Tan Sri Abdul Gani Patail   Attorney General of !alaysia)ncumbentAssumed office 1 January 2002
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks