Documents

STRATEGII DE OPTIMIZARE A ACTIVITĂŢILOR ÎN ORELE DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE PENTRU CICLUL GIMNAZIAL.docx

Description
UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ, FACULTATEA DE PSIHOLOGIE STUDENT: HOZIT IOANA- ALEXANDRA ANUL III, IFR. STRATEGII DE OPTIMIZARE A ACTIVITĂŢILOR ÎN ORELE DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE PENTRU CICLUL GIMNAZIAL Consilierul este un gen de artist care lucrează cu posibilitățile omului,iar consilierea o căutare în comun a sensului vieții omului, cu d
Categories
Published
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ, FACULTATEA DE PSIHOLOGIESTUDENT: HOZIT IOANA- ALEXANDRAANUL III, IFR. STRATEGII DE OPTIMIZARE A ACTIVITĂŢILOR ÎN ORELE DE CONSILIERE ŞI ORIENTAREPENTRU CICLUL GIMNAZIAL Consilierul este un gen de artist care lucrează cu posibilităile omului,iar  ț  consilierea o căutare în comun a sensului vieii ț   omului, cu dezvoltareadragostei ca element esenial   ț   ( R. W. STROWING ) Am a! a#!a $% $!m% &!'a(!#! a( $(!)*+ % #*'a$!m $(a$!++! &! '/$+m+0a(! #a(! -a* &'1!&+$ *$+!, #!! *$++0a$! 2 a$! 3%(+, &! #' ++!(! 2 (*/,&! #' ++!(! /! /!#+a+$%3+, +$!(a#$+1!, &! #*'a$!(! a #!(!(++ /! /+a3a m*#++ a +1! a3+'a + 4*&!3!a, &! #' ++!(! a !!1+'( 2 #'&+3++! 'ma4**+, $! $!+ #5! $+'a(! &! /!( 'a+$a$!, +6'(ma3++ &! /(! /+a3a m*#++, #' ++!(! a + $a$%&! #a#*a$'(, $! $! &! a/$+$*&++ + +$!(! ! !$a'a$! /! /'/*a3+! ('m7!a #%, (!3!a*a #'a(% &+ R'm7+a a +1! /(!*+1!( +$a(, + $!m! +$!(a#$+1! #'m/*$!(+0a$! &! $! $a(! a +$!(! !'( + a/$+$*&++'(, &! !8/'(a(! a #'3+*$**++ #!(+3!'( '#*/a3++'(.  S$(a$!+a &+&a#$+#% #*/(+&! a am)* &! m!$'&!, m+4'a#! + /('#!&!! /(+ #a(! /('6! '(* &+(++$! 2+ 2&(*m% /! !&*#a)++ /(! ' a(m'+0a(! a a#! $'( a /!#$! #* a&a/$a(!a *+#% a 6+!#%(*+a 2 /a($!. Î #!! #! *(m!a0% ! 2#!a(#% '$(!#!(! 2 (!1+ $% a /' +)+!'( m!$'&! + $!5+#+ &! *#(* a/+#a)+! 2 '(!! &!#' ++!(! + '(+!$a(! 2 #+#* +ma0+a. 9(a+ $'(m+*  a a$* &! +&!+; ! $! ' m!$'&% &+&a#$+#% #! /(! */*! !m+$!(!a **+ *m%( #7$ ma+ ma(! &! '*3++, &! +&!+, /(+1+& m'&*&! (!0'1a(! a *!+ /(')!m!, 2 1!&!(!a ')3+!(++, /(+ #'m)+a(!a '(, a *!+ '*3++ #'m/!8!, #(!a$+1!, &! (!0'1a(! a /(')!m!+ /* ! 2 &+ #*3+!. P'(+& &!a * !!m!$ &a$, !!1++ !m+$ 4*&!#%3+ #! /'$ 6+ 1a'(+0a$! *$!(+'(, ! 6a#! a $6!* #5+m) /('&*#$+1 &! +&!+ #a(! a(m'+0!a0% #'m*+#a(!a 2 #a&(* (*/**+ +2 #'$!8$! '+. S! /'a$! 6'' + #* **(+3% 2 '(+#! #'$!8$, 2 #a&(* $*$*$('( m'&*!'( &! *#(*, &a( a##!$*a #a(! /! #'m*+#a(! + a)++$%3+ '#+a! *!!+&!+ /'$ /%(!a !')+*+$!, &a( ! a##!/$% a$*#+ #7& /('6! '(* &+(++$!2#*(a4!a0% !m+$!(!a + a(*m!$a(!a '(;. 9*%(!! &! 0%/a&% #' $% 2 !m+$!(!a *!+ +&!+, #a(! ! #'m/!$!a0% #*' a$a + $'$ aa, 2$'#ma+ **+ )*%(! #! #(!$! 2 1'*m /! /a(#*( *(' $''+(++. P'a$! 6+ a/+#a$%, &! !8!m/*, 2 $a)++(!a **+ !$ &! (!*+ a!#'!#$+1**+: * !!1 !m+$! ' (!*%, * a$* 2+ a&&*#! 2m)*%$%3+(+, &a#% ! $!#a0*, a/'+ !m+$! ' a$% (!*% + ! #'$+*% $'$ aa /7% #7& ! !/*+0!a0% 6+!*+$a$!a &! $+m/, 6+! #a$+$a$!a &! +&!+< (!*+. C+'(#5+!! ! $! ' m!$'&% #! $+m*!a0% /('&*#!(!a &! +&!+ +'(a+0a(!a '( /(+ #'!8+*+ '+#!. F'(ma #+'(#5+!*+ /'a$! 6+ *a #a +#%, #*!!m!$*-#5!+! /! m+4'# + &! a ! /'(+& #* (am+6+#a3++, 2 % #5+m)a(!aa#! $!+a /'a$! $+m*a #(!a$+1+$a$!a !!1**+ &a#% ! #a/%$% 6'(ma *!+ 6'(+, a**+ ' &! /!$!, a **+ #'/a# 26'(+$< 26(*0+$ !$#. M!$'&a /'a$! 6+ *$++0a$% 2'(+#! !#3+! &! #' ++!(! + '(+!$a(!. Ma a ('$*&% #' $% 2 &+ #*3+a +)!(% a* &+(+4a$% /! ' $!m% &a$%,&+ #*3+! 2 #a(! 6+!#a(! /a($+#+/a$ !m+$! /%(!(+, #!(! %m*(+(+, !m+$! /('/(++! 4*&!#%3+ &! 1a'a(!. S$*&+* &! #a0 ! )a0!a0% /! 1a'(+0a(!a !8/!(+!3!'( /!( 'a! a* /! /(')!ma$+0a(!a *'( #'$!8$!-#5!+!. L+ ! '6!(% a#! $'(a /(!m+ !! *!+ /(')!m! + + ! #!(! !!1+'( % +ma+!0! $(a+!#$'(+a !1!+m!$!'( a* /('/*!(!a *'( '*3++. ='#* &+&a#$+# ! $! m!$'&a /(!&+!#$% '(!'( &! #' ++!(! + '(+!$a(!,&!'a(!#! !!1++ (% /*& /'0+$+1 a +&!a &! 4'#, (! /!#$% +m/+#+$ (!*+! 4'#**++ a#3+'!a0% #'$+!$ + #(!a$+1 2 #a&(* (*/**+, (!a+07&*- ! a $6!a&a/$a(!a #'3+*$*(+'( a /!#+6+#* 17( $!+ /(!a&'! #!3a; + a +&+1+0+'(   (*/**+. A1a$a4!! a#! $!+ m!$'&! &! *#(* *$ *m!('a !, +a( &!0a1a$a4! *!8+ $%, &!'a(!#! '(a &! #' ++!(! + '(+!$a(! /(! */*! 7&+(!a + #'m*+#a(!a#(!a$+1%. Ia$% #7$!1a !8!m/! #! $+m*!a0% &!01'$a(!a /!( 'a%, &a( + aa)++$%3+'( '#+a!: 9a0'* /!( 'a< !$+#5!$a m!a< a6+* m!* /*)+#+$a(: ' #'a% 6'(ma$A > <A ?  /! #a(! !!1* '$!a0% #a+$%3+! a!, 5'))@-*(+! a!, +m)'*(+ a*+ma++ (!/(!0!$a$+1! !$#. T'a$! !!m!$!! $(!)*+! % a+)% #a(a#$!( /'0+$+1 + % *)++!0! a/$+$*&++!, #*'$+3!! !$#. L++a 1+!3++: ! $(a !a0% ' %!a$%, /! #a(! ! '$!a0% &! a )a0% /(! 17(6 #*1+$!!: $(!#*$, /(!0!$, 1++$'( + + ! '+#+$% !!1+'( % #'m/!$!0! 2 &(!/$*+&+#+'( &! $+m/ !!m!$! (!6!(+$'a(! a ' $!m% &a$% &! !8!m/*, m! !(+a&'(+$%- #! a+ 6%#*$ 2 $(!#*$ #a % ' /'3+ a1!a, #! 6a#+ a#*m, #! 1!+ 6a#! 2 1++$'(,*&! $! 1!0+ /! $!  a+ !$#;. Na*6(a+*: !!1++ $(!)*+! % 2+ +ma+!0! #% ! a6% /! ' + *% /* $+!+ $(!)*+! % $a)+!a #% * !$ &! (!*+ + (! /' a)++$%3+ 2 #a&(* (*/**+, 2#'#'(&a3% #* a/$+$*&++! a* /(!%$+(!a '(. S! /'a$! a/('6*&a /(+ % +(!a#'m'(+'( a #* ! /(+ (!0'1a(!a *'( /*00!-*(+, (!)* *(+, a#(' $+5*(+ /!&+6!(+$! $!m!.A$! m!$'&! &! 21%3a(! !6+#+!$% #a(! $(!)*+! #*' #*$! a( 6+: $!5+#+ !8/!(+m!$a$! &! 21%3a(! !6+#+!$%, m!$'&! &! $(a$a(! &+6!(!3+a$% + &! +&+1+&*a+0a(! a 21%3%(++, m!$'&! &! (a3+'a+0a(! a $+m/**+, m!$'&! &! +$!(#*'a$!(! + +$!((!a3+'a(!, + $(*m!$! + $!5+#+ &! m'&!a(! a*&+'-1+0*a%, #a#*a$'a(!, /('#!&*(+ &! + $(*+(! + &! !1a*a(! a (!0*$a$!'(, m!$'&a  /('+!#$!'( #!(#!$a(!-a#3+*!;, '6$ !&*#a3+'a /!$(* !6+#+!$+0a(!a 21%3%(++ !$#.T!5+#+! 6'' +$! 2 #' ++!(!a !!1+'( (%ma+ 2 *(m% a 21%3%$*(% *$ m*$!, &+$(! #a(! ' 6(!#1!3% ma+ ma(! ' a*: &+ #*3++! #* /%(+3++ + /('6! '(++, #'1'()+(+! #* !!1++, $! $a(!a / +5''+#%, +1! $+a(!a #+ma$**+ '#+'-a6!#$+1 + a a$+$*&+++ 6a3% &! #'a%, +&!$+6+#a(!a !1'+'( !!1+'(, #' ++!(!a +&+1+&*a%, $*&++ &! #a0, +$!(1+*, #' ++!(!a /! m*$+/! /a*(+,T!5+#+! &! #' ++!(! a !!1+'( (%ma+ 2 *(m% a 21%3%$*(% #a(! $(!)*+! a 6+ #*' #*$! *$ : #' ++!(!a &! (*/ a #!'( (%ma+ 2 *(m% a a*m+$! ma$!(++, $!5+#+! #'+$+1-#'m/'($am!$a!, &! &!0!$+#5!$a(!, */'($+1!, m!$'&!#'#(!$! &! m'$+1a(! a 21%3%(++, *#(* /! !#5+/! 2 #a(! 6+!#a(! a(! * (' + #'$(+)*+! a#$+1 a 1+a3a !#5+/!+, + $(*m!$! /!$(* &!01'$a(!a #a/a#+$%3+'(, $! $! &! +&!$+6+#a(! a #a/a#+$%3+'( &!6+#+$a(!, $!5+#+ &! (!#*/!(a(!, $!(a/+a 6am++!+, $!(a/+! #'+$+1%, #*( *(+ &! / +5'$!(a/+!, / +5'&(am%, $!5+#+ (!6!(+$'a(! a &+6+#*$%3+! &! 21%3a(! + !!# #'a(.  C7$ /(+1!$! #' ++!(!a + '(+!$a(!a #'a(% a !!1+'( /!(6'(ma3+,$! $a(!a / +5''+#%, *(m%(+(!a +$!(%(++ '#+a! a !!1+'( /!(6'(ma3+,+&!$+6+#a(!a #'/++'( */(a&'$a3+, $! $! &! a/$+$*&++, #' ++!(! +&+1+&*a%, &!(*/, a 6am++!+,, /('#!&!! &! #a(+6+#a(! a 1a'(+'( /!( 'a!, &! +&!$+6+#a(! a+$!(! !'( + $!5+#+ &! (!/(!0!$a(! a /a3+**+ /!( 'a.Î #'#*0+!, #' +&!( #% *$ !#! a(! #*( *(+! &! /!(6!#3+'a(!, /('(am!! &! /(!1!3+!, #' ++!(!a $!(a/!*$+#% + 1'#a3+'a%, 6'(ma(!a / +5'/!&a'+#% a #a&(!'( &+&a#$+#!, /a($+#+/a(!a a #' +++! !!1+'(,2&(*ma(!a m!$'&+#% a /('6! '(+'( 2 a(+a #*((+#*a(% C' ++!(! + O(+!$a(!,#*( *(+! &! 6'(ma(! a 6'(ma$'(+'( /! /(')!m! &! HIV-SIDA #'a)'(%(+ #*D!/a($am!$* &! P('$!#3+! a C'/+**+ + C!$(* &! S%%$a$! M+$a%, /a($+#+/%(+ a #'m+ ++! m!$'&+#!, !#$'(a$! #* /%(+3++, a#$+1+$%3+ &! 6'(ma(!#'$+*% /(+ Ca a C'(/**+ D+&a#$+#, a#$+1+$%3+ a! ONG , + /!#3++ #'a(!,#'a)'(%(+, /a($!!(+a$!, #' *$a3++ '#a0+'a! + /a($+#+/a(!a &+(!#$'(+'( &! ș #'+ a #!(#*(+.9+)+'(a6+!:B.5$$/:<<.*/m.('<6a#*$a$+&!/a($am!$!<&!/P(!a$+(!P!( 'a<&'# <#a($+<#*( C' ++!(! +'(+!$a(!N+1!*II./&6 .5$$/ :<<./ @#5''@$'&a@.#'m<maa0+!<a(#5+1!<B<>>.5$$/ :<<!&*#a$+'-6'(-+6!.#5<a$!(-/+/!+!-6'(-)a-/a-'(<
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks