Psychology

ANALISIS PRESTASI BELANJAWAN PAUTAN SATELIT: KAJIAN KES ASTRO KHAIRI BIN ABDUL RAHIM

Description
i ANALISIS PRESTASI BELANJAWAN PAUTAN SATELIT: KAJIAN KES ASTRO KHAIRI BIN ABDUL RAHIM DISERTASI YANG DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA KEJURUTERAAN KOMUNIKASI
Categories
Published
of 108
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
i ANALISIS PRESTASI BELANJAWAN PAUTAN SATELIT: KAJIAN KES ASTRO KHAIRI BIN ABDUL RAHIM DISERTASI YANG DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA KEJURUTERAAN KOMUNIKASI DAN KOMPUTER FAKULTI KEJURUTERAAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BANGI 2007 ii PENGAKUAN Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap satunya telah saya jelaskan sumernya. 10 Disemer 2007 KHAIRI BIN ABDUL RAHIM P 34187 iii PENGHARGAAN Syukur Alhamdulillah kepada Allah S.W.T kerana memerikan saya kesihatan yang cukup, masa dan kematangan fikiran untuk menyiapkan kajian ini dalam entuk seegini rupa. Jutaan terima kasih yang rasanya tidak saya mampu untuk alas kemali hingga ke akhir hayat saya kepada penyelia Profesor Dr. Mahamod Ismail atas antuan yang egitu esar, imingan, teguran dan nasihat yang egitu erguna sepanjang kajian ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada semua pensyarah dan kakitangan Fakulti Kejuruteraan, khususnya di Jaatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan sistem di atas sumangan ilmu dan tunjuk ajar yang memina samada secara langsung atau tidak langsung. Banyak data agi penulisan ini telah diperolehi dari Measat Broadcast Network Sdn Bhd. (ASTRO). Penulis ingin mengucapkan riuan terimakasih kepada jurutera-jurutera ASTRO khususnya rakan setugas dari Bahagian Transmision Network kerana sudi memantu dari segi mendapatkan maklumat dan data-data yang diperlukan. Buat isteri tercinta Mashitoh Binti Ad Rahman dan anak tersayang, Muhammad Naufal, terima kasih di atas kesaaran, dorongan dan antuan dari segi mental dan fizikal sepanjang pengajian ini. Kasih sayang kalian menjadi azimat dan semangat dalam mengharungi kehidupan ini. Buat rakan-rakan seperjuangan, terima kasih dan semoga kejayaan akan terus mengiringi perjalanan hidup kita dan semoga kita sentiasa mendapat keerkatannya di dunia dan di akhirat. Amin. Khairi Bin Adul Rahim Disemer 2007 iv ABSTRAK Analisis elanjawan pautan ialah salah satu aspek penting dalam rekaentuk komunikasi satelit untuk memastikan pautan komunikasi satelit erjaya dilaksanakan dan agi menjamin keolehsediaan penghantaran yang mencukupi. Oleh kerana tingginya kos agi segmen ruang angkasa dan juga kelengkapan stesen umi, adalah amat mustahak untuk merekaentuk elanjawan pautan dengan teliti supaya pautan dapat dioptimumkan. Ojektif kajian ini adalah untuk menganalisis dan memandingkan elanjawan pautan satelit erdasarkan data cerapan dan data simulasi agi C N dan E N o. Kajian telah dilakukan di kawasan stesen pautan atas ASTRO di Cyerjaya ke atas antena penerima ersaiz 0.6 m dan 13.2 m untuk mendapatkan data cerapan manakala simulasi diangunkan menggunakan perisian Matla erdasarkan persamaan rekaentuk elanjawan pautan yang lazim. Keputusan menunjukkan ahawa nilai cerapan dan simulasi C N dan E N o agi kedua-dua antena ereza seanyak + 3dB. Oleh itu, jidar pautan adalah mencukupi ketika pelemahan isyarat yang kecil. Seterusnya, jidar-jidar pautan agi C N dan E N o untuk antena 13.2 m masing-masing meningkat seanyak 9.12 db dan 2.3 db eranding dengan antena 0.6 m. Jumlah keseluruhan keolehsediaan penghantaran juga diperiksa dan ASTRO didapati mematuhi piawaian keolehsediaan penghantaran ernilai 99.7% yang dijanjikan kepada pelanggan mereka. v SATELLITE LINK BUDGET ANALYSIS: CASE STUDY OF ASTRO ABSTRACT The link udget analysis is one of the important aspect in designing satellite communication system to ensure that the satellite link can e succesfully implemented and to guarantee sufficient transmission availaility. Due to a high cost involved for space segments and earth station s equipments, it is important to design the link udget carefully to optimize the link. The ojectives of this research are to analyze and compare satellite link udget ased on the oserved and simulated data of C N and E N o. A study was conducted in ASTRO s uplink station in Cyerjaya on 0.6 m and 13.2 m receiving antenna to get the oservation data while simulation was done using Matla software ased on a typical satellite link udget equation. Results showed that the measured and simulated values of C N and E N o differed y + 3 db. Hence, the link margin were found to e sufficient during low signal attenuation. Furthermore, the C N s and E N o s link margin for 13.2 m antenna increased y 9.12 db and 2.3 db respectively as compared to 0.6 m antenna. The total transmission availaility was also checked and ASTRO conforms to the 99.7% transmission availaility standard as promised to their customer. vi KANDUNGAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN Halaman ii iii iv v vi x xi xii BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN PERMASALAHAN KAJIAN OBJEKTIF KAJIAN METODOLOGI KAJIAN RINGKASAN DISERTASI 4 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN 2.1 PENGENALAN KEPENTINGAN BELANJAWAN PAUTAN SATELIT PARAMETER BELANJAWAN PAUTAN Pemancar Ketumpatan Fluks EIRP Penerima Suhu Hingar C N Ratio Kehilangan Yang Berkaitan Kehilangan Ruang Beas Hujan Ketidakjajaran Antena Penyerapan Gas 20 vii Pengukuran Kualiti Isyarat E N o - Pengukuran Isyarat Digital C N dan C N o Pengukuran Isyarat Analog BELANJAWAN PAUTAN ASTRO Sistem Penerima ASTRO Antena Low noise amplifier (LNA) Low noise lock downconverter (LNB) Pemancar penerima optik Penguat L Band Sistem Pemancar ASTRO Modulator Pemancar penerima optik Penguat atas Penguat Berkuasa Tinggi (HPA) KEBOLEHSEDIAAN PENGHANTARAN 29 BAB III METODOLOGI KAJIAN 3.1 PENGENALAN LAWATAN TAPAK STESEN PEMANCAR DAN PENERIMA PENCERAPAN DATA DI STESEN ASTRO JENIS-JENIS DATA YANG DICERAP Data cerapan agi antena ersaiz 13.2 m Carrier to Noise ( C N ) Pengukuran E N o Frekuensi Ku Band dan L Band yang digunakan Pengukuran kadar ralat it (BER) untuk isyarat QPSK Pengukuran kadar it Frekuensi LNB yang ditetapkan Parameter ASTRO melalu pengekod pelanggan Data cerapan agi antena ersaiz 0.6 m Pengukuran E N o Frekuensi Ku Band yang digunakan Pengukuran keolehsediaan penghantaran untuk setahun 44 viii 3.5 PEMBANGUNAN PERISIAN BELANJAWAN PAUTAN Carta aliran pemangunan perisian Parameter agi simulasi elanjawan pautan dan contoh paparan 46 BAB IV KEPUTUSAN DAN ANALISIS 4.1 PENGENALAN KEPUTUSAN KAJIAN BAGI ANTENA BERSAIZ 13.2 M DAN ANTENA BERSAIZ 0.6 METER PENGUKURAN KEBOLEHSEDIAAN PENGHANTARAN 50 BAB V KESIMPULAN 5.1 KESIMPULAN CADANGAN 54 RUJUKAN 55 LAMPIRAN A Surat Keenaran Rasmi Pengamilan Data MBNS 57 B Senarai perkhidmatan agi transponder M1, 5KV, M3, M4, M2, M6 DAN 6KV 59 C Spesifikasi Antena Vertex Bersaiz 13 Meter 61 D Spesifikasi LNA Vertex Ku Band 64 E Spesifikasi LNB Vertex Ku Band 68 F Spesifikasi Modul Fier Optik Foxcomm 71 G Contoh Spesifikasi Penguat L Band 75 H Spesifikasi Bagi Ku Band Upconverter 76 I Spesifikasi Penguat Berkuasa Tinggi (HPA) Ku Band 81 J Sistem Penerima ASTRO 84 K Sistem Pemancar ASTRO 85 L Spesifikasi 4-way passive splitter 86 M Spesifikasi 16-way passive splitter 87 N Belanjawan Pautan Yang Diangunkan Menggunakan Perisian MATLAB 88 ix O Spesifikasi Penganalisa Spektrum HP 8650 Siri E 92 P Kehilangan Masukan Bagi Antena 13.2 m 93 Q Kehilangan Diseakan Oleh Peralatan Fier FOXCOMM 94 R Data Keolehsediaan Penghantaran ASTRO 95 x SENARAI JADUAL No. Jadual Halaman 2.1 Persamaan antara angka hingar dan suhu hingar Parameter yang digunakan untuk tujuan simulasi Perandingan data C N dan E N o agi antena penerima ersaiz 13.2 m Nilai jidar pautan agi antena penerima ersaiz 13.2 m Perandingan data agi antena penerima ersaiz 0.6 m Nilai jidar pautan agi antena penerima ersaiz 0.6 m 50 xi No. Rajah SENARAI RAJAH Halaman 2.1 Lokasi angunan MBNS yang terletak di Measat Satellite 7 Station, Cyerjaya 2.2 Gamar lokasi kajian MBNS diamil secara dekat Spesifikasi satelit Measat Sistem komunikasi satelit lazim Blok diagram untuk sistem penerima ASTRO Blok diagram untuk sistem pemancar ASTRO Belanjawan pautan ASTRO agi penerima ersaiz 13.2 m Belanjawan pautan ASTRO agi penerima ersaiz 0.6 m Carta aliran menunjukkan proses perlaksanaan kajian Contoh organisasi agi 0.6 m antena untuk pengukuran HPA 7 yang menggunakan frekuensi GHz untuk pemancaran HPA 7 yang erkuasa 38 W untuk penghantaran pautan atas C N untuk transponder M Bacaan E N o yang direkodkan menggunakan pengekod TT Frekuensi yang digunakan diperoleh menggunakan pengekod Scientific Atlanta Bacaan BER yang direkodkan Bacan kadar it yang direkodkan menggunakan pengekod TT Frekuensi LNB yang ditetapkan pada 9.75GHz Parameter teknikal ASTRO C N untuk transponder M Bacaan E N o yang direkodkan Frekuensi Ku Band yang digunakan Carta aliran untuk perisian elanjawan pautan yang diangunkan Contoh paparan keputusan perisian elanjawan pautan 46 xii 3.17 Contoh paparan keputusan perisian elanjawan pautan yang diangunkan Tauran keolehsediaan penghantaran pautan atas selama setahun 51 xiii SENARAI SINGKATAN ASTRO BER All Asian Television and Radio Company Bit Error Bit C N Carrier to Noise ratio db DTH DVB Deciel Direct To Home Digital Video Broadcasting E N o Energy per it over Noise Density EIRP FEC FSL FSS GaAsFET HPA IF LNA LNB Matla MBNS MPEG MSS NASA NF QPSK ULPC Effective Isotropic Radiated Power Forward error correction Free space loss Fixed satellite services Gallium arsenide field effect transistor High power amplifier Intermediate frequency Low noise amplifier Low noise lock downconverter Matrix Laoratory Measat Broadcast Network Sendirian Berhad Moving Picture Expert Group Measat Satellite System National Aeronautics and Space Administration Noise figure Quadrature Phase Shift Keying Uplink power controller 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN Dilesenkan oleh kerajaan di awah Akta Penyiaran Malaysia 1998 untuk menyediakan perkhidmatan penyiaran, MEASAT Broadcast Network Sendirian Berhad (MBNS) telah diserahkan hak secara ekslusif untuk menyediakan perkhidmatan penyiaran satelit terus ke rumah (Direct To Home - DTH) di Malaysia di awah jenama All Asia Television and Radio Company (ASTRO). Pada masa sekarang ASTRO menawarkan leih dari 91 program TV dan leih 16 program radio untuk semua pelanggan (Lampiran B). Antara pelan masa depan yang di ura-urakan ialah meliputi eerapa aplikasi interaktif seperti impulse pay per view iaitu perkhidmatan pilihan yang meliatkan pemelian menggunakan alat kawalan jauh, pelajaran jarak jauh, memeli elah dari rumah, teleperankan dan muat turun perisian. Seperti namanya, MBNS telah menggunakan perkhidmatan satelit Measat 1 untuk menyiarkan semua programnya kepada pelanggan (menggunakan komunikasi satelit) sejak dari tahun 1996 lagi. Baru-aru ini di pertengahan Januari 2007 (Satellite 2007), MBNS telah eralih arah menggunakan satelit aru Measat 3 yang aru dilancarkan pertengahan Disemer 2006 (The Star 2006) oleh penyedia perkhidmatan satelit Malaysia iaitu Measat Satellite System (MSS) yang erpusat di Cyerjaya. MBNS menggunakan sepenuhnya teknologi Moving Picture Expert Group-2 (MPEG- 2) untuk sistem kompresnya yang mematuhi spesifikasi yang diarahkan oleh Europe s Digital Video Broadcasting Group (DVB). Piawai DVB (European 2007), yang mana pertama kali di cadangkan untuk memantau sistem television digital di Eropah telah 2 pun digunapakai oleh anyak penyedia perkhidmatan di seluruh dunia termasuklah MBNS. 1.2 PERMASALAHAN KAJIAN Dengan leih daripada 2 juta pengguna merangkumi negara Malaysia dan juga Brunei, keolehsediaan penghantaran adalah sangat penting. Secara langsungnya, keolehsediaan yang tinggi mencerminkan krediiliti ASTRO seagai satu-satunya penyedia perkhidmatan televisyen satelit erayar sekaligus menjamin isnes yang erterusan manakala secara tidak langsungnya sudah tentu ia akan menggemirakan pengguna. Bagaimanapun, dalam setiap rekaan pautan, 100% keolehsediaan adalah satu ukuran yang mustahil untuk diperolehi. Bagi ASTRO, ia menjanjikan 99.7% keolehsediaan kepada pelanggan-pelanggannya sepanjang tahun penyiarannya (Wikipedia 2007). Keolehsediaan ini termasuklah kesan hujan ke atas penyiaran satelit dan masalah teknikal yang erlaku di ASTRO. Walaupun demikian, keluhan pelanggan-pelanggan terhadap kekurangan keolehsediaan yang dierikan memawa kepada salah satu ojektif pada kajian ini untuk menentukan sama ada keolehsediaan yang dierikan mencukupi atau tidak. Oleh yang demikian, analisis elanjawan pautan adalah salah satu ahagian yang penting dalam komunikasi satelit untuk memastikan pautan komunikasi satelit erjaya dilaksanakan dan agi menjamin keolehsediaan penghantaran yang mencukupi. Oleh kerana tingginya kos agi segmen ruang angkasa dan juga kelengkapan atau peralatan stesen umi, adalah amat mustahak untuk merekaentuk pautan komunikasi satelit melalui elanjawan pautan dengan erhati-hati dan teliti supaya pautan tadi dapat dioptimumkan di samping dapat melindungi apa sahaja sumer yang terliat dalam inaan pautan komunikasi satelit ini. 3 1.3 OBJEKTIF KAJIAN Ojektif yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah: i. Memahami konsep asas elanjawan pautan dan kepentingannya dalam merekaentuk rangkaian satelit. ii. Mencerap data C N dan E N o di kawasan kajian. iii. iv. Memangunkan perisian elanjawan pautan erasaskan pengaturcaraan MATLAB. Menilai pautan erdasarkan data cerapan dan data simulasi untuk C N, E N o dan keolehsediaan penyiaran. 1.4 METODOLOGI KAJIAN Kajian ini dilakukan di kawasan tapak pemancar ASTRO di Cyerjaya. Kawasan kirakira 1 ekar ini meliputi tapak stesen pemancar dan penerima ASTRO dan juga MSS. Terdapat dua antena erukuran 13.2 m yang digunakan untuk memancar dan menerima isyarat daripada satelit Measat 3 di samping 0.6 m antena untuk mengawas isyarat agi pihak pelanggan ASTRO. Bagi mendapatkan data-data yang diperlukan, keenaran rasmi daripada pihak pengurusan ASTRO ahagian Transmission Network perlu diperoleh terleih dahulu. Untuk itu surat permohonan untuk menggunakan peralatan syarikat agi mendapatkan data-data yang erkaitan telah dikemukan menerusi surat ertarikh 22 Disemer 2006 kepada Mr Prakash Maniam selaku Pengurus di Transmission Network Department, ASTRO (Lampiran A). Data-data terseut kemudiannya dianalis menggunakan perisian elanjawan pautan menggunakan pengaturcaraan MATLAB yang telah diangunkan agi mendapatkan gamaran yang menyeluruh dan sistematik. Kemudian, perandingan dijalankan ke atas data cerapan dan data simulasi dan satu kesimpulan diuat tentang perandingan data-data terseut. 4 1.5 RINGKASAN DISERTASI Secara amnya, disertasi ini terahagi kepada lima a. Ba 1 memeri maklumat dan gamaran awal tentang kajian yang dijalankan. Ini termasuk pengenalan, ojektif kajian, kaedah perlaksanaan dan ringkasan kandungan disertasi. Ba II pula memeri fokus kepada perkara perkara asas penting dalam kejuruteraan komunikasi. Huraian serta konsep pautan elanjawan, EIRP, pemancar, penerima dan model matematik diterangkan secara jelas di dalam a ini. Di dalam Ba III, kaedah dan metodologi kajian diterangkan secara terperinci serta mengikut langkah yang dijalankan. Antara yang disentuh di dalam a ini ialah proses pencerapan data, proses interpretasi data dan proses analis data secara matematik dan secara perisian. Seagai a yang penting, Ba IV memeri maklumat tentang keputusan yang diperoleh hasil daripada analis data yang dijalankan. Bagi mendapatkan gamaran yang leih jelas, acaan seenar data-data diamil menggunakan gamar dan keputusan perisian pautan elanjawan menggunakan pengaturcaraan MATLAB di gunakan. Ba terakhir iaitu Ba V pula menerangkan tentang rumusan dan kesimpulan terhadap keputusan yang diperolehi. Juga diterangkan halangan atau masalah yang dihadapi semasa menjalankan kajian dan cadangan penamahaikannya. 5 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN 2.1 PENGENALAN Komunikasi satelit telah digunakan secara meluas di seluruh dunia untuk menyiarkan siaran televisyen dan kini ia telah menjadi seakan-akan satu udaya untuk menggunakan satelit seagai cara untuk penyiaran. Ini diseakan oleh luasnya kawasan liputan atau footprint yang oleh dierikan oleh satelit kepada penyiar perkhidmatan televisyen yang mana hasilnya meraka oleh menyiarkan siaran televisyen secara terus kepada erjuta-juta pelanggan pada satu-satu masa. Satelit yang digunakan ialah dipanggil geostationary satellite - GEO satelit yang terletak pada geostationary orit (satelit yang terletak di dalam orit ini kelihatan statik jika dipandang daripada Bumi). GEO satelit digunakan agi memudahkan pelanggan untuk tidak perlu sentiasa mengesan satelit. Satelit akan kelihatan statik dan pengesanan satelit tidak diperlukan. Pada asasnya, komunikasi satelit ialah seperti pengulang (repeater) yang terletak di ruang angkasa. Stesen umi akan memancarkan isyarat frekuensi radio ke satelit dan kemudiannya satelit akan memancarkan kemali isyarat tadi ke kawasan liputan penerima. Rangkaian satelit asasnya terdiri daripada stesen umi, satelit dan juga medium untukpenghantaran. Apaila merekaentuk dan menilai suatu rangkaian satelit, tiga faktor yang paling penting (Morgan & Gordon 1989) ialah erapa anyak kuasa pemancar yang ada, erapa anyak learjalur yang ada dan apakah ketahanan yang diperlukan (seperti yang dierikan oleh kadar ralat it; Bit Error Rate, dan E/No). 6 ASTRO telah menggunakan satelit Measat 3 sejak dari awal tahun Penggunaan Measat 3 telah memuka lemaran aru kepada ASTRO kerana kapasiti Measat 3 yang leih esar daripada Measat 1 dari segi kapasiti transpondernya, memungkinkan ASTRO untuk menawarkan leih anyak siaran TV eranding pada masa lalu. Measat 3 satelit terletak di longitud 91.5 o Timur dari Kuala Lumpur manakala lokasi pusat penyiaran MNBS ialah di longitud o Timur dan latitud 2.56 o Utara (Measat Support Tools 2007). Pada masa sekarang ini, seanyak 7 transponder digunakan oleh MBNS untuk perkhidmatan penyiaran satelit terus ke rumah iaitu transponder M1, M2, M3, M4, M6, 5 KV dan 6 KV. Ketujuh - tujuh transponder yang disewakan oleh MSS ini erkapasiti 36 MHz learjalur setiap satu dengan eroperasi menggunakan frekuensi Ku Band yang telah ditetapkan oleh MSS. Frekuensi operasinya ialah dari lingkungan 14 GHz untuk memancarkan isyarat dan dari lingkungan 10 GHz untuk menerima isyarat. Rajah 2.1 menunjukkan lokasi MBNS di Cyerjaya yang terletak dalam angunan yang sama dengan MSS. Gamar di amil menggunakan perisian percuma Google Earth. Rajah 2.2 pula menunjukkan pandangan dekat angunan pusat penyiaran MBNS di Cyerjaya manakala Rajah 2.3 memaparkan spesifikasi satelit Measat 3. Berdasarkan Rajah 2.3, kawasan lokasi kajian yang terletak di Cyerjaya (di tengah-tengah Malaysia) erkemampuan untuk menerima sehingga 57 dbw maksimum jumlah kuasa daripada satelit Measat 3. 7 Rajah 2.1 Skala 1 cm : 20 m Lokasi angunan MBNS yang terletak di Measat Satellite Station, Cyerjaya Sumer: Google Earth 2007 Rajah 2.2 Gamar lokasi kajian MBNS diamil secara dekat 8 Rajah 2.3 Spesifikasi satelit Measat 3 Sumer: Measat Satellite Fleet 2007 9 2.2 KEPENTINGAN BELANJAWAN PAUTAN SATELIT Analisis elanjawan pautan ialah salah satu ahagian yang penting (Telli & As 2006) dalam komunikasi satelit untuk memastikan pautan komunikasi satelit erjaya dilaksanakan. Kepentingannya amat jelas. Oleh kerana tingginya kos agi segmen ruang angkasa (space segment) dan kelengkapan atau peralatan stesen umi, selain daripada nilai kuasa penghantaran dari satelit yang terhad (Pritchard & Radin 1984), ialah amat mustahak untuk merekaentuk pautan komunikasi satelit melalui elanjawan pautan dengan teliti supaya pautan tadi dapat dioptimumkan disamping dapat melindungi apa sahaja sumer yang terliat dalam inaan pautan komunikasi satelit ini. Tiga parameter yang menentukan ketahanan sistem dalam rekaentuk elanjawan pautan ASTRO ialah parameter E N, C N dan juga nilai o keolehsediaan pautan. Bagi ASTRO (Prakash 2007), nilai E N, C N yang o dirancang ialah 6.4 db, 7.68 db manakala nilai keolehsediaan pautan atas ialah 99.97% (piawai dalaman) dan 99.7% (piawai yang dijanjikan kepada pelanggan). Dua nilai yang pertama ialah piawai agi DVB-S (Digital Video Broadcasting Satellite) manakala nilai ketiga ialah nilai yang disasarkan oleh pihak ASTRO. DVB- S merupakan salah satu daripada eerapa standard yang terdap
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks