School Work

AS CANTORAS DO RÁDIO Uma análise sobre o papel do rádio como produtor da indústria cultural na carreira artística das Rainhas do Rádio

Description
7 1 INTRODUÇÃO O tema da monografia começou a se delinear para mim ao longo da graduação, mas só se definiu mesmo no penúltimo ano. O rádio sempre foi minha área de maior interesse dentro do Jornalismo e, desde o início, eu já havia decidido que ele seria abordado na minha pesquisa. Assim como o veículo, a música sempre representou parte da minha vida, com a qual estou envolvida de diversas formas: escutando, acompanhando a produção musical e os shows de amigos e até me aventurando no microfo
Categories
Published
of 45
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  > 8 KCZYOJVÎÇO  O zfbh jh boconyhmkh gobfîov h wf jflkcfhy phyh bkb ho locno jh nyhjvhîço, bhw w÷ wfjfmkckv bfwbo co pfcñlzkbo hco# O yèjko wfbpyf mok bkcdh èyfh jf bhkoy kczfyfwwf jfczyo joAoychlkwbo f, jfwjf o kcâgko, fv aè dh}kh jfgkjkjo xvf flf wfykh hioyjhjo ch bkcdh pfwxvkwh# Hwwkb gobo o }fâgvlo, h bñwkgh wfbpyf yfpyfwfczov phyzf jh bkcdh }kjh, gob h xvhl fwzovfc}ol}kjh jf jk}fywhw moybhw1 fwgvzhcjo, hgobphcdhcjo h pyojvîço bvwkghl f ow wdo~w jfhbknow f hzë bf h}fczvyhcjo co bkgyomocf# Zhl}fq jhâ zfcdh }kcjo h kjfczkmkghîço gob hwghczoyhw jo yèjko1 h mknvyh mfbkckch co bkgyomocf, ow bkzow, hw gvykowkjhjfw fzg# O oiafzo jfwzf zyhihldo wço hw ghczoyhw f Yhkcdhw jo Yèjko , xvf zk}fyhb wvhw ghyyfkyhw fpyoafîço wogkhl kbpvlwkochjhw jvyhczf hw jëghjhw jf 8;70 h 8;60, hpyotkbhjhbfczf, hczfw johj}fczo jh zflf}kwço# Gobo wvh hlgvcdh bfwbo aè kcmoybh, fyhb ghczoyhw jo yèjko f jflf wfzoychyhb hw Yhkcdhw # Hwwkb, h hcèlkwf yfhlkqhjh pyfzfcjf gobpyo}hy o phpfl jo yèjko, }fâgvlo jf bhkoy ftpyfwwçocfwwh ëpogh, gobo pyojvzoy jh ghyyfkyh hyzâwzkgh jhw Yhkcdhw # Fb xvf bfjkjh flf wf zoycov oyfwpocwè}fl pflh hwgfcwço pyomkwwkochl jhw ghczoyhw, goczykivkcjo jkyfzhbfczf phyh o wvgfwwojf ghjh vbh jflhw5 jf xvf moybh flf yfpyfwfczov f wf gobpoyzov gobo wfcjo h pykbfkyh bâjkhjh kcjñwzykh gvlzvyhl iyhwklfkyh f gobo hw Yhkcdhw wf zoychyhb pyojvzow# Phyh h yfhlkqhîço jh boconyhmkh, moyhb pfwxvkwhjow o jfwfc}ol}kbfczo jo }fâgvlo chwjëghjhw jf 8;70 h 8;60, hw zyhafz÷ykhw pyomkwwkochkw f pfwwohkw jhw ghczoyhw, hlëb jf Zfoykhwjh Gobvckghîço xvf ftplkghwwfb o gobpoyzhbfczo jo pñilkgo f jhw bâjkhw jkhczf jh gykhîçojfwzfw bkzow# O zyhihldo mok jk}kjkjo fb zyáw ghpâzvlow# O pykbfkyo zyhq gocgfkzow zf÷ykgow woiyfgobvckghîço f gvlzvyh jf bhwwh, kcjñwzykh gvlzvyhl, wkzvhcjo o yèjko cfwzf goczftzo# H wfnvky,vb yflhzo dkwz÷ykgo polâzkgo jo jfwfc}ol}kbfczo jo }fâgvlo hzë o wvynkbfczo jhw ghczoyhw, jowgocgvywow f jo mfcúbfco gykhjo h phyzky jhâ, gob jfwzhxvf fwpfgkhl phyh h Yèjko Chgkochl # Co wfnvcjo ghpâzvlo, mok mfkzh h goczftzvhlkqhîço dkwz÷ykgh jo gocgvywo Yhkcdh jo Yèjko f vbyflhzo ikonyèmkgo jh }kjh jhw ghczoyhw xvf nhcdhyhb o gocgvywo, cvbh zyhafz÷ykh gyocol÷nkgh  4hzë h hzvhlkjhjf# H }kjh pfwwohl f h ghyyfkyh hyzâwzkgh jhw jfq flfkzhw wço jfwgykzhw, hwwkb goboh phyzkgkphîço f o phpfl jf wfvw mç glvifw, ifb gobo o yflhzo jf gvykowkjhjfw xvf hwfc}ol}fyhb# Hlëb jh pfwxvkwh woiyf hw ghczoyhw, mok mfkzo pfxvfco dkwz÷ykgo woiyf hwpykbfkyhw bvldfyfw xvf zk}fyhb phpfl jf jfwzhxvf co gfcèyko yhjkomúckgo, hw logvzoyhw# Poy mkb, o zfygfkyo ghpâzvlo jfbocwzyh o phpfl jo yèjko co gyfwgkbfczo pyomkwwkochl jhwghczoyhw, wfv flo gob hw ovzyhw bâjkhw xvf kbpvlwkochyhb wvhw ghyyfkyhw, mvcgkochcjo gobo owvwzfczègvlo bfyghjol÷nkgo xvf pfybkzkv h gykhîço f h bhcvzfcîço jo bkzo jhw Yhkcdhw #Hkcjh wço jfwzhghjow ow p÷low xvf bhczk}fyhb o mfcúbfco f xvf hlkbfczhyhb h kcgkpkfczfkcjñwzykh gvlzvyhl iyhwklfkyh# Mok mfkzh zhbiëb vbh ñlzkbh hzvhlkqhîço woiyf h ikonyhmkh jf wvhwghczoyhw, yhkcdhw ov cço# Fwpfyo xvf fwzf zyhihldo zfcdh yflf}écgkh phyh zojhw hw èyfhw jh Gobvckghîço Wogkhl, bhkwfwpfgkmkghbfczf co ébikzo yhjkomúckgo, vbh }fq xvf mhq vb yfwnhzf dkwz÷ykgo f vbh hcèlkwfjo mfcúbfco Yhkcdhw jo Yèjko # Jh bfwbh moybh, wvh kbpoyzécgkh pojfyè wf fwzfcjfy cço w÷how pyomkwwkochkw xvf zyhzhb jhw Zfoykhw jf Gobvckghîço, bhw zhbiëb how dkwzoykhjoyfw,ik÷nyhmow f pfwxvkwhjoyfw fb nfyhl, hphktochjow gobo fv poy bñwkgh f yèjko#                      ; 9 O YÈJKO ‗ ]FÂGVLO JF BHWWH F JF FBOÎÇO 9#8 O Yèjko ch gobvckghîço jf bhwwh  Jf hgoyjo gob h gocgfpîço jf Hiyhdhb Bolfw 8 $BOLFW, 8;=> hpvj  BOYKC, 8;>9, p# 78 79+, Fjnhy Boykc $8;>9+ hmkybh xvf h gvlzvyh ë vb fwzoxvf jf flfbfczow $wfbhczfbhw,boymfbhw+ }fkgvlhjow poy ghchkw $kbpyfcwh f yèjko+ f jkwpowzow wfnvcjo yhbow $fwgykzh+#Fwwfw flfbfczow zobhb moybh f wknckmkghîço h phyzky jf vb bfko, zoychb wf pyojvzowgvlzvyhkw hzyh}ëw jow }fâgvlow jf gobvckghîço jf bhwwh f hzkcnfb o gocwvbkjoy# Hwwkb wfykhjfzfybkchjh h gvlzvyh jf bhwwh, jf ocjf ow gykhjoyfw }ço yfhnky ov kc}fczhy# Phyh wf yfmfyky à jfmkckîço jow bfkow jf gobvckghîço jf bhwwh bojfycow, Boykc $8;>9+vzklkqh BgLvdhc, xvf ow glhwwkmkgh poy wfv ghyèzfy nloihl1 doz  $yèjko, gkcfbh, mozonyhmkh+ f gool $zflfmocf, zflf}kwço, ghyzoocw +# Ow bfkow “xvfczfw‒ wço ow gdfkow jf kcmoybhîço f xvfftknfb povgh phyzkgkphîço jo pñilkgo, ow “mykow‒ wço fthzhbfczf o opowzo# Fczyfzhczo, owfmfkzow jf vb bfko “xvfczf‒ pojfb wf zoychy “mykow‒, wf o yfgfpzoy hwwkb o moy# Hwxvhlkmkghîöfw jf “xvfczf‒ f “myko‒ wço myvzo jf vb avlnhbfczo nloihl f cço wobfczf jhfwwácgkh jo bfko jf gobvckghîço# Fwzh glhwwkmkghîço }kwh kczfnyhy o mfcúbfco jow bfkow jfgobvckghîço jf bhwwh ho dobfb, zfcjo poy ihwf vb aono jf opowkîöfw $kbpyfwwo gkygvkzoflëzykgo, “xvfczf myko‒+# Phyh Vbifyzo Fgo $9000+, o yèjko f h zflf}kwço gocwzkzvfb cço w÷ vb bfko zëgckgo hpzo àzyhcwbkwwço jf wocw $ov kbhnfcw+ h locnh jkwzécgkh, bhw zhbiëb vb bfko hyzâwzkgo xvfpyobo}f h moybhîço jf vbh lkcnvhnfb f jf co}hw powwkiklkjhjfw fwzëzkghw# H xvfwzço jhzyhcwbkwwço bvwkghl hzyh}ëw jfwzfw ghchkw pojf wfy fthbkchjh h phyzky jf jokw hwpfgzow1 gobokcwzyvbfczo jf moybhîço bvwkghl f gobo mhzo fwzëzkgo# O yèjko mok o pykbfkyo bfko jf jkmvwço, chwgkjo fb 8;8= gob Jh}kj Whycomm, ch Kcnlhzfyyh#Bhw mok wobfczf fb 8;98 xvf gobfîhyhb fmfzk}hbfczf hw zyhcwbkwwöfw yhjkomúckghw $coIyhwkl, wobfczf h phyzky jf 8;97+ f o yèjko mok wf zoychcjo vb bhww bfjkvb # Ow pykbfkyowov}kczfw cço wf kczfyfwwh}hb pflo hwpfgzo fwzëzkgo, xvfykhb hpfchw ov}ky bñwkgh fb ghwh# H  8   BOLFW, Hiyhdhb# Wogkoj{chbkxvf jf lh gvlzvyf # Phykw, Dhkh1 Bovzoc, 8;=>#      80mvcîço bvwkghl mok h pykbfkyh jfwfbpfcdhjh pflo yèjko, gob vb hlghcgf w÷ h}hlkhjo hcowjfpokw# $FGO, 9000+# O yfpfyz÷yko bvwkghl, xvf w÷ pojkh wfy hgfwwhjo fb jfzfybkchjhw oghwköfw, mkgov jkwpocâ}fl hbkldöfw jf ov}kczfw hzyh}ëw jo yèjko# Kwzo, wfnvcjo Fgo $9000+, pyobo}fv h ftphcwço jhgvlzvyh bvwkghl chw glhwwfw bëjkhw f popvlhyfw, o gocdfgkbfczo jo yfpfyz÷yko f h pyojvîço jfbñwkghw oyknkchkw f bhckmfwzhîöfw gvlzvyhkw# Poy ovzyo lhjo, o yèjko, zhbiëb havjhjo pflojkwgo, hghiov poy jkwpockiklkqhy fcoybf }hykfjhjf f xvhczkjhjf jf bñwkgh aè “gocmfggkochjh‒f pyoczh phyh gocwvbo kbfjkhzo# Wf, co kcâgko, o mç jf bñwkgh fwpfyh}h poy wfv pyonyhbhpyfhcvcgkhjo, doaf flf pojf hzë oizfy vb pyonyhbh goczâcvo jf bñwkgh# Cvb ovzyo hwpfgzo, Fgo $9000+ lf}hczh h wfnvkczf xvfwzço1 “Zfyè o yèjko, gobo kcwzyvbfczojf kcmoybhîço bvwkghl, zkjo fmfkzow powkzk}ow ov cfnhzk}ow?‒ $FGO, 9000, p# 784+# H pfynvczhkczfnyh vbh hcèlkwf bhkw hpyomvcjhjh jf mhzoyfw gvlzvyhkw, wogkol÷nkgow, fgocúbkgow1 fwwhwkzvhîço fwzè jf hgoyjo gob hw gocjkîöfw fgocúbkghw ghyhgzfyâwzkghw jow oynhckwbowyhjkomúckgow, yfmëcw jf kczfyfwwfw gobfygkhkw ov gocgfwwöfw bocopolâwzkghw ihwfhjhw fbjfbhnonkh# Jo poczo jf }kwzh jh lkcnvhnfb, pfygfif wf xvf o hphyhzo zfgcol÷nkgo vzklkqhjo kcmlvfcgkh fbojkmkgh ow mhzow hyzâwzkgow xvf vzklkqhb o }fâgvlo gobvckghzk}o# “H bhzëykh yhjkomúckgh,zobhjh gobo }fâgvlo, gykh, hwwkb, mfcúbfcow jf bojkmkghîço jf ovzyhw lkcnvhnfcw hyzâwzkghw5zobhjh gobo bfjkvb moybhzk}o, pfybkzf o chwgkbfczo jf vbh co}h lkcnvhnfb#‒ $FGO,9000, p# 798+# Wfnvcjo Dvpmfy $900;+, h kcjñwzykh gvlzvyhl fwzè lknhjh how bfkow jf gobvckghîço jf bhwwh$cfwzf ghwo, o yèjko+ f à gvlzvyh jf bhwwh# “Ow zyáw wvynfb fb mvcîço jo pyogfwwo jfkcjvwzykhlkqhîço, gvao bobfczo dkwz÷ykgo pojf wfy loghlkqhjo ch fyh jh flfzykgkjhjf ‗ mkb jowëgvlo TKT ‗ f ch fyh flfzyúckgh ‗ zfygfkyh jëghjh jo wëgvlo TT#‒ Hwwkb, h kcjñwzykh gvlzvyhlf wfv pyojvzo, h gvlzvyh jf bhwwh, wço gocwfxvácgkhw jkyfzhw jh kcjvwzykhlkqhîço# Dvpmfy $900;+ vzklkqh o gocgfkzo gvlzvyh jf bhwwh jf Fjnhy Boykc phyh gdfnhy ho pykcgâpko jhkcjñwzykh gvlzvyhl1 flh pyojvq, wfnvcjo coybhw bhgkîhw jf mhiykghîço kcjvwzykhl, vbhbfyghjoykh wkbi÷lkgh, gocwvbkjh hzyh}ëw jo fwpâykzo f jfwzkchjh h vbh bhwwh wogkhl, xvf ëpyophnhjh pflhw zëgckghw jf jkmvwço bhgkîh# Phyzkcjo hkcjh jf lkcdhw nfyhkw jo pfcwhbfczo jf
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks