Documents

PSIHOLOGIE GENERALA

Description
manual de psihologie
Categories
Published
of 188
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  MINISTERUL S ĂNĂTĂŢ II AL REPUBLICII MOLDOVAUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICIN Ă Ş I FARMACIE  NICOLAE TESTEMI  Ţ   ANU  CATEDRA ECONOMIE, MANAGEMENT Ş I PSIHOPEDAGOGIE C. E Ţ CO, IU. FORNEA, E. DAVIDESCU,T. TINTIUC, N. DANILIUC, M. C ĂRĂ RU Ş PSIHOLOGIA GENERAL Ă Suport de curs CHI Ş IN Ă U2007 rul editorial – Polgrafic Medicina20  CZU 159.9 (075.8)P 97Aprobat de Consiliul metodic central al USMF  Nicolae Testemi  ţ  anu  din 20.04.06 Coordonator ş tiin ţ ific: Constantin E   ţ  co,  dr. habilitat în medicin ă , profesor universitar  Autori: Constantin E   ţ  co, dr.hab.med., profesor universitar   Iuliana Fornea, lector universitar   Elena Davidescu, lector universitar  Tatiana Tintiuc, Natalia Daniliuc, lector universitar   Margareta C  ără ru  ş  , lector universitar  Recenzen ţ i:  Mihai Ş  leahti  ţ  chi, dr. în psihologie, dr. în pedagogie,conferen ţ iar universitar, ş ef catedr  ă  Psihologie Social ă , ULIM Stratan Valentina, dr. în pedagogie, conferen ţ iar universitar, vicedecan la facultatea Psihologie ş iPsihopedagogie „Ion Creang ă ” UPS Suportul de curs, preg ă tit în anul 2006, este un material complex despre totalitatea subiectelor discutate laPsihologia general ă .Este elaborat pentru studen ţ ii USMF „N. Testemi ţ anu”, ai diverselor institu ţ ii de înv ăţă mânt superior,speciali ş tii de psihologie, pedagogie, sociologie, cât ş i pentru to ţ i cei care au tangen ţ e sau sunt interesa ţ i de psihologie. Se propune s ă  fie utilizat diferen ţ iat pentru diverse institu ţ ii superioare ş i facult ăţ i conform cerin ţ elor  programelor de studii respective. Redactor:  Lidia Câssa Asisten ţă  computerizat ă :  Ludmila Fediuc Machetare computerizat ă : Veronica Istrati  © CEP  Medicina, 2007ISBN 978-9975-9528-4-2 © C. E ţ co ş i al ţ ii, 2007 2 Descrierea CIP a Cemerei Na ţ ionale a C ărţ iiPsihologia general ă : Suport de curs / C. E ţ co, Iu. Fornea, E. Davidescu,...; Univ. deStat de Medicin ă ş i Farmacie  Nicolae Testemi  ţ  anu. Catedra Econ., Management ş iPsihopedagogie. – Ch.: USMF, 2007. – 366 p.Bibliogr. p. 364–366 (40 tit.)ISBN 978-9975-9528-4-2300 ex.159.9 (075.8)  CUPRINSPrefa ţă ..............................................................................6 Compartimentul I. Introducere în psihologie ............... Tema 1.  Psihologia. Delimitarea domeniului. Problemeteoretico-metodologice ale psihologiei...........................71.1. Psihologia ca ş tiin ţă .........................................71.2. Domeniile psihologiei......................................101.3. Metodologia cercet ă rii în psihologie................12 Tema 2. Psihicul ca obiect de cercetare al psihologiei. Natura psihicului uman.....................................................192.1. Psihicul ca obiect de cercetare al psihologiei......192.2. Natura contradictorie a psihicului....................242.3. Reflectarea psihic ă . Particularit ăţ ile reflect ă rii psihice..............................................................262.4. Evolu ţ ia psihicului...........................................27 Tema 3.  Formele vie ţ ii psihice: con ş tiin ţ a,subcon ş tientul ş i incon ş tientul..........................................313.1. Con ş tiin ţ a........................................................323.2. Subcon ş tientul.................................................333.3. Incon ş tientul.....................................................35 Compartimentul II. Procesele psihice senzoriale .........40 Tema 1.  Senza ţ ia...............................................................401.1. Definire ş i caracteristica general ă  asenza ţ iilor............................................................401.2. Mecanismele fiziologice ale senza ţ iilor...........441.3. Clasificarea senza ţ iilor. Criterii declasificare................................................................471.4. Legit ăţ ile fundamentale ale senza ţ iilor............50 Tema 2.  Percep ţ ia.............................................................522.1. Definirea ş i caracteristica general ă  a percep ţ iei.................................................................522.2. Bazele fiziologice ale percep ţ iei......................532.3. Clasificarea percep ţ iilor. Criterii declasificare................................................................542.4. Însu ş irile (legile) generale ale percep ţ iei........552.5. Observarea ş i spiritul de observa ţ ie.................55 Tema 3.  Reprezentarea.....................................................573.1. Reprezentarea ca proces ş i imaginemintal ă ........573.2. Mecanismele psihologice ale reprezent ă rii......583.3. Clasificarea reprezent ă rilor.............................593.4. Propriet ăţ ile (calit ăţ ile) reprezent ă rilor............60 Compartimentul III. Procesele cognitive superioare ...62 Tema 1.  Memoria..............................................................621.1. Memoria. Delimit ă ri conceptuale....................621.2. Procesele memoriei..........................................641.3. Formele memoriei............................................681.4. Factorii ş i legile optimiz ă rii a memoriei..........711.5. Diferen ţ ele individuale ş i calit ăţ ile memoriei..73 3  Tema 2.  Gândirea..............................................................742.1. Delimit ă ri conceptuale.....................................742.2. Opera ţ iile fundamentale ale gândirii................752.3. Formele logice ale gândirii..............................762.4. Clasificarea gândirii. Criterii de clasificare......782.5. Procesele gândirii............................................82 Tema 3.  Imagina ţ ia...........................................................853.1. Caracteristica general ă  a imagina ţ iei...............853.2. Func ţ iile imagina ţ iei........................................863.3. Formele imagina ţ iei........................................873.4. Însu ş irile imagina ţ iei.......................................883.5. Procedeele fundamentale ale imagina ţ iei........88 Tema 4.  Limbajul..............................................................894.1. No ţ iuni generale despre limbaj........................894.2. Func ţ iile limbajului........................................904.3. Formele limbajului........................................914.4. Corela ţ ia dintre gândire ş i limbaj...................934.5. Activitatea comunicativ ă ş i elementele ei........94 Compartimentul IV. Activit ăţ i ş i procese reglatorii ....95 Tema 1.  Activitatea uman ă ..............................................951.1. Conceptul de activitate....................................951.2. Structura activit ăţ ii..........................................961.3. Formele de baz ă  ale activit ăţ ii umane..............100 Tema 2.  Motiva ţ ia.............................................................1022.1. Definirea ş i func ţ iile motiva ţ iei.......................1022.2. Structura sferei motiva ţ ionale..........................1032.3. Formele motiva ţ iei...........................................1082.4. Motiva ţ ie ş i performan ţă .................................109 Tema 3.  Afectivitatea.......................................................1103.1. Aspecte teoretice ş i metodologice generale.....1103.2. Propriet ăţ ile proceselor ş i st ă rilor afective.......1113.3. Clasificarea proceselor ş i st ă rilor afective......1133.4. Teorii asupra naturii emo ţ iilor.........................1173.5. Agresivitate – toleran ţă ...................................1193.6. Stresul, anxietatea ş i angoasa...........................120 Tema 4.  Voin ţ a..............................................................1224.1. Definirea ş i caracterizarea general ă  avoin ţ ei......................................................................1224.2. Actele voluntare. Structura ş i fazele lor...........1254.3. Calit ăţ ile voin ţ ei...............................................1274.4. Voin ţ a social ă ..................................................128 Tema 5.  Aten ţ ia................................................................1295.1. Defini ţ ie ş i caracterizare psihologic ă general ă ...................................................................1295.2. Mecanismele fiziologice ale aten ţ iei...............1305.3. Formele fundamentale ale aten ţ iei..................1315.4. Dimensiunile (atributele) aten ţ iei....................133 Compartimentul V. Sistemul de personalitate ..............136 Tema 1.  Personalitatea.....................................................1361.1. Conceptul de personalitate: om, individ, persoan ă , personalitate, individualitate,136 4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks