Entertainment

Eseu Managementul schimbarii si dezvoltarii in turism

Description
Eseu Managementul schimbarii si dezvoltarii in turism
Categories
Published
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Rogojinaru Corina-MariaGrupa 402, AATEvolutia viitoarelor piete turistice (eseu) Comportamentul turistului  se află sub influenta unor factori economici, sociali,  politici, tehnologici, informaţionali etc., care îşi vor pune amprenta în viitor asupra sa.Evidentiez aici factori tehnologici pe care ii vom analiza in tema aleasa si anume internetul,televiziunea interactivă, sistemul mass-media, sistemul de distribuţie globală, dar si tehnologii de transport. Impactul  acestor factori va conduce la: creşterea importanţei anumitor ţări în bazinulcererii turistice mondiale, extinderea cererii turistice la anumite grupuri din societate, dezvoltarea unor noi tipuri de produse turistice si schimbările ce vor avea loc în modul alegerii produselor turistice. Noi !ri generatoare "e turism in cauza motivelor sociale, politice şi economice vom asista în anii următori la creşterea cererii provenite din partea unor ţări şi zone turistice, precum: Europa de Est, unde schimbările politice şi economice generează creşteri lente dar sigure ale cererii externe si zona !sia - "acific, unde creşterea economică a mărit rapid cererea  pentru turism extern. #n cele două cazuri, creşterea turismului extern va continua dacă stabilitatea economică şi politică va creşte în cele două regiuni ale lumii. "$nă acum, turismul extern este scăzut în ma%oritatea ţărilor din !frica şi !merica de &ud, dar situaţia se poate schimba, pentru că unele economii, ca de pildă a 'raziliei, sunt în  plină creştere. #egmente "e pia! care vor cre$te %n importan! &chimbările sociale, influenţa mediei şi acţiunile turistice probabil vor avea mai multeefecte asupra industriei turismului si anume: schimbările demografice în Europa de  (ord, )&! şi *aponia vor duce la creşterea importanţei pieţei +v$rstei a treia+. nvers, în ările unde populaţia devine mai t$nără - Europa de &ud, !merica de &ud şi !sia de &ud-Est, va fi o creştere în segmentul de piaţă în contingentul de /-01 ani2 cum copiii vor deveni consumatori în toate drepturile, un număr mare dintre ei vor pleca învacanţă fără părinţi2 3or fi mai multe călătorii religioase şi mai diverse dec$t p$nă acum, care vor avea implicaţii asupra turismului2 s-a pus tot mai mult accent asupra situatiei persoanelor cu disabilităţi care se va schimba si vom putea asista la o  creştere în numărul de călătorii al acestor persoane, care vor deveni o piaţă deloc de negli%at. Realitatea virtual! sau turismul imaginar )na dintre dezbaterile ma%ore în turism priveşte tehnologia virtuală şi abilitatea de a crea înlocuitori sintetici pentru experienţa turistică reală. #ntrebarea este dacă realitatea virtuală va reduce sau nu cererea pentru turismul convenţional. !plicaţia  potenţială a realităţii virtuale în turism, odată ce tehnologia va deveni mai sofisticată virtual, este nelimitată. "utem să facem ca oamenii: 4 să simtă soarele pe faţa lor, să audă valurile, st$nd pe un mal al unei insule din "acific, sau în casa lor2 4 să viziteze  piramidele din Egipt, fără frica acţiunilor teroriste sau zboruri aglomerate, pentru că nu vor trebui să-şi părăsească casa2 4 să se bucure de o croazieră pe &ena în "aris, din confortul patului de acasă. #n acelaşi timp tehnologiile realităţii virtuale şi alte inovaţiitehnologice, pot duce la dezvoltarea de forme noi de turism, permiţ$nd oamenilor să-şi trăiască fanteziile. "oate că într-o zi turismul va fi în totalitate doar o activitate mintală, fără să călătorim, o activitate care va avea loc în casa turistului şi limitată doar de imaginaţia acestuia. #c&im'!ri ale mo"ului "e ac&i(iionare a pro"uselor turistice novaţiile tehnologice vor continua să schimbe modul în care achiziţionăm produse turistice, în c$teva moduri, după cum urmează: dezvoltarea internetului şi a televiziunii interactive va stimula creşterea mar5etingului şi rezervărilor directe. 6amenii vor putea din ce în ce mai mult să acceseze informaţii şi să facă rezervări din propria casă. !genţiile de voia%, liniile aeriene şi hotelurile pot a%uta la încura%area acestei tendinţe, deoarece internetul este un instrument de promovare relativ ieftin, iar v$nzările directe pot fi făcute fără comision. 7reşterea sistemului de distribuţie globală din ce în ce mai sofisticat va a%uta turiştii să alcătuiască itinerarii individuale dinainte stabilite 8standard9 oferindu-le acces la informaţia detaliată pe care o cer. n concluzie putem anticipa schimbări în viitor cu privire la agenţiile de la care se cumpără bilete de vacanţă, deoarece rolul agenţiilor scade şi alte organizaţii le iau locul. !cestea pot fi: agenţi stradali care combină v$nzarea biletelor de vacanţă cu v$nzarea de bunuri de care au nevoie turiştii, precum haine, creme autobronzante şi genţi2 băncile care acordă împrumuturi pentru vacanţe şi v$nd valută pot să continue, de asemenea, prin v$nzarea de bilete2 companii de telecomunicaţii care se pot implica în v$nzarea de bilete deoarece sistemul %oacă un rol din ce în ce mai important în distribuţia produselor turistice.  )i'liogra*ie .!mare, .-;., Economie. <=en%eu touristi>ue et hotelier, Ed. *ac>ues <anore, ??2 @.7oltman, . ., ntroduction to travel and tourism. !n nternational !pproach, 3an (ostrand Aeinhold, ?/?2 0.7ristureanu, 7ristiana, Economia şi politica turismului internaBional, Editura !'E6(!, 'ucureşti, ??@2 C.avidson, A., Dourism in Europe, "itman, ??@2 .e <a Aochefoucauld, 'eatrice, <=economie du tourisme, Ed. 'real, AosnF, @11@2 G.;rommer, !., !rthur ;rommers=s (eH Iorld of Dravel, acmillan, ??G J.*ohnson, ". şi Dhomas, '., "erspectives on Dourism "olicF, ansell "ublishing, ??02 /.inciu, Aodica, Economia turismului, ediBia a doua, Editura )ranus, 'ucureşti, @112 ?.&na5, 6. şi colab., Economia turismului, Editura Expert, 'ucureşti, @112 &tănciulescu, Kabriela, anagementul turismului durabil în centrele urbane, Editura Economică, 'ucureşti, @11C2 1.&Harbroo5e, *. şi Lorner, &usan, 7onsumer 'ehaviour in Dourism, 'utterHorth M Leinemann, @112
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks