Documents

[LNP] A Lenda Do Cavaleiro Sol Vol.1 Cap.4

Description
Livro um: Regra 4 - A Quarta Regra do Cavaleiro Sol: “Um Cavaleiro Sol deve ter ótimas habilidades de recuperação” Por causa de meu ferimento, meus três dias de férias foram estendidos para uma semana. Ouvi o boato de que Folha tentou me conseguir um mês, mas o Papa negou porque tinha uma missão importante para mim. Aiai... Folha, você é realmente um cara legal! Derramei leite azedo em uma tigela cheia de mistura de farinha com uma mão enquanto misturei cuidadosamente com a bainha da Espada Sag
Categories
Published
of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  4 Ofgat Njvko \rjbket Ofvrj um2 Ykgrd 3 - D Tudrtd Ykgrd cj Edvdokfrj Ujo2 ‟ [m Edvdokfrj Ujo ckvk tkr õtfmds adifofcdcks ck rkeupkrdçåj ”   \jr edusd ck mku hkrfmkntj, mkus trâs cfds ck hærfds hjrdm kstkncfcjs pdrd umd skmdnd. Juvf j ijdtj ck quk Hjoad tkntju mk ejnskgufr um mâs, mds j \dpd nkgju pjrquk tfnad umd mfssåj fmpjrtdntk pdrd mfm. Dfdf... Hjoad, vjeâ æ rkdomkntk um edrd okgdo! Ckrrdmkf okftk dzkcj km umd tfgkod eakfd ck mfsturd ck hdrfnad ejm umd måj knqudntj mfsturkf eufcdcjsdmkntk ejm d idfnad cd Kspdcd Udgrdcd cj Ujo ejm d jutrd måj. Ykdomkntk ckvj cfzkr quk d idfnad cd Kspdcd Udgrdcd cj Ujo æ eakfd ck usjs fnerívkfs. Ejmj æ hkftd ejmpoktdmkntk ck jurj, gdrdntk nåj knhkrrubdr, nåj fmpjrtd sk hjr usdcd pdrd mfsturdr kssd mäsedrd ck irdnqukdmkntj ju pdrd mfsturdr mku vfnaj ck mdçå. Nåj sõ d idfnad nåj hfed subd dpõs mfsturdr, irfoad dtæ mdfs cj quk sk vjeâ d kshrkgdssk ejm um pdnj! Amm, pdrkek quk d mäsedrd ck irdnqukdmkntj kstä qudsk prjntd. Ku ckvj skr edpdz ck ejmkçdr d dpofedr km mfm mksmj. Ckpjfs ck outdr pjr tdntj tkmpj jntkm k mdfs pjrquk cksmdfkf grdçds ì grdnck pkrcd ck sdnguk, nkm ejnskguf dpofedr mfnad mdsedrd irdnqukdcjrd d tkmpj nd njftk pdssdcd. Tudncj dejrckf kssd mdnaå k joakf nj kspkoaj, ku qudsk edí mjrtj0 mfnad pkok tfnad mucdcj cd ejr ck okftk pdrd d ejr ck mko! Mku Ckus! \drkek quk nåj vju skr edpdz ck sdovdr mfnad pkok sk nåj dpofedr d mäsedrd irdnqukdcjrd pjr umd skmdnd tjcd. ‟ U-Ujo! J quk vjeâ kstä hdzkncj: ”  Edvdokfrj Hjoad kmpurrju d pjrtd cj mku qudrtj cj ndcd k kstdvd joadncj pdrd mfm, ejm joajs drrkgdodcjs. Skrmfnkf ck mfsturdr d mäsedrd irdnqukdcjrd k fd dpofedr km mfm mksmj...  Ku pknskf ejm umd tfgkod ck mäsedrd irdnqukdcjrd km umd måj. Crjgd! Ksqukef ck trdnedr mfnad pjrtd. Ck tjcjs js mjmkntjs pdrd kssk Hjoad sk ksqukekr ck idtkr nd pjrtd! Kstä tucj ikm, kstä tucj ikm! Ku sõ kstdvd fncj  dpofedr km mfm mksmj d mäsedrd irdnqukdcjrd0 nåj d dpofqukf dfncd. Edsj ejnträrfj, sk Hjoad mk vfssk bustj qudncj ku kstdvd  9 Ofgat Njvko \rjbket pdrkekncj ejmj um mjrtj vfvj km ckejmpjsfçåj, æ fntkfrdmkntk pjssívko quk kok mk trdnspjrtdssk dtæ j mku ijm dmfgj Edvdokfrj Buogdmkntj, quk frfd kntåj mk fntkrrjgdr pdrd vkr sk huf pjssuícj pjr dogum kspírftj mdofgnj. ‟ \jr quk vjeâ kstä sk okvdntdncj: Dpõs pkrckr tdntj sdnguk jntkm, vjeâ ckvkrfd hfedr nd edmd k cksednsdr um pjuej! ”  Hjoad rdpfcdmkntk eruzju j kspdçj kntrk nõs k mk hjrçju d ckftdr nd edmd ejm umd måj k ckpjfs mk ejirfu ejm um ejikrtjr. Ykvfrkf mkus joajs. Kf, kf! Dfncd tkm umd tfgkod ck mäsedrd irdnqukdcjrd nd mfnad måj, sdifd! ‟ Ujo, pjr quk vjeâ kstä skgurdncj kssd tfgkod ck hdrfnad nd måj: ”  Mk ejirfncj ejm j ejikrtjr, Hjoad dgjrd kstdvd joadncj fnejmprkknsfvkomkntk pdrd mfnad måj cfrkftd, quk ku tfnad kstkncfcj pdrd hjrd cj ejikrtjr. Hjoad joaju pknsdtfvj pdrd d mäsedrd irdnqukdcjrd pjr um tkmpj (kmijrd pdrkekssk mdfs quk kok kstdvd vfdbdncj nd mdfjnksk), k kntåj sk vfrju pdrd joadr pdrd mfm ejm um sjrrfsj. ‟ Kntkncf. Xjeâ kstä ejm hjmk, nåj kstä: ”  ...Ejmj cfdijs vjeâ eakgju d kssd  ejneousåj: Kssd tfgkod ck hdrfnad erud pdrkek ejmívko pdrd vjeâ: ‟ Xjeâ vdf hfedr cjkntk sk ejmkr kssk tfpj ck ejfsd. ”  Hjoad mk cku um joadr ck rkprjvdçåj knqudntj kok pkgdvd d mäsedrd ck irdnqukdmkntj cd mfnad måj cfrkftd, ckspkbju ck vjotd nd tfgkod quk ku tfnad mfsturdcj, k ckpjfs pkgju d tfgkod. Knqudntj kok dncdvd km cfrkçåj ì pjrtd, kok joaju pjr efmd cj jmirj ejm um sjrrfsj k cfssk, ‟ Xju pkgdr dogj pdrd vjeâ ejmkr cd ejzfnad ” . Kf, kf! Ku nåj tknaj ndcd ejntrd vjeâ mk dbucdr d pkgdr dogj pdrd ejmkr, mds pdrd jnck kstä okvdncj mfnad mfsturd ck mäsedrd irdnqukdcjrd: Dqukod tfgkod ck mäsedrd irdnqukdcjrd usju efnej cfds cj mku sdoärfj. Ku podnkbdvd hdzâ-od curdr umd skmdnd fntkfrd! Hjoad mdreaju pdrd d pjrtd k d dirfu, dpknds pdrd cdr ck edrd ejm d pkssjd quk kstdvd pdrdcd cj odcj ck hjrd. D tfgkod ksejrrkgju ck suds måjs k ejmkçju d edfr... Mkus efnej cfds ck sdoärfj! Nååjj!  5 Ofgat Njvko \rjbket Ku puokf cd edmd, mds nåj puck doednçdr d tkmpj pdrd rksgdtdr mku sdoärfj... Sum! D pkssjd cj odcj ck hjrd cd pjrtd edomdmkntk pkgju mku sdoärfj ejm umd måj kstkncfcd. Uku ejrpj tjcj okmirdvd umd nuvkm nkgrd, nåj sõ pjr sku edikoj, joajs k rjupds prktds, mds dtæ mksmj d dtmjshkrd km vjotd ckok pdrkefd kseurd k sjmirfd. Kssd pkssjd nåj krd nfnguæm mknjs cj quk dqukok quk ckfxd mkcj nj ejrdçåj cdqukoks quk j vkkm, doguæm quk dtæ js hdntdsmds tkmkm2 j Edvdokfrj Buogdmkntj. ‟ Edpftåj Buogdmkntj, pjssj pkrguntdr qudfs såj skus nkgõefjs dquf: ”  Edvdokfrj Hjoad pkrguntju edutkojsdmkntk. Tudsk mk ksqukef ck mknefjndr, Edvdokfrj Buogdmkntj æ mku mkoajr ‟ dmfgj quk nåj æ dmfgj ” , dogj quk dpknds nõs cjfs sdikmjs. \jr hjrd, njssj rkodefjndmkntj dfncd æ ck ägud k hjgj. Mdfs cj quk fssj, pdrkek quk kntrk js mkmirjs cd Cfvfsåj Ijncjsd k cd Cfvfsåj Eruko, njssj rkodefjndmkntj æ um kxekpefjndomkntk ijm0 tjcjs js jutrjs edvdokfrjs rkdomkntk vkkm d hdeçåj jpjstd ejm õcfj. Eodrdmkntk, d cjutrfndçåj cd Fgrkbd curdntk njssd fnhénefd hjf um knjrmk suekssj. J rjstj hrfj k skm kxprkssåj ck Buogdmkntj, sud durd fntfmfcdncj skm kok hdzkr qudoqukr ejfsd. K sud vjz ònfed k prjhuncd, quk dssustju dtæ d mjrtk sõ js eæus sdikm qudntjs erfmfnjsjs, kok cfssk, ‟ Kstju dquf pdrd kntrkgdr fnstruçûks cj \dpd sjirk umd mfssåj ” . Nåj tkrfd ejmj um edrd okgdo ejmj Hjoad pjckr pjssfvkomkntk vknekr ejntrd d durd cj Edvdokfrj Buogdmkntj, kntåj kok sk vfrju pdrd joadr pdrd mfm ejm um sjrrfsj rkekjsj. ‟ Ujo... ”  Udotdr cd mfnad edmd rkpkntfndmkntk mk hkz skntfr um pjuej tjntj, kntåj ku, okntd k muftj kokgdntkmkntk, skntkf nd mfnad edmd k cfssk, ‟ Edvdokfrj Hjoad, bä quk æ umd mfssåj ck Uud Udntfcdck j \dpd, Ujo ckvk kseutdr dtkntdmkntk, æ eodrj”.   ‟ Mds vjeâ kstä muftj hkrfcj, vjeâ ckvkrfd cksednsdr, ”  cfssk Hjoad prkjeupdcj. ‟ \jr hdvjr, nåj sk prkjeupk, Edvdokfrj Hjoad. Ujo tkm d prjtkçåj cj Ckus cd Ouz. ”  Uk vjeâ mk hjrçdr d dirfr d ijed pdrd hdodr mdfs umd vkz, vju cksmdfdr pdrd vjeâ vkr!  3 Ofgat Njvko \rjbket ‟Kntåj... kstä ikm.”  Hjoad sdfu cj qudrtj fmpjtkntk, hkeadncj d pjrtd dträs ckok. Buogdmkntj, ejnsfckrdcj, trdneju d pjrtd pdrd prkvknfr dogum jutrj skr ck kntrdr nj mku qudrtj skm idtkr nd pjrtd. Buogdmkntj skntju k ejojeju nj eaåj d tfgkod ck mäsedrd irdnqukdcjrd. Ukm pkrckr tkmpj nds idndofcdcks, kok hjf cfrktj dj pjntj. ‟ J \dpd okvju kstk fnefckntk d særfj. Kok qukr quk vjeâ ckseuird d jrfgkm cj Edvdokfrj cd Mjrtk km umd skmdnd, k hdçd fssj skerktdmkntk. ”  Ku sdifd quk dqukok mdocftj sjvfnd vkoaj nåj pjckrfd skr tåj gkntfo pdrd mk cdr umd skmdnd ck hjogd! ‟ Ujo nåj kntknck0 quk tfpj ck mfssåj nåj pjck skr hkftd pkrdntk j kspokncjr cj Ckus cd Ouz: ”  Ukntf-mk kxtrkmdmkntk skm kntusfdsmj0 mfssûks ejmj kssd kxfgkm iused sjrrdtkfrd k gkrdomkntk såj um nfnaj ck vkspds. ‟ Nåj skf, ”  Edvdokfrj Buogdmkntj rkspjncku irkvkmkntk. ‟ Mksmj sk hjr um Edvdokfrj cd Mjrtk, nåj ckvkrfd prkefsdr ck tjcd kssd dtknçåj quk Uud Udntfcdck cku, kntåj pjr quk kok tkm quk knvfdr kspkefdomkntk Ujo pdrd fnvkstfgdr: ”  Ku kstdvd rkdomkntk fnejmjcdcj. Kmijrd j mdocftj vkoaj sdfid ejmj kxpojrdr edvdokfrjs ikm k mfnad adifofcdck ck rkeupkrdçåj krd mdfs cj quk ijd, ckstd vkz ku tfnad sdngrdcj umd rud fntkfrd dhfndo ck ejntds. Uk kok nåj mk ckfxdr cksednsdr pjr trâs cfds, deaj quk skrfd fmpjssívko vjotdr dj mku kstdcj njrmdo. Uk j dssuntj æ rkdomkntk urgkntk, pjr quk kok nåj pkgd jutrj edvdokfrj sdgrdcj pdrd fnvkstfgdr: ‟ J \dpd nåj ckskbd vkr js rksuotdcjs cd fnvkstfgdçåj. Dpõs vjeâ cksejirfr d vkrcdck, mk cfzkr skrä j suhfefkntk. ”   Ejnhjrmk j Edvdokfrj Buogdmkntj hdodvd, skus joajs kstdvdm rígfcjs, ejntucj dqukod rfgfckz nåj kstdvd mfrdcd km mfm, mds sfm nj erfmfnjsj.   Da... Kok qukr quk j Edvdokfrj Ujo vä fnvkstfgdr j dssuntj sjrrdtkfrdmkntk k kntåj hdzkr j Edvdokfrj Buogdmkntj cdr hfm dj erfmfnjsj eodnckstfndmkntk: \drkek quk kssk nåj æ um  prjiokmfnad sfmpoks cj ejtfcfdnj. Nåj deaj quk vjeâs ejmprkknckrdm ejmpoktdmkntk d sftudçåj, kntåj æ mkoajr ku kxpofedr ck njvj km cktdoaks.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks