Documents

Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului.docx

Description
Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului (IPOT) a fost fondat în anul 1961 ca Institutul Republican pentru Organizarea Teritoriului. În anul 1983 a fost redenumit în Institutul de Stat de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului din Moldova. La momentul dat Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului este una din organizaţiile subordonate Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului (IPOT), succesor de drept al ins
Categories
Published
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului (IPOT) a fost fondat în anul 1961 ca Institutul Republican pentru Organizarea Teritoriului. n anul 19! a fost redenu#it în Institutul de $tat de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului din %oldo&a. 'a #o#entul dat Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului este una din organizaiile subordonate geniei Relaii *unciare +i ,adastru. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului  (IPOT), succesor de drept al instituţiilor „Kolhozvinsadproiect”  şi „Moldghiprozem” , fondat în condiţiile intensificării agriculturii şi necesităţii acute de implementare a unui sistem organizaţional complex, a avut sarcina de a forma o ază durailă atît pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare şi a organizării teritoriului, cît şi pentru dezvoltarea sistemului integru de gestionare şi monitorizare eficientă a teritoriului !epulicii oldova#Pe parcusul anilor, IPOT a reuşit să realizeze programe de importanţă statală şi raională, destinate să raspundă provocărilor cu care se confruntă zona rurală în special, astfel ocupînd  poziţia de lider pe piaţa funciară din oldova în domeniul reglementării de stat a regimului  proprietăţii funciare, cadastrului şi monitoringului funciar#$ctivitatea de succes a Institutului este azată pe trei piloni# Primul şi cel mai important fiind experienţa de mai mult de %& ani şi siguranţa în calitatea serviciilor efectuate, al doilea ' fiind capacitatea profesională, consolidată prin ecipa puternică şi ecipamentul performant, iar al treilea pilon este gama largă a serviciilor prestate, la un preţ rezonail# $stăzi Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului  este o marcă a calităţii şi  poate deveni partenerul tău de încredere pentru ziua de mîine# Ogranizarea teritoriului Principală - $er&icii +i lucrări - Ogranizarea teritoriului ã Proiecte de organizare a teritoriului gospodăriilor arăne+ti asociaii agricole etc./ ã Proiecte de consolidare a terenurilor agricole/ ã Identi0carea in&entarierea cantitati&ă +i calitati&ă a terenurilor #onitoringul funciar/ ã tribuirea terenurilor +i #odi0carea categoriei de destinaie pentru necesităi neagricole/ ã Proiecte de în0inare a plantaiilor #ultianuale (li&ezi &ii nuci pepeniere etc.)/  Cadastrale Principală - $er&icii +i lucrări - ,adastrale ã 'ucrări cadastrale co#plee (for#area +i reparcelarea terenurilor actualizarea planului cadastral eistent etc.) pregătirea setului de docu#ente pentru efectuarea tranzaciilor de &înzare2cu#părare sc3i#b ale terenurilor agricole +i #odi0carea ulterioară a categoriei de destinaie a terenurilor procurate. ã Identi0carea +i stabilirea în natură a 3otarelor terenurilor cu autenti0carea dreptului deinătorului de teren/ ã 4laborarea +i actualizarea planurilor geo#etrice cadastrale/ ã *or#area bunurilor i#obile/ ã $tabilirea 3otarelor unităilor ad#inistrati&2teritoriale +i a terenurilor +i deli#itarea lor prin borne/ ã $tabilirea +i #arcarea pe teren a 3otarelor intra&ilanului/ Delimitarea terenurilor proprietate publică Principală - $er&icii +i lucrări - 5eli#itarea terenurilor proprietate publică   Lucrările de delimitare a terenurilor proprietate publică pot f eectuate: ã n #od #asi& la co#anda R*, în cadrul Progra#ului de $tat pentru unitatea ad#inistrati&2teritorială de ni&elul I sau II/ ã n #od #asi& la cererea autoritailor publice locale pentru unitatea ad#inistrati&2teritorială respe&ti&ă de ni&elul I +i II sau în cadrul unor zone sectoare cadastrale înafara Progra#ului de $tat/ ã n #od selecti& la cererea autorităilor publice pentru un teren sau categorie de terenuri gestionat de o autoritate/  Investigaţii pedologice Principală - $er&icii +i lucrări - In&estigaii pedologice ã 5eter#inarea în&eli+ului de sol +i a notelor de bonitate/ ã %onitoringul solului/ ã 5eter#inarea utilităii solului pentru scopuri agricole/ ã ntoc#irea siste#ului republican de regle#entare a regi#ului proprietăii funciare/ ã
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks