Recipes/Menus

Razvoj kranjskega mestnega grba - Development of the Kranj Coat of Arms

Description
Razvoj kranjskega mestnega grba - Development of the Kranj Coat of Arms
Categories
Published
of 41
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Zgodovinski Z   | Ljubljana | 72 | 2018 | št. 3-4 (158) | str. 279-557 HISTORICAL REVIEW Lucija Zala Bezlaj,  Ali lahko govorimo o rasizmu v zgodnjem rimskem cesarstvu? • Matjaž Bizjak,  Marginalije h  genealogiji svobodnih gospodov Žovneških • Klemen Škrjanec,  Razvoj kranjskega mestnega grba • Gabriele Haug-Moritz,  Luther in nemška nacija: revizija velike pripovedi • Vijoleta Herman Kauri  ,  How to Feed a City during the  First World War – The Case of Zagreb • Marta Rendla,  Prehrana Slovencev od šestdesetih do izteka osemdesetih let 20. stoletja • Danijel Vojak,  Komemoracija romskih žrtava Drugog svjetskog rata u socijalisti   koj Hrvatskoj, 1945. – 1991.  asopis  Z Č  | Ljubljana | 72 | 2018 | št. 3-4 (158) | str. 279–557 HISTORICAL REVIEW IzdajaZVEZA ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJELjubljana Zgodovinski č asopis  ISSN 0350-5774 UDK  949.712(05) UDC Zgodovinski HISTORICAL REVIEW č asopis GLASILO ZVEZE ZGODOVINSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE Mednarodni uredniški odbor: dr. Tina Bahovec (SI), dr. Bojan Balkovec (SI) (tehni č ni urednik), dr. Rajko Bratož (SI), dr. Ernst Bruckmüller (AT), dr. Liliana Ferrari (IT), dr. Ivo Goldstein (HR), dr. Žarko Lazarevi ć  (SI), dr. Dušan Mlacovi ć  (SI) (namestnik odgovornega urednika), dr. Božo Repe (SI), dr. Franc Rozman (SI), Janez Stergar (SI), dr. Imre Szilágyi (H), dr. Peter Štih (SI) (odgovorni urednik), dr. Marta Verginella (SI), dr. Peter Vodopivec (SI), dr. Marija Wakounig (AT) Za vsebino prispevkov so odgovorni avtorji, prav tako morajo poskrbeti za avtorske pravice za objavljeno slikovno in drugo gradivo, v kolikor je to  potrebno. Ponatis č lankov in slik je mogo č  samo z dovoljenjem uredništva in navedbo vira. Redakcija tega zvezka je bila zaklju č ena 20. oktobra 2018.Prevodi: Saša Mlacovi ć  (angleš č ina), Filip Draženovi ć  (nemš č ina)Oblikovanje in oprema: Vesna Vidmar Sedež uredništva in uprave: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, Ašker  č eva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.: (01) 241-1200, e-pošta: info@zgodovinskicasopis.si; http://www.zgodovinskicasopis.siLetna naro č nina: za leto/letnik 2018: za ne č lane in zavode 32 €, za društvene č lane 24 €, za društvene č lane – upokojence 18 €, za društvene č lane – študente 12 €. Cena tega zvezka v prosti prodaji je 16 € (z vklju č enim DDV). Naro č nina za tujino znaša za ustanove 45 €, za posameznike 35 € in za študente 25 €. Pla č uje se na transakcijski ra č un: SI 56020 1 000 12083935Zveza Zgodovinskih društev Slovenije, Ašker  č eva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg Republike 2, 1520 Ljubljana LJBASI2XSo fi nancirajo: Publikacija izhaja s fi nan č no pomo č  jo Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS Prelom in tisk: ABO gra fi ka d.o.o., Ljubljana, november 2018 Naklada: 780 izvodov Zgodovinski č asopis je evidentiran v naslednjih mednarodnih podatkovnih  bazah: Scopus, European Reference Index for the Humanities (ERIH), Historical Abstracts, International Bibliography of the Social Sciences, ABC CLIO, America: History and Life, Bibliography of the History of Art, Ulrich’s Periodicals Directory, Russian Academy of Sciences Bibliographies.  http://www.zgodovinskicasopis.siinfo@zgodovinskicasopis.si  BULLETIN OF THE HISTORICAL ASSOCIATION OF SLOVENIA (HAS) International Editorial Board: Tina Bahovec, PhD, (SI), Bojan Balkovec, PhD, (SI) (Tehnical Editor), Rajko Bratož, PhD, (SI), Ernst Bruckmüller, PhD, (AT), Liliana Ferrari, PhD, (IT), Ivo Goldstein, PhD, (HR), Žarko Lazarevi ć , PhD, (SI), Dušan Mlacovi ć , PhD, (SI) (Deputy Editor-in-Charge), Božo Repe, PhD, (SI), Franc Rozman, PhD, (SI), Janez Stergar (SI), Imre Szilágyi, PhD, (H), Peter Štih, PhD, (SI) (Editor-in-Chief), Marta Verginella, PhD, (SI), Peter Vodopivec, PhD, (SI), Marija Wakounig, PhD, (AT) The authors are responsible for the contents of their articles, they must also secure copyrights for the published photographs and fi gures when necessary.Reprints of articles, photographs, and graphic material are only allowed with explicit permission of the editorial of  fi ce and must be cited as sources. The editing of this issue was completed on October 20, 2018.Translated by: Saša Mlacovi ć  (English), Filip Draženovi ć  (German)Design: Vesna Vidmar Headquarters and Mailing Address: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, Ašker  č eva 2, 1000 Ljubljana, Slovenia, phone: +386 1 241-1200, e-mail: info@zgodovinskicasopis.si; http://www.zgodovinskicasopis.siAnnual Subscription Fee (for 2018): non-members and institutions 32 €, HAS members 24 €, retired HAS members 18 €, student HAS members 12 €.Price: 16 € (VAT included).Subscription Fee: foreign institutions 45 €, individual subscription 35 €, student subscription 25 € Transaction Account Number: SI 56020 1 000 12083935 Zveza Zgodovinskih društev Slovenije, Ašker  č eva 2, 1000 Ljubljana, Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg Republike 2, 1520 Ljubljana LJBASI2XCo-Financed by: Slovenian Research AgencyPrinted by: ABO gra fi ka d.o.o., Ljubljana, November 2018Print Run: 780 copies Historical Review is included in the following international databases: Scopus, European Reference Index for the Humanities (ERIH), Historical Abstracts, International Bibliography of the Social Sciences, ABC CLIO, America: History and Life, Bibliography of the History of Art, Ulrich’s Periodicals Directory, Russian Academy of Sciences Bibliographies.  http://www.zgodovinskicasopis.siinfo@zgodovinskicasopis.siISSN 0350-5774 UDK  949.712(05) UDC Zgodovinski HISTORICAL REVIEW č asopis  KAZALO – CONTENTS Razprave – Studies Lucija Zala Bezlaj , Ali lahko govorimo o rasizmu v zgodnjem rimskem cesarstvu? .......................................................................................286–325 Can We Speak about Racism in the Early Roman Empire?Matjaž Bizjak  , Marginalije h genealogiji svobodnih gospodov Žovneških ......................................................................326–340 Marginalia on the Genealogy of the Free Lords of Žovnek Klemen Škrjanec , Razvoj kranjskega mestnega grba ..............................342–371 Development of the Kranj Coat of ArmsGabriele Haug-Moritz , Luther in nemška nacija: revizija velike pripovedi .................................................................372–391 Luther and the German Nation - A Revision of the Great NarrativeVijoleta Herman Kauri ć , How to Feed a City during the First World War – The Case of Zagreb...........................................392–411 Kako prehraniti mesto med prvo svetovno vojno – primer ZagrebaMarta Rendla , Prehrana Slovencev od šestdesetih do izteka osemdesetih let 20. stoletja ............................................................412–438 Slovenes’ Diet from the 1960s to the End of the 1980sDanijel Vojak  , Komemoracija romskih žrtava Drugog svjetskog rata u socijalisti č koj Hrvatskoj, 1945 – 1991 ...........................................440–461 Commemorating Romany Victims of World War II in Socialist Croatia between 1945 and 1991 Zapisi - Notes Peter Štih, O novi knjigi, novejši hrvaški historiogra fi  ji in novih  pogledih na hrvaško zgodnjesrednjeveško zgodovino ...................464–497 On the New Book, Contemporary Croatian Historiography, and New Outlooks on the Early Mediaeval Croatian History.
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks