Documents

Didactica-Artei-Vizuale-Pentru-Studenti.pdf

Description
« Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior » POSDRU/87/1.3/S/6379 Didactica artelor vizual-plastice Suport de curs Asist.univ.drd. Ana-Maria Aprotosoaie-Iftimi Universitatea de Arte “George Enescu”, I
Categories
Published
of 178
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
   1 « Calitate, i novare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din înv ăţămâ ntul superior » POSDRU/87/1.3/S/6379 Didactica artelor vizual-plastice Suport de curs Asist.univ.drd. Ana-Maria Aprotosoaie-Iftimi Universitatea de Arte “George Enescu”, Iaşi     2 Cuprins Partea I I.   Morfologia limbajului vizual  I.1. Punctul  I.1.1. Modalităţi de obţinere a diverselor expresivităţi folosind punctul - la orele de educaţie  plastică    I.1.2. Aplicaţii practice pentru elevi    I.2. Linia  I.2.1. Modalităţi de obţinere a diverselor expresivităţi ale liniei - la orele de educaţie vizual  -  plastică    I.2.2. Aplicaţii practice pentru elevi    I.3. Forma  I.3.1. Forme primare şi universul mitologic   I.3.2. Forma în artele plastice  I.3.3. Moda lităţi de obţinere a formelor plastice (pete de culoare) în activităţile şcolare    I.3.4. Tehnici de lucru utilizate preponderent la orele de educaţie vizual  -  plastică   I.4. Pata de culoare    I.4.1. Aplicatii practice pentru elevi  I.5. Culoarea  I.5.1. Culorile lumină  I.5.1.1. Descompunerea spectrală    I.5.1.2. Percepția culorii luminii   I.5.1.3. Sinteza culorilor  I.5.2. Culorile pigment  I.5.2.1. Gurpele de culori  I.5.2.2.Nonculorile  I.5.2.3. Game cromatice  I.5.2.4. Amestecul fizic al culorilor şi nonculorilor    I.5.2.5. Sugestii practice pentru elevi  I.5.2.6. Contrastele cromatice  I.5.2.7. Sugestii practice pentru elevi  I.5.2.8. Ritmul şi efectul spaţial al culorilor      3  I.5.2.9. Aplicatii practice pentru elevi  I.5.2.10. Armonia cromatică  I.5.2.11. Simbolistica general  ă asociată culorilor II. Lumina şi umbra   III. Conceptul de spaţiu în artele vizuale. III. 1. Spaţiul în arta vizuală   III.2. Reţele şi structuri geometrice   III.3. Sisteme de reprezentare a spaţiului în arta vizuală   III.4. Construcţia spaţiului plastic   IV. Aspecte ale stilului V. Compoziţia   V.1.Tipuri şi forme compoziţionale   V.2. Compoziţia clasică tradiţională picturală, decorativă V.3. Figurativ-nonfigurativ V.4. Static-dinamic V.5. Compoziţia cu unul sau mai multe centre de interes   V.6. Compoziţia tridimensională VI. Aspecte din natură VI.1. Perspectiva artistică VI.2. Imaginea frontală a unei străzi VI.3. Imaginea interioară a unei camere VI.4. Natura statică VI.5. Reprezentarea siluetei umane VI.6. Desenul figurii VII. Caracteristici ale artei contemporane VII.1. Aspecte generale   VII.2.   Formule compoziţionale şi de configurare a spaţiului vizual contemporan   VII.3. Forma elaborată – simbolistica formelor şi expresivitatea funcţională   VII.3.1. Relaţia formă  – spaţiu 2D   VII.3.2. Relaţia formă – spaţiu 3D. Transfigurarea plastică a formelor primare în arhitectura contemporană   VII.3.3.Structuri arhitecturale inedite - de la artă la grotesc   VIII. Arta autentică şi kitsch -ul   4 Partea a II-a I.   Aspecte psihopedagogice   I.1. Importanţa educaţiei pentru artă şi prin artă I.2. Limbajul artei infantile  I.2.1. Desenul copiilor - mijloc de reprezentare a realului I.2.2. Creaţia elevului din clasele de gimnaziu I.3. Creativitatea  I.4. Imaginaţia   II.   Materile şi instrumente folosite la orele de educaţie vizual -pl astică   II.1. Instruentarul utilizat la orele de educaţie vizual - plastică   II.2. Materiale şi tehnici folosite în pictură II.3. Materiale suport pentru desen sau pictură   II.4. Mozaicul şi vitraliul   III.   Metode, procedee şi mijoace didactice specifice   III.1. Me tode şi procedee de însuţire a limbajului vizual -plastic – probleme specifice liceelor de artă   III.2. Metode de analiză a operei de artă într - o manieră sincretică - nivel gimnazial  III.2.1. Expemple de activităţi ce dezvoltă creativitatea şi spiritul de analiză   III.3. Metode didactice şi mijloace de învăţământ utilizate în predarea educaţiei vizual -plastice III.3.1 Prezentare generală    III.3.2 Metode didactice specifice  III.3.3. Mijloace de învăţământ    IV.   Documentele curriculare IV.1. Programele şcolare  IV.2.Pla nificarea calendaristică   IV.3. Proiectarea unităţilor de învăţare  IV .5. Proiectul de lecţie (proiectul didactic)   V.   Evaluarea activităţilor vizual -plastice V.1. Aspecte generale ale evaluării orelor de educaţie vizual - plastică  V.2. Interpretarea- evaluarea desenului copiilor
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks