Documents

L3_Masini pentru pregătirea terenului.docx

Description
Îmbunătățiri funciare Laborator 3 MAȘINI PENTRU PREGĂTIREA TERENULUI Aceste mașini pot executa lucrări precum: terasamente, lucrări pregătitoare necesare a se realiza anticipat sau lucrări pentru întreținerea și exploatarea sistemelor de îmbunătă țiri funciare deja amenajate. Clasificarea mașinilor
Categories
Published
of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Îmbunătăiri funciare ț Laborator 3MAINI PENTRU PREGĂTIREA TERENULUI Ș Aceste maini pot executa lucrări precum: terasamente, lucrări pregătitoare necesare a se ș realiza anticipat sau lucrări pentru întreinerea i exploatarea sistemelor de îmbunătăiri funciare ț ș ț deja amenajate. Clasificarea mainilor pentru îmbunătăiri funciare ș ț  [1]upă destinaie sau după felul lucrărilor executate: ț a! aini pentru executarea terasamentelor  ș  b! aini i instalaii pentru irigaii ș ș ț ț c! aini pentru întreinerea lucrărilor  ș ț ainile pentru executarea terasamentelor se clasifică în: ș #maini pentru pregătirea terenului $ maini pentru defriare, maini special de dobor%t arbori, ș ș ș ș scarificatoare, buldozere, tractoare pentru scos arbori i arbuti, fierăstraie de tăiat arborii, ș ș dragline pentru scos buturugi, maini pentru îndepărtarea pietrelor i a buturugilor, maini pentru ș ș ș drenare i desecare ș #maini pentru săpat i transportat păm%ntul $ exca&atoare cu cupă, screpere tractate, ș ș autoscrepere, buldozere, gredere, dragline, 'idromonitoare#maini pentru transportul păm%ntului $ autocamioane, tractoare, transportoare cu bandă, etc. ș #maini de ni&elat solul $ screpere, buldozere, gredere, scarificatoare grele, ni&elatoare ș #maini pentru compactarea terenului $ maini de compactat cu aciune statică (tă&ălugi netezi, ș ș ț striai i cu pneuri multiple!, maini de compactat cu aciune dinamică (maiul cu explozie, ț ș ș ț draglina cu placă compactoare!, maini de compactat cu aciune &ibratoare (compactoare ș ț &ibratoare, maini cu placă &ibratoare i tă&ălugi &ibratori! ș ș #maini pentru 'idromecanizare $ pompe de nămol, drăgi plutitoare, 'idromonitoare ș #maini pentru întreinerea canalelor, digurilor i a barajelor $ pentru curăirea de &egetaie i de ș ț ș ț ț ș alu&iuni, ec'ipamente pentru exca&atoare montate pe tractoare, ni&elatoare.1.upă sursa de energie:# aini pre&ăzute cu motoare termice ș # aini pre&ăzute cu motoare electrice ș ).upă modul de funcionare: ț # aini cu aciune ciclică ș ț # aini cu aciune continuă. ș ț 1.Maini pentru îndepărtarea arborilor ș *entru îndepărtarea arborilor cu diametrul de peste )+ cm se folosesc [1]:#maini care smulg arborii cu rădăcini ș #maini i dispoziti&e care taie arborii lăs%nd rădăcinile în sol. ș ș *entru smulgerea sau dobor%rea arborilor se folosesc tractoare pre&ăzute cu dispoziti&ecorespunzătoare sau ec'ipamente ce se pot monta succesi& pe acelai tractor. ș .l.dr.ing. icoleta -ngureanu Ș  1  Îmbunătăiri funciare ț aina pentru dobor%t arbori prin împingere este format dintr#un cadru rigid 1, fixat pe ș tractorul , prin intermediul lonjeroanelor /. 0idicarea i cobor%rea cadrului se face cu ajutorul ș cilindrului . *entru dobor%rea arborilor, se fixează partea din faă a cadrului pe trunc'iul de ț copac, la o înălime de # m, apoi cu ajutorul dinilor ) se doboară arborele, prin a&ansarea ț ț tractorului [1]. 2ig. 1. aina pentru dobor%t arbori [ ș 1]1#cadru rigid3 )#dini3 #cilindru3 /#lonjeroane3 #tractor  ț 4a arborii cu diametru de 1#1,) m, în zonele cu densitate mică i la sălciile cu trunc'iuri ș scorburoase se aplică dezrădăcinarea, prin folosirea concomitentă a traciunii cu cablu i ț ș împingerii (înclinare i dezrădăcinare! cu utilajul de dezrădăcinat. ș În figura ) este prezentată metoda de smulgere a arborilor prin tragere i împingere. ș 5ablul 1 se trece după arbore, ridic%ndu#se c%t mai sus pe trunc'i, prin agăare de o creangă sau ț un nod, iar capetele cablului se prind de un tractor pe senile cu putere mare. În partea opusă atractorului, la care este fixat cablul, se aează ec'ipamentul de dezrădăcinat ) cu organul de lucru ș ridicat la maxim de un alt tractor (fig. ).) a!. Ambele tractoare acionează concomitant asupra ț trunc'iului arborelui. 5%nd trunc'iul este înclinat la +#/+ o , se oprete acionarea i se coboară ș ț ș organul de lucru al ec'ipamentului, sub rădăcina arborelui. in nou, cele două tractoareacionează simultan, primul prin continuarea tragerii trunc'iului i cel de#al doilea prin ț ș împingerea i ridicarea organului de lucru, p%nă c%nd arborele este scos din păm%nt [ ș 1]..l.dr.ing. icoleta -ngureanu Ș  )  Îmbunătăiri funciare ț 2ig. ). etoda de smulgere a arborilor [1]a#prima fază de lucru3 b#a doua fază de lucru 2.Maini pentru adunarea în!ăr!area i tran portul #e$etaiei ș ș ț upă curăarea terenului de copaci, tufe i buturugi, se face transportul i adunarea ț ș ș &egetaiei în grămezi sau sti&e, încărcarea i transportul materialului lemons. 4emnul se poate ț ș trage i cu tractoare i trolii. 6egetaia tăiată i rădăcinile se pot aduna cu greble special sau ș ș ț ș extractoare de rădăcini. 7rebla este format dintr#un cadru de susinere 1 pre&ăzut cu două ț lonjeroane, prin care se atasează la tractor un cadru trans&ersal ) pe care se montează dinii  i ț ș mecanismul de ridicare cu acionare mecanică sau 'idraulică. umărul de dini ai greblei &ariază ț ț între /#1+, cu distana între ei de )/+#8+ mm [ ț 1].*entru încărcarea &egetaiei adunate se folosesc maini care constau dintr#un încărcător  ț ș cu fălci sau lame, montat în faa sau spatele tractorului. În lipsa acestor dispoziti&e speciale se ț  pot folosi dispoziti&e de tip graifăr sau încărcătoare frontale montate pe tractor. 9ransportul&egetaiei se face cu remorci tractate [ ț 1]..l.dr.ing. icoleta -ngureanu Ș    Îmbunătăiri funciare ț 2ig. . 7reblă specială pentru adunat &egetaia [ ț 1]1#cadru de susinere3 )#cadru trans&ersal3 #dini ț ț 3.Maini pentru îndepărtarea pietrelor ș Îndepărtarea pietrelor de pe terenul destinat produciei agricole este necesară deoarece ț aceastea împiedică funcionarea mainilor agricole, iar pietrele din stratul arabil împiedică ț ș  pătrunderea apei i diminuează proprietăile de infiltraie ale solului. ș ț ț upă modul de lucru, mainile pentru îndepărtat pietre sunt [ ș 1, )]:#cu aciune ciclică (discontinuă! $ îndepărtează succesi& pietrele folosind organe pasi&e ț (dini! sau acti&e (p%rg'ii! i le transportă la distană maximă de +#1++ m. Aceste maini se ț ș ț ș folosesc i la scoaterea i îndepărtarea pietrelor mari i pentru adunatul buturugilor. ș ș ș #cu aciune continuă $ pot fi tractate sau semipurtate i au organe acti&e de lucru care ț ș adună pietrele mici i mijlocii aflate în stratul de sol de la suprafa;ă prin af%narea totală aacestuia pe ad%ncimea de )#+ cm i prin cernerea stratului de sol. ș  2ig. /. <c'eme de principiu pentru maini adunat pietre cu ac;iune continuă [)]a.maină de scos i adunat pietre cu ele&ator3 b.maină cu rotor i grătare &ibratoare3 c.maină cu &al;uri i ec'ipament de cernere1.transportor ele&ator cu g'eare i &ergele3 ).transportor trans&ersal cu raclete3 .rotor cu g'eare3/.grătare &ibratoare pentru cernerea materialului3 .brăzdar (pasi& sau acti&!3 =.&al;uri rotati&e deseparare a nisipului i solului mărun;it.l.dr.ing. icoleta -ngureanu Ș  /
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks