Documents

Exercitii SEM I 2017 Anul II

Description
Exercitii SEM I 2017 Anul II
Categories
Published
of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Transcript
  ANUL II SEM. I 2017 Auditul statutar si alte misiuni de audit si certificare 1. Pe baza ISA 260, care sunt element pe care auditorii trebuie să le raporteze lacei însărcinai cu guvernana ț ț   Obiectivele auditorului sunt: (a) Să comunice în mod clar persoanelor însărcinate cu guvernanţa responsabilităţile auditorului în relaţie cu auditul situaţiilor finan-ciare, precum şi un rezumat al  planificării domeniului de aplicare şi a plasării în timp a auditului (b) Să obţină informaţii relevante pentru audit de la persoanele însărcinate cu   guvernanţa(c) Să furnizeze la timp persoanelor însărcinate cu guvernanţa obser-vaţii ce apar ulterior auditului şi care sunt semnificative şi relevan-te pentru responsabilitatea lor de supraveg!ere a procesului de ra-portare financiară şi (d) Să promoveze o comunicare reciprocă eficace între auditor şi per-soanele însărcinate cu guvernanţa 2. !are sunt responsabilităile comitetelor de audit ț   #omitetul de audit are, printre altele, următoarele atribuţiia) monitorizează procesul de raportare financiară b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi demanagement al riscurilor din cadrul societăţii comerciale   c) monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anualeconsolidated) verifică şi monitorizează independenţa auditorului statutar sau a firmei de audit şi, în special, prestarea de servici   i suplimentare entităţii auditate . !are sunt procedurile de audit #olosite în vederea testării directă de #ond $rocedurile de fond spri%ina auditorul in evaluarea aferenta riscului de denaturaresemnificativa la nivel de afirmatie &le suntderivate din testele de detaliu, din procedurileanalitice de fond sau din combinarea ambelor 'legerea uneia sau alteia dintre proceduri se bazeaza pe %udecata auditorului cu privire la functionalitatea si eficienta procedurilor de audit disponibile pentru reducerea riscului de denaturare semnificativa la nivel de afirmatie la un nivelacceptabil scazut ipuri de proceduri analiticetilizarea procedurilor analitice in calitate de probe de audit depinde semnificativ de cumestimeaza auditorul ca ar trebui sa fie un sold de cont inregistrat sau un indicator calculat  pornind de la soldurile conturilor, indiferent de tipul de procedeu analitic folosit *e regula, auditorul compara soldurile si indicatorii clientului cu soldurile si indicatorii estimati, facand apel la unulsau mai multe dintre urmatoarele tipuri de proceduri analitice+   a) compararea datelor clientului cu datele de ramura spri%ina intelegerea activitatiieconomice a clientului si este un bun indicator al probabilitatii aparitiei unui bloca% financiar  b) compararea datelor clientului cu date similare din eercitiile anterioare c)compararea datelor clientului cu rezultatele estimative determinate de client d)compararea datelor clientului cu rezultatelor estimative determinate de auditor  e) compararea datelor clientului cu rezultatele estimative, utilizandu-se date fara caracter financiar  $. !%nd se pot ridica documentele originale de organul de control i care este ș procedura de urmat în această situaie ț    Se foloseste in situatia in care eista riscul ca unele documente sa fie sustrase sau distruse de catre cei interesati, mai ales daca ele reprezinta singurul mi%loc de dovedire a unor nereguliconstatate sau eista riscul ca aceste documente sa fie modificate ori completate cu mentiuni suplimentare fata de cele constatate initial *e asemenea, se recurge la ridicarea documentelor srcinale si atunci cand acestea prezinta corecturi si stersaturi neadmise de normele legale, ori atunci cand semnaturile si sigiliile de pe elesunt indoielnice sub aspectul autenticitatii, ceea ce impune continuarea cercetarilor  prinintermediul epertizelor grafologice n toate aceste situatii, documentele srcinale ridicate de organele de control sunt inlocuitecu copii certificate de organul de control si de conducerea entitatii verificate $e aceste copii se mentioneaza obligatoriu locul unde se afla documentele srcinale, organul care le-a ridicat si calitatea acestuia sau se intocmeste un  proces verbal de predare-primire a acestor documente .u este un procedeu al verificarii documentare practica unor organe de control de a ridica documentele srcinale /ar!iva entitatii controlate), in vederea analizarii lor la sediul organului decontrol *aca nu eista riscul sustragerii, distrugerii sau falsificarii acestor documente, sau dacaele nu reprezinta singura  proba %uridica, acestea nu se ridica de organul de control, dar se potridica copii dupa aceste documente sau se solicita entitatii controlate sa intocmeasca unele situatiide control pe  baza acestor documente 0oate acestea servesc la sustinerea constatarilor controluluisi, ca urmare,se semneaza de reprezentantii entitatii controlate &. !are sunt componentele controlului intern con#orm sistemului !'S'  Evaluarea întreprinderilor Aplicaia 1. (eniturile brute estimate pentru o #irmă în următorii patru ani sunt 2.000 mii lei, 2. 00 miilei, 2.200 mii lei, respectiv 2.&00 mii lei. Impozitul pe pro#it 16), iar indicele deactualizare este de 10). Să se estimeze valoarea a#aceri prin metoda venitului netactualizat. Aplicaia 2. Pentru evaluarea unei mărci comerciale se cunosc următoarele in#orma*ii+-!i#ra de a#aceri anuală previzionată !A/ 100 mil leiAvantaul pre*ului de v%nzare datorat mărcii este 0) din !A-Pro#it alocabil activelor din s#era distribu*iei i v%nzării $,&) din !A3ivizarea pro#itului economic &0)!ota de impozit pe pro#it 16)-4ata de actualizare 16)-!reterea anuală estimată a pro#itului economic g/ 1).Să se determine valoarea actuală a mărcii. Aplicaia !. ' #irmă de*ine un revet de invenie , a cărui aplicare determină o economie ac5eltuielilor materiale de &) i a c5eltuielilor salariale de ). 4ata de actualizare estede 16), iar durata de via*ă utilă rămasă a brevetului este de  ani. !5eltuielile totaleanuale ale produselor realizate pe baza brevetului sunt de 100 miliarde lei, din care &0)c5eltuieli materiale directe, $0) c5eltuieli salariale directe i 10) c5eltuieli de regie. Săse determine valoarea actuală a brevetului. Aplicaia # .Se constat7 c7 o 5al7 industrial7, în valoare r7mas7 de 1$&.000 mii lei, nu mai areutilizare de peste trei ani, iar situarea ei în partea peri#eric7 a uzinei #ace posibil7v%nzarea terenului înc7 liber de orice sarcin7. !5eltuielile de demolare a 5alei suntestimate la &.000 mii lei, iar transportul si ta8ele materialelor nerecuperabile la sumade &.000 mii lei. Pentru materialele recuperabile se estimeaz7 obtinerea din v%nzareaacestora a sumei nete de $&.000 mii lei. Stabilind bilantul economic, cu ce sum7urmeaz7 a #i austat coriat/ în minus, bilantul contabil Aplicaia $ .' întreprindere neredresabil7, cu un activ net pozitiv, intr7 în lic5idare av%nd urm7toarele date estimative+ 9 activ net contabil : 120.000 mii lei 9 plus valoarea imobiliz7rilor : &.000 mii lei 9 minus valoarea imobiliz7rilor : 6.000 mii lei plusul si minusul sunt estimate a #i rezultate în urma lic5id7rii v%nz7rii imobiliz7rilor/ 9 c5eltuieli de deza#ectare si #unctionare în timpul lic5id7rii : 2.000 mii lei.!are este valoarea estimat7 a trezoreriei disponibil7 dup7 lic5idare   %u&iuni 'i divi&(ri de întreprinderi1 . 3ouă societă*i comerciale A i ; care nu au participa*ii reciproce #uzionează. Situa*iacelor două societă*i este+ Societatea A+ capital social 0.000 lei împăr*it în .000 deac*iuni, rezerve 20.000 lei, plusvaloarea din reevaluarea imobilizărilor 10.000 lei.Societatea ;+ active diverse $0.000 lei, datorii 1&.000 lei, număr de ac*iuni $.000 detitluri. !are este numărul de ac*iuni ce trebuie emis de soc ; dacă ea absoarbe soc A. 2 . 3ouă societă*i comerciale A i ; care nu au participa*ii reciproce #uzionează. Situa*iacelor două societă*i este+ Societatea A+ capital social 60.000 lei împăr*it în 6.000 deac*iuni, rezerve $0.000 lei, plusvaloarea din reevaluarea imobilizărilor 20.000 lei.Societatea ;+ active diverse 0.000 lei, datorii 0.000 lei, număr de ac*iuni .000 detitluri. !are este numărul de ac*iuni ce trebuie emis de soc ; dacă ea absoarbe soc A. ! . 3ouă societă*i comerciale A i ; care nu au participa*ii reciproce #uzionează. Situa*iacelor două societă*i este+ Societatea A+ capital social $&.000 lei împăr*it în $.&00 deac*iuni, rezerve 0.000 lei, plusvaloarea din reevaluarea imobilizărilor 1&.000 lei.Societatea ;+ active diverse 60.000 lei, datorii 22.&00 lei, număr de ac*iuni 6.000 detitluri. !are este numărul de ac*iuni ce trebuie emis de soc ; dacă ea absoarbe soc A. # . 3ouă societă*i comerciale A i ; care nu au participa*ii reciproce #uzionează. Situa*iacelor două societă*i este+ Societatea A+ capital social <&.000 lei împăr*it în <.&00 deac*iuni, rezerve &0.000 lei, plusvaloarea din reevaluarea imobilizărilor 2&.000 lei.Societatea ;+ active diverse 100.000 lei, datorii <.&00 lei, număr de ac*iuni 10.000 detitluri. !are este numărul de ac*iuni ce trebuie emis de soc ; dacă ea absoarbe soc A. $ . 3ispune*i de următoarele in#orma*ii despre două societă*i comerciale care #uzionează+Societatea A+ active diverse &<.000 lei, datorii 0.000 lei, număr de ac*iuni 1&0 titluri.Societatea ;+ active diverse 1.&00 lei, datorii 1.000 lei, număr de ac*iuni =0 titluri.3etermina*i c%te ac*iuni trebuie să primească un ac*ionar care de*ine 0 de ac*iuni încazul în caresocietatea A absoarbe societatea ;.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x