Documents

Metodologia de admitere la studii a cetateni straini.docx

Description
Metodologia de admitere la studii a cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European şi al Confederației elvețiene, a cetățenilor din state terțe Uniunii Europene și a românilor de pretutindeni în cadrul programelor de studii oferite de Universitatea din Petroșani PREAMBUL Cadrul juridic pe baza căruia poate fi organizată admiterea pentru cetățeni străini este:  LEN nr. 1/2011, cu modificările şi comple
Categories
Published
of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Întocmit, Lector univ.dr. Răva ș  Oana Metodologia de admitere la studii a cetă ț enilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spa ț iului Economic European şi al Confedera ț iei elve ț iene, a cetă ț enilor din state ter ț e Uniunii Europene ș i a românilor de pretutindeni în cadrul programelor de studii oferite de Universitatea din Petro ș ani PREAMBUL Cadrul juridic pe baza căruia poate fi organizată admiterea pentru cetă ț eni străini este:      LEN nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;      Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  75/2005  privind asigurarea calităţii în educaţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006 , cu modificările şi completările ulterioare;    Ordinul nr. 3236 din 10 februarie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu  bursă şi pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate      Ordinul nr. 3473 din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 -2018    Ordinul nr. 6102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2017-2018;    Ordinul nr.3900 din 16 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei de ș colarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de ș colarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de ș colarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017 -2018    Ordinul nr. 6121 din 2016 privind aprobarea metodologiei de recunoa ș tere a actelor de studii nivel licen ț ă, master sau postuniversitar       Ordinul nr. 6156 din 22 decembrie 2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului  pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini      Ordonanţa Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu f  ac parte din  Întocmit, Lector univ.dr. Răva ș  Oana Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, cu modificările şi completările ulterioare;      Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2010 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2009  privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de scolarizare, în valuta, a cetatenilor care studiaza pe cont propriu în Romania, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiana    Carta Universităţii din Petroşani;   CAPITOLUL I Dispoziţii generale  Art.1. Cetăţenii străini sunt persoanele care au cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene, dovedită prin deţinerea unui paşaport valabil. De asemenea sunt considera ț i cetă ț eni străini, cetă ț enii statelor membre ale Uniunii Europene, Confedera ț iei Elve ț iene ș i Spa ț iului Economic European, care nu au domiciliul în România. Art.2. Şcolarizarea în România a cetăţenilor străini se realizează astfel:  a)  pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare şi fără bursă în   învăţământul obligatoriu în România;  b) pe locuri de studii cu  plata taxelor de şcolarizare în lei c)  pe locuri de studii cu plata taxelor de şcolarizare în valută, în învăţământul superior de stat şi particular acreditat din România;   Art.3. Pentru cetă ț enii membrii ai Uniunii Europene, ai statelor apar  ț inând Spa ț iului Economic European şi ai Confedera ț iei Elve ț iene admiterea la studii universitare de licen ț ă,  programele de studiu în limba română se realizează în acelea ș i condi ț ii ca pentru cetă ț enii români. Admiterea la studii universitare de licen ț ă se poate organiza în una sau două sesiuni, înainte de începerea anului universitar. Art.4. Condi ț ii de eligibilitate Pot accede în sistemul na ț ional de învă ț ământ superior din România persoanele din statelor membre ale Uniunii Europene, Confedera ț iei Elve ț iene ș i Spa ț iului Economic European, care nu au domiciliul în România, din state ter  ț e ale Uniunii Europene, care îndeplinesc cumulativ următoarele condi ț ii:  Întocmit, Lector univ.dr. Răva ș  Oana a) au documente care atestă cetă ț enia statului de provenien ț ă, şi care solicită înscrierea la studii în România;  b) sunt absolven ț i cu diplomă de bacalau reat sau echivalentul acesteia (conform listei  prevăzute în anexa 4  ); c) au atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română, cu dur  ata de 1 an. Sunt exceptate de la obliga ț ia de a prezenta atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română următoarele categorii de persoane:      Care prezintă acte de studii române ș ti (diplome ș i certificate) sau acte de studii, situa ț ii ș colare car  e atestă cel pu ț in 4 ani de studii consecutivi în limba română într  -o unitate ș colară sin sistemul na ț ional din România;    Care prezintă certificate sau atestate de competen ț ă lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului european comun de referin ț ă pentru   limbi străine, eliberate de institu ț iile de învă ț ământ superior acreditate din România care organizează anul  pregătitor de limbă română pentru cetă ț enii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură ș i civiliza ț ie românească în universită ț i din st răinătate / Institutul Limbii Române sau Institutul Cultural Român. d) şi -au depus dosarul în termenul stabilit prin prezenta Metodologie. Art.5. C andidaţii din Uniunea Europeană, Spa ț iul Economic European şi Confederaţia Elveţiană care au absolvit un liceu sau colegiu acreditate în ţara de srcine şi recunoscute de Ministerului Educaţiei ș i Cercetării Ș tiin ț ifice, se pot înscrie în aceleaşi condiţii ca pentru cetă ț enii români. . CAPITOLUL II CETĂ Ț ENI AI UE, SPA Ț IUL ECONOMIC EUROPEAN ŞI CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ   Art.6 Procedura de admitere a cetă ț enilor din UE, Spa ț iul Economic European şi Confederaţia Elveţiană   Admiterea pentru candidaţii UE, Spa ț iul Economic European şi Confederaţia Elveţiană are două etape : 1.   Obţinerea atestatului de recunoaştere a studiilor anterioare de la Ministerul Educa ț iei  Na ț ionale (certificatul eliberat de Centrul Na ț ional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor).  Întocmit, Lector univ.dr. Răva ș  Oana 2.   Participarea candidaţilor la examenul de admitere organizat de Universitatea din Petro ș ani. Prima etapă –    obţinerea atestatului de recunoaştere a studiilor anterioare de la Ministerul Educa ț iei Na ț ionale (certificatul eliberat de Centrul Na ț ional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor). În conformitate cu Legea 316/2006, toţi cetăţenii menţionaţi mai sus au ac ces la toate formele de educaţie, în aceleaşi condiţii ca şi cetă ț enii românii, inclusiv în ceea ce prive ș te taxele de şcolarizare.   (2) Începând cu 15.06.2009, toţi cetăţenii din ţările menţionate anterior nu vor mai avea nevoie de o scrisoare de acceptare , ci de un certificat eliberat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Na ț ionale. Cu acest certificat, candidaţii se pot înscrie la admiterea organizată de Universitatea din Petro ș ani. Candidaţii care au absolvit în România nu mai au nevoie de o aprobare de la Ministerul Educa ț iei Na ț ionale. (3) Dosarul pentru obţinerea certificatului de recunoaştere a studiilor poate fi depus  personal, prin po ș tă (cu confirmare de primire) sau electronic prin emai l la Cabinet Secretar Ș ef Universitate, pe adresa po ș tală str. Universită ț ii nr.20, Petro ș ani, jude ț ul Hunedoara, cod  po ș tal 332006 sau email la adresa international@upet.ro    persoană de contact: secretar ș ef universitate dr.ec. Preda Ana. Art.7 Procedură d e înscriere studen ț i EU (1) Dosarele candidaţilor care solicită înscrierea se depun, în 2 exemplare, la Universitatea din Petro ș ani, pe adresa: Str. Universită ț ii nr.20, cod po ș tal 332006, în aten ț ia secretar ș ef universitate dr.ec. Preda Ana Dosarele se t rimit prin poştă (cu confirmare de primire), electronic pe email sau se depun la sediul universităţii în perioada 12.04.2017  –   10.08.2017.    Nu se soluţionează dosarele care nu conţin toate documentele specificate în lista publicată si dacă formularul tipiza t nu e completat la toate rubricile. ACTE NECESARE PENTRU CNRED  1. Cerere    pentru recunoaşterea diplomei de bacalaureat/licenţă  ( anexa nr.1a. anexa 1b.) 2. Diploma/Certificatul de studii liceale/ Diploma de licen ț ă pentru studii de master;      copie, dacă actul de studii este în limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană      co  pie şi traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine  

Untitled

Oct 31, 2017
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks