Sales

Kako je Triglav pristal v grbu Republike Slovenije/How Triglav ended up on the coat of arms of the Republic of Slovenia

Description
Gora Triglav, najvišji vrh Julijskih Alp in Slovenije, je za Slovence prvovrsten narodni simbol. Kot simbol Slovencev ga je prvič leta 1934 upodobil arhitekt Jože Plečnik. Med okupacijo v času druge svetovne vojne je Triglav postal simbol Osvobodilne
Categories
Published
of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  MATIJA ZORNPETER MIKŠA IRENA LAČEN BENEDIČIČ MATEJ OGRINANA MARIJA KUNSTELJ  Triglav 240  TRIGLAV 240 Ljub lja na2018 Ure di li: Matija ZornPeter MikšaIrena Lačen BenedičičMatej OgrinAna Marija Kunstelj  TRIGLAV 240Matija Zorn, Peter Mikša, Irena Lačen Benedičič, Matej Ogrin, Ana Marija Kunstelj © 2018, ZRC SAZU Geo graf ski in šti tut An to na Me li ka Ured ni ki : Ma ti  ja Zorn, Pe ter Mik ša, Ire na La čen Be ne di čič, Ma tej Ogrin, Ana Ma ri  ja Kun stelj Re cen zen ti : De  jan Ci ga le, Mat  jaž Ger šič, Ana Ma ri  ja Kun stelj, Ire na La čen Be ne di čič, Bošt  jan La har nar, Pe ter Mik ša, Miha Mli nar, Ma tej Ogrin, Ma ti  ja Zorn  Je zi kov ni pre  gled  : Kat  ja Žvan Iz da  ja telj : ZRC SAZU Geo graf ski in šti tut An to na Me li ka Za iz da  ja te lja : Dra go Per ko Soiz da  ja telj : Gor nje sav ski mu zej Je se ni ce Za soiz da  ja te lja : Ire na La čen Be ne di čič Za lož nik : Za lož ba ZRC Za za lož ni ka : Oto Lut har Glav ni ured nik : Aleš Po gač nik  Ob li ko va nje na slov ni ce : Alek san der Kel ne rič, s. p., Ptuj Ra ču nal niš ki pre lom : SYNCOMP d.o.o. Tisk : Medium d.o.o. Na kla da : 300 iz  vo dov Prva iz da  ja, prvi na tis. / Prva e-iz da  ja. Ljub lja na 2018 Pred nja stran na slov ni ce :Tri glav in Tri glav ski le de nik na upo do bi tvi Mar ka Pern har ta (Vrh Tri gla  va, po 1849, 60×90cm, olje na plat nu, hra ni Na rod ni mu zej Slo  ve ni  je; fo to graf: To maž Lau ko). Zad nja stran na slov ni ce :Al  ja žev stolp na vrhu Tri gla  va (zgo raj; fo to graf: Bo  jan Er har tič) ter pa no ra ma Tri gla  va in oko li ce (spo daj; fo to graf: Lojze Pe ter le).Knji ga je pro sto do stop na tudi v elek tron ski ob li ki (pdf), ISBN 978-961-05-0084-1 COBISS.SI ID=294823680: https://za loz ba.zrc-sazu.si/p/1514CIP– Kata ložni zapis opub li ka ci  ji Na rod na in uni  ver zi tet na knjiž ni ca, Ljub lja na 913(234.323.6Tri glav)(082) 796.52(234.323.6Tri glav)(082) TRIGLAV 240 / ure di li Ma ti  ja Zorn … [et al.]. – 1. izd., 1. na tis. – Ljub lja na : Za lož ba ZRC, 2018 ISBN 978-961-05-0083-41. Zorn, Ma ti  ja294823424Izid pub li ka ci  je so pod pr li Za  va ro  val ni ca Tri glav, d.d., Pla nin sko druš tvo Ljub lja na-Ma ti ca, Ra fael, grad be na de  jav nost, d.o.o. in OMEGA Consult, d.o.o.  VSE BI NA  Ma ti  ja Zorn Uvodnik: Tri glav 240 .................................................................................................................................................................... 11 Pe ter Mik ša Kako je Tri glav pri stal v grbu Re pub li ke Slo  ve ni  je .................................................................................................. 15 Ljud mi la Bo kal  Ime Tri glav kot eno ta slo  ven ske ga lek si kal ne ga si ste ma .................................................................................... 29  Ma ri  ja Ogrin Naj sta rej še po sto  jan ke v Vzhod nih Ju lij skih Al pah .............................................................................................. 39 Pri mož Gaš  pe rič, Ma ti  ja Zorn Gor ski re lief na sta rih zem lje  vi dih slo  ven ske ga ozem lja .................................................................................... 49 Ire na La čen Be ne di čič, Sa ša Me sec Prva vpi sna knji ga Al  ja že  ve ga stol pa ................................................................................................................................ 67  Ma ri  ja Moj ca Pe ter nel  Al  ja žev stolp – zgod ba z na slov ni ce leta 1895? .......................................................................................................... 77  Alen ka Žu  pan čič  Po sle deh ar hiv skih do ku men tov na Tri glav: ob 111-let ni ci vzpo na ........................................................ 85  Miha Pav šek, Ma ti  ja Zorn, Ma tej Ga bro vec Tri glav ski le de nik – sedem desetletij rednih opazovanj in meritev ............................................................ 95  Mau ro Hr va tin, Ma ti  ja Zorn Re cent ne spre mem be reč nih pre to kov in pre toč nih re ži mov v Ju lij skih Al pah ............................ 107  Jure Ti čar, Ma tej Li  par, Ma ti  ja Zorn Tri glav sko pod zem lje ................................................................................................................................................................ 131  Man ca Volk Ba hun, Ma ti  ja Zorn, Miha Pav šek Snež ni pla zo  vi v Tri glav skem po gor  ju .......................................................................................................................... 147 Pe ter Mik ša, Ma tej Ogrin, Kri sti na Glo  jek Gor ska iden ti te ta Slo  ven cev .................................................................................................................................................. 157 Pe ter Sko ber ne Pred log Al bi na Be lar  ja za za  va ro  va nje Do li ne Tri glav skih je zer (1908) .............................................. 167  Ja nez Mli nar  V sen ci gora. Ob li ko  va nje Zgor nje sav ske do li ne kot tu ri stič ne de sti na ci  je ...................................... 179 Ire na Mrak, Maj da Odar, An že Krek, Miha Ma rolt, Krist  jan Brez nik Zna čil no sti pri sto pov na naj  viš  jo goro v Slo  ve ni  ji (Tri glav, 2864m) ...................................................... 187 7  Du šan Ško dič  Do lo či tev meje na Tri gla  vu in vo  ja šni ca Mor beg na ............................................................................................ 205  Mi ran Hlad nik Tri glav ske par ti zan ske ploš če .............................................................................................................................................. 213  Mit  ja Ve li ko nja Na ra  va kot po li ti ka: mo tiv Tri gla  va v gra fi tih in street artu .......................................................................... 225 Du šan Pe tro vič, Ani ta An že lak, Ti len Ur ban čič, De  jan Gri  gil lo Pri mer  ja  va ma ke te Tri gla  va ob Bo hinj skem je ze ru z de  jan sko ob li ko gore ...................................... 237 Fran ce Ma le šič  Pra  vi za če tek re še  va nja v slo  ven skih go rah: re še  va nje An to na Ko roš ca 6. ju li  ja 1822 s Tri gla  va .............................................................................................. 245  Maja Ve har  Zaob lju ba pred Bo gom in Tri gla  vom: po sta  vi tev ko če in ka pe li ce na Kre da ri ci ter pri mer po ro ke kot izra ža nja pri pad no sti slo  vens tvu .................................................. 261 Na ta ša Mrak, Ani ta Zu  panc Tri glav – moj dom? .................................................................................................................................................................... 269  Mit  ja Šorn, Ja nez Du hov nik, Ta dej De be vec Gor sko vod niš tvo v Tri glav skem po gor  ju – od nek daj do da nes .............................................................. 279 Her man Ber čič  Tri glav z vi di ka šport ne ga tu riz ma .................................................................................................................................. 285 Pe ter Mik ša, Nejc Po zvek Tri glav ska se  ver na ste na in prvi vzpo ni ...................................................................................................................... 291 Fran ce Ma le šič  Kdor iš če, ta naj de: ime na, izra zi, de  ja nja in do ga  ja nja .................................................................................... 301  Jo že Mi he lič  Tri glav in le gen da o Zla to ro gu ............................................................................................................................................ 319  Ja nez Biz  jak Tri glav, sve ta gora med mi tom in re snič nost  jo ...................................................................................................... 327  Alojz Bud ko vič  Bo hinj ska po druž ni ca TK Ska la ........................................................................................................................................ 337 Blaž Je reb, Ta dej De be vec, Sto  jan Bur nik Pla nins tvo na Fa kul te ti za šport – od Go lov ca do Tri gla  va ............................................................................ 345  Mar ko Slap nik In ter pre ta ci  ja gor ske na ra  ve v Kam niš ko-Sa  vinj skih Al pah z ozi rom na Tri glav kot sim bol slo  vens tva ................................................................................................................ 351 8 Vse bi na
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks