Documents

documents.tips_biosenzori-pentru-monitorizarea-mediului.docx

Description
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI FACULTATEA DE CHIMIE APLICATĂ ŞI ŞTIINŢA MATERIALELOR REFERAT Biosenzori pentru monitorizarea mediului la scară globală şi la nivelul UE 1 CUPRINS Abstract................................................................................................................. 3 1. Introducere..........................................................................
Categories
Published
of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTIFACULTATEA DE CHIMIE APLICATĂ ŞI ŞTIINŢA MATERIALELOR  REFERAT Biosenzori pentr !onitoriz re !e#i$i $ s% r& '$o( $& )i $ ni*e$$ UE 1  CUPRINS Abstract.................................................................................................................31. Introducere......................................................................................................42. Scheme de cercetare si fnantare pentru Biosenzori.......................................53. Biosenzori........................................................................................................73.1. Bazele si clasifcarea biosenzorilor...............................................................73.1.1 Traductoare electrochimice.......................................................................73.1.2 Traductoare optice.....................................................................................3.1.3 Senzori sensibili de masa..........................................................................3.1.4 Senzori termometrici.................................................................................!3.2. Biosenzori pentru monitorizarea mediului....................................................!3.2.1 Biosenzorii de tip enzime.........................................................................!3.2.2 Imunosenzori...........................................................................................113.2.3 Biosenzori de tip A #..............................................................................113.2.4 Biosenzori celulari..................................................................................123.3. $e%ele &ireless autonome de biosenzori....................................................124. 'iitoare tendinte (i concluziile.......................................................................14BIB)I*+$A,I-.......................................................................................................142  Biosenzori pentru monitorizarea mediului la scară globală şila nivelul UE A(str %t Tehnologia biosenzorilor se bazeaza pe un element specific de recunoaştere biologicaîn combinaţie cu un traductor de procesare a semnalului. Încă de la începutul folosirii biosenzorilor sa aşteptat ca acestia să !oace un rol semnificativ în metodele analitice demonitorizare a mediului. Utilizarea datelor biologice pentru a completa analizele chimice  precum şi dezvoltarea unor biosenzori şi alte abordări biologice a crescut constant în ultimiiani. #u toate acestea comercializarea tehnologiei biosenzorilor a rămas în urma în modsemnificativ după cum se reflectă printro serie de publicaţii şi activităţi de brevetare.$otivul din spatele transferului lent de tehnologie şi limitat ar putea fi atribuitconsiderentului de cost şi unele bariere tehnice cheie.În decursul ultimilor %& ani un spri!in relevant a fost furnizat de către instituţiile publice pentru cercetarea biosenzorilor din 'tatele Unite ale (mericii )aponia şi mai ales din Europa. În plus biomonitorizarea este un instrument esenţial pentru monitorizarea rapidăşi rentabilă a mediului. *in acest motiv tehnologia biosenzorilor a fost considerata ca uninstrumentcheie pentru implementarea noilor directive in Uniunea Europena +UE, cum ar fi*irectiva #adru privind (pa +*#(, şi alte directive relationate cum ar fi recenta *irectivacadru privind strategiile marine.#himia analitică sa schimbat considerabil condusa de automatizare miniaturizarea şiintegrarea unui sistem cu randament ridicat de sarcini multiple. (stfel de cerinţe reprezintă omare provocare în tehnologia biosenzorilor unde biosenzorii sunt deseori conceputi pentru adetecta un singur sau cateva substanţe ţintă. -entru a avea succes biosenzorii trebuie să fieversatiil pentru a suporta biorecunoasterea elementelor interschimbabile şi în plus miniaturizarea trebuie sa fie realizabila pentru a permite automatizarea senzorului in paralelcu usurinta de operare la un cost acceptabil.  investiţie semnificativă în cercetare şidezvoltare este o condiţie prealabilă în comercializarea de biosenzori. -rogresul în astfel deeforturi este incrementat cu un succes limitat astfel intrarea pe piaţă pentru o noua incercareeste foarte dificila daca un produs de nişă nu poate fi dezvoltat cu un volum considerabil de piaţă.Evoluţiile tehnologice recente în miniaturizarea aparatelor electronice si a comunicarii/ireless au dus la apariţia de 0etelelor 'enzorilor pentru $ediu +E'1,. (cestea vor sporifoarte mult monitorizarea mediului natural şi în unele cazuri vor deschide noi tehnici de aefectua măsurători sau vor permite implementari de senzori anterior imposibile.(ici vom prezenta principiile avanta!ele şi limitările tehnologiei biosenzorilor pentrudiagnostice de mediu cu accent special pe cele pe bază de nanomateriale si tehnologii pentru biosensing la distanţă dezvoltate cu spri!inul oferit de către instituţiile publice pentrucercetare din 'tatele Unite ale (mericii )aponia şi Europa. 3  1. Intro#%ere *in cauza dificultăţii de a prevedea efectele colective ale numărului tot mai mare de poluanţi în ecosistemele receptoare este nevoie de metode de screening în monitorizareamediului.-unerea în aplicare a programelor de siguranţă necesită o analiză de mediu carecuprinde două părţi2 metode de screening bazata pe analiza de mare de transfer şi capabila demonitorizare continuă online pe siteuri cu costuri reduse şi analiza probelor pozitive cutehnici analitice de confirmare.(naliza Bioraspuns combină două procese recunoaşterea biologice iniţierea unuiefect biologic şi analize chimice. #omponentele biomoleculare sunt folosite ca tinte pentrusubstanţele active. *eşi este posibil să se aplice de e3emplu teste obligatorii care asigurăefecte echivalente informaţii cu privire la contaminanţi responsabili sunt accesibile doar prinanaliză chimică. -rin urmare o etapă ulterioară este furnizata de analiza chimică asubstanţelor care sunt legate de biorecunoasterea componentelor şi care sunt prin urmare  bioeficiente.Biosenzorii sunt de obicei clasificati fie în funcţie de elementul transductor +dee3emplu2 electrochimic piezoelectric optic sau termic, fie în conformitate cu principiul de biorecunoastere +enzimatic recunoaşterea imunoafinitatii senzori întregi sau (*1, +a se vedea figura %,.-rincipalele avanta!e ale biosenzorilor sunt2 timpul scurt de analiza teste cu costscazut şi portabilitatea măsurători în timp real şi control de la distanţă. (ceste noi tehnologiiau fost aplicate în mod egal analizei cantitative a analitilor ţintă şi în măsurătoriecoto3icologice.În prezent biomonitorizarea este un instrument esenţial pentru punerea în aplicare adirectivelor UE cum ar fi *irectiva #adru privind (pa +*#(, precum şi *irectiva #adru privind strategia pentru mediul marin. #u toate acestea multe dintre aceste noi tehnologiisunt încă în curs de dezvoltate şi se bazează pe eforturi combinate din diverse domeniiştiinţifice. În Europa #omisia Europeană +#E, a fost deschizătorul de drumuri pentrudezvoltarea acestor noi tehnologii în analiza de mediu. 'ub -rogramele #adru 4 5 & si 6 +-#, un număr mare de proiecte de cercetare finanţate au fost dedicate pentru dezvoltarea de noiinstrumente analitice şi mai mult de 477 de proiecte au fost efectuate pe senzori biosenzorişi tehnici biologice. 4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks